Parkeren in centrum Monster toegelicht

College Westland

Parkeren in centrum Monster toegelicht

Monster 22.01.2016 - De fractie GemeenteBelang Westland heeft in december collegevragen gesteld over parkeren in het centrum van Monster.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Deelt het college met ons de mening dat eigenlijk inpandig of aangrenzend aan het gebouw voor parkeergelegenheid gezorgd had moeten worden zodat de nu ontstane problemen er niet waren geweest.

Antwoord 1

Bij realisatie van dit bouwplan waren door de gemeente aan de Molenbrink enkele extra parkeerplaatsen gerealiseerd. In onze integrale afweging over dit bouwplan verleenden wij voor de resterende 26 parkeerplaatsen ontheffing van de parkeereis. Wij hechtten namelijk veel waarde aan het ontwikkelen van dit kavel opdat de (ruimtelijke) kwaliteit van kern Monster verbeterde. Met de toen beschikbare informatie over het parkeren in de kern was dat een verantwoorde keuze.

Vraag 1a

Zo ja bent u dan ook voornemens in de toekomst wel op deze wijze te ontwikkelen.

Antwoord 1a

Ja. De lijn is dat nieuwe ontwikkelingen voorzien in hun eigen parkeerplaatsen. Dit is opgenomen in het door uw raad vastgestelde Westlands Verkeer en Vervoer Plan.

Vraag 2

Is het college met ons van mening dat er een oplossing moet worden gevonden in het gebied tussen de Choorstraat en de Noviteit met een doorsteek ter hoogte van De banketbakkerswinkel. Desnoods door niet alle bouwplannen doorgang te laten vinden?

Antwoord 2

Ja. Het bouwplan ter plaatse van de voormalige Montessorischool voorziet al in de aanleg van een doorsteek voor langzaam verkeer, tussen de Choorstraat en het gebied bij De Noviteit. Achter dit bouwplan wordt een aantal privé parkeerplaatsen aangelegd. De eigenaar biedt zeven plaatsen te huur aan voor kopers/huurders van de eerste fase van plan Kerkzicht.

Vraag 3

Is uw college bereid om binnen het gebied van parkeerterrein Molenbrink en het parkeerterrein achter het gemeentehuis, bij nieuwe ontwikkelingen een ruimere parkeervoorziening te realiseren?

Antwoord 3

Ja. Momenteel wordt ambtelijk gewerkt aan de gebiedsvisie op het centrum van Monster rondom het gemeentekantoor. We onderzoeken de mogelijkheid om meer parkeerplaatsen een plek te geven. Deze visie leggen we in het voorjaar van 2016 in concept aan uw commissie voor.

Vraag 3a

Zo nee hoe wilt u dan op korte termijn tot een deugdelijke oplossing komen.

Antwoord 3a

Zie antwoord 3.

De fractie GemeenteBelang Westland heeft ons in een op 5 december verzonden brief aanvullende vragen gesteld over parkeren in centrum Monster. 

Vraag 1

Waarom heeft de gemeente het aanbod voor een overleg niet geaccepteerd?

Antwoord 1

Er is tussen de bouwcommissie van gebouw De Haven en de gemeente regulier vooroverleg geweest over het bouwplan. Hierbij is ook de parkeersituatie aan bod gekomen. Van een concreet aanbod was nog geen sprake.

Vraag 2

Is het college het met GemeenteBelang eens dat dit de broodnodige verlichting voor de parkeerdruk zou kunnen geven?

Antwoord 2

Ja, ons college is het met u eens dat het beschikbaar stellen van de parkeerplaatsen voor medegebruik verlichting geeft voor het parkeren in het gebied.

Vraag 3

Is het college bereid om alsnog op korte termijn het overleg te zoeken met de bouwcommissie van gebouw de Haven?

Antwoord 3

Ja. In de week van 14 december heeft overleg plaatsgevonden met een vertegenwoordiging van de bouwcommissie en het college van kerkrentmeesters. Binnen de hervormde gemeente gaat men zich beraden over wenselijkheid en mogelijkheden van een eventueel medegebruik van hun parkeerplaatsen. Eind januari vindt een vervolgoverleg plaats.

Vraag 4

Is het college bereid om direct daarna een terugkoppeling te geven in de commissie EFO?

Antwoord 4

Ja.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak

 

 

 

 

 

 

 

 

Minicursus Vlinders herkennen op 5 juli Meer info - Opening expositie in Museum Maassluis 30 juni Meer info - Concert Flight op 30 juni Meer info - Informatieavond kadeverbetering Kluiskade Maasland Meer info - Maandag 2 juli inloopspreekuur Adviesraad Sociaal Domein Meer info - Tentviering 1 juli met Bert Konterman Meer info - Zomeropenstelling Adrianushoeve op woensdagen Meer info - De ZomerLeesBingo gaat weer van start! Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info