Eenzijdige communicatie bij gemeente Westland

Geplaatst door Westlanders.nu op 27/08/2013 10:57 - Gewijzigd op 27/08/2013 11:55

Eenzijdige communicatie bij gemeente Westland

Westland 27.08.2013 - We krijgen als fractie Westland-Verstandig-LEO 2.0 signalen van Westlanders binnen over de communicatie van de gemeente Westland.

Er lijkt daarbij sprake van onbalans: enerzijds gebrekkige communicatie als het gaat om uitvoeringskwesties en anderzijds overkill als het gaat om beleidsvoorlichting en profileringsdrang van het College van B&W.

Eenzijdige communicatie bij gemeente Westland

Dat laatste roept het beeld op van ‘wethouder Hekking van Juinen’ .(Wim de Bie en Kees van Kooten als typetjes burgemeester Hans van der Vaart en wethouder Tjolk Hekking van Juinen. Met name wethouder Hekking (Kees van Kooten) was als typetje zowel letterlijk als figuurlijk ‘het boegbeeld’ en stond model voor de bestuurder als ijdeltuit met een overdreven, belachelijke fixatie op de filmcamera.)

http://www.youtube.com/watch?v=DHhEa-wNgdE&feature=player_detailpage

Gebrekkige communicatie
Enerzijds, als het gaat om bijvoorbeeld herinrichting van de openbare ruimte in een buurt en bij meldingen en klachten over het beheer openbare ruimte, zien we dat de gemeente onvoldoende communiceert. De gemeente laat na de buurtbewoners tijdig te betrekken bij voornemens van herinrichtingen en laat de communicatie over aan de aannemer van het werk, die doet een briefje in de bus ten aanzien van de uitvoering.

Bij klachten over de uitvoering worden burgers door medewerk(st)ers van de gemeente waar de klacht wordt gemeld, doorverbonden met de aannemer die het werk niet goed heeft uitgevoerd! Dat vind de fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 ongepast. Ook bij concrete meldingen en klachten over het schromelijk tekort schietende beheer van de openbare ruimte, zoals het opschietende onkruid, waarover we onlangs vragen hebben gesteld, komt de gemeente niet verder dan de reactie "Wegens bezuinigingen doen wij minder aan groenonderhoud, dus ook aan onkruid”.

Overkill communicatie met hoog ‘Hekking’-gehalte

Anderzijds gaat de gemeente wel los met beleidsvoorlichting en profilering van het College van B&W zelf. Dan lijkt de inzet van communicatiemensen en –middelen welhaast grenzeloos. Burgers die deelnemen aan klankbordgroepen van centrumplannen zien dat de gemeente in die klankbordgroepen zwaar oververtegenwoordigd is door een batterij ambtenaren, w.o. ook communicatiemedewerkers, die in het overleg geen enkele rol lijken te vervullen.

Bij deelnemers uit de samenleving in die klankbordgroepen ontstaat een beeld van overdaad en weinig toegevoegde waarde. Tevens constateren we dat bij dit College er alles aan lijkt gelegen om vooral zichzelf op de kaart te zetten in media door o.a. persberichten, Westland Report en het Gemeentenieuws, waarbij het positivisme van het beleid en de eigen rol daarin van extra accenten wordt voorzien. Dit leidt bij burgers en ook bij onze fractie tot vraagtekens.

De fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 stelt zich op het standpunt dat de operationele uitvoeringscommunicatie verbeterd kan worden, hetgeen meer een kwestie is van een dienstbare, probleemoplossingsgerichte houding dan dat daarmee extra kosten gemoeid zijn, en dat er fors bezuinigd kan worden op het promoten van het College van B&W.

Het vorenstaande leidt tot de volgende vragen:

 1. Herkent uw College de concrete signalen die wij hebben ontvangen, zoals hierboven aangegeven?
 2. Herkent uw College de beeldvorming die zodoende ontstaat bij Westlandse inwoners?
 3. In het jaarverslag en de jaarrekening over 2012 komt het woord ‘Communicatie’ niet voor, ook de kosten en omvang van de organisatie van communicatiefunctie ontbreekt.
  1. Hoeveel geld is in 2012 gemoeid geweest en in 2013 tot 1 juli met communicatie en hoeveel interne medewerkers (in aantallen en fulltime-eenheden) zijn daar in de gehele organisatie mee belast?
  2. Op welke wijze zijn die fte’s communicatiefunctie georganiseerd binnen de gemeente Westland qua verantwoordelijkheden en taken?
  3. Hoeveel externe inhuur heeft er plaatsgevonden in de communicatiefunctie in de gemeente Westland in 2012 en 2013 eerste helft en voor welke taken/projecten?
 4. In de begroting 2013-2016 wordt structureel € 100.000 extra uitgetrokken voor het verbeteren van de communicatie met de burger.
  1. Op welke wijze is/wordt hieraan invulling gegeven?
  2. Is er een communicatiebeleid en communicatieplan van 2013 in de gemeente Westland? Zo ja, dan wil de fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 daar een digitale kopie
 5. Betaalde communicatie/voorlichting/PR.
  1. In welke media zijn betaalde communicatie-uitingen door de gemeente Westland gedaan?
  2. Graag uitsplitsing naar onderwerpen collegeleden en bedragen in 2012?
  3. Idem 2013 (tot 1 juli)?
  4. betrof het?
 6. Westland Report.
  1. Welke kosten zijn gemoeid met het programma Westland Report op de WOS?
  2. Wie bepaalt welk onderwerp aan de orde komt en welk lid van uw College in beeld komt?
  3. Wat zijn de concrete posten per collegelid 2012 en 2013 (eerste helft)?
  4. Is het juist dat nagenoeg alle uitgesproken teksten worden aangeleverd door de afdeling communicatie en soms zelfs van ingehuurde krachten?
  5. Welke rol heeft uw college bij de inhoud ?
  6. Hoe wordt door uw college gecontroleerd of berichten nog actueel zijn?
   Zo is nog niet zolang geleden uitvoerig aandacht besteed aan de "waterwoningen" in het plan " Het Nieuwe Water" van ONW. Maar in juli maakte uw college bekend dat het grootste deel van dat plan niet doorgaat: te dure woningen waar compleet geen markt voor is!
 7. Persberichten van uw college zijn de laatste tijd van een standaard vormgeving: eerst een kort tekstje, dan een citaat van de wethouder of burgemeester en dan een pakkende afsluiting. Wie maakt deze teksten en wordt daarvoor ook wel een externe kracht ingehuurd?
 8. Is het College bereid vanaf 2014 flink te bezuinigen op de bestaande beleidsvoorlichting en collegepropaganda? Zo ja , hoeveel? Zo neen, waarom niet?

De fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

u.e.a.,

Leo Geubbels,

Namens de fractie Westland Verstandig-LEO 2.0

Open dag watertoren en natuurgebied Solleveld Meer info - Waterbeheer in Delfland van 1133 tot 1285 Meer info - Samen de natuur ontdekken tijdens de Dag van de Veldbiologie Meer info - Westlandse Brandweerwedstrijden in Maasdijk Meer info - Vriendschap is het thema van Kinderboekenweek 2018 Meer info - Cursussen in Wateringse Hofboerderij gaan weer beginnen Meer info - Hommage aan Feike Asma Meer info - Zangdienst in Hervormde kerk Poeldijk Meer info - Boerenoogstfeest op 13 oktober Meer info - Vandaag 10e editie Westland Korenfestival Meer info - Spiegels: Dubbel expositie in Wateringse Hofboerderij Meer info - Veel interessante en opvallende kavels op 24e Kerkenveiling Poeldijk Meer info - Meer armslag voor woningcorporaties en gemeenten bij stimuleren middenhuur Meer info - Activiteiten voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel Meer info - Schoolbrengdag bij de St. Jozefbasisschool Meer info - Webinar 26 september: Uw kind en uitgaansdrugs Meer info - Lezing de toekomst van de Atlantikwall Meer info - Themadiensten in Oude Kerk Naaldwijk Meer info - Voor Villa Joep 4 seizoenen de paden op! Meer info - Historisch café Kwintsheul op 26 september Meer info - Topkoor zingt samen met het Westlands Mannenkoor Meer info - Dorpsvereniging Ter Heijde aan Zee zoekt voorzitter en secretaris Meer info - Eerste successen herstructureren zichtbaar in het Westland Meer info - De Jong Verpakking zoekt medewerker verkoop binnendienst AGF Meer info - Pompen of verzuipen, de Lierse strijd tegen het water Meer info