Investeringsplafond tegen stagnatie bij aanbesteding gemeente

College Westland

Westland 24.11.2021 - Op 30 augustus hebben B&W vragen ontvangen van de fractie Westland Verstandig over of het wel goed gaat met de gemeentelijke bedrijfsvoering.


Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Inleiding
De WV fractie krijgt verontrustende berichten uit het (Westlandse)bedrijfsleven op het gebied van aanbesteding van werken aan/op/in het openbaar gebied in Westland. Ondanks dat eerder werken werden aangekondigd stagneert al enige tijd de aanbesteding doordat vanuit de Gemeente één en ander niet georganiseerd kan worden. Het gevolg is dat wel nodige en begrote werkzaamheden niet of zeker niet tijdig kunnen worden uitgevoerd. Gevolg is ook dat zaken (wegwerkzaamheden, onderhoud stoepen, fietspaden etc.) niet uitgevoerd worden waardoor inwoners terechte klachten hebben.

Ook lijkt er een -vanwege het gemak- tendens gaande om bestaande contracten maar te verlengen en niet meer opnieuw aan te besteden. Dat laatste hoeft niet altijd bezwaarlijk te zijn behalve als het een niet Westlandse contractant betreft ofwel er al klachten over de uitvoering zijn. Dan is verlenging niet uit te leggen.

Vraag 1
Klopt het dat op dit moment geplande aanbestedingen waarvoor wel geld begroot is stagneren?

Antwoord 1
Door de beperkte beschikbare capaciteit om het geplande werk op de markt te zetten, stagneert de geplande aanbesteding in enkele gevallen. Vanwege krapte op de arbeidsmarkt worden specialistische vacatures binnen de organisatie moeilijk ingevuld. Dit beeld zien wij al een aantal jaren en heeft ertoe geleid dat wij in de Voorjaarsnota 2021 het voorstel hebben gedaan voor het instellen van een investeringsplafond . Hierdoor krijgen wij meer grip op de investerings -planning en de bijkomende effecten op de begroting. Het doel van het investeringsplafond is te komen tot een betere sturing op het investeringentotaal en realisatie van geplande werken in het betreffende begrotingsjaar.

Vraag 2
Zo ja, kan het College een overzicht geven van aanbestedingen die vanaf 1 januari 2021 gedaan zijn en welke niet terwijl die wel in de planning zaten onder ver melding van de reden van het niet aanbesteden?

Antwoord 2
Zie antwoord 1. Het voert te ver om u als antwoord op uw vraag overzichten te verstrekken, waarbij dezelfde reden van vertraging wordt vermeld.

Vraag 3
Kan het College een overzicht geven van alle contracten die in 2020 en 2021 verlengd werden en waarom gekozen werd voor verlenging en niet tot een nieuwe aanbesteding?

Antwoord 3
Bij de aanbestedingen van nieuwe contracten speelt de zelfde personele krapte als aangegeven bij antwoord 1. Daarbij opgemerkt dat wij binnen de wettelijke en juridische ruimte blijven om contracten te mogen verlengen. Ook hier voert het te ver om u als antwoord op uw vra ag diverse overzichten te verstrekken. Het moge duidelijk zijn dat wij bij ontevredenheid met het werk van een aannemer niet tot verlenging overgaan.

Vraag 4
Wie beslist dit?

Antwoord 4
De bevoegdheid voor het aangaan van aanbestedingsprocedures ligt bij het College. Het College heeft deze bevoegdheid gemandateerd aan onder andere de teammanagers, strategisch regisseurs en projectleiders (zie A6 van de mandatenlijst 2021). Aan de mandaatverlening zijn een aantal instructies/beperkingen gekoppeld. Zo is intern afgesproken dat bij bestuurlijk complexe zaken, politiek gevoelige zaken en/ of beleidsgevoelige zaken de gemandateerde bevoegdheid teruggelegd moet worden bij het College of dat er – voordat er gebruik wordt gemaakt van het mandaat – afgestemd moet worden met de desbetreffende portefeuillehouder. Wie beslist is dus afhankelijk van het voorgaande.

Reacties (4 reacties geplaatst)

uit dit soort ontwijkende onzin antwoorden van B&W kan je wel opmaken dat onze gemeente één grote logge bende geworden is.
Nu zitten we o.a. met een belachelijk dure vuilophaaldienst. zakken aan lantaarnpaal, overal onkruid op stoepen, nergens groen in Westland etc.
ambtenarij ten top.
Het college wenst geen inzage in hoe en wat er wordt uitbesteed en tegen welke condities , er wordt dus veel verborgen gehouden uitbedstedingszaken zouden moeten gebeuren door mensen ( ondernemers ) die die deskundig zijn
Morgen wordt er weer verder gewerkt aan de site en onderhoud gepleegd. Dus dan wordt dit ook opgelost.
Wanneer doen duimpje omhoog en omlaag weer ?

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.