Collegevragen over gesteggel tuinderslaantje Haagweg

Geplaatst door Westlanders.nu op 02/11/2015 08:18 - Gewijzigd op 02/11/2015 08:33

Collegevragen over gesteggel tuinderslaantje Haagweg

Monster 02.11.2015 - De fractie van GemeenteBelang Westland is benaderd door twee bewoners van de Haagweg betreffende

een tuinderslaantje wat aansluit op de Haagweg. De brief van deze bewoners is onderaan bijgevoegd bij deze vragen.

Al bijna anderhalf jaar proberen deze mensen helder te krijgen wat nu de situatie van de weg is sinds de verkoop in 2009. De weg is weliswaar in eigendom van de gemeente maar er is een juridisch steekspel gaande over de status van de weg. Het is/was een zogenaamde “eigen weg”, alleen voor bestemmingsverkeer. De vorige eigenaren beweren dat er aan de status van de weg niets is veranderd ondanks verkoop aan de gemeente. De weg wordt nu echter als een openbare weg gebruikt door vrachtverkeer en bezoekers van het gebied.

De onrust onder de bewoners wordt versterkt nu de gemeente eenzijdig heeft besloten om de weg ook als ontsluiting in te zetten voor de Westlandse Zoom fase 1A.

Dit leidt tot de volgende vragen:

1.      Deze discussie loopt sinds juli 2009. Volgens de briefschrijvers is de gemeente benaderd via e-mail, brieven en telefoon. Waarom geeft de gemeente geen antwoord op de vraag omtrent de status van de weg? Waarom loopt de communicatie zo slecht?

2.      Heeft de gemeente dit laantje gekocht met het idee vanuit planontwikkeling een extra ontsluiting te kunnen realiseren voor de Westlandse Zoom fase 1A?

3.      Al in 2005 heeft de Provinciale Planologische Commissie van de provincie Zuid Holland gevraagd om opheldering aan de gemeente Westland aangaande bestemmingsplan Westmade” vanwege extra aftakkingen van de Haagweg. Er is toen gewezen op een strijdigheid met de uitgangspunten van “duurzaam veilig”. Waarom heeft de gemeente hier niet op geanticipeerd?

4.      Wat is de consequentie voor de verdere ontwikkeling van de Westlandse Zoom Westmade fase 1A als juridisch blijkt dat het laantje alleen gebruikt mag worden door bestemmingsverkeer? Het maakt immers nogal een verschil als het laantje gebruikt wordt door enkele bewoners of dat een wijk van 77 woningen via dat laantje ontsloten wordt.

5.      Het feiten relaas staat in de bijlagen maar de belangrijkste vraag blijft natuurlijk:

Wat is juridisch de status van de tuinderslaan en wanneer wordt dit op een juiste wijze gecommuniceerd met de bewoners van de Haagweg?

6.      Gelet op het feit dat Ontwikkelings Bedrijf de Westlandse Zoom (OBWZ) heeft aangegeven op 2 november te starten met werkzaamheden voor Westmade fase 1A vraagt GBW om een snelle actie van de gemeente. Bent u bereid op zeer korte termijn het gesprek aan te gaan met de schrijvers van de brief?

GemeenteBelang Westland

Frank Rijneveen

Gelet op het spoedeisend karakter, van met name de laatste vraag, verzoekt GBW om beantwoording sneller dan de normaal gestelde termijn.

Bijlage: Brief bewoners

Geacht raadslid van de gemeente Westland 

Via deze weg willen wij graag uw aandacht vragen voor het volgende:

Mijn naam is Paula van Selow - Voskamp en ik woon met mijn gezin aan de Haagweg 37a te Monster. Ons huis is gelegen direct achter Haagweg 37, alwaar de familie G. Voskamp woont.

Sedert juli 2014 proberen wij van de gemeente Westland duidelijkheid te krijgen omtrent de status van het "tuinderslaantje" gelegen naast onze woningen, via welke wij ontsluiting hebben naar de provinciale weg: de Haagweg.

 Door de zand transporten van camping Molenslag naar Westerhonk is onze aandacht gevestigd op het feit dat door derden van dit weggetje gebruik werd gemaakt als ware het een openbare weg.
 
Hierover hebben wij getracht te communiceren met de gemeente Westland via brieven, mail en telefoon. Het enige wat de gemeente aangeeft is dat zij in 2009 de weg d.m.v. koop in eigendom heeft gekregen en dat deze daarom openbaar is geworden. Onze jurist de heer M.J. Smaling heeft ons geïnformeerd dat uit niets blijkt dat er een raadsbesluit is genomen m.b.t. het openbaar worden van deze tuinderslaan. En ook dat de wegenwet art. 5 aangeeft dat het niet vanzelfsprekend is dat door koop door een gemeente een eigen weg situatie verandert naar die van openbare weg. En tot slot dat er nergens een verkeersbesluit is te vinden waarin staat dat het tuinderslaantje openbaar zou zijn geworden vanaf 2009.

 

Bij aankoop van de woning Haagweg 37 te Monster, in 2003, heeft de familie Voskamp een eigendomsakte ontvangen waarin een erfdienstbaarheid over betreffende tuinderslaan is opgenomen. Familie Van Selow heeft op 16 januari 2013, i.v.m. de aankoop van een perceel grond achter Haagweg 37, t.b.v. een nieuw te bouwen woning, via notariskantoor VMV Netwerk Notarissen ook een eigendomsakte ontvangen waarin dezelfde erfdienstbaarheid over dezelfde tuinderslaan is opgenomen. Met andere woorden in 2013 was er nog geen sprake van een openbare weg, immers indien de weg daadwerkelijk openbaar zou zijn, was de erfdienstbaarheid op dat moment al niet meer van toepassing.


Het lijkt mij, dat gezien het bestaan van deze notariële akten, het logisch zou zijn dat in geval van wijzigingen, de gemeente dit officieel behoort kenbaar te maken aan betrokkenen. Maar de families Voskamp en Van Selow-Voskamp zijn noch in 2009, noch in 2013 geïnformeerd over het feit dat betreffende tuinderslaan openbaar zou zijn geworden. Dus van enig bezwaar kon ook geen sprake zijn.

 

Aanvullende informatie: De Provinciale Planologische Commissie van de provincie Zuid Holland vroeg in februari 2005 nog om opheldering aan de gemeente Westland over de verkeersveiligheid aangaande bestemmingsplan “Westmade”.

 

Ik citeer uit het rapport: De Haagweg is een gebiedsontsluitingsweg. Wij attenderen u erop dat het maken van zoveel aansluitingen op deze weg strijdig is met de uitgangspunten van “Duurzaam Veilig”. Wij adviseren u dit nog eens te bezien. Een aanbeveling: aanpassing dan wel onderbouwing, zo mogelijk met concrete voorstellen en maatregelen is gewenst.

 

U raadt het al: ook daarover is niets terug te vinden!

 

Tevens van belang in deze casus is dat het tuinderslaantje door de provincie altijd is aangemerkt als zijnde: Alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer.

 

De geschiedenis leert dat het Westerhonk jarenlang bezig is geweest een officiële uitrit te creëren aansluitend op het tuinderslaantje richting Haagweg. Maar de provincie heeft hiervoor nooit toestemming gegeven, omdat de verkeerssituatie zich hiervoor niet leent: een aansluiting op de Haagweg is veel te gevaarlijk gezien de situatie (bocht in de weg) en bovendien is het tuinderslaantje te smal om regulier wegverkeer te kunnen verwerken. Bovenstaande wordt bevestigd door huidige bewoners uit de directe omgeving.

 

Bovendien zou door zoveel verkeer gevaarlijke situaties kunnen ontstaan voor de voetgangers en fietsers veelal patiënten en werkenden van de instelling. 

 

Wel heeft het Westerhonk/ ‘s Heerenloo bewerkstelligd dat alleen in geval van calamiteiten de weg opengesteld kan worden. En fietsers en voetgangers van en naar het Westerhonk mogen gebruik maken van het speciaal hiervoor aangelegde voet- fietspad.

 

Vanaf de start van de ontwikkeling van de Westlandse zoom fase 1a (Santhorsthof) en 1b (Schelpenduin) is er toegezegd dat er geen ontsluiting van deze wijken zal plaatsvinden via het tuinderspad van Haagweg 37, Haagweg 37a, Haagweg 37b, Haagweg 39, Haagweg 39b.

 

Op 4 oktober 2004 hebben wij een informatieavond van de Westlandse Zoom bezocht alwaar het voorontwerp bestemmingsplan Westmade werd gepresenteerd en waar wij gesproken hebben met mevrouw K. Mastenbroek.

 

Zij heeft het bestemmingsplan toegelicht: er zouden luxe woningen gebouwd worden en deze zouden allen middels een verkeer lus via Oda Salmhof/Santhorsthof ontsloten worden. Er zou in ieder geval géén ontsluiting plaatsvinden via het tuinderspad.

 

Het recentste plan: vaststelling uitwerkingsplan Westmade fase 1b aangekondigd in de krant van 6 augustus 2015, geeft echter een wijziging te zien in de ontsluiting van de wijk het Schelpenduin nl. 6 huizen krijgen direct ontsluiting op het tuinderspad.

 

Tevens is aan mevrouw T.Y. Haring - Bui/de heer G.A.M. Haring een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van maximaal 8 woningen achter Haagweg 39. Ook deze woningen zullen worden ontsloten op het tuinderspad.

 

Kortom de ontwikkelingen in de directe omgeving volgen zich in bijzonder hoog tempo op.

 

Via een nogal onduidelijk schrijven van de Westlandse Zoom is onlangs aan ons kenbaar gemaakt dat er vanaf 2 november a.s. gestart zal worden met werkzaamheden en daarbij behorend (bouw)verkeer. De heer L. Molenkamp (politiek actief voor de LPF Westland en woonachtig Haagweg 35 te Monster) heeft bij ons aangegeven dat hij kenbaar heeft gemaakt er niet van gediend te zijn als er bouwverkeer langs zijn huis wordt geleid.

Dit terwijl er bij de heer Molenkamp ook een tuinderslaan ligt, inmiddels eigendom van de gemeente, welke direct aansluit op het bouwterrein, zonder dat er sprake is van overig verkeer zoals voetgangers en fietsers. Een veel veiligere toegang tot het bouwterrein zo lijkt ons. Echter van de heer Hans Dogger en de heer Ron van den Berge, beiden werkzaam voor de Westlandse Zoom, hebben wij vernomen dat al het (bouw)verkeer dus maar via het tuinderslaantje van 37, 37a, 37b, 39 en 39b moet gaan rijden. 

 

Dus van een alleen voor bestemmingsverkeer bestemd tuinderslaantje zijn we nu beland in een situatie van:

 

Toekomstig ontsluitingsverkeer voor tenminste 19 woningen; Jarenlang zwaar bouwverkeer zoals zandauto’s, hijskranen, materiaal wagens enz. i.v.m. de aanleg en bouw van de volledige wijk Westmade fase 1b zijnde circa 50 woningen

 

Bouwverkeer voor de 8 woningen van de heer Haring. En niet te vergeten ook nog sloopverkeer: immers het tuinbouwbedrijf van de heer H. van Leeuwen is inmiddels opgeleverd en zal gesloopt en afgevoerd moeten worden.

 

En dan opeens is het kennelijk niet meer gevaarlijk? Kunnen er grote aantallen woningen op het tuinderslaantje ontsloten worden, kan er een hele wijk gebouwd worden via het tuinderslaantje en kan er allerlei verkeer gebruik van maken en is het tuinderslaantje openbaar enz. ?

 

Dit alles ook nog eens terwijl de weg helemaal niet geschikt is voor langdurig zwaar werkverkeer.

 

Overigens wacht onze jurist nog altijd op antwoord van mevrouw Raaijmakers, jurist van de gemeente Westland inzake de status van het tuinderslaantje.

 

Wij vragen ons ernstig af: Hoe kan dit nu toch allemaal zomaar gebeuren?

 

Daarom verzoeken wij u hierbij dringend het college van B & W van de gemeente Westland ogenblikkelijk tot de orde te roepen. 

 

Uw reactie zien wij met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

 

P.C. van Selow – Voskamp                                           G. Voskamp

 

 

Openlucht concerten Rotterdam aan Zee Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Skinner in WPC Nederland 3 Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Orgelconcert Arjen Leistra in Maassluis Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info - Einduitvoeringen Muziekleerlingen op 23 juni Meer info - Belangrijk verkeersbericht voor scholieren Meer info - Westlandse Molendag op 30 juni Meer info - Festival ART Break in Hoek van Holland op 23 en 24 juni Meer info - Operatie Steenbreek in Poeldijk op 27 juni Meer info - De brandweer in ’s-Gravenzande dankt werkgever Meer info - Openbare Daltonschool Naaldwijk viert feest Meer info