Stand van zaken ontwikkelingen bij 'Voor Westland'

College Westland

Stand van zaken ontwikkelingen bij 'Voor Westland'

Westland 14.09.2018 - Op 18 mei hebben B&W vragen ontvangen van de fractie LPF Westland over de voortgang van team ‘Voor Westland’.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Vraag 1

Klopt het dat de gemeente per 1 jan 2019 voornemens is om nog maar met slechts twee partijen samen te werken; te weten Vitis en het SKT en hiermee andere partners (waarvan sommige al ruim 40 jaar een maatschappelijke functie vervullen) niet meer apart inkoopt, zoals ‘Voor Westland’?

Antwoord 1

Terugkijkend op de periode vanaf 2017, waarin ‘Voor Westland’ vier functies in de nulde lijn heeft uitgevoerd, is gebleken dat de samenwerking tussen de betrokken partijen onvoldoende van de grond is gekomen en tot weinig synergie heeft geleid. Op basis van deze constatering hebben alle betrokken partijen besloten dat het beter is om de samenwerking in de huidige vorm te beëindigen.

Gelet op bovenstaande conclusie en gelet op het belang van integrale samenwerking voor de cliënt en voor innovatie van het zorgaanbod heeft het college op 4 september jl. besloten om de subsidie aan Vitis, inzake de huidige samenwerking 'Voor Westland' vanaf 2019 te beëindigen. Op korte termijn besluit het college op welke manier deze functies vervolgens zullen worden belegd.

Collegevragen omtrent team Voor Westland

Vraag 2

Is de gemeente het met de fractie van LPF Westland eens dat bij zulke ingrijpende veranderingen de gemeenteraad betrokken moet worden? Zo ja, wanneer gaat dat dan plaatsvinden?

Antwoord 2

Wij geven uitvoering aan de inrichting van het preventieve aanbod binnen het kader van het Sociaal beleidskader en het bijbehorende uitvoeringsprogramma. Het toekennen, vaststellen en beëindigen van subsidies valt onder de bevoegdheid van het college. Het is niet gebruikelijk de raad hierover te informeren. Uw raad zal worden geïnformeerd zodra het een collegebesluit heeft genomen over de nieuwe manier waarop de vier functies zullen worden ingevuld.

Vraag 3

Op basis waarvan heeft de gemeente besloten om nog met slechts twee partijen verder te gaan, te weten Vitis en het SKT? En wie zijn er in dit besluit meegenomen?

Antwoord 3

Het college heeft nog geen besluit genomen over de toekomst van de vier functies. Wel is in

het Bestuurlijk Overleg van 14 maart  van de gemeente, SKT, MEE, Kwadraad, JGZ en Vitis een eerste bespreking geweest over mogelijke oplossingen voor de huidige knelpunten. Vervolgens is er een gespreksronde van bilaterale overleggen geweest om de verschillende opvattingen over de gewenste oplossingen verder te verkennen. Eén en ander heeft nog niet geleid tot een nieuwe vorm voor de uitvoering van de vier functies. Zodra wij hierover een besluit hebben genomen, wordt uw raad hierover geïnformeerd.

Vraag 4

Is de gemeente het met de fractie van LPF Westland eens dat ‘Voor Westland’ heeft laten zien een goed functionerend, zelfsturend, team te zijn en dit voortgezet/gecontinueerd te worden? Zo nee, waar blijkt dit dan uit?

Antwoord 4

De samenwerking tussen de betrokken partijen van ‘Voor Westland’ is niet voldoende gebleken om tot adequate dienstverlening te komen. Goede samenwerking is een randvoorwaarde om te komen tot een integraal aanbod dat zich in het kader van de transformatie kan doorontwikkelen. Daarnaast zijn de aansturing, faciliteiten en registratiesystemen nu versnipperd. Hier moet een verbeterslag op worden gemaakt om de vier taken goed te kunnen invullen.

Dit alles heeft er, ondanks pogingen tot bijsturing, voor gezorgd dat de dienstverlening de afgelopen twee jaar niet in voldoende mate van de grond is gekomen. 

Vraag 5

Klopt het dat de gemeente de taken die ‘Voor Westland’ vervult wel degelijk nodig acht in Westland, maar nu onder wil brengen bij Vitis of het SKT?

Antwoord 5

Op dit moment onderzoeken wij hoe we de uitvoering van de functies  van ‘Voor Westland’ anders kunnen beleggen. Het is echter nog niet duidelijk bij welke partij(en) en op welke manier dit zal plaatsvinden.  

Vraag 6

Klopt het dat Vitis bij zijn subsidieaanvraag voor volgend jaar deze taken al heeft meegenomen in zijn aanvraag? En klopt het dat ze de expertise van ‘Voor Westland’ slechts maar voor één jaar willen vastleggen en het daarna mogelijk zelf willen doen?

Antwoord 6

In de subsidieaanvraag voor 2019 heeft Vitis ‘Voor Westland’ niet meegenomen. De wijze waarop de expertise van ‘Voor Westland’ wordt meegenomen in de toekomst wordt onderzocht.

Vraag 7

Is de gemeente bekend met het aantal klachten c.q. vragen van burgers omtrent het ontbreken van het maatschappelijk werk in Westland sinds de decentralisaties?

Antwoord 7

Het is ons bekend dat het maatschappelijk werk lange tijd door scholen en huisartsen gemist werd Inmiddels horen we deze geluiden niet meer, omdat de veranderingen in het professionele veld bekend zijn bij de partijen die in het verleden gebruik maakten van het maatschappelijk werk. Conform de opgave van Welzijn Nieuwe Stijl die in 2011 van start is gegaan, zijn de werkzaamheden van de maatschappelijk werker niet verdwenen maar in een ander jasje gestoken. Zo wordt de expertise van professionals met een opleiding in de maatschappelijke dienstverlening (van oudsher de maatschappelijk werkers) nu onder andere ingezet bij collectieve ondersteuning (groepen en cursussen). Daarnaast bieden zowel zorgregisseurs van het SKT als praktijkondersteuners huisartsen (POH-GGZ) lichte hulpverlening en hebben de cliëntondersteuners een deel van de taken van het maatschappelijk werk overgenomen. Deze taken zijn het ophalen van de vraag achter de vraag, de kracht van de burger verhogen, zoeken naar een optimale inzet van zowel het formele als informele circuit en een doordachte balans van collectieve en individuele ondersteuning.

Vraag 8

Is de gemeente zich bewust dat met het beëindigen van ‘Voor Westland’ er géén enkele maatschappelijk werker meer in dienst is van de gemeente Westland?

Antwoord 8

In Westland is er sinds de decentralisatie in 2015 officieel geen algemeen maatschappelijk werk meer. Zoals in het voorgaande antwoord vermeld, is daarmee de term maar zijn niet de taken van het maatschappelijk werk verdwenen. In heel Nederland is de trend gaande dat de term maatschappelijk werk minder gebruikt wordt. Binnen beroepsopleidingen spreekt men nu over sociaal werkers. Ook de van oudsher Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW) heeft een nieuwe naam gekregen: Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW).

Vraag 9

Is de gemeente bekend met de taken van ‘Voor Westland’, de deelnemende partijen hierin en het gevolg van het wegvallen hiervan?

Antwoord 9

Ja, als subsidieverlener zijn wij hier uiteraard mee bekend. Vooralsnog is het niet de bedoeling dat de (gerealiseerde) functies van ‘Voor Westland’ weg vallen.

Vraag 10

Is de gemeente bekend met de wens vanuit het veld, te weten MEE, Kwadraad, JGZ om de opdracht/taken van ‘Voor Westland’ direct bij hen in te kopen en niet onder te brengen bij Vitis en/of het SKT ?

Antwoord 10

 

Wij kennen de wens van aanbieders om hun eigenstandige positie te handhaven. In het kader van de uitvoering van het Sociaal Beleidskader weegt voor het college het belang van integrale dienstverlening aan de cliënt door middel van een sterk preventief veld dat midden in de Westlandse samenleving staat zwaarder. Dat was de reden dat het college de afgelopen jaren heeft gekozen voor subsidieverlening aan Vitis.

Schuld gemeente Westland in 2017 nauwelijks gedaald

Op 28 juni hebben B&W vragen ontvangen van de fractie GBW over ‘Voor Westland’. Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren wij u als volgt.

Vraag 1

Wie voert de regie in het functioneren en aansturen van ‘Voor Westland’? Is dit de Gemeente? Is dit Vitis? Of zijn dit alle participerende organisaties zoals Stichting Mee, Kwadraad, JGZ en Vitis?

Antwoord 1

De gemeente heeft aan Vitis Welzijn een subsidie verleend om onder haar coördinatie vier functies[1] te laten uitvoeren door MEE, Kwadraad en JGZ. De teamleden in het team ‘Voor Westland’ zijn in dienst bij hun moederorganisatie (MEE, Kwadraad en JGZ) en hebben ook daar een leidinggevende.

Vraag 2

Klopt het dat de naam en werkzaamheden van het voorveld diverse malen gewijzigd is? En zo ja, wat is de reden hiervan?

Antwoord 2

Het klopt dat de naam van het team ‘Voor Westland’ enkele malen gewijzigd is. De reden hiervoor is dat de participerende partijen en de gemeente zochten naar een passende naam. De werkzaamheden zijn echter nooit gewijzigd.

 

Vraag 3

Welke wijzigingen zullen er gaan plaatsvinden binnen ‘Voor Westland’? Qua naam, beleid en qua aansturing?

Antwoord 3

Hier kan het College nog geen uitspraken over doen alvorens er een collegebesluit genomen is over de toekomst van het team en de activiteiten van ‘Voor Westland’. Wel heeft het college op 4 september jl. het besluit genomen om de subsidie aan Vitis, inzake de huidige samenwerking 'Voor Westland', vanaf januari 2019 te beëindigen.

Vraag 4

Klopt het dat de huidige professionals niet in dienst kunnen blijven bij hun (moeder) organisatie?

Antwoord 4

De beslissing of de professionals in dienst kunnen blijven bij hun organisatie is aan de organisaties zelf.

Vraag 5

Wat betekenen al deze wisselingen van afgelopen jaren voor onze Westlandse burger? De eerste Westlanders beginnen te wennen aan de naam en organisatie ‘Voor Westland’, wat gaat hier nu in veranderen?

Antwoord 5

De continuïteit van ondersteuning voor de inwoners is prioriteit voor de gemeente. Het is daarom van belang dat de inwoners minstens net zo makkelijk als op dit moment toegang vinden tot de activiteiten van het team ‘Voor Westland’. Deze urgentie nemen we mee in elke mogelijke verandering.[1] De vier functies zijn: collectieve ondersteuning (trainingen en cursussen), onafhankelijke cliëntondersteuning, de waakvlamfunctie en digitale ondersteuning.

Feestweek \'s-Gravenzande 17-21 juli Meer info - 28e editie Westerpop op 19-20 juli Meer info - Eindpresentatie HiPerGreen project op 27 september Meer info - Gemeenlandshuis Maassluis open op zondag 21 juli Meer info - Allround Medewerker Rotterdam Meer info - Commercieel Administratief medewerker Franssprekend Rotterdam Meer info - Carrosseriebouwer Lansingerland Meer info - Administratief / Commercieel Assistent Regio Rotterdam Meer info - Financieel Administratief Medewerker m/v Westland Meer info - Schermingsmonteur Westland Meer info - Calculator Kassenbouw Westland Meer info - 60 plussers trappen door in Maassluis Meer info - Allround Monteur (voor in de tuinbouw) Westland Meer info - (Junior) Verkoper / Trader AGF Westland Meer info - Monteur Panelenbouw Westland Meer info - Service Monteur Elektro- en Water Techniek Westland Meer info - Rustpunt in de zomerse drukte Meer info - Sunset boulevard oldtimershow op 18 augustus Meer info - 24 juli t/m 28 augustus: Voordekids: Kunstworkshops in de Zomervakantie! Meer info - Sluiting Maeslantkering op 14 september Meer info - Zomer bij Museum Vlaardingen: heel veel kinderactiviteiten Meer info - Hardlopers vol gas in voorbereiding voor Ruitenburg Run Meer info - Junior Inkoper Bloemen Aalsmeer Meer info - Alumat Zeeman zoekt allround medewerker Transport & Logistiek M/V Meer info - Teler Westland Meer info - Bedrijfsleider Potplantenkwekerij Lansingerland Meer info - Commercieel Medewerker Potplantenkwekerij Lansingerland Meer info - Meewerkend Voorman Potplantenkwekerij Lansingerland Meer info - Allround Medewerker Potplantenkwekerij Lansingerland Meer info - Teeltspecialist Potplantenkwekerij Lansingerland Meer info - Nachtchauffeur Lansingerland Meer info - "Tentuinstelling" op 24 augustus in Maassluis Meer info - Voorduin rondleiding op zondag 21 juli Meer info - Pepijn Nierop erelid schermvereniging Trefpunt Meer info - Wereldhavendagen maakt programma 2019 bekend Meer info - Versterking strafrechtelijke aanpak ondermijning Meer info - Support Engineer. Meer info - Accountmanager ICT Meer info - Technical Consultant Sr. Meer info - Microsoft Azure Cloud Architect Meer info - Microsoft Cloud Engineer (startersfunctie) Meer info - Tennistoernooi \'t Loo Open van 13-21 juli Meer info - Inkoper Snijbloemen Aalsmeer Meer info - Accountmanagers Snijbloemen Aalsmeer Meer info - Werkvoorbereider / Calculator Kassenbouw Westland Meer info - Werkvoorbereider Kas Verwarmingsinstallaties Westland Meer info - Logistiek medewerker(s) Aalsmeer Meer info - Commercieel Inkoper Rotterdam Meer info - Ervaren Verkoper Snijbloemen Oost Europa Westland Meer info - Medewerker Verkoop Binnendienst Westland Meer info