College Westland; mentaliteitsverandering nodig voor verbetering waterkwaliteit

College Westland

College Westland; mentaliteitsverandering nodig voor verbetering waterkwaliteit

Westland 02.07.2015 - De fractie Progressief Westland heeft het college in juni vragen gesteld over de waterkwaliteit in het Westland.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Gaat het college ( in samenwerking met het Hoogheemraadschap ) strenger handhaven nu blijkt dat het huidige beleid nauwelijks effect heeft?

Antwoord 1

Wij gaan in samenwerking met HHdelfland gebiedsgericht handhaven. Het gebiedsgericht meten wordt hiervoor gecontinueerd. Polder voor polder zal dit worden aangepakt. Het controleren van de lozingen en aansluitingen op de riolering is onderdeel van de samenwerking. Tevens hebben we aan de ODH opdracht gegeven om meer samen te werken met Delfland en tijd te steken in het project monitoren en gebiedsgericht meten.

Zonder structurele mentaliteitsverandering bij de glastuinbouw is het bereiken van de gewenste waterkwaliteit echter onmogelijk. Om tot die mentaliteitsverandering te komen zetten de Gemeente en het Hoogheemraadschap naast handhaven ook in op versterken van de samenwerking met glastuinbouwbedrijven die emissies willen beperken. Om het bewustzijn bij ondernemers te vergroten wordt blijvend geïnvesteerd in de combinatie voorlichting en regulering en handhaving bij normoverschrijding. Op die manier wordt  het level playing field versterkt en oneerlijke concurrentie voorkomen.

Vraag 2

Welke andere maatregelen gaat het college nemen om de waterkwaliteit in het Westland te verbeteren?

Delflands water moet nu schoner

Antwoord 2

Naast chemische doelen worden ook ecologische doelen gerealiseerd en nagestreefd. De laatste snippers van de glastuinbouw worden aangesloten op de riolering. Wij hebben samen met de gemeenten Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland, Midden-Delfland, Zuidplas, Waddinxveen, LTO Noord Glaskracht, het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en het Hoogheemraadschap van Delfland het ‘Afsprakenkader emissieloze kas’ opgesteld en ondertekend. Het uitvoeringsprogramma dat bij dit afsprakenkader hoort is gereed. De maatregelen uit het uitvoeringsprogramma worden geïmplementeerd.

Vraag 3

Wat gaat het college doen om de doelstelling van de Kaderrichtlijn water in 2027 te halen? Geconstateerd mag worden dat er in dit tempo nauwelijks vooruitgang wordt geboekt. 

Antwoord 3

De gemeenten Den Haag, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Westland, Delft, Lansingerland, Maassluis, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Leidschendam-Voorburg en het Hoogheemraadschap van Delfland hebben de bestuursovereenkomst Schoon Water opgesteld. Eind 2015 gaan wij de maatregelen die zijn opgenomen in de bestuursovereenkomst Schoon Water, programmeren voor de periode 2016-2021. In 2016 wordt bepaald hoe en waar de vereiste natte ecologische zones en/of overige onderdelen van de Kaderrichtlijn Water worden gerealiseerd. (kaart met kansen natte ecologische zones)

Ook vanuit het beheer worden stappen gezet om de KRW doelen te behalen. De eerste stappen naar een verdergaande samenwerking bij baggeren zijn gezet. Het bepalen waar en hoe gericht wordt op ecologische waterkwaliteit en dit opnemen in beheerprogramma wordt in overleg uitgewerkt.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak

Ambtelijke inzet

Naar aanleiding van de raadsmotie d.d. 18 maart 2015 wordt aangegeven hoeveel inzet is gepleegd om deze vragen te beantwoorden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen vaste en variabele inzet. Onder de vaste inzet wordt verstaan het (besluitvormings)proces dat altijd nodig is om de beantwoording te verzorgen.

Dit betreft circa 2 uur, wat resulteert in vaste loonkosten van circa € 176,00. Daarnaast is circa 15 uur ambtelijke inzet gepleegd voor de inhoudelijke beantwoording wat resulteert in € 1320,-- (aantal uren x € 88,00). In totaal betreft het dus € 1496,-- aan loonkosten. Voor de beantwoording zijn geen kosten gemaakt voor externe advisering.

Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Openlucht concerten Rotterdam aan Zee Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Skinner in WPC Nederland 3 Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Orgelconcert Arjen Leistra in Maassluis Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info - Einduitvoeringen Muziekleerlingen op 23 juni Meer info - Belangrijk verkeersbericht voor scholieren Meer info - Westlandse Molendag op 30 juni Meer info - Festival ART Break in Hoek van Holland op 23 en 24 juni Meer info - Operatie Steenbreek in Poeldijk op 27 juni Meer info