Collegevragen over poller op de Zuidweg

Westland Verstandig

Collegevragen over poller op de Zuidweg

Naaldwijk 14.08.2014 - De fractie van Westland Verstandig heeft tijdens de Commissie Ruimte van 20 mei 2014 een rondvraag gesteld over de poller welke in 2013 geplaatst is op de Zuidweg.

Tijdens de Raadsvergadering is toegezegd dat contact zou worden opgenomen met de bewoners van de Hoogenaald, Strigastraat en Atriumhof en dat verder met hen overleg gevoerd zou worden. Inmiddels hebben de bewoners zich tot de fractie van Westland Verstandig gewend en van hen is vernomen dat er geen enkel overleg heeft plaatsgevonden sedert 20 mei 2014.

De poller staat overigens ook nog steeds op de plek waar hij in 2013, na afweging van alle belangen, is geplaatst. Wel zou nog steeds het voornemen bestaan om de poller te verplaatsen circa 100 meter richting Kruisbroekweg. Inmiddels is de fractie ter plekke gaan kijken en voorshands valt niet in te zien dat verplaatsing van de poller tot een betere verkeerssituatie zal leiden. Aannemelijk is het dat verplaatsing alleen maar tot een verslechterde verkeerssituatie aanleiding zal geven.

Voorts moeten de bewoners van de hiervoor genoemde straten omrijden via de Galgeweg om uiteindelijk in het centrum van Naaldwijk te komen. De wethouder heeft tijdens de commissievergadering gewezen op een mogelijke route door Hoogeland, doch die is er nog niet en zal vooralsnog ook niet gerealiseerd worden. Die is afhankelijk van de bouw van woningen en de realisering van de rotonde aan de Pijletuinenweg.

Dit leidt tot de volgende vragen:

- Als een alternatieve route door Hoogeland niet mogelijk is, blijft dan tot die tijd in ieder geval de poller staan waar hij nu staat?

- Kan het College nog eens grondig en goed onderbouwd en gemotiveerd uitleggen waarom de verplaatsing van de poller richting Kruisbroekweg een verbeterde verkeerssituatie tot stand brengt? Voor de situatie kruising Zuidweg/Kruisbroekweg zal dit niet veel uitmaken omdat de huidige woningen van Hoogeland niet dermate veel verkeer teweeg zullen brengen dat daardoor een forse hoeveelheid meer verkeer richting Kruisbroekweg zich zal gaan begeven.

- ’s Ochtends vroeg is het druk aan de Kruisbroekweg tijdens schooltijden en daardoor ontstaat daar wel een verkeersonveilige situatie. Is die niet op te lossen daar inderdaad op dit moment voor aanvang van de school en op het einde van de middag daar een grote stagnatie van het verkeer te zien is, hetgeen ook weer tot verkeersonveilige situaties leidt gezien de voorrangsregels die gelden voor fietsers? Is hier geen betere oplossing voorhanden?

- In hoeverre zal verplaatsing van de poller überhaupt tot enige verbetering leiden?

- Realiseert het College zich dat verplaatsing van de poller ook weer betekent dat er mensen vanaf het sportcomplex Hoge Bomen richting Kruisbroekweg gaan rijden over de Zuidweg en daar dan vervolgens halverwege de Zuidweg een poller tegenkomen, hetgeen dan ook weer leidt tot onwenselijke ingewikkelde verkeerssituaties?

- Is er een verkeerskundig rapport opgemaakt over gevolgen van verplaatsing van de poller? Was er in 2013 een verkeersrapport aanwezig over de plaats waar de poller nu staat? Die poller zal toch niet voor niets net op die plek zijn neergezet. Kan uw College dat verklaren?

- Is uw College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat het omrijden van de bewoners van de hiervoor genoemde straten richting het sportcomplex vervolgens naar de Galgeweg om zo in het centrum van Naaldwijk te kunnen komen, om meerdere redenen ongewenst is? Dit kan toch van die mensen niet verlangd worden?

- Mogelijkerwijs zou een alternatief door de wijk Hoogeland te overwegen zijn, maar zolang dat alternatief er niet is, kan toch geen verplaatsing van de poller plaatsvinden. Is het College het hiermee eens?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden. Hoogachtend, U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens

Namens de fractie Westland Verstandig

Kabinet sluit vier gevangenissen Meer info - Concert Flight op 30 juni Meer info - Informatieavond kadeverbetering Kluiskade Maasland Meer info - Maandag 2 juli inloopspreekuur Adviesraad Sociaal Domein Meer info - Tentviering 1 juli met Bert Konterman Meer info - Festiviteiten Rally voor ongeneeslijk zieke kinderen op 23 juni Meer info - Zomeropenstelling Adrianushoeve op woensdagen Meer info - De ZomerLeesBingo gaat weer van start! Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Openlucht concerten Rotterdam aan Zee Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Orgelconcert Arjen Leistra in Maassluis Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info