Stand van zaken huishoudelijke hulp in het Westland

Geplaatst door Westlanders.nu op 06/02/2015 13:47 - Gewijzigd op 06/02/2015 14:56

Stand van zaken huishoudelijke hulp in het Westland

Westland 06.02.2015 - De fractie van Westland Verstandig heeft vragen gesteld aan B&W inzake inzet huishoudelijke hulp in 2015 en meldingen bij Steunpunt Zorg van de fractie Westland Verstandig.

Als gevolg van het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Kan het College in beeld brengen aan hoeveel personen in Westland huishoudelijke hulp verleend wordt en hoeveel uren in het gehele Westland aan huishoudelijke hulp verleend werd op 1 januari 2014?

Antwoord 1

Op 1 januari 2014 waren er 1.971 cliënten en in 2013 zijn er 258.333 uren huishoudelijke hulp geleverd door middel van zorg in natura (contracten met thuiszorgaanbieders), persoonsgebonden budget of alfahulp.

Vraag 2

Kan het College ook aangeven hoeveel huishoudelijke hulp aan Westlanders gegeven wordt per 1 december 2014?

Antwoord 2

Wij verstrekken u vanwege de vergelijkbaarheid met antwoord 1 het aantal cliënten per 1 januari -2015 en een extrapolatie van het aantal uren huishoudelijke hulp in 2014. Op 1 januari 2015 zijn er 1.877 cliënten en in 2014 zijn er 244.000 uren (schatting) huishoudelijke hulp geleverd.

Vraag 3

Welke criteria worden aangehouden voor het terugbrengen van het aantal uren huishoudelijke hulp en in hoeveel gevallen is dat in 2014 gedaan en wat zijn de prognoses op dat punt voor 2015?

Antwoord 3

In tegenstelling tot andere gemeenten hebben wij in 2014 geen uren hulp bij huishouden teruggebracht naar aanleiding van de rijksbezuinigingen. Bij herindicaties en nieuwe aanvragen hebben wij ons gebaseerd op het door u vastgestelde beleid in 2012, dat van toepassing is vanaf 1 januari 2013. In 2014 zijn er 914 klanten geherindiceerd. In hoeverre sprake is van daadwerkelijk vermindering van het aantal uren is niet aan te geven. In de praktijk kwam het namelijk voor dat een hogere indicatie was afgegeven terwijl er op verzoek van de cliënt minder uren zijn geleverd. Deze indicaties zijn aangepast op basis van de daadwerkelijk geleverde uren.

Vraag 4

Op welke wijze wordt het terugbrengen van het aantal uren huishoudelijke hulp danwel andere wijzigingen in de wijze en mate waarop huishoudelijke hulp verricht wordt met de betrokkenen gecommuniceerd? Gebeurt dat alleen mondeling of worden ook besluiten aan mensen toegezonden? Op welke termijn wordt als er iets wijzigt dat doorgevoerd? Is het juist dat dat met directe ingang dan gebeurt? Als direct de aanpassing plaatsvindt, realiseert het College zich dan dat dat direct gevolgen heeft voor de personen in kwestie die ofwel hun huis niet meer volledig schoongemaakt zien worden of andere ongemakken verkrijgen?

Antwoord 4

Voor het toekennen of wijzigen van het aantal uren huishoudelijke hulpen wordt de reguliere procedure gevolgd: een schriftelijke beschikking waartegen men, indien gewenst, op de gebruikelijke wijze kan reageren. Westland gaat over 2015 geen bezuiniging doorvoeren op Hulp bij Huishouden (Zachte landing). Dat is gecommuniceerd via de pers, Gezond Zijn Beter Worden, adviesraden, belangenbehartigers en zorgaanbieders. Cliënten waarvan de indicatie afloopt in de maanden januari tot juli 2015, hebben al een brief ontvangen dat zij tot 1 januari 2016 de hulp bij het huishouden blijven ontvangen, in dezelfde omvang bij ongewijzigde omstandigheden. In de komende maanden ontvangen ook de cliënten met een indicatie die afloopt tussen 1 juli en december bericht. Voor 2015 hebben wij hetzelfde product hulp bij het huishouden als in 2014 ingekocht bij bekende en nieuwe aanbieders. (zie antwoord 7).

Vraag 5

Aangekondigd is dat in 2015 een verdere evaluatie in Westland gaat plaatsvinden van de huishoudelijke hulp en dat ook gesprekken gaan plaatsvinden met degenen die nu de huishoudelijke hulp ontvangen. In welk tijdsbestek in 2015 vinden die gesprekken plaats en wordt aan de betreffende mensen voldoende tijd gegeven om als zij minder huishoudelijke hulp krijgen, zich voor te bereiden op de gewijzigde situatie?

Antwoord 5

In 2015 verandert er niets. Besluiten over 2016 zijn afhankelijk van het beleidsproces, gericht op integrale afwegingen in verband met de vele nieuwe taken op het gebied van zorg en jeugd. Wij komen daar later op terug.

Vraag 6

Is duidelijk voor degenen die huishoudelijke hulp krijgen hoe zij moeten handelen als hun situatie wijzigt zowel in positieve als in negatieve zin?

Antwoord 6

Zie hiervoor het antwoord op vraag 4

Vraag 7

Kan in beeld gebracht worden wie of welke organisaties voor de huishoudelijke hulp in Westland worden ingeschakeld?

Antwoord 7

Er zijn contracten afgesloten met de volgende zorgaanbieders, waaruit de cliënten zelf een keuze maken:

• T-Zorg (heeft activiteiten Careyn overgenomen)
• Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest
• Thuiszorg INIS BV
• TSN Thuiszorg BV
• Buurtzorg Nederland
• Alfa & Zorg
• Axxicom Thuishulp
• BiOns BV
• DPC Thuiszorg,
• Hoekwerk Uitzendbureau
• Joost Zorgt
• Stichting Hulp en Zorg
• Vitaal Thuiszorg

Vraag 8

Bestaat er een prognose binnen de gemeente Westland hoeveel uren huishoudelijke hulp in 2015 en mogelijkerwijs in de jaren daarna in zijn totaliteit verleend moeten gaan worden?

Antwoord 8

De verwachting is dat 2015 niet veel zal afwijken van 2014. 2016 en verder is afhankelijk van nieuw beleid.

Wij gaan ervan uit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Westland

de secretaris, de burgemeester,

M. van Beek J. van der Tak

Minicursus Vlinders herkennen op 5 juli Meer info - Opening expositie in Museum Maassluis 30 juni Meer info - Concert Flight op 30 juni Meer info - Informatieavond kadeverbetering Kluiskade Maasland Meer info - Maandag 2 juli inloopspreekuur Adviesraad Sociaal Domein Meer info - Tentviering 1 juli met Bert Konterman Meer info - Zomeropenstelling Adrianushoeve op woensdagen Meer info - De ZomerLeesBingo gaat weer van start! Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info