College voor vrije warmtemarkt in Westland

College Westland

College voor vrije warmtemarkt in Westland

Westland 10.03.2016 - De fractie LPF Westland heeft in februari collegevragen gesteld over de Warmterotonde. Tevens is op 29 februari 2016 door de fractie Westland Verstandig

een rondvraag gesteld met betrekking tot een petitie hieromtrent. Ingevolge het bepaalde in de artikelen 25 en 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen.

Artikel 26 vragen LPF

Vraag 1

Kan het college haar standpunten in de brieven van oktober 2014 en 17 december 2014 zoals hiervoor geciteerd, herbevestigen?

Antwoord 1

Het college onderschrijft nog steeds de eerder benoemde standpunten. Voor wat betreft het standpunt dat de ondergrond van Westland voldoende potentie heeft om in de warmtevraag te kunnen voorzien, wijst het college er op dat dit inderdaad zo is qua beweerde potentie, echter in de praktijk zijn er nog veel belemmeringen voor grootschalige toepassing van geothermie. Het gaat om:

a)                                                                    Geologische risico’s;

b)                                                                    Technische risico’s;

c)                                                                    Financiële haalbaarheid.

In de uitwerking is Westland doorgaans de faciliterende partij. Daarnaast zijn het vooral de eindgebruikers en in het bijzonder Westlandse tuinders die bepalen van welke bronnen zij hun warmte gaan betrekken.

 

Vanuit de ambitie de meest duurzame glastuinbouwgemeente te zijn brengt het college de gemeentelijke uitgangspunten ten aanzien van de warmterotonde voortdurend naar voren. Het gaat om onderwerpen als het realiseren van een open net waar meerdere bronnen op kunnen invoeden. Technisch moeten zowel geothermie als industriële restwarmte kunnen aansluiten. Er dient een vrije warmtemarkt te worden gerealiseerd. Verder moet de warmterotonde perspectief bieden dat op termijn alleen duurzame bronnen leveren. Het aan te leggen warmtenet dient zodanig te worden aangelegd dat het gehele Westland kan worden voorzien van warmte om zo veel mogelijk tuinders gebruik te kunnen laten maken van restwarmte (level playing field). Daarnaast dient levering van CO2 zeker gesteld te zijn.

De komende maanden wordt de haalbaarheid van de warmterotonde c.q. de leiding over west verder uitgewerkt. Wij zullen uw raad aansluitend informeren over de uitkomsten en deze toetsen aan onze uitgangspunten.

Vraag 2

Deelt het college de mening dat markt en maatschappij ( zie o.m. Parijs) meer dan ooit verduurzaming gaan afdwingen en dat de ‘license to produce’ vereist dat Westland breed ( en dus niet in de helft van het Westland) ‘Lokale duurzame bronnen’ benut worden?

Antwoord 2

Wij zijn groot voorstander van een verduurzaming van de energievoorziening van Westland. Wij beseffen dat fossiele brandstoffen eindig zijn en dat er alternatieven voor deze brandstoffen moeten worden gevonden om de nadelige milieu consequenties (vooral CO2 en NOx uitstoot) te beperken. Ook wij beseffen dat “Parijs” een “game changer” kan zijn. Het scherpt ons vooral in het beeld dat we ons blijvend – en wellicht versneld- moeten inzetten om een duurzame energietransitie te bewerkstelligen.

In hoeverre een verduurzaming zal worden afgedwongen is onbekend en Westland is daarin niet leidend. In het Nationaal energieakkoord en de Meerjarenafspraak Energietransitie Glastuinbouw 2014-2020 staan belangrijke uitgangspunten. Eind dit jaar wordt de nieuwe Warmtewet vastgesteld. Zoals het er naar uitziet wordt decentrale inbreng steeds belangrijker.

Wij zijn de mening toegedaan dat de concurrentiepositie van Westland gebaat is bij duurzaam geteelde producten. In het College Werkprogramma en de Duurzaamheidsagenda hebben wij aangegeven hoe wij dit willen concretiseren. Daarnaast onderkennen wij de toenemende vraag vanuit de markt naar duurzaam geteelde producten. Wij spannen ons derhalve in om de randvoorwaarden te creëren zodat tuinders in staat zijn duurzaam te telen. Via Cluster West, MRDH, coalitie Hot en GPWO proberen wij te bereiken dat er sneller meer aardwarmteboringen worden uitgevoerd en spannen wij ons in om daaraan gekoppeld een warmte-infrastructuur te realiseren. 

Vraag 3

Is het college bereid om op korte termijn de daad bij het woord te voegen en te kiezen voor de noodzakelijke Westland brede verduurzaming door aardwarmte, dit om te voorkomen dat aardwarmte initiatieven niet meer van de grond komen?

Antwoord 3

Het college heeft al veel ondernomen om de toepassing van aardwarmte in Westland te bevorderen. Naast het uitvoeren van energie- en geologische studies heeft Westland bewerkstelligd dat er subsidies zijn toegekend aan aardwarmteprojecten en is er een lobby gevoerd om de financiering van aardwarmteprojecten van de grond te krijgen. Met de Westland Agenda en de ondersteuning van de Trias proefboring heeft Westland daarnaast aangetoond ook financiële risico’s te willen nemen.

De sleutel tot het daadwerkelijk verduurzamen van de energievoorziening ligt echter bij de tuinders. Aardwarmte initiatieven kunnen pas tot uitvoering komen wanneer er tuinders(collectieven) zijn die deelnemen en financieel participeren in een aardwarmteboring. Westland zal zich blijven inspannen om de energietransitie te versnellen. Daarbij is de scope breder dan alleen aardwarmte. In de Duurzaamheidsagenda en in het Collegewerkprogramma staat omschreven welke inspanningen het college zal verrichten om de gewenste brede verduurzaming te bereiken.

Vraag 4

Kan het college een overzicht geven van initiatieven die binnen enkele jaren leiden tot concrete boringen.

Antwoord 4

Op dit moment zijn bij ons de hiernavolgende aardwarmte initiatieven bekend die zouden kunnen leiden tot een concrete boring:

-                                                                       Geopower Oudcamp

-                                                                       Nature’s Heat

-                                                                       Aardwarmte Vogelaer

-                                                                       Trias Westland

Zoals al aangegeven bij de beantwoording van vraag 1 doen wij er alles aan om het aantal aardwarmteboringen te intensiveren en versnellen. Daarnaast verrichtten wij veel lobbyactiviteiten om de financiering van aardwarmteprojecten te van de grond te krijgen. Binnen de coalitie HOT en de MRDH zien wij nieuwe kansen om deze activiteiten te intensiveren.

Vraag 5

Volgens een interne brief van de provincie Z-H heeft de gemeenteraad een openbare samenvatting mogen ontvangen van het verkennend onderzoek. Gaarne zouden wij als fractie van LPF-Westland het complete onderzoek , al dan niet onder geheimhouding, ontvangen. Kan het college daarvoor zorg dragen?

Antwoord 5

Door de samenwerkende partijen in Cluster West is in 2015 een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Westland heeft een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Dit betekent dat de stukken niet openbaar mogen worden gemaakt. In de Raadsinformatieavond van december jl. bij de toelichting op het project Cluster West heeft het college al kenbaar gemaakt dat inzien van het complete onderzoek onder geheimhouding mogelijk is. Wij zullen er zorg voor dragen dat de stukken aan uw raad ter beschikking worden gesteld.

Rondvragen Westland Verstandig

Europese aanbesteding Trias Westland

Vraag 1

Onderschrijft het college de petitie van de Westlandse ondernemers ?

Antwoord 1

Wij zijn voorstander van een verduurzaming van de energievoorziening van Westland en beseffen dat fossiele brandstoffen eindig zijn en dat er alternatieven voor deze brandstoffen moeten worden gevonden. Onze voorkeur gaat daarbij uit naar duurzame bronnen aangezien wij onderkennen dat de vraag naar duurzame en hoogwaardig geteelde producten toeneemt. Wij sluiten in beginsel echter geen bronnen uit om onze doelstellingen te bereiken. Wij zien industriële restwarmte niet als eindstation maar als tussenstap naar een duurzame energievoorziening.

Om te voorkomen dat met de realisatie van de warmterotonde -inclusief levering vanuit de MPP3 centrale op de Maasvlakte- een “locked in” situatie ontstaat, brengt het college de gemeentelijke uitgangspunten ten aanzien van de warmterotonde voortdurend naar voren. Het betreft:

-                                                                       realiseren van een open net waar meerdere bronnen op kunnen invoeden;

-                                                                       technisch moeten zowel geothermie als industriële restwarmte kunnen invoeden;

-                                                                       er dient een vrije warmtemarkt te worden gerealiseerd;

-                                                                       de warmterotonde moet perspectief bieden dat op termijn alleen duurzame bronnen kunnen leveren;

-                                                                       het aan te leggen warmtenet dient zodanig te worden aangelegd dat het gehele Westland kan worden voorzien van warmte om zo veel mogelijk tuinders gebruik te kunnen laten maken van restwarmte (level playing field);

-                                                                       levering van CO2 dient zeker te zijn gesteld.

Vraag 2

Is deze petitie een verrassing voor uw college of werd dit " geluid " al       eerder gehoord ? Zo ja , waarom weet de raad daar dan niets van.

Antwoord 2

Het college onderkent dat de vraag naar duurzame en hoogwaardig geteelde producten toeneemt. De petitie is in lijn met deze ontwikkeling. In zoverre zijn wij dus niet verrast door de petitie. Het moment waarop de petitie is ingediend heeft ons wel enigszins verrast. Westland is volop betrokken bij de uitwerking van Cluster West. Binnen Cluster West wordt de business case “Leiding over West” uitgewerkt. Onderdeel van de uitwerking zijn een maatschappelijke kosten baten analyse (mkba). In deze mkba worden o.a. vragen ten aanzien van de duurzaamheid van “kolenwarmte” beantwoord. Zo lang er geen resultaten bekend zijn achten wij het opportuun om conclusies te trekken zoals in de petitie verwoord. Zoals al in de RIA van afgelopen december aangegeven zijn wij voornemens de raad over de voortgang te informeren wanneer er concrete resultaten te melden zijn.

Vraag 3

Wat is de rol van Westland bij cluster West en is de uitspraak in de gehouden presentatie  in de Cie dat kolenwarmte voldoet aan de uitgangspunten voor verduurzaming van de tuinbouw het standpunt van dit college. Zo ja gaarne een toelichting daarop omdat een dergelijk standpunt afwijkt van hetgeen algemeen betoogd wordt en door deskundigen wordt geschreven over kolencentrales.

Antwoord 3

Westland is mede initiator van Cluster West. Cluster West is opgericht om de haalbaarheid van een Zuid Holland dekkend warmtenet (warmterotonde) te onderzoeken. Belangrijk is daarbij te onderscheiden dat het gaat om de aanleg van een warmtenet en warmtebronnen. De bronnen die gebruik maken van het warmtenet kunnen divers zijn. De doelstelling is dat op termijn alleen duurzame warmtebronnen invoeden op het warmtenet.

De aanleg van een grootschalig warmtenet kan een belangrijke stap zijn in de transitie van aardgas naar alternatieve bronnen. Industriële restwarmte van fossiele oorsprong (o.a. warmte van een kolencentrale) is geen eindstation maar een tussenstation. Zo lang voldaan wordt aan de onder vraag 1 genoemde randvoorwaarden en uitgangspunten, kan industriële restwarmte een bijdrage leveren aan de energietransitie. Belangrijk is dat het glastuinbouwcluster zicht blijft houden op ruim voorradige, betaalbare en duurzame energie.

Vraag 4

Op welke wijze gaat het college de Westlandse ondernemers tegemoetkomen en wat betekent dat voor de warmterotonde en de investering van 750 miljoen euro's waarover de burgemeester en de wethouder het eerder als een vaststaand gegeven eerder hadden?

Antwoord 4

De wijze van tegemoet komen wensen tuinders:

Westland is bijzonder actief op meerdere vlakken:

-                                                                       Westland ondersteunt de tuinders door energiestudies, business cases en geologische onderzoeken (mede) te betalen;

-                                                                       Westland voert een actieve lobby voor betere regel- en wetgeving o.a. Smart Grid Westland, financiering van geothermieprojecten.

-                                                                       via de Westland Agenda worden aardwarmte initiatieven ondersteund;

-                                                                       Westland gaat samenwerking met andere partijen aan om financiering van aardwarmteprojecten mogelijk te maken (MRDH, GPWO, Cluster West) o.a. om Juncker gelden toegankelijk te maken;

-                                                                       meest vergaande vorm van ondersteuning is de garantstelling in het Trias project.

Wij blijven benadrukken dat de sleutel tot het daadwerkelijk verduurzamen van de energievoorziening van de glastuinbouw ligt bij de tuinders. Zo kunnen aardwarmte initiatieven bijvoorbeeld pas tot uitvoering komen wanneer tuinders of collectieven deelnemen en financieel participeren. Daarnaast zijn het tuinders die moeten investeren in maatregelen om te besparen op energieverbruik (Het Nieuwe Telen).

Investeren in de warmterotonde:

Westland is vooralsnog niet voornemens om te investeren in energie infrastructuur. Het college is van mening dat dit aan de marktpartijen en netbeheerders is. Ook tuinders kunnen investeren in lokale netwerken.

Uit de in de maak zijnde business case zal blijken hoe hoog de investeringen zijn en wat daarvoor kan worden gerealiseerd. Zodra één en ander bekend is zullen er beslissingen worden genomen over eigenaarschap, contracten, beheer en onderhoud. Dat is ook het moment waarop wij uw raad informeren en wij de rol van Westland eventueel kunnen herijken.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak

 

 

 

 

Ga je mee op belevingstour door Midden-Delfland? Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Openlucht concerten Rotterdam aan Zee Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Skinner in WPC Nederland 3 Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Orgelconcert Arjen Leistra in Maassluis Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info - Einduitvoeringen Muziekleerlingen op 23 juni Meer info - Belangrijk verkeersbericht voor scholieren Meer info - Westlandse Molendag op 30 juni Meer info - Festival ART Break in Hoek van Holland op 23 en 24 juni Meer info