College; regels rondom verhuur huurwoningen aan uitzendbureaus

College Westland

College; regels rondom verhuur huurwoningen aan uitzendbureaus

Westland 09.04.2015 - De fractie Westland Verstandig heeft vragen gesteld aan het College over verhuur sociale van huurwoningen aan uitzendbureaus.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Is de praktijk van Vestia bij uw College bekend?

Antwoord 1

Inmiddels heeft Vestia ons op de hoogte gesteld. Vestia geeft aan dat zij twee woningen in Honselersdijk verhuurt aan uitzendbureaus voor onderverhuur. Onderverhuur betekent omzetting naar onzelfstandige woonruimte en dit is feitelijk een onttrekking aan de woningvoorraad. Hiervoor had Vestia een (onttrekkings)vergunning aan moeten vragen, zodat wij een afweging hadden kunnen maken om dit al dan niet toe te staan. Wij zullen hierover met Vestia in gesprek gaan.

Vraag 2

Welke maatregelen gaat uw College nemen om op die wijze te voorkomen dat sociale huurwoningen aan uitzendbureaus worden verhuurd tegen een veel hogere huurprijs dan uiteraard de voorheen geldende huurprijs?

Antwoord 2

Vestia heeft gebruik gemaakt van haar zelfstandige bevoegdheid tot huurverhoging. Hierdoor vallen de desbetreffende woningen niet meer onder de sociale huur (en zijn het vrije sector huurwoningen geworden) en kunnen ze deze vrijelijk toewijzen, mits het zelfstandige bewoning (en geen “onzelfstandige” onderhuur) betreft. Zoals in het antwoord op vraag 1 al aangegeven  gaan wij met Vestia in gesprek over de verhuur van twee woningen aan uitzendbureaus voor onderverhuur aan arbeidsmigranten, aangezien hiervoor geen vergunning is aangevraagd.

College; regels rondom verhuur huurwoningen aan uitzendbureaus

Vraag 3

Is het correct dat Vestia profijt trekt uit deze mogelijkheid om aan uitzendbureaus te verhuren.

Antwoord 3

Vestia geeft aan geen grotere huuropbrengst te hebben voor deze woningen door de verhuring aan het bemiddelingsbureau. Als de woningen niet verhuurd zouden worden aan uitzendbureaus maar aan particulieren zou dezelfde huurprijs worden berekend.

Vraag 4

Voorts lijkt Vestia zich vrij te voelen om sociale huurwoningen vrijelijk aan de woonvoorraad te onttrekken. Kan uw College daar maatregelen tegen nemen daar het natuurlijk niet verstandig is voor de gemeente Westland om het aantal sociale huurwoningen fors te verminderen en dan alleen vanwege financieel gewin? Uiteraard bestaat er geen probleem met het verhuren van woningen direct aan moelanders volgens het geldende woningverdeelsysteem.

Antwoord 4

De desbetreffende woningen vallen in de vrije sector huur en zijn dus geen sociale huurwoningen. Los daarvan is het Vestia niet toegestaan om woningen zonder vergunning onder te verhuren en daarmee aan de woonvoorraad te onttrekken. Zie beantwoording vraag 1 inzake de onttrekking van een woning aan de woningvoorraad.  Wij willen in Westland voldoende sociale woningen behouden met voldoende differentiatie naar woningtype en prijsklasse. We willen hierover (na vaststelling van de herijkte woonvisie) afspraken met de corporaties maken.

Vraag 5

De verplichting waar Vestia over spreekt, is het College bekend welke verplichting dat is?

Antwoord 5

Vestia geeft aan dat woningcorporaties op grond van de Woningwet en het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) de kerntaak hebben om te voorzien in de huisvesting van kwetsbare doelgroepen. Hier kunnen ook arbeidsmigranten onder vallen.

Vraag 6

Tijdens de laatste raadsinformatieavond over arbeidsmigranten bleek dat er ook bedrijven in Westland actief zijn die bemiddelen tussen in dit geval Vestia en de uitzendbureaus. Is dit bij uw College bekend en als dat juist is, is uw College dan bereid om hier maatregelen tegen te nemen?

Antwoord 6

We hebben in januari 2013 als gezamenlijk uitgangspunt vastgelegd dat arbeidsmigranten een belangrijke bijdrage leveren aan de Westlandse economie. Daarbij hebben we aangegeven dat we streven naar een eerlijk woon- en werkklimaat. We willen dat mensen zich registreren en dat ze goed en veilig wonen. Wij zien daarom geen reden om maatregelen te nemen tegen bedrijven die bemiddelen tussen huisvesters en uitzendbureaus en zorgen voor goede huisvesting voor arbeidsmigranten.  

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester

M. van Beek

J. van der Tak

 

 

Vrijdag- en zaterdagavond vuurwerkfestival Scheveningen (live) Meer info - Douanehuisje Maassluis september: beelden, objecten, tekeningen Meer info - Inzendingen MVO-ondernemer 2018 bekend Meer info - Brand aan boord van schip Meer info - Test zeewaardige waterfiets op 26 augustus Meer info - EP Release \'\'FIRST\'\' @ WPC Nederland Drie Meer info - Oezbeekse delegatie onder indruk van Nederlandse tuinbouwsector Meer info - De Hoek in Zicht: Piet Heijstek over Schilders Nieuwe Waterweg   Meer info - Orgelconcert zaterdag in Groote Kerk Meer info - Steenks Service zoekt assistent-officemanager Meer info - Column; reisgeld! Meer info - Jan Akkerman tijdens de feestweek in Naaldwijk Meer info - Informatieavond over huidtherapie bij Inloophuis Carma Meer info - Werkstukken leerlingen onderdeel 33e Zomerbloemententoonstelling Meer info - Webinar 26 september: Uw kind en uitgaansdrugs Meer info - Zomer OCK op 25 augustus Meer info - Monumententocht op 8 september: een combi van 4 monumenten! Meer info - Traditionele dansen door Den Hoornse Folkgroep ‘Kachel’ Meer info - Satans-instrumenten in de RK-kerk Meer info - Kick-off OldStars walking football bij voetbalvereniging KMD Meer info - 112-dag Haaglanden in het Zuiderpark Meer info - Pokemon Challange bij scouting Polanen Meer info - Tuinenfietstocht 18 augustus bij Groei & Bloei Westland Meer info - Boottocht over voormalige tankgracht. Meer info - Bergingsdienst Vreugdenhil zoekt lichte bergingsspecialist Meer info