Gemeente wil serres en hobbykastjes gedeeltelijk slopen

Geplaatst door Westlanders.nu op 21-12-2013 08:24 - Gewijzigd op 21-12-2013 08:31

Westland 21.12.2013 - De fractie Westland Verstandig-LEO 2.0 heeft het College vragen gesteld over Ruimte voor de glastuinbouw.


Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag

Er zou sprake zijn van 25 proefdossiers. Is dat juist?

Antwoord

Het gaat om 26 proefdossiers.

Vraag

Welke zaken zijn als proefdossier aangewezen en is uw College bereid om een overzicht te geven van de proefdossiers en in ieder geval ook aan te geven op welke wijze de selectie van die proefdossiers heeft plaatsgevonden?

Antwoord

Destijds is in de commissie Ruimte, geanonimiseerd (geen namen, geen adressen, maar wel foto’s), gepresenteerd welke proefdossiers zouden worden opgepakt. Bewust is ervoor gekozen om dit zo aan te pakken. Het college wenst graag prudent om te gaan met de “overtreders”. De selectie is zodanig uitgevoerd dat getracht is om een goede mix tussen eenvoudige en complexe zaken te maken. Tevens is de keuze qua proefdossiers zodanig geografisch bepaald dat er een zekere spreiding van de proefdossiers over de kernen is.  

Vraag

In het kader van het project Ruimte voor de glastuinbouw zouden honderden dossiers aangepakt gaan worden. Hoe ver staat het daarmee?

Antwoord

Het project betreft in totaal ruim 900 dossiers. In alle gevallen is een zogenaamde constateringsbrief aan de betrokkenen verstuurd (juridische term: wrakingsbrief). Daarin staat aangegeven wat de inspecteurs van bouw- en woningtoezicht ter plaatse hebben geconstateerd en wat de strijdigheden met het bestemmingsplan zijn. Alle brieven worden besloten met de volgende tekst:

“Naar aanleiding hiervan zal door ons worden onderzocht of de strijdigheid gelegaliseerd kan worden, of dat deze dient te worden beëindigd. Zodra het onderzoek naar deze zaak is afgerond, ontvangt u nader bericht en wordt u uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek. Dit kan wellicht enige tijd duren, gelet op het groot aantal in behandeling zijnde zaken”.

Het hele project gaat in feite over de al wat oudere zaken, die soms al jaren geleden zijn ontstaan (voor de gemeentelijke fusie in 2004). Alle nieuwe strijdigheden worden volgens het reguliere werkproces opgepakt. Na het versturen van constateringsbrieven zijn tientallen gesprekken gevoerd. De focus daarbij lag en ligt bij de proefdossiers en bij alle dossiers in de gebieden Boomawatering en Poelzone. Dit omdat dat prioritaire glastuinbouwherstructureringsgebieden zijn. Concrete beschikkingen zijn nog niet verstuurd, behoudens een enkel geval vanwege handhavingsverzoeken, waarbij omwonenden hinder, overlast ondervinden van specifieke activiteiten. Een bekend voorbeeld hiervan is de zaak rondom de alpaca’s.   

Vraag

Opvallend is dat in een aantal dossiers die wij hebben ingezien begin 2010 de eerste brief gezonden is en dat nu recentelijk pas verdere vervolgacties worden ondernomen. Waarom zo’n lang tijdsbestek en waarom niet sneller duidelijkheid ten opzichte van de betreffende inwoners?

Antwoord

Het klopt dat in 2010 gestart is met het verzenden van de brieven. In die brieven is aangegeven dat de behandeling van de zaak geruime tijd kon gaan duren, vanwege de omvang van het project. Juist omdat de gemeente het van het grootste belang acht bij de uitvoering van het project persoonlijk contact te hebben met de betrokken burgers, gaat daar veel tijd in zitten. Vandaar ook dat in de brieven direct is opgenomen dat behandeling enige tijd kon gaan duren. Ook is het verder zo dat de focus lag op het versturen van de constateringsbrieven, omdat dat moest gebeuren voor de terinzagelegging van het bestemmingsplan “Glastuinbouwgebied”. Ook is bij de aanpak afgesproken dat de proefdossiers altijd een processtap voorlopen en de overige dossiers daarna worden opgepakt.

Vraag

Is uw College het met de fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 eens dat strijdig gebruik alleen maar kan leiden tot beëindiging van dat gebruik en niet tot sloop van vaak allang aanwezige serres en kasjes?

Antwoord

Ja, vanzelfsprekend is het gebruik bepalend en kennen we geen sloop- en bouwplicht, tenzij er vanzelfsprekend destijds zonder benodigde vergunningen zou zijn gebouwd. Toch kan strijdig gebruik er toe leiden dat gedeeltelijke sloop noodzakelijk is. Wij geven u het volgende voorbeeld. Een tuinder besluit zijn bedrijf te verkopen en in zijn woning te blijven wonen. De bestemming van de woning kan onder voorwaarden worden omgezet naar woonbestemming. Daar waar een kas met vergunning is gebouwd en gebruikt werd als kas, kan diezelfde kas strijdig worden.

Voor privédoeleinden mag de tuinder die stopt maar 1000 m2 aan woondoeleinden bestemming overhouden. U geeft dat terecht aan in uw brief. Het zou niet opportuun zijn om een substantieel deel van de kas te laten gebruiken voor privédoeleinden. Sterker nog: bij de medewerking aan omzetting van de bedrijfsbestemming naar woonbestemming van de woning, wordt als voorwaarde meegenomen dat privé gronden gelimiteerd worden op 1000 m2. Als dat niet gebeurt wordt kostbare tuinbouwgrond onttrokken. Kortom: bij een wijziging van de bestemming kan een kas deels illegaal worden qua gebruik, omdat het aantal vierkante meters bijgebouwen gelimiteerd is. Nogmaals een sloopplicht voor een bouwwerk dat ooit met vergunning is gebouwd is er niet. Daarom is ook geen enkele kas op last van de gemeente gesloopt.

Bij omzettingen worden er voorwaarden gesteld aan bijvoorbeeld het aantal vierkante meters aan bijgebouwen. Voldoet men daar niet aan, dan zal er ook niet overgegaan worden tot omzetting. Ook bijgebouwen op agrarische gronden zijn in strijd en moeten gehandhaafd worden m.b.t. het gebruik. Echter in het verleden is het wel gebeurd dat er een grotere oppervlakte aan bijgebouwen is blijven staan op zowel woon- als agrarische bestemming. Kortom; slopen is geen optie, maar het gebruik limiteren wel. Als het gebruik wordt gelimiteerd dan wordt reconstructie eerder een reëel alternatief. Als iemand geen privégebruik meer kan maken van een ooit bedrijfsmatig opgericht bouwwerk, ligt verkoop ten behoeve van schaalvergroting of herstructurering eerder voor de hand dan dat er zonder grenzen privégebruik toegestaan zou worden. 

Overigens ontstaan hobbykassen vaak door de grotendeelse sloop van de oorspronkelijke kas. Een bepaald deel blijft staan en wordt dichtgezet met een nieuwe gevel. De sloop van die nieuwe gevel is wel afdwingbaar, want daarvoor wordt geen vergunning verleend in verband met strijdigheid met het bestemmingsplan. Met de afdwingbare sloop van zo’n gevel blijft een halfopen en daarmee niet bruikbare hobby kas over.

Vraag

Is het niet correct om een duidelijke handleiding te maken en ook een instructie voor de inwoners waar de betreffende medewerkers op bezoek gaan? Is het College het met onze fractie eens dat enkel op die wijze voorkomen wordt dat er allerlei onjuiste mededelingen gedaan worden dan wel dat inwoners de mededelingen van de medewerkers verkeerd opvatten? Als het op papier staat, staat het op papier en is er geen misverstand meer. Is dit niet een meer correcte wijze van optreden als er al opgetreden moet worden?

Antwoord

Bij alle bezoeken aan de locaties hebben de inspecteurs juist om de door u genoemde redenen een flyer overhandigd, waar in gewone mensen taal is uitgelegd wat het project inhoudt, hoe de gemeente ermee omgaat, enz. Ook is in alle constateringsbrieven zo specifiek mogelijk vermeld welke vermeende strijdigheden geconstateerd zijn. Bij alle betrokkenen is dat dus bekend. Overigens krijgen wij dat ook terug vanuit de persoonlijke gesprekken die gevoerd worden. Het is vaak verrassend hoe goed veel betrokkenen op de hoogte zijn waar de schoen wringt.

Vraag

Welk nut heeft het handhaven dan, ervan uitgaande dat enkel het gebruik beëindigd kan worden, als er aan de situatie ter plaatse zich niets wijzigt?

 

Antwoord

Dit is telkens weer een serieuze afweging. Ook hier een voorbeeld. Stel dat iemand een agrarisch perceel heeft en er is geen interesse van bijvoorbeeld een naburig tuinbouwbedrijf om tot schaalvergroting over te gaan, dan is er op zichzelf niets op tegen om het braakliggende terrein bijvoorbeeld tijdelijk te betrekken voor privégebruik door het in te zaaien met gras. Het wordt al weer wat moeilijker als iemand op het braakliggende stuk grond een prachtige tuin aanlegt. Uiterlijk zal iedereen dat mooi vinden, maar de volgende vraag is wel opportuun: Werkt het aanleggen van die mooie bloementuin niet waarde verhogend en wordt een eventueel later naburig bedrijf niet onnodig op kosten gejaagd als een dergelijk perceel alsnog ter aankoop wordt aangeboden. Kortom: in elk geval betekent de oplossing maatwerk.

Vraag

Is uw College bereid om de handhavingsstrategie te herzien gezien het gegeven dat op dit moment reconstructie en schaalvergroting in de tuinbouw niet meer aan de orde is gezien de algemene malaise?

Antwoord

Gelet op de grote hoeveelheid geconstateerde strijdigheden in het glastuinbouwgebied wordt thans voornamelijk ingezet waar sprake is van concrete dynamiek, zoals in projecten (Boomawatering, Poelzone) of bij initiatieven, alsmede bij concrete verzoeken tot handhaving.

Daarnaast zijn er twee belangrijke argumenten om juist in deze economische tijd ruimte te maken voor de glastuinbouw.

  1. Door nu handhavend op te treden kunnen bedrijven, zodra de economie weer aantrekt eenvoudiger moderne glastuinbouwbedrijven bouwen, zonder dat daarvoor eerst nog enkele obstakels moeten worden genomen. Dit zorgt ervoor dat bedrijven juist in Westland investeren, waardoor de concurrentiepositie van Westland wordt versterkt.
  2. Door handhavend op te treden worden de grondprijzen lager. Immers, de eigenaar heeft geen ander verdienmodel dan die voor de glastuinbouw. Een eigenaar (vaak geen agrariër) die zijn gronden uitsluitend overeenkomstig de bestemming “agrarisch” en niet anders mag gebruiken, is daardoor eerder geneigd om de gronden conform de bestemming te gebruiken of te verkopen. “Wat moet hij er anders mee?”. Hierdoor kunnen glastuinbouwbedrijven die wél willen ondernemen ook in deze economische laagconjunctuur nog gronden kopen en hierop investeren.

Bij deze twee genoemde argumenten laten wij het echter niet. Het is nodig om daar het volgende nog op te merken: De handhavingsstrategie die wordt toegepast is ‘zacht’. Dat betekent dat geen rigide handhaving wordt toegepast, maar juist met de beginselen van modern toezicht, zoals dit in het handhavingsbeleid is vastgelegd en door de raad is vastgesteld, wordt gewerkt. In de praktijk betekent dit dat niemand “koude brieven op de mat krijgt”, altijd het overleg wordt gezocht, gedoogd wordt als dat een optie is, enz.

Vraag

Lijkt het niet zinvoller om in bijna alle gevallen voorlopige gedoogbeschikkingen af te geven die erop gericht zijn dat zodra schaalvergroting wel aan de orde is een einde gemaakt wordt aan het gedogen?

Antwoord

Neen. Zo als aangegeven is het juist in deze economisch lastige tijden verstandig om ruimte te maken voor glastuinbouwbedrijven. In voorgaande beantwoording zijn hiervoor twee belangrijke argumenten genoemd. Louter inzetten op gedogen geeft dan ook een verkeerd signaal af. De ambities die de gemeente uitspreekt in regionaal en landelijk verband, maar ook in onze eigen Visie Greenport 2020 en Structuurvisie Westland  om een toonaangevende wereldspeler te zijn en blijven voor de glastuinbouw worden door het gedogen van uitholling van het glastuinbouwareaal ondermijnd. Daarbij is actief gedogen juridisch lastig.

Echter, zoals aangegeven wordt in het project met name ingezet op gebieden waar sprake is van dynamiek. Gedogen (via persoonlijke gedoogbeschikking) kan in een aantal gevallen wellicht een optie zijn. Opgemerkt wordt dat aan gedogen wel strenge eisen worden gesteld, zoals het gegeven dat gedogen beperkt in de tijd moet zijn, aan controle onderhevig e.d. Door de inwerkingtreding van de Crisis- en Herstelwet komen er waarschijnlijk wel ruimere mogelijkheden gekomen om tijdelijke vergunningen te verlenen. Voorheen kon dat maar tot 5 jaar en nu mogelijk tot 15 jaar. Daarvoor is een algemene maatregel van bestuur in voorbereiding.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak

 

 

Reacties ((geen reacties geplaatst))

Nog geen reactie geplaatst

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.

Poldertocht met polsstok - Bijeenkomst ‘De impact van borstkanker op je gezin’ - Ondernemerschap voor de toekomst - Via de Participatie Keuken van vrijwilligerswerk naar vaste baan - Wijknetwerken voor Oekraïense opvanggezinnen - Zorgverzekering ontheemden Oekraïne verandert - Imkerijdag en vlinders op 9 en 12 juli - Tentoonstelling Vrienden van het Staelduinse Bos 50 jaar - HT Verboom Transportsystemen voegt zich bij GreenV - Interieurbouwer / meubelmaker - Open Tuinen met Kunst en Muziek - Poeldijk zingt geliefde liederen van Johannes de Heer - Workshop strandvondsten Zandmotor op 20 juli - Topspreker bij Woondromen in Wateringen - Bedrijfsarts (m/v) - Expositie ‘Banketbakkerij Jan Boer, sinds 1915’. - Logistiek Administratief Medewerker (m/v) - Customer Service Medewerker (32 uur) - Zomerwandeling voor Villa Joep op 21 augustus - Kinderopvang- en huurtoeslag voor Oekraïense vluchtelingen - Garantiestelling gemeente Westland voor VV Maasdijk - Assistent Accountant MKB - Poëziefestival op zaterdag 27 augustus - Assistent Relatiebeheerder MKB - OM: man schuldig aan dodelijk ongeluk - F&B Manager - Workshop Botanisch tekenen vrijdag 15 juli op Sonnehoeck - Nederland organiseert internationale accountability conferentie voor Oekraïne - 60.000 Oekraïners ingeschreven in Nederland - Junior Backoffice Medewerker - C/CE Chauffeur - Inschrijving 12e Lions Zuidplas rally geopend - Oekraïense vluchtelingen aangehouden voor mensenhandel en oplichting - Magazijn medewerker - Pilot met bewijzen van verblijfsrecht voor Oekraïense vluchtelingen - Machine Operator - Expediteur import en export - Weer Europees sanctiepakket tegen Rusland - Westlandse fondsen investeren in muziekeducatie - Vrij reizen voor Oekraïense vluchtelingen gestopt - Gratis apps Westlanders.nu woensdag op zwart - Midden Delfland en huisvesting Oekraïense vluchtelingen - Situatie in Oekraïne nog te gevaarlijk - Twintig aanhoudingen tijdens opening strandseizoen - € 1 miljoen steun voor Oekraïense kunstenaars - Venéco zet volgende stip op de horizon - Vluchtelingen kunnen Oekraïnse bankbiljetten omwisselen - Medewerker personeelsadministratie - Oekraïner overleden bij steekpartij Windgatseweg