Sloopkogel waarschijnlijk beste optie voor Pijletuinenhof vanwege asbest

College Westland

Sloopkogel waarschijnlijk beste optie voor Pijletuinenhof vanwege asbest

Naaldwijk 15.10.2015 - De fractie Gemeentebelang Westland heeft in augustus vervolgvragen gesteld aan B&W over de mogelijkheid voor studentenhuisvesting in de Pijletuinenhof.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Bent u reeds met Careyn in overleg getreden ten behoeve van een definitieveherbestemming?

a. Zo ja, wat was het resultaat van het overleg? Kan het Pijletuinenhof binnenkort weer in gebruik genomen worden?

b. Zo nee, wanneer staat een dergelijk overleg, zoals omschreven in uw beantwoording, in de planning?

Asbest aangetroffen in Pijle Tuinenhof

Antwoord 1

Ja, inmiddels is overleg geweest met Careyn. Het pand/locatie staat te koop. De gemeente heeft op hoofdlijnen richting Careyn aangegeven welke nieuwe (woon)bestemming de locatie zou kunnen krijgen. Ingezet wordt op levensloopgeschikte sociale huurwoningen, met daarnaast mogelijkheid voor een deel vrije sector huur en koop.  

Omdat in het pand Pijletuinenhof asbest is aangetroffen (nadat door de anti-kraakbewoners keukenkastjes waren verwijderd) is sloop van het pand het meest waarschijnlijke scenario en wordt op dit moment niet gesaneerd. Mocht er gekozen worden voor een (tijdelijk) huurscenario dan zal eerst asbestsanering moeten plaatsvinden. De voormalige bewoners hebben geen risico gelopen omdat gedurende hun verblijf geen sprake is geweest van sloop/verwijdering asbesthoudende zaken.

Vraag 2

Bent u met ons van mening dat lange leegstand van het Pijletuinenhof onwenselijk is voor iedereen?

Antwoord 2

Ja, wij willen graag dat, al dan niet middels tijdelijke bewoning, lange leegstand op genoemde locatie voorkomen wordt. Tijdelijke bewoning moet dan wel mogelijk zijn (zie antwoord 1).

Vraag 3

Zijn er andere gebouwen in Westland welke in aanmerking komen voor (tijdelijke) huisvesting?

Antwoord 3

De gemeente heeft binnen haar eigen vastgoedportefeuille geen op voorhand geschikte gebouwen voor permanent wonen in de zin van woningen/appartementen. Wat betreft tijdelijke huisvesting zou geopteerd kunnen worden voor antikraak-constructies (met variabele termijnen van tijdelijkheid).

Vraag 4

Bent u met ons van mening dat het HGB pand te Rijswijk wellicht als voorbeeld kan dienen voor gebouwen in onze regio?

Antwoord 4

De TU Delft heeft het HBG-pand tijdelijk herbestemd in verband met een behoorlijke toename van internationale studenten die niet allemaal in Delft gehuisvest kunnen worden. Aangezien Westland geen “universiteitsgemeente” is hebben wij geen dergelijke huisvestingsopgave. Specifiek voor de te ontwikkelen “Horticampus” willen wij de voor ons in dat aspect van belang zijnde huisvestingsopgave nog nader concretiseren.

Vraag 5

Is uw college bereid om bij een Westlandse bouwonderneming advies in te winnen met betrekking tot de benodigde minimale bouwtechnische aanpassingen nodig voor studentenhuisvesting?

Antwoord 5

Aangezien het hier niet om eigendom van de gemeente Westland gaat is de vraag niet aan de orde. Daarnaast is volgens Careyn sloop / nieuwbouw de meest haalbare optie, aangezien volgens hen een andere (tijdelijke) functie voor dit pand niet haalbaar is.  

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

 

M. van Beek

J. van der Tak

Ambtelijke inzet

Naar aanleiding van de raadsmotie d.d. 18 maart 2015 wordt aangegeven hoeveel inzet is gepleegd om deze vragen te beantwoorden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen vaste en variabele inzet. Onder de vaste inzet wordt verstaan het (besluitvormings)proces dat altijd nodig is om de beantwoording te verzorgen. Dit betreft circa 2 uur, wat resulteert in vaste loonkosten van circa € 176,00. Daarnaast is circa 2 uur ambtelijke inzet gepleegd voor de inhoudelijke beantwoording, wat resulteert in € 176,00 (aantal uren x € 88,00). In totaal betreft het dus € 352,00 aan loonkosten. Voor de beantwoording zijn geen kosten gemaakt voor externe advisering.

Minicursus Vlinders herkennen op 5 juli Meer info - Opening expositie in Museum Maassluis 30 juni Meer info - Concert Flight op 30 juni Meer info - Informatieavond kadeverbetering Kluiskade Maasland Meer info - Maandag 2 juli inloopspreekuur Adviesraad Sociaal Domein Meer info - Tentviering 1 juli met Bert Konterman Meer info - Zomeropenstelling Adrianushoeve op woensdagen Meer info - De ZomerLeesBingo gaat weer van start! Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info