College licht centrumplannen Wateringen toe

Geplaatst door Westlanders.nu op 01-04-2014 13:03 - Gewijzigd op 01-04-2014 13:20

Wateringen 01.04.2014 - De fractie CDA-Westland heeft het College in januari vragen gesteld over Winkelcentrum Wateringen.


Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag

Kunt u ons een stand van zaken geven vanuit het college over de in het ‘dossier Wateringen’ genoemde knelpunten en toekomstgerichte visies op het winkelcentrum? Zijn er binnenkort nog vanuit het college oplossingen te verwachten of staan die al in de planning (startdatum Waterings verkeer en vervoerplan bijvoorbeeld)?

Antwoord

Wij zien uw vraag als een uitnodiging om te reageren op het ‘dossier Wateringen’ van Winkelcentrum Wateringen/WOV. Wij behandelen de in het ‘dossier Wateringen’ genoemde punten per paragraaf.

  1. Verkeerplan

Doorstroom Herenstraat

Wij erkennen dat de Herenstraat op bepaalde momenten van de dag druk is. De bereikbaarheid van het winkelgebied staat echter niet onder druk.

Ruimtelijk zijn er geen mogelijkheden om de capaciteit van de Herenstraat te vergroten. Het vergroten van de capaciteit van de Herenstraat zou bovendien extra verkeer vanuit Den Haag en Rijswijk aantrekken. Wij zien geen mogelijkheid om alleen het lokale, Wateringen-gebonden verkeer te faciliteren.

  1. Parkeerplan

Aantal parkeerplaatsen

Het parkeren in het centrum kent in verhouding tot andere Westlandse kernen een hoge parkeerdruk, maar de parkeertelling geeft aan dat alleen op zaterdagmiddag de parkeerplaatsen vol staan. Uit de WOV-enquête blijkt al dat de algehele parkeersituatie in Wateringen door 56% van de ondervraagden als voldoende tot uitstekend beoordeeld.

Het uitwerken van een integrale visie voor ruimte, verkeer en parkeren heeft in deze collegeperiode geen prioriteit gehad en daarmee is er ook geen budget gereserveerd. Voor de voorgestelde grootschalige oplossingen ligt het initiatief en de financiering bij de ondernemers. Binnen de openbare ruimte zien wij geen mogelijkheden om nog meer parkeerplaatsen aan te leggen. De door de WOV voorgestelde aanleg van nog meer parkeerplaatsen zou betekenen dat er meer verkeer naar en door het winkelgebied rijdt.

Het door de ondernemers uitwerken van een actief mobiliteitsplan kan bijdragen aan het verminderen van de parkeerdruk op zaterdag. Hetzelfde geldt voor het stimuleren om op de fiets naar het winkelcentrum te komen. Met het veranderen van mobiliteitsgedrag zijn grote verbeterslagen te maken in Wateringen.

Handhaving blauwe zone

De WOV geeft aan dat ondernemers niet kunnen verhinderen dat hun personeel op de voor winkelpubliek bestemde parkeerplaatsen parkeren. Men vraagt de gemeente om de medewerkers daarop te wijzen.

Hier ligt een verantwoordelijkheid voor de ondernemers en hun personeel. Een actievere en krachtigere stimulans van de werkgevers richting het personeel om de fiets te gebruiken of elders te parkeren kan sterk bijdragen aan een betere bereikbaarheid van het winkelcentrum.

Het college van B&W benadrukt dat bij de controles gehandhaafd wordt zonder onderscheid tussen medewerkers en publiek. Omdat er wekelijks door de gemeentelijke BOA’s gecontroleerd wordt moet gedragsverandering plaatsvinden.

Plannen Grontmij herinrichting Vliethof

Dit plan voorzag in vergroting van de winkelruimtes door het dichtbouwen van de arcades van de Vliethof en de aanleg van 24 extra parkeerplekken ten behoeve van deze ontwikkeling. Dit plan is echter niet afkomstig van Grontmij. De ambtelijke conclusie op dit plan was negatief.

De aanvrager voorziet in het omzetten van het plein van de Vliethof naar een parkeerplein. Dit zorgt voor een andere functionaliteit maar staat haaks op de wensen voor het centrum van Wateringen. Bovendien valt te zeggen dat de toename van 24 plekken niet ten bate van het centrum van Wateringen komt, maar vooral om de extra parkeervraag voor de vergrootte supermarkt op te vangen.

  1. Veiligheid

Om het publieke cameratoezicht uit te breiden, moet sprake zijn van ernstige openbare orde- of openbare veiligheidsproblematiek. Het mag worden ingezet als laatste redmiddel. Alle overige maatregelen moeten dus zonder resultaat zijn gebleven. Cijfers op het gebied van de openbare orde en de openbare veiligheid geven geen aanleiding tot uitbreiding van het publieke cameratoezicht in Wateringen.

Voor privaat cameratoezicht geldt dat de gemeente geen toestemming hoeft te verlenen voor het plaatsen van de camera’s als deze niet worden bevestigd aan gemeentelijke eigendommen. Wel moet men rekening houden met de strikte privacywetgeving. Deze wetgeving houdt geen rekening met de persoonlijke interpretatie van schending van de privacy.

  1. Het nieuwe winkelen

Het winkelcentrum van Wateringen functioneert goed. In vergelijking met andere kernen draait Wateringen zelfs beter: de middenstand is over het algemeen gezond en er is weinig leegstand. Het college van B&W ziet daarom geen aanleiding om een plan met bijhorende financiën voor Wateringen te ontwikkelen.

In andere Westlandse kernen is ook sprake van particuliere initiatieven tot nieuwbouw. Dit zou in Wateringen ook van de grond kunnen komen.

Wifi

Het inspelen op nieuwe zakelijke mogelijkheden die het internet biedt is bij uitstek een verantwoordelijkheid die bij de ondernemer ligt. Deze zaken kunnen uiteraard ook in gezamenlijkheid worden opgepakt. Dit kan in een winkeliersvereniging of in nog breder verband binnen MKB-Westland.

  1. Overige onderwerpen

Een herinrichting van het gebied, inclusief gezellige terrassen, is opportuun na het ontwikkelen van een gebiedsplan. Het college van B&W 2010-2014 ziet geen aanleiding om een dergelijk plan te ontwikkelen.

In heel Westland is het eenvoudiger geworden om een terras te plaatsen met de ‘Nadere regels terrassen gemeente Westland’. Onder strikte voorwaarden zien deze regels toe op een vergunningsvrije plaatsing van terrassen nabij horecabedrijven.

Lichtkrant Westland-breed

Op dit moment zijn dit soort borden niet toegestaan en strijdig met bestemmingsplan en welstandsbeleid.

Hogere eigen verantwoordelijkheid van winkeliers bij schoonmaak centrum

Als gevolg van bezuinigingen op het onderhoud en schoonmaak in de openbare ruimte is de kwaliteit van een minder hoog niveau dan het verleden. We houden in ieder geval een basiskwaliteit in stand.

Ten aanzien van de schoonmaak na afloop van de weekmarkt in Wateringen is inmiddels geregeld dat na de markt handmatig wordt schoongemaakt, waarna op de dag erna machinaal wordt geveegd.

Feestweek Wateringen

Allereerst willen we stellen dat wij een voorstander zijn van een gezellig evenement in elke Westlandse kern waaraan door zo veel mogelijk inwoners plezier wordt beleefd.

Omdat geen enkel evenement en dan met name de grote evenementen binnen Westland hetzelfde is, vraagt dit in de meeste gevallen om maatwerk. Dat kan leiden tot ogenschijnlijk onderscheid tussen de evenementen. Leidend in de beoordeling van een aanvraag is de openbare orde en veiligheid. Daarnaast zijn de bereikbaarheid van het centrum voor de inwoners en ondernemers, de hulpdiensten, het openbaar vervoer , de overlast met betrekking tot parkeren, eventuele geluidsoverlast etc. facetten waar rekening mee gehouden moet worden in de vergunningverlening.

Bij de beoordeling van het Wateringse plan voor een Feestweek Wateringen is geoordeeld dat het gehele centrum niet zo lang afgesloten kan worden als nodig is in de oorspronkelijke plannen. De bundeling betekent een te zware druk op het centrum van Wateringen. Daarnaast was er een gelijktijdigheid met het Zomerspektakel in Maasdijk wat een te hoge belasting van de hulpdiensten zou betekenen.

Voor 2014 is de evenementenkalender reeds vastgesteld. Voor Wateringen is de braderie op 30 en 31 mei a.s. beoogd en de Wateringse wielerronde en kermis van 30 juli t/m 2 augustus a.s. Over de uitwerking van de plannen en de vergunningverlening wordt met de WOV verder gesproken zodra de plannen bij de gemeente binnen zijn. We benadrukken dat we goede ervaringen hebben wat betreft de samenwerking met de organisatie en de uitvoering van de Wateringse braderie, kermis en de wielerronde. Deze verlopen elk jaar prima.

Status bestemmingsplannen

Het bestemmingsplan Kern Wateringen is geactualiseerd en in juli 2013 vastgesteld. Er is echter wel een beroep ingesteld bij de Raad van State en daarom is het plan nu nog niet onherroepelijk.

De structuurvisie voor de gemeente Westland is vastgesteld door de gemeenteraad op 17 december 2013. Voorafgaand aan deze vaststelling is er een periode geweest waarin zienswijzen  konden worden ingediend (van 1 juli tot 8 september 2013).

Toekomstvisie

De WOV ziet graag dat in bepaalde concentratiegebieden woonhuizen een dubbelbestemming te geven.

Voor de strook aan de Herenstraat (van Plein tot Bakkershof) geldt dat deze grotendeels reeds een dubbelbestemming hebben nl. Gemengd-1. Hier zijn wonen, detailhandel, dienstverlening (begane grond) en horeca toegestaan. De zone Plein en Vliethof hebben de bestemming Centrum. Hier zijn detailhandel, dienstverlening (begane grond) en horeca toegestaan.

BIZ

Bij de introductie van de Experimentenwet BIZ heeft de WOV gekozen om op dat moment geen BIZ voor hun winkelgebied in te stellen. Wij zijn voornemens om voor de winkelgebieden die op dit moment nog niet over een BIZ beschikken, voorlichting te verstrekken over de condities waaronder het kan worden ingevoerd.

Leegstand

Wij delen uw mening dat het genoemde pand, nu het leegstaat, geen goede uitstraling heeft. De gemeente heeft echter geen formele mogelijkheden om schoonmaak van het pand af te dwingen. Wel heeft de gemeente bevoegdheden om namens het college achterstallig onderhoud aan te pakken door bijvoorbeeld het opleggen van een dwangsom. Dit instrument wordt echter alleen toegepast indien er een gevaarlijke situatie zou kunnen ontstaan. Uit onze huidige constateringen blijkt dat er op dit moment geen sprake is van actueel gevaar. Wel nemen wij in onze toezichtronden dit gebouw mee om de staat daarvan regulier te monitoren.

Locatie wekelijkse markt in de Kerstvakantie

Met de marktmeester is afgesproken dat hij de markt in de Kerstvakantie zoveel mogelijk op de stoep van het Vliethof plaatst. Zo wordt het parkeerterrein zoveel mogelijk vrijgehouden. De marktmeester is hierbij afhankelijk van het aantal marktkooplieden dat zich voor de markt aanmeld.

Koopstromenonderzoek

Het college van B&W herkent het beeld van Wateringen als goed functionerend winkelcentrum. Wij zijn verheugd dat deze resultaten worden bereikt, ook met de invloed van aanpalende regionale winkelcentra.

Onze grotere aandacht voor andere kernen komt voort uit de noodzaak om te investeren in de winkelgebieden aldaar. Deze urgentie zien wij in Wateringen niet.

  1. Uitslag klantenquête 2012

Klantenquête

Wij hebben met interesse kennisgenomen van de bevindingen uit de klantenquête. Wij herkennen in de cijfers het beeld van een over het algemeen goed functionerend winkelgebied in het levendige centrum van Wateringen.

Vraag

Is het mogelijk nu al de verbindingsweg Vliethof tussen Struyk van Bergenstraat en het Gantelplein her in te richten en te benoemen als weg voor tweerichtingsverkeer?

Antwoord

Het wegprofiel van de genoemde verbindingsweg is smal. Om de huidige verkeersfuncties  (voetgangers, fietsers en automobilisten) goed te faciliteren bij tweerichtingsverkeer is meer ruimte nodig dan voorhanden. Het College hecht aan een verkeersveilige inrichting. Gelet op de mogelijkheden past daar het huidige eenrichtingsverkeer met een vrije fietsstrook in de tegenovergestelde richting het beste.

Daarnaast is het verwachte voordeel voor wat betreft de verkeersafwikkeling beperkt. De mogelijkheid tot sluipverkeer tussen Herenstraat en Kerklaan neemt daarentegen juist toe.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Wij stellen uw Raad voor om de aan u gerichte brief van Winkelcentrum Wateringen/WOV te beantwoorden conform deze beantwoording van de Raadsvragen, dan wel Winkelcentrum Wateringen/WOV op de hoogte te stellen van deze beantwoording.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak

 

Reacties ((geen reacties geplaatst))

Nog geen reactie geplaatst

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.

Gratis openlucht filmavonden naast Villa Ockenburgh - Sterrenhemel bekijken tot vrijdag 19 augustus - Wereldhavendagen van 2-4 september 2022 - Bijeenkomst voor 40-ers en 50-ers die geraakt zijn door kanker - Inleiding Gregoriaans zingen op dinsdag 30 augustus, - Open Dag bij Carma op zaterdag 27 augustus - Open Atelier bij Carma - Nacht van de Vleermuis op 27 augustus - Weekendexpositie “Karen’s Art” in de Hofboerderij. - Jazz Festival Delft laat muzieksmaken versmelten - Gelato Landano opent deuren in de Hoofdstraat van De Lier - Logistiek Medewerker - Monteur Scherminstallaties - Overgangsregeling ontheemden uit Oekraïne op arbeidsmarkt verlengd - Twee optredens toneelvereniging 's-Gravenspel - Proeflessen Popkoor Prestige Plaatsnaam - De Nieuwe Rank gaat naar buiten! - Stichting Vier het Leven zoekt vrijwillige collega coördinator - Drie tips voor het kiezen van een passende zonwering - Allround Interieuradviseur - Junior Planner ( regio Westland) - Interieurbouwer / meubelmaker - Recht op gemeentelijke opvang vervalt met tijdelijke Oekraïense verblijfsvergunning - Medewerker Verkoop Binnen en Buitendienst - Parttime Administratief Medewerker - Sales Manager payroll (horeca) - Ukraine Accountability Conference in Den Haag - Vestigingsleider - De eerste Montessori leerling kan op ontdekking! - Magazijnmedewerker/Orderpicker - Woon-werkakkoord ondertekend tussen Maassluis en provincie - Logistiek administratief medewerker - Financieel administratief medewerker - Bedrijfsleider - Operations en Sales Coördinator - Monteurs binnen- en buitendienst - SEO voor uw bedrijf via Westlanders.nu bedrijfsgids - Word jij onze nieuwe kookwinkel collega? - Commercieel Medewerker Binnendienst of Buitendienst - Soroptimist Club Westland vertoont film Sold voor Free a Girl - Eneco sponsort webcam op Strandweer.nu - Ondernemerschap voor de toekomst - Via de Participatie Keuken van vrijwilligerswerk naar vaste baan - Wijknetwerken voor Oekraïense opvanggezinnen - Zorgverzekering ontheemden Oekraïne verandert - HT Verboom Transportsystemen voegt zich bij GreenV - Open Tuinen met Kunst en Muziek - Bedrijfsarts (m/v) - Expositie ‘Banketbakkerij Jan Boer, sinds 1915’. - Logistiek Administratief Medewerker (m/v)