College; verhuren woningen geen kerntaak voor gemeente Westland

College Westland

College; verhuren woningen geen kerntaak voor gemeente Westland

Westland 22.07.2016 - De fractie Westland Verstandig heeft het college van B&W in april vragen gesteld over woningcorporaties.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden wij deze vragen.

Vraag 1

Waarom wordt door het college niet de eerder door Westland verstandig en ook door een andere politieke partij binnen Westland geuite wens ingevuld om wederom een eigen woningbedrijf op te richten? Financieel bezien betekent het nauwelijks een belasting omdat nu de gemeente ook al ruime garanties heeft afgegeven ten behoeve van de bestaande drie woningcorporaties. Hoeveel zijn hiervan en worden die nog steeds verder uitgebreid?

Antwoord 1

Wij menen dat het verhuren van sociale huurwoningen geen kerntaak voor de gemeente is. Hiervoor zijn corporaties opgericht. Uw opvatting dat het financieel bezien nauwelijks een belasting voor de gemeente is delen wij niet. Het garant staan volgens de achtervang WSW staat hier los van. In de jaarrekening 2015 is de omvang van de directe en indirecte leningen aan de corporaties opgenomen. Het borg staan via de achtervang WSW vindt nog steeds plaats.


(Foto archief)

Vraag 2

Is het college bereid om de gemeente die vorenstaande verkopen aanvechten – Arnhem, Dongen en Leusden – eventueel bijval te geven en eventueel via de VNG een algemeen beleid te ontwikkelen, zulks als antwoord op hetgeen minister Blok van Wonen aangeeft, namelijk dat verkoop wel mag plaatsvinden?

Antwoord 2

Zoals in antwoord 1 vermeld, is het verhuren van sociale huurwoningen geen kerntaak voor de gemeente. Het verdwijnen van sociale huurwoningen uit de voorraad door verkopen en huurharmonisatie vinden ook wij een probleem. Corporaties hebben verkopen nodig om kwaliteit toevoegingen aan de voorraad mogelijk te maken. Gezien de complexiteit zien wij niet direct een oplossing om verkopen tegen te gaan. Wij zien veel meer in overleg. Dit doen wij in het kader van het door de corporaties uit te brengen bod en de daarop volgende onderhandelingen om te komen tot prestatieafspraken.

De verplichte scheiding van de woningvoorraad door de corporatie in een DAEB en niet DAEB voorraad, speelt hierin een grote rol. Naar verwachting zal hierover in de tweede helft van dit jaar meer duidelijkheid ontstaan. Verder kunnen wij u mededelen dat wij, namens de Vestia-gemeenten in deze regio, onlangs het initiatief hebben genomen om in overleg te treden met het ministerie van BZK over de negatieve effecten voor de volkshuisvesting door de aan Vestia opgelegde opgave. Het ministerie heeft toegezegd om de signalen over de negatieve effecten door te geleiden middels een brief aan de Kamer. Tevens is afgesproken om in de tweede helft van 2016 een gesprek te organiseren tussen de Vestia-gemeenten en het bestuur van Vestia.

Vraag 3

Verkoop aan speculanten van sociale huurwoningen is natuurlijk in zijn algemeenheid een slechte zaak en geeft nu, maar in ieder geval op termijn, problemen. Is het college daarmee eens? Op welke wijze kan dit in Westland voorkomen worden nu bekend is dat onze grootste wooncorporatie vele honderden woningen in Den Haag gaat bouwen omdat daar wel sociale huurwoningen gebouwd kunnen worden en in Westland niet vanwege onder meer de hoge grondprijs? Dit betekent in feite dat die wooncorporatie in Westland verdiende gelden en gelden welke zijn verkregen door de overdracht van de gemeentelijke woningbedrijven De Lier en ’s-Gravenzande buiten Westland gaat investeren in sociale woningbouw. Dat is toch ook niet in het belang van Westland en haar inwoners?

Antwoord 3

Wij zijn het met u eens dat verkoop van sociale huurwoningen aan speculanten niet wenselijk is. Dit is dan ook de reden dat wij intensief overleg gevoerd en bemiddeld hebben in verkoop van bezit van Vestia in Westland aan een collega corporatie. Wijnemenafstandvanuwopmerkingoverdegrondprijzen. Wij hechten veel waarde aan een bijdrage van de woningcorporaties aan het volkshuisvestelijke gemeentelijk beleid. In Westland hebben wij te maken met zelfstandige opererende corporaties die ook werkzaam mogen zijn in de regio. Wij kunnen dit niet tegenhouden.

Vraag 4

Welke maatregelen kan het college nemen om herhaling van investeren buiten Westland in de toekomst te voorkomen? Overigens is Westland Verstandig in een persoonlijk gesprek met Arcade wel ervan overtuigd geraakt dat Arcade geen andere keuze had dan te handelen zoals zij deed en uitgaande van haar doelstelling. Is het niet jammer dat doordat het college weigerde af te boeken op de gronden Westland zich in deze situatie gebracht heeft?

Antwoord 4

Sinds 1 januari van dit jaar verplicht de  nieuwe Woningwet 2015 dat de corporatie middels het uitbrengen van een bod naar vermogen dient bij te dragen aan de gemeentelijke volkshuisvestelijke doelen. Bij vermogende corporaties verwachten wij dus dat het niet of beperkt investeren in de gemeente niet meer mogelijk zal zijn. Onlangs heeft de Minister ons op de hoogte gesteld van de bestedingsruimte van de corporaties in het Westland. Hieruit blijkt dat Arcade voldoende financiële ruimte heeft voor bestedingen in het Westland. Arcade investeert in het Westland door het plegen van nieuwbouw. Voorbeelden hiervan zijn: 

-                                                                       Van de Horstweg 's-Gravenzande 26 huurappartementen

-                                                                       Van Ostade Monster 9 huurwoningen

-                                                                       Hoogheyd Naaldwijk 32 huurappartementen

-                                                                       Boomparck Honselersdijk 26 huurappartementen 

-                                                                       Duingeest Monster 36 huurappartementen 

-                                                                       Molensloot De Lier 27 huurappartementen 

Daarnaast investeert Arcade ook in het groot onderhoud van de 54 woningen in de Bleijenburgflat in De Lier, 128 appartementen in de flats aan de Beatrix- en Irenestraat Poeldijk en de tweede fase Ter Heijde. 

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak

 

 

 

Ervaren Karrenbouwer/productiemedewerker Meer info - Sinterklaashuis tot 1 december in Monster Meer info - GJ Personeelsdiensten | Verzuimbeheer met persoonlijke aandacht Meer info - Bieb in Debat over Klimaatverandering! Meer info - Gedachtenisdienst met cantate in Regenboogkerk Meer info - Kersteditie Vastgoedborrel in Tramhuisje op 14 december Meer info - Kijkje bij bouw Windpark Nieuwe Waterweg Meer info - Workshop Kerststuk maken bij Kikkeropfleurdoos 18 december Meer info - Musica geeft Kerstconcert in Monster op 18 december Meer info - Gehele korfbalvereniging Valto in nieuw clubtenue Meer info - Collegeleden en MKB Westland bezoeken Wateringse ondernemers Meer info - Zaterdag 6 sinterklaasintochten in het Westland Meer info - Films met verhalen over visserij en Douanehuisje in Museum Maassluis. Meer info - Studiemiddag docenten; ISW onderneemt maakt verbinding met bedrijfsleven Meer info - Inkoper/verkoper planten (geen klok) Meer info - Traditionele ‘Christmas Carols’ in de Uniekerk. Meer info - GJ Personeelsdiensten | Voor werkgever en werknemer Meer info - Winterverkoop van uitgelezen boeken vanaf 19 november Meer info - De Jong Verpakking zoekt Assistent Planner Meer info - Sinterklaasactiviteit bij Young Carma Meer info - Natuur en onderwaterfilmers donderdag 22 november in OCKADEMIE Meer info - GJ Personeelsdiensten | Salarisadministratie met HR-kennis Meer info - Ruim 7500 woningen door transformatie van gebouwen Meer info - Snertweer? We gaan Snertfietsen! Meer info - Medewerker orderverwerking Meer info