Nog geen alternatieve locatie gevonden voor metaal- en oudijzerhandel De Voeght

College Westland

Nog geen alternatieve locatie gevonden voor metaal- en oudijzerhandel De Voeght

Honselersdijk 20.02.2015 - De fractie Westland Verstandig heeft B&W vragen gesteld over verplaatsing van metaal- en oudijzerhandel De Voeght te Honselersdijk.

Schriftelijk was al gemeld dat beantwoording van de vragen niet binnen de daarvoor geldende termijn kon worden gegeven. De beantwoording van de vragen is uitgesteld om de ontwikkelingen en onderhandelingen die gaande zijn rondom de verplaatsing van het bedrijf De Voeght niet te frustreren.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Hoe staat het met de toezeggingen van uw College om actief op te treden met betrekking tot de verplaatsing van het bedrijf van de huidige locatie naar een locatie waar een dergelijk bedrijf thuishoort?

Antwoord 1

Naar aanleiding van de toezegging om bestuurlijk actief op te treden in dit dossier kunnen wij aangeven dat er met diverse partijen veelvuldig overleg is gevoerd om verplaatsing van het bedrijf te bewerkstelligen. Zo is er bijvoorbeeld een plan tot verplaatsing naar Hoek van Holland aan de (toenmalige) deelraad voorgelegd. Dit plan is door de deelraad afgewezen. Ook hebben wij ons ingespannen om het bedrijf te verplaatsen naar bedrijverterrein Honderdland, maar zonder resultaat. Tot op heden spannen wij ons, samen met De Voeght, nog steeds in voor verplaatsing naar een voor het bedrijf meer geschikte locatie.

Vraag 2

Wanneer zijn de laatste acties door uw College in dit dossier gepleegd?

Antwoord 2

Zoals hierboven aangegeven, zijn wij op dit moment bezig om een verplaatsing van het bedrijf naar een geschiktere locatie mogelijk te maken. De laatste twee maanden zijn er op ambtelijk niveau gesprekken gevoerd met de gemeente Rotterdam en De Voeght om te bezien of er alternatieve locaties voor het bedrijf beschikbaar zijn. Eerder hebben er ook op bestuurlijk niveau gesprekken plaatsgevonden.

Vraag 3

In hoeverre is uw College bereid om aan de Provincie Zuid-Holland te verzoeken om alsnog te bezien in hoeverre de huidige vergunningen door het bedrijf worden nagekomen?

Antwoord 3

Naast ons is ook de provincie Zuid-Holland actief in dit dossier. Het college van Gedeputeerde Staten is het bevoegd gezag om te contoleren op de gegeven vergunningen. Op 17 oktober 2014 heeft er nog een overleg plaats gevonden tussen onder andere wethouder Ouwendijk en de gedeputeerde. Tijdens dit gesprek zijn de oplossingsrichtingen in deze zaak besproken, waarin de beëindiging van de huidige situatie centraal stond.

Collegevragen over situatie ijzerhandel de Voeght

Vraag 4

Welke maatregelen denkt uw College te gaan nemen om alsnog verplaatsing te verwezenlijken? De gemeente Westland heeft gronden genoeg waar eventuele hervestiging kan plaatsvinden. Welke concrete mogelijkheden ziet uw College en is het college bereid om gedurende de komende tijd actief te zoeken naar een andere locatie, zodat verplaatsing binnen deze Collegeperiode daadwerkelijk kan plaatsvinden?

Antwoord 4

Om verplaatsing van het bedrijf te kunnen verwezenlijken, is er allereerst bekeken of er binnen de gemeente Westland locaties geschikt zijn (te maken) voor de bedrijfsvoering van De Voeght. Daarbij moet de locatie geschikt zijn voor de bedrijfsactiviteiten met een milieucategorie 5 en hoger. Binnen Westland zijn er op dit moment geen locaties beschikbaar voor deze bedrijfsactiviteiten. Wij zijn ons er terdege van bewust dat de huidige situatie niet langer kan voortduren. Er is daarom aan De Voeght aangegeven dat binnen een redelijke termijn zicht moet zijn op een oplossing voor de huidige situatie.

Vraag 5

Kan uw College iets aangeven over de verplaatsingsactiviteiten zoals deze in de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden en kan uw College verklaren, indien dat juist is, waarom op dit moment de verplaatsingskwestie is stil komen te vallen?

Antwoord 5

Zoals hierboven is aangegeven is er geen sprake van het stilvallen van de verplaatsingskwestie. Wij zijn constructief bezig om tot een oplossing te komen naar tevredenheid van alle partijen die hierbij betrokken zijn. Wij denken daarbij onder meer aan De Voeght, de provincie Zuid-Holland, maar zeker ook aan de omwonenden.

Wij gaan ervan uit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak

 

 

Kabinet sluit vier gevangenissen Meer info - Concert Flight op 30 juni Meer info - Informatieavond kadeverbetering Kluiskade Maasland Meer info - Maandag 2 juli inloopspreekuur Adviesraad Sociaal Domein Meer info - Tentviering 1 juli met Bert Konterman Meer info - Festiviteiten Rally voor ongeneeslijk zieke kinderen op 23 juni Meer info - Zomeropenstelling Adrianushoeve op woensdagen Meer info - De ZomerLeesBingo gaat weer van start! Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Openlucht concerten Rotterdam aan Zee Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Orgelconcert Arjen Leistra in Maassluis Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info