Situatie rondom ontwikkeling 2e Berkenflat

College Westland

Westland 24.11.2022 - Op 19 juli 2022 heeft de fractie CDA collegevragen gesteld over de ontwikkeling van de 2e Berkenflat in 's-Gravenzande.


Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren B&W u als volgt.

De fractie van CDA geeft aan verbaasd te zijn over het niet medeondertekenen van de intentieovereenkomst inzake de 2e Berkenflat in ’s-Gravenzande. De verbazing is gebaseerd op de constatering binnen het ‘Programma Regionale Aanpak Ouderenzorg’ dat intensieve samenwerking nodig is voor een antwoord op de stijgende zorgvraag.

Vraag 1
Kan het college inzage geven in de argumenten waarom niet medeondertekend is, zeker gezien het feit dat wij als Gemeente Westland lid zijn van bovengenoemd programma?

Antwoord 1
In het bovengenoemde programma staat:

Deze doelstelling is wat het college beoogd en waar ook voortgang op is behaald bij het voorstel van de 2e Berkenflat. De ontwikkeling van seniorenappartementen is gewenst. Voor de ontwikkeling van een 2e Berkenflat is een aantal zaken nodig. Uw raad is hierover geïnformeerd met een raadsinformatiebrief op 21 april 2022. De intentieovereenkomst tussen de Stichting ‘het oude land’ en woningcorporatie Arcade is het resultaat van een van de in de brief genoemde vervolgstappen. Dit past bij de afspraak die het college heeft gemaakt met de corporaties over het primaat voor de sociale huurwoningen bij grond die de gemeente uitgeeft.

De andere stappen zijn besluiten die het college neemt over de herhuisvesting en financiering van de WOS en daarna over uitwerking van de plannen voor de 2e Berkenflat. Het college houdt zich aan de wettelijke verplichtingen, waar met het Didam-arrest een heldere interpretatie aan is gegeven. Daarom biedt de gemeente ruimte voor mededinging en transparant proces bij gronduitgifte. Een overeenkomst tussen gemeente en de ontwikkelende partijen is pas zinvol als de locatie beschikbaar komt en pas mogelijk als voldaan is aan de wettelijke voorwaarden.

Vraag 2
Is het college bekend dat er in 2022 ruim € 40.000 betaald gaat worden aan dit programma en dat deze bedragen oplopen naar € 57.000 in 2023 en bijna € 75.000 in 2024? Indien deze gelden niet voor dit initiatief worden gebruikt, kan het college dan aangeven wat er wel met deze bedragen wordt gedaan?

Antwoord 2
Het college is bekend met de jaarlijkse Westlandse bijdrage aan de programmakosten (tot en met 2024). Gezamenlijk besluiten alle betrokken partijen – tevens financiers van het programma – waar zij het geld aan besteden. Het geld zetten we gezamenlijk in om de ouderenzorg voor te bereiden op de zorgvraag van de toekomst. Concreet betekent dit dat er gelden gaan naar de regionale samenwerking. Doel van deze samenwerking is om tot een duurzaam zorglandschap te komen met afgestemde zorg over de domeinen ondersteuning en welzijn (Wmo) en zorg (Zvw/Wlz). Het delen van expertise en data is cruciaal in de realisatie van dit zorglandschap.

Daarnaast gaan deze gelden ook naar de uitvoering. Gezamenlijk zetten we in op een breed pakket aan maatregelen. Één van deze maatregelen is het uitbreiden van woonzorgplekken. Dit doen we onder andere door ervaringen met elkaar te delen en samen kennis op te doen. De andere drie zijn: netwerkzorg, preventie en behoud van personeel. Binnen deze drie lijnen zijn pilots opgewerkt die bijdragen aan het toekomst bestendig maken van de ouderenzorg. Meer informatie over deze pilots staan in de ‘verantwoording/kosten- baten plaatje Programma regionale aanpak ouderenzorg’ die u dit jaar van het college heeft ontvangen.

Vraag 3
Waarom handelt het college niet naar de regionale aanpak ouderenzorg, aan de raad meegedeeld op 9 september 2021?

Hierin werd duidelijk omschreven (wij citeren) de vereisten van het plan:

Grond 
- Bij percelen die vrijkomen wordt eerst de overweging gemaakt of dit geschikt is als bouwlocatie voor ouderenzorg, dit geldt ook voor (grootschalige) renovaties
_ Prijs van grond is acceptabel
- Effecten op omgeving van de locatie zijn acceptabel (o.a. parkeerdruk)
- Indien mogelijk is het woon en zorgaanbod geclusterd en de voorzieningen van ondersteunings-, welzijns- of zorgdiensten zijn afgestemd op lokale dienstverlening
- Locatie heeft een meervoudige bestemming (wonen, zorg)
- Ontwerp 1 Bouw
- Er is rekening gehouden met woonbehoefte van oudere/cliënt en sociale structuren • Het gebouw kan ingezet worden voor meerdere functies (wonen, zorg)

Antwoord 3
Het citaat waarnaar verwezen wordt is een checklist voor de ontwikkeling van intramurale zorgvoorzieningen. Daar is bij de ontwikkeling van de 2e Berkenflat geen sprake van. De ontwikkeling betreft zelfstandige appartementen met een servicecomponent en geen zorgaanbod. (Thuis)zorg kan individueel geleverd worden, maar is geen integraal onderdeel van het woonconcept. De serviceappartementen zijn een vorm van de woonoplossing voor mensen met een beperkte zorgbehoefte. Naast de wens voor intramurale capaciteit en diverse woonoplossingen voor mensen met een zorgbehoefte zijn er meer argumenten die spelen bij gronduitgifte. Op basis van de omvang van een locatie, de ligging, ruimtelijke randvoorwaarden en financiële haalbaarheid maakt het college voor elke gronduitgifte een integrale afweging om de verschillende ambities te realiseren.

Reacties ((geen reacties geplaatst))

Nog geen reactie geplaatst

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.

Lezing in het Streekmuseum Jan Anderson. ‘Sparen heeft weer zin - Kerstfeest in Kwintsheul op zaterdag 17 december - Kerst, kunst en cadeaus in galerie Kunsthalte 6 - Bijeenkomst ‘Wat als je niet meer beter wordt?’ - Reünie TJW & JLTB op 13 januari - 35% van de Oekraïense vluchtelingen aan het werk - Inzameling kersthuisjes actie - Drie Kerstconcerten van het Westlands Mannenkoor - Corporate Recruiter - Financieel administratief medewerker - Sportieve prestaties bij ZVVS - Actie Bloembollen voor een bloemrijk voorjaar - Inschrijving Peter Tetteroo Bokaal 2023 geopend! - Dingen die je moet weten voordat je een huis huurt - Stillevens van fijnschilders in Kunsthalte 6 - Orderpicker (geschikt voor alle leeftijden) - Medewerker Servicebalie - Voetbalgekte slaat weer toe - Studenten organiseren foodtour voor Stichting Jarige Job - Verkoop kerststukken voor Carma - Pakje Kunst in het groot - Sheeplightning op zaterdag 17 december - Kerstmarkt in Oude kerk op 9 en 10 december - Zondag 11 december 2022 kerstconcert met de Waterlanders - 110 miljoen om Oekraïne door de winter te helpen - Tarieven hoogheemraadschap Delfland omhoog - Start snertwandeltocht gepland op 7 januari 2023 - Scouting Polanen heeft plek voor bevers - Nederland betaald mee aan T-72 tanks voor Oekraïne - Cijfers coronavirus voor vrijdag 4 november - Front Office Manager - Regeling opvang Oekraïners iets gewijzigd - Belgische klimaatiactivisten maand in de cel - Man overleden bij bedrijfsongeval Europoort - Brand bij stortbunker aan de Elbeweg - Oekraïners moeten zo snel mogelijk een bewijs van verblijf ophalen - Winter fair bij scouting Polanen - Werkvoorbereider - Hotel Manager Operations - Oscar Car Rental breidt diensten uit en biedt huurauto's aan in Westland! - Buitenbrand bij opslagtank Opstalweg - Kunstwerk van de Maand november: Het Baken - Renovatie drie gemalen in Midden Delfland - Parttime HR - Office Assistent - Kerstbomenactie voor Stichting Jarige Job - Cijfers coronavirus voor vrijdag 21 oktober - Politie zoekt getuigen gewapende beroving Meppelweg - Vanaf 1 november sticker of O-document verplicht voor vluchteling uit Oekraïne in loondienst - Verhalende Gezichten van Maassluis On Tour - Opvang vluchtelingen uit Oekraïne gaat langer duren