Rondweg bij Ambachtsweg niet inpasbaar

College Westland

Rondweg bij Ambachtsweg niet inpasbaar

Wateringen 17.06.2021 - Eind april heeft het college vragen ontvangen van de fractie CDA Westland inzake de aanleg van een rondweg bij de Ambachtsweg.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Vraag 1
Waarom heeft u de rondweg oplossing niet voorgelegd (anders dan u nu meedeelt) in de keuzemogelijkheden in visie Wateringen aan het publiek, terwijl die al wel als oplossingsrichting was aangedragen, en komt u vervolgens wel tot de conclusie dat deze oplossing niet wenselijk is?

Antwoord 1
Het voorstel van de rondweg om de Ambachtsweg is in de periode januari -juni 2019 op verzoek van wethouder Gardien meegewogen in de planvorming rond zowel “Visie Wateringen 2030” als Wateringen-Noord. Op de schaal van W ateringen biedt het voorstel volgens deskundigen geen oplossing voor het beperken van het doorgaand verkeer door de kern, maar biedt hiervoor juist een aanvullende alternatieve route. Daarnaast is de rondweg ruimtelijk niet inpasbaar. Daarmee heeft het verkeerskundige voorstel van een rondweg om de Ambachtsweg niet de laatste vier ruimtelijke scenario’s bereikt die in juni 2019 aan het W ateringse publiek zijn voorgelegd.

Vraag 2
Wij constateren dat er vooral geacteerd wordt in de plannen voor de nieuwe woonwijk op het woningbouwprogramma met bijhorende financieringen. De rondweg voorziet, naast een betere en rechtstreekse ontsluiting van de nieuwe wijk naar zowel Wateringen als Den Haag, ook in het verwezenlijken van belangrijke doelstellingen in de visie Wateringen, zoals het autoluw maken van de Ambachtswijk, een snelle en korte ontsluiting van Wateringen naar Den Haag (conform bestemmingsplan voor de Ambachtsweg) en de optimale mogelijkheid voor goede nieuwe OV verbindingen. Waarom kan er dan bij dit bestemmingsplan niet meer in een groter en toekomstbestendiger verband gekeken wat er ook nog verwezenlijkt kan worden? Het is een eenmalige kans om het gelijk goed te doen, ook voor het milieu!

Antwoord 2
In de “Visie Wateringen 2030” is er juist naar het grotere toekomstige verband gekeken. Daarbij is vastgesteld dat een rondweg rond de Ambachtsweg juist een alternatieve en additionele sluiproute voor het doorgaande verkeer oplevert.

Vraag 3
Waarom benoemt u nu alleen de ontsluiting van het kruispunt Poeldijkseweg/Erasmusweg als vervolgontsluiting van de nieuwe woonwijk? Ziet u dan echt geen problemen op de andere vervolg ontsluitingsmogelijkheden op wat nu al wordt ervaren door afsluiting van de Ambachtsweg en wat juist opgelost zou kunnen worden met de rondweg, en waarom dan niet?

Antwoord 3
Wanneer met de bouw van de woonwijk Wateringen -Noord begonnen wordt, en tegen de tijd dat de eerste huizen daar gereed zijn, wordt met het project reconstruct ie van de kruispunten Poeldijkseweg-Erasmusweg en Erasmusweg-Lozerlaan begonnen. Beide krijgen fors meer capaciteit en verkeerslichten. Daarnaast wordt de Lozerlaan verdiept onder de Erasmusweg geleid. Hierdoor verbeteren zowel de doorstroming als de verkeersveiligheid.

Vraag 4
Is er al nagedacht over de verkeersafhandeling gedurende de genoemde ombouw van de twee grootste knelpunten als ontsluiting van de Noordweg/Poeldijkseweg? Zou daar de rondweg niet een grote rol als oplossing in kunnen spelen? Zou daarvoor bij PZH en/of de gemeente Den Haag dan ook een aanvullende financiering voor de rondweg voor verkregen kunnen worden?

Antwoord 4
De rondweg kan bij de reconstructie van de kruising Poeldijkseweg -Erasmusweg en de ongelijkvloerse kruising Lozerlaan-Erasmusweg geen rol van betekenis spelen. Om deze reconstructie mogelijk te maken , wordt vooraf een faseringsplan opgesteld. Hierbij geldt als uitgangspunt dat tijdens de bouw het doorgaande verkeer zoveel mogelijk via de N211 door middel van tijdelijke voorzieningen wordt afgewikkeld.

Vraag 5
U geeft in uw punt 4 aan dat er uit verkeerstechnisch oogpunt geen aanvullende maatregelen getroffen hoeven te worden. Dat klopt inderdaad in de situatie dat de Ambachtsweg als gebiedsontsluitingsweg in twee richti ngen in tact zou blijven voor Wateringen, lezende de opmerking: “bij grotere ingrepen in de kern lopen de wegen rondom eerder vol. Hier ondervinden echter ook de W ateringers hinder van (bereikbaarheid)”. Wij zien de afsluiting als een grotere ingreep in de bereikbaarheid van W ateringers. Dan is de conclusie toch gerechtvaardigd dat bij een afsluiting (indien dat het geval blijft) van de Ambachtsweg er wel een alternatief moet komen, en dat de rondweg daarbij het meest logisch is?

Antwoord 5
Door grotere maatregelen in de kern van Wateringen te nemen , bijvoorbeeld (gedeeltelijke) afsluiting Kerklaan kan het verkeer tussen Wateringen -Noord en -Zuid alleen nog via de woonstraten Harry Hoekstraat en Kwaklaan of buitenom Wateringen rijden. Door de afsluiting van de Ambachtsweg, die aan de rand van Wateringen ligt, kan het W ateringse verkeer meerdere geschikte routes, bijvoorbeeld Poeldijkseweg en Noordweg, nemen. Door deze afsluiting neemt het doorgaande verkeer door W ateringen af. Door een eventuele rondweg neemt het doorgaande verkeer in Wateringen juist weer toe.

Vraag 6
Klopt onze constatering in de inleiding vanwege de aan te brengen knip in de nieuwe woonwijk, dat de Ambachtsweg dus weer blijvend opengesteld gaat worden voor al het doorgaand verkeer? Zo nee, moet dan de nieuwe woonwijk inderdaad voor auto’s via Den Haag naar W ateringen centrum ontsluiten?

Antwoord 6
Nee, die constatering is niet juist. Op korte termijn vindt een evaluatie plaats rond de openstelling van de Ambachtsweg. Na die evaluatie vindt er een besluit plaats.

Vraag 7
Kunt u een volledige onderbouwing geven van alle te verwachten vertragingen in tijd en verlies aan gronden die extra geclaimd moeten worden vanwege de rondweg? Is het niet zo dat de rondweg grotendeels zou komen te liggen op de tuin van Van der Lelij (is eigendom van de gemeente) en dat de rondweg ook grotendeels dezelfde zou kunnen zijn als de weg die het bedrijventerrein ontsluit?

Antwoord 7
Voor een eventuele aanleg van een rondweg door het gebied Watering en-Noord zou aan de Poeldijkseweg grond moeten worden verworven. Dat zou gepaard moeten gaan met de aankoop van één of enkele woningen. Dit kan enige tijd duren, want de bewoners zullen ook bereid moeten zijn hun woning te verkopen. Indien deze niet bereid zijn om te verkopen dan moeten deze onteigend worden, wat jaren kan duren. De grond die de gemeente in eigendom heeft van de Tuin van de Lely zou voor een deel voor een beoogd tracé gebruikt kunnen worden. Echter, er zou samen met de partners BPD, Weboma en Staedion een nieuw plan gemaakt moeten worden bestaand uit een gebiedsvisie en een grondexploitatie, uitmondend in een nieuw omgevingsplan. Al met al zal dit zeker 4 jaar vertraging op gaan leveren. Dat betekent dus ook geen school in Wateringen-Noord in 2024-2025, maar op zijn vroegst in 2027 -2028.

College beantwoord vragen over voetbalkooi en Ambachtsweg Wateringen

Vraag 8
Als er een paar woningen minder neergezet kunnen worden vanwege de rondweg, is het dan een optie om op een paar appartementen die, naar een eerdere mededeling van de wethouder, wel eens 11 verdiepingen hoog zouden kunnen worden, één of meer verdiepingen extra te gaan bouwen om dat verlies weg te werken?

Antwoord 8
Compensatie van geplande woningen op het beoogde tracé van een rondweg rond de Ambachtsweg is in theorie mogelijk.

Vraag 9
Zoals u nu de plannen brengt moeten auto’s grotendeels omrijden via diverse routes over vaak drukke verkeersknooppunten, ofwel een onnodige extra belasting voor het milieu vanwege extra brandstofverbruik. Hebt u ook berekend, inclusief de ervaringen die nu al zijn opgedaan m.b.t. het afsluiten van de Ambachtsweg, wat daarbij die extra milieubelasting is? Zo ja, hoeveel is die dan en past die dan nog in de doelstelling van de gemeente m.b.t. verbetering van het milieu?

Antwoord 9
De omvang van de extra milieubelasting door de afsluiting van de Ambachtsweg is lastig te bepalen. Dit omdat er momenteel geen betrouwbare verkeerstellingen van voor de afsluiting beschikbaar zijn

Vraag 10
Bent u niet bang dat het moeilijker wordt om nieuw noodzakelijk OV tusse n Wateringen en Den Haag te krijgen als de rondweg er niet komt en deze ook niet door de Ambachtsweg heen mag zoals de situatie nu is? Wij refereren hier aan de bezuinigingsplannen voor het OV vanwege de coronapandemie om lijnen te gaan strekken (en soms zelfs schrappen) met de boodschap dat OV routes zo kort mogelijk moeten zijn om snelheid en tijdwinst te bereiken voor de gebruikers

Antwoord 10
Nee, daar zijn we niet bang voor. De omrij dafstand voor een mogelijke OV-lijn via de doorgaande route door de nieuwe wijk Wateringen-Noord is niet veel langer dan via de eventuele rondweg. Tevens liggen de bushalten langs deze route centraal in Wateringen -Noord, waardoor de vervoerwaarden voor het OV hoger uitvallen.

Vraag 11
Refererend aan het verzameldocument met verzamelde bezwaren om de Ambachtsweg niet af te kunnen sluiten zonder het alternatief van de rondweg, bent u het eens met de conclusie dat de rondweg nodig is als beter alternatief, en zo nee op welke punten dan niet?

Antwoord 11
Nee, omdat deze rondweg doorgaand verkeer aan zal trekken waardoor de knelpunten in de kern verergeren en de verkeersonveiligheid en de milieubelasting in Wateringen toene men.

Vraag 12
Al met al: is het niet verstandig om het tijdverlies dan maar voor lief te nemen, als da t al zo is en ervan uitgaande dat er dan geen zienswijzen worden ingediend op het bestemmingsplan, om geheel in te steken op een toekomstgericht plan dat niet alleen betrekking heeft op de nieuwe woonwijk zelf, maar ook voldoet aan andere doelstellingen in de Visie Wateringen?

Antwoord 12
Nee, dat achten wij niet verstandig. In de “Visie Wateringen 2030” en het hieruit voortvloeiende Voorontwerp bestemmingsplan Wateringen -Noord is uitgebreid rekening gehouden met de toekomstbestendigheid. Dit geldt voor de nieuwe wijk maar ook voor W ateringen als geheel. Zoals hierboven beschreven is aanleg van een rondweg geen betere oplossing dan de maatregelen die nu genomen worden. Daarnaast kennen de huidige maatregelen niet de nadelen die de aanleg van een rondweg wel kent.

Sterrenhemel bekijken tot 8 augustus Meer info - Column; De finale..... Meer info - Administratieve duizendpoot schoonmaakbranche Meer info - Bedrijfsleider Meer info - Locatiemanager tuinbouw Meer info - Veranderingen bij Westlanders.nu vertraagd Meer info - Zaken doen met Westlanders.nu Meer info - Nieuwe Westlanders.nu apps bijna klaar Meer info - Onderzoeker verbaasd over beleid assimilatiebelichting Meer info - Kunstwerk van de Maand augustus 2021; Harten Meer info - 100 jaar begraafplaats St. Barbara Meer info - Trefpunters leren ouders een lesje Meer info - Administratief medewerker logistiek parttime Meer info - Coördinator Technische Dienst Meer info - Bedrijfsarts Meer info - Coördinator Interne Logistiek Meer info - Hoe een eenvoudige app de hele samenleving controleert Meer info - Verbod op stofzuigers boven 900 Watt Meer info - Kwaliteitscontroleur Meer info - Net geen podium op circuit van Zolder Meer info - R&D Engineer Meer info - Stand van zaken hoge nood in Maassluis Meer info - Technisch Logistiek Medewerker Meer info - Clubkampioenschappen bij schermvereniging Trefpunt Meer info - Werkvoorbereider Meer info - Laser Operator Meer info - Interieuradviseur/verkoopmedewerker Meer info - Junior teeltmanager m/v Meer info - Financieel administratief medewerker Meer info - Productieleider Meer info - Nachtchauffeur CE Meer info - Service Team Meer info - ‘Wat als je niet meer beter wordt?’ Meer info - Voorarrest verdachten moordaanslag Peter R. de Vries verlengd Meer info - Specialist Ruimtelijke Ordening en Planologie Meer info - Poëziefestival "Dichter bij de Boer" Meer info - Accountmanager Meer info - United Vansen moet ADO € 2 miljoen betalen Meer info - Wandelen met Carma in Prinsenbos Meer info - Schoonmaker gezocht! Meer info - Medewerker bediening Meer info - Keukenhulp (Parttime) Meer info - HR-adviseur Meer info - Chauffeur (BE) Meer info - Gasmeetkundige Hoekse Waard Meer info - Watergebruik in 2019 licht gedaald Meer info - Logistiek medewerker Meer info - Eindcontroleur kachels Meer info - Onings Holland zoekt enthousiaste Logistiek planner (fulltime)  Meer info - Weer leerling Rotterdam aan Zee geslaagd voor muziekexamen Meer info