Invoeren van schoolzwemmen in Westland kost € 475.000

College Westland

Invoeren van schoolzwemmen in Westland kost € 475.000

Westland 21.10.2015 - De fractie Westland Verstandig heeft in augustus collegevragen gesteld over (her)invoering van schoolzwemmen.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Wil het College nogmaals uitrekenen wat het kost als verplicht schoolzwemmen weer wordt uitgevoerd in Westland voor groep 6?

Antwoord 1

De bevoegdheid om het schoolzwemmen verplicht in te voeren ligt bij het Rijk, niet bij de gemeente. Het staat de gemeente wel vrij zelf een gemeentelijke schoolzwemregeling in te voeren waarbij bekostiging ook plaats dient te vinden door de gemeente. Deelname aan een dergelijke regeling is voor scholen vrijblijvend. Het is ons niet duidelijk waarom verplicht schoolzwemmen specifiek voor groep 6 ingevoerd zou moeten worden zoals u stelt.

Het betreft hier kinderen van 9 á 10 jaar die veelal al in bezit zijn van één of meerdere zwemdiploma’s. Voor de kinderen in groep 6 die nog geen zwemdiploma hebben kennen wij de vangnetregeling. In algemene zin merken wij op dat de kosten van de gemeentelijke schoolzwemregeling in 2006, waar de groepen 4 en 5 gebruik van maakten, ca. € 475.000 bedroegen (incl. vervoer). (foto archief)

College geeft uitleg over situatie zwembad de Hoge Bomen

Vraag 2

Is er een constructie denkbaar dat er ook een eigen bijdrage van ouders verlangd wordt, welke bijdrage dan lager moet zijn dan uiteraard de kosten die er nu zijn om zwemdiploma’s te behalen, terwijl er ook nog oog moet zijn voor gezinnen die die kosten niet kunnen opbrengen?

Antwoord 2

Ja, hierbij is de medewerking van de schoolbesturen nodig. Ouders met weinig inkomen kunnen voor wat betreft zwemlessen voor hun kinderen nu al een beroep doen op het Kindpakket.

Vraag 3

Valt op dat punt enige calculatie te maken?

Antwoord 3

Nee, het is aan de schoolbesturen om te bepalen of er een ouderbijdrage komt en, zo ja, hoe hoog deze moet zijn.

Vraag 4

Is het College het met Westland Verstandig eens dat verplicht schoolzwemmen inderdaad leidt, zoals ook de reddingsbrigade aangeeft, tot meer gezond, veilig, sociaal, maatschappelijk en zelfs financieel rendement omdat de kosten daar nooit tegen op wegen?

Antwoord 4

U stelt dat de in uw brief en in deze vraag genoemde argumentatie voor de (her)invoering van schoolzwemmen in de Westlandse zwembaden afkomstig is van de Reddingsbrigade Nederland. Dit is niet het geval, de argumentatie is afkomstig van één van de Westlandse zwembadexploitanten. Wel heeft de Reddingsbrigade Nederland recent gepleit voor het terugbrengen van het schoolzwemmen waarbij de verantwoordelijkheid om kinderen te leren zwemmen bij de ouders ligt.

In algemene zin merken wij op dat voorliggend aan de vraag wat een eventuele gemeentelijke herinvoering van het schoolzwemmen kost er een maatschappelijke en politieke discussie dient plaats te vinden over de wenselijkheid hiervan. Eerder is rond 2006 bij de discussie rondom het afschaffen van de gemeentelijke schoolzwemregeling in Westland door raad, schoolbesturen en zwembadexploitanten unaniem aangegeven dat het aanleren van zwemvaardigheid primair gezien wordt als een verantwoordelijkheid voor de ouders (en niet van de overheid). Vanuit het onderwijsveld zijn eerder organisatorische (lesprogramma, inzet personeel) en logistieke (vervoer) bezwaren genoemd. Zoals eerder aangegeven kunnen ouders met weinig inkomen voor de zwemvaardigheid van hun kinderen nu al een beroep doen op het Kindpakket Westland.

Vraag 5

Kan het college een totale calculatie maken van de kosten die het verplicht schoolzwemmen met zich medebrengt ten opzichte van de thans aan de zwembaden uitbetaalde bedragen voor het gemis van schoolzwemmen en eventueel wat het effect zal zijn op de exploitatiebijdrage voor de huidige zwembaden voor zover die betaald worden als het verplicht schoolzwemmen weer wordt ingevoerd?

Antwoord 5

Nee, een totale calculatie van de kosten die het verplicht schoolzwemmen met zich meebrengt is niet mogelijk. Hiervoor spelen te veel variabelen een rol. De kosten zijn afhankelijk van de inhoud van een eventuele nieuwe gemeentelijke schoolzwemregeling (welke scholen willen deelnemen, welke groepen, hoeveel groepen etc?). In algemene zin kan gesteld worden dat bij herinvoering van het schoolzwemmen voor zwembaden de inkomsten uit particulier leszwemmen (kosten ouders) voor zwembaden dalen. De noodzaak voor ouders om hun kinderen zwemvaardigheid bij te brengen neemt immers af omdat de gemeente deze verantwoordelijkheid terug neemt. Daar tegenover staat een nader te bepalen toename van de inkomsten voor de exploitanten uit de herinvoering van het schoolzwemmen (extra kosten gemeente). Duidelijk is in ieder geval dat herinvoering van het schoolzwemmen leidt tot extra kosten voor de gemeente waarvoor thans geen dekking aanwezig is in de meerjarenbegroting 2016-2019.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak

Ambtelijke inzet

Naar aanleiding van de raadsmotie d.d. 18 maart 2015 wordt aangegeven hoeveel inzet is gepleegd om deze vragen te beantwoorden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen vaste en variabele inzet. Onder de vaste inzet wordt verstaan het (besluitvormings)proces dat altijd nodig is om de beantwoording te verzorgen. Dit betreft circa 2 uur, wat resulteert in vaste loonkosten van circa € 176,00.

Daarnaast is circa 10 uur ambtelijke inzet gepleegd voor de inhoudelijke beantwoording, wat resulteert in € 880,00 (aantal uren x € 88,00). In totaal betreft het dus € 1.056,00 aan loonkosten. Voor de beantwoording zijn geen kosten gemaakt voor externe advisering.

 

 

 

 

 

 

Tentviering 1 juli met Bert Konterman Meer info - Festiviteiten Rally voor ongeneeslijk zieke kinderen op 23 juni Meer info - Zomeropenstelling Adrianushoeve op woensdagen Meer info - De ZomerLeesBingo gaat weer van start! Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Openlucht concerten Rotterdam aan Zee Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Skinner in WPC Nederland 3 Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Orgelconcert Arjen Leistra in Maassluis Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info - Einduitvoeringen Muziekleerlingen op 23 juni Meer info