College Maassluis beantwoordt vragen over ontslagen Koningshof

Geplaatst door Westlanders.nu op 24/07/2015 17:11

College Maassluis beantwoordt vragen over ontslagen Koningshof

Maassluis 24.07.2015 - De fractie van de PvdA heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college  over de ontslagen bij de Koningshof. Het college heeft de vragen als volgt beantwoord.

Vraag 1.

Klopt het dat er nog geen beleidsplan is van het nieuwe bestuur? Zo nee, wanneer verwacht u dat en wanneer kunnen we dat bespreken in de raad?

Het bestuur heeft ons laten weten in september met een beleidsplan te komen. Wij hebben het bestuur van Theater Koningshof geadviseerd om u uit te nodigen voor een presentatie van zijn beleidsplan.

Vraag 2.

In hoeverre strookt het ontbreken van een beleidsplan en het wel ontslaan van medewerkers bij het toegezegde  'nauwe betrokkenheid van de gemeenteraad'  bij het nieuwe beleid?

Zoals in vraag 1 is aangegeven hebben wij Theater Koningshof geadviseerd om u te informeren over haar beleidsplan. Dan zal ook verklaard kunnen worden waarom lopende het samenstellen van het beleidsplan reeds bedrijfsmatige beslissingen zijn genomen.

Vraag 3.

Klopt het dat het bestuur ook niet of nauwelijks heeft gesproken met medewerkers van de Koningshof over de mogelijke verbeteringen of toekomstplannen voor Koningshof?

De wijze waarop het bestuur maatregelen voor de verbetering van de exploitatie van Koningshof intern voorbereidt is een zaak van het bestuur zelf.

 Vraag 4.

Klopt het dat er -de dag nadat het in de media is gebracht- van de 15 personeelsleden er 8 ontslag is aangezegd? Klopt het dat het ontslag is aangezegd in groepsgesprekken waarbij medewerkers ter plekke tussen hun collega's te horen kregen dat ze worden ontslagen?

Het bestuur heeft ons desgevraagd laten weten dat aan drie medewerkers in vaste dienst ontslag is aangezegd en dat de nul-urencontracten van vijf andere medewerkers zijn beëindigd. Wij hebben geen inzicht in de wijze waarop de gesprekken hierover hebben plaatsgevonden.

 PvdA Maassluis verrast over ontslag personeel Koningshof

Vraag 5.

In hoeverre is deze overhaaste ontslaggolf een poging om de wet werk en zekerheid, die op 1 juli aanstaande ingaat en flexwerkers meer rechten geeft, te ontlopen?

Het personeelsbeleid van de Stichting Theater Koningshof is de verantwoordelijkheid van het bestuur. Zie ook ons antwoord bij vraag 2.

 Vraag 6.

Klopt het dat medewerkers is gezegd dat ze worden ontslagen en dat hun werk zal worden overgenomen door uitzendkrachten die de Koningshof niet kennen en waar weer een ander bedrijf weer extra aan verdient?

Het is de verantwoordelijkheid van het bestuur om ervoor te zorgen dat de uit te voeren werkzaamheden op de door hen gewenste wijze plaats vindt. Zoals in vraag 4 is geantwoord, hebben wij geen inzicht in de wijze waarop de gesprekken hierover hebben plaatsgevonden en de inhoud daarvan.

Vraag 7.

Hoe hoog zijn de totale kosten van ontslagvergoedingen waar de medewerkers recht op hebben en is het hogere bedrag dat u bij de Kadernota vroeg voor Koningshof eigenlijk bedoeld om deze ontslagvergoedingen te betalen? 

Over individuele afspraken tussen bestuur en werknemers hebben wij geen informatie. In de Kadernota 2016-2019 hebben wij opgenomen dat een eind 2014 gehouden externe doorlichting, gericht op bedrijfsvoering en –organisatie, heeft opgeleverd dat het redelijk en noodzakelijk is de subsidiëring voor de theaterfunctie te verhogen en daarbij ook rekening te houden met het kostenaspect voor de organisatie van de maatschappelijke verhuringen. Daarbij was geen sprake van een relatie met mogelijke ontslagen. In een bestuurlijk overleg op 3 juni jl. is meegedeeld dat het college financiële consequenties van eventuele personeelsorganisatorische maatregelen niet zal aanvaarden als subsidiabel.

Vraag 8.

Hoe denkt het bestuur de bestaande openingstijden te handhaven of minimaal de bestaande huurders goed te bedienen met minder mankracht?

Wij achten dat een verantwoordelijkheid van het bestuur. Daarbij tekenen wij wel aan dat wij ervan uitgaan dat Theater Koningshof de in de subsidieovereenkomst vastgelegde afspraken nakomt.

Vraag 9.

Was u vooraf op de hoogte van deze aanpak van het bestuur en van deze ontslagen? Zo ja, heeft u er mee ingestemd? Zo nee, waarom heeft het bestuur u niet geïnformeerd? Wat vindt u van deze werkwijze van het bestuur?

Het personeelsbeleid is een zaak van het bestuur. Maatregelen op dat gebied behoeven geen instemming van het college. In een bestuurlijk overleg op 3 juni  jl. heeft het bestuur van Koningshof laten weten dat op diverse fronten als onderhoud, personeelsbeleid en administratie verbeterslagen te maken zijn, welke ook de exploitatie ten goede kunnen komen. Vanzelfsprekend betreuren wij het dat mensen hun baan dreigen te verliezen als gevolg van de maatregelen die het bestuur meent te moeten nemen.

Vraag 10.

Heeft u inmiddels met de medewerkers gesproken? Zo nee, bent u van plan dat te doen? Zo ja, wat heeft u de medewerkers gezegd over deze gang van zaken? Deelt u de mening van de PvdA fractie dat de medewerkers moet worden geadviseerd om contact op te nemen met de vakbond en/of rechtsbijstands-verzekering om ondersteuning te krijgen bij hun moeilijke arbeidsrechtelijke positie in deze ontslaggolf?

Op 26 juni heeft de wethouder van cultuur e.a. een gesprek gehad met een delegatie van medewerkers van Koningshof. Na dit gesprek heeft hij op 30 juni gesproken met de voorzitter van het bestuur van de Stichting Theater Koningshof. Daarin is aangegeven dat het bestuur mogelijkheden ziet om – naast andere zaken – ook door een andere invulling van de uit te voeren werkzaamheden tot een gunstiger exploitatie te komen zonder dat dit ten koste gaat van de bedrijfsvoering. In dat gesprek heeft de wethouder aangedrongen op een zorgvuldige uitvoering van de voorgenomen maatregelen.

Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Skinner in WPC Nederland 3 Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Orgelconcert Arjen Leistra in Maassluis Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info - Einduitvoeringen Muziekleerlingen op 23 juni Meer info - Belangrijk verkeersbericht voor scholieren Meer info - Westlandse Molendag op 30 juni Meer info - Festival ART Break in Hoek van Holland op 23 en 24 juni Meer info - Operatie Steenbreek in Poeldijk op 27 juni Meer info - De brandweer in ’s-Gravenzande dankt werkgever Meer info - Openbare Daltonschool Naaldwijk viert feest Meer info - KVO-Veiligheidscafé’ voor ondernemers en bedrijfsleiders Meer info - Westlandse feestweken binnenkort van start Meer info