Gemeente gaat meewerken met HINT voor exploitatie seniorenwoningen

College Westland

Gemeente gaat meewerken met HINT voor exploitatie seniorenwoningen

Ter Heijde 02.07.2015 - De fractie GemeenteBelang Westland heeft vragen gesteld aan B&W over het initiatief van Hint voor het exploiteren van een twaalftal seniorenwoningen in Ter Heijde.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Is het college het met de fractie van GemeenteBelang Westland eens dat het initiatief van HINT uniek is en als voorbeeld zou kunnen gelden voor andere projecten in Westland?

Antwoord 1

Projecten die het langer zelfstandig wonen voor senioren in hun eigen kern mogelijk maken zijn van belang. Het initiatief van de Stichting Hint op dit vlak is uniek en past bovendien bij actieve participatie vanuit de samenleving. De specifieke omstandigheden bij het initiatief zorgen er echter voor dat dit niet als algemeen inspiratievoorbeeld kan dienen voor andere projecten.

HINT in bespreking voor overname woonzorg in Ter Heijde

Vraag 2

Wanneer u met vraag 1 instemmend antwoord dan is onze vervolg vraag hoe u de rol van de gemeente ziet om dergelijke initiatieven dan te ondersteunen om ze van de grond te krijgen.

Antwoord 2

De rol van de gemeente zal vooral faciliterend zijn, bijv. door gewenste initiatieven middels het gemeentelijke instrumentarium op het gebied van ruimtelijke ordening mogelijk te maken. Bij het initiatief van Hint wordt een gemeentegarantie verstrekt op basis van de waarde van de opstal en grond. Hierbij is de garantie gebaseerd op de waarde van het vastgoed en om daarnaast het langer thuis wonen in Ter Heijde mogelijk te maken en te ondersteunen. Dit is maatwerk voor desbetreffende kern en daardoor niet direct van toepassing op andere projecten of kernen.

Vraag 3

Is het college bereid om met de huisvestingspartners locaties te zoeken en deze plannen onderdeelte laten zijn van de prestatieafspraken die gemaakt gaan worden?

Antwoord 3

In de Woonstrategie (= herijkte woonvisie + woningbouwprogrammering) welke naar verwachting dit najaar ter besluitvorming aan u zal worden voorgelegd, is de levensloopgeschiktheid van de woningvoorraad één van de speerpunten. In navolging van de woonvisie willen wij tot samenwerkingsafspraken komen met de corporaties (waaronder afspraken over de levensloopbestendigheid van de sociale huurvoorraad).

Vraag 4

Bent u het met de fractie van GemeenteBelang Westland eens dat het goed is als burgers zelf het initiatief nemen om in samenwerking met de woningcorporaties woningen voor specifieke doelgroepen te bouwen? En is de gemeente bereid om daarbij te participeren, alsmede de zorgaanbieders hierbij te betrekken? Indien ja, wil het college het initiatief nemen om deze discussie op gang te brengen

Antwoord 4

Ja, tot op zekere hoogte is participatie van bewonersgroepen om te bouwen voor specifieke doelgroepen een goede ontwikkeling. Onze inzet is en blijft er op gericht om in samenspraak met actoren voor alle Westlandse doelgroepen te bouwen, met ook voor de minder kapitaalkrachtige (en minder mondige) senioren voldoende kansen op de Westlandse woningmarkt. Daarom zetten wij in op een gezamenlijk visie inzake “wonen en zorg” in het masterplan Wonen, Zorg en Welzijn.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak

 

Ambtelijke inzet Voor de beantwoording van deze vragen is circa 1 uur ambtelijke inzet gepleegd, wat resulteert in € 264,= (€ 176,00 + aantal uur x € 88,00) loonkosten. Er zijn geen kosten gemaakt voor externe advisering.

 

 

De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Orgelconcert Arjen Leistra in Maassluis Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Westland vs Oranje - 18 juni Westlandhal Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info - Einduitvoeringen Muziekleerlingen op 23 juni Meer info - Belangrijk verkeersbericht voor scholieren Meer info - Westlandse Molendag op 30 juni Meer info - Festival ART Break in Hoek van Holland op 23 en 24 juni Meer info - Operatie Steenbreek in Poeldijk op 27 juni Meer info - De brandweer in ’s-Gravenzande dankt werkgever Meer info - Openbare Daltonschool Naaldwijk viert feest Meer info - KVO-Veiligheidscafé’ voor ondernemers en bedrijfsleiders Meer info - Westlandse feestweken binnenkort van start Meer info - Slotrepetitie Christelijk Residentie Mannenkoor Meer info - Cosy Rockers op 26 augustus in Kijkduin Meer info