Stand van zaken privatisering 3 begrafenisaula 's

College Westland

Stand van zaken privatisering 3 begrafenisaula 's

Westland 17.09.2014 - De fractie van LPF Westland heeft het College vragen gesteld over de verkoop van 3 aula's.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden wij deze vragen als volgt:

Vraag 1
Kan het college van B&W inzicht geven in de laatste stand van zaken omtrent de voorgenomen privatisering van de drie genoemde aula’s inclusief het tijdspad waarop men verwacht zaken te kunnen doen?

Antwoord 1
Op dit moment zijn we in gesprek met een partij die een integraal bod heeft uitgebracht op de aula’s in Monster, ’s-Gravenzande en De Lier. Deze gesprekken zijn nog niet afgerond. Wij verwachten uiterlijk in oktober hierin finale stappen te kunnen zetten.

Vraag 2
Er gaan verhalen dat de stagnatie te maken heeft met het vertrek van een externe medewerker van de gemeente die verantwoordelijk was voor dit dossier. Kan het college aangeven waarom het proces vertraging oploopt terwijl de biedingen al in 2013 zijn gedaan? Zijn deze biedingen nog actueel en doen zij nog steeds gestand?

Antwoord 2
Aanvankelijk was besluitvorming in december 2013 gepland. De termijn is verlengd tot eind februari omdat de oriënterende gesprekken, de bezichtiging van de panden en toezending van extra informatie meer tijd heeft gevraagd. In het gehele project is slechts één bieding uitgebracht. Deze bieding is uitgebracht op 26 februari 2014 en is nog altijd actueel. Mede door het vertrek van een extern medewerker zijn de onderhandelingen met deze partij later gestart en nog gaande.

Vraag 3
Is het college op de hoogte van het feit dat aanbieders vragen hebben over de beschikbare informatie maar ook over de wijze waarop gecommuniceerd wordt met de partijen?

Antwoord 3
Ja, wij zijn op de hoogte van het feit dat aanbieders vragen hebben over de beschikbare informatie. De betreffende vragen zijn beantwoord. Voor wat betreft vragen over de communicatie met partijen verwijzen wij naar de beantwoording van vraag 2.

Vraag 4
Is het college het met de fractie van LPF Westland eens dat het zowel voor de huidige beheerders, die nu op maandbasis werken, als voor de biedende partijen moeilijk plannen maken is als er geen tot weinig communicatie is vanuit de gemeente m.b.t. de tijdsduur van het proces?

Antwoord 4
Teneinde de beheerders volledige duidelijkheid te geven over het vervolgtraject, dient eerst duidelijkheid te worden verkregen over de uitkomst van de huidige onderhandeling. Wanneer de onderhandeling is afgerond, vindt zo spoedig mogelijk terugkoppeling richting de beheerders plaats. Voor de biedende partij geldt dat deze op de hoogte is van de voortgang van het proces. ]

Vraag 5
Hoe denk het college de extra maandelijkse uitgave te verrekenen, zoals vermeld in de Kadernota 2015 als zij zelf in gebreke blijft om te komen tot een overeenkomst met een partij?

Antwoord 5
In het Financieel Meerjarenperspectief 2014-2018 is deze post (genaamd vergoeding beheer aula’s) voor het jaar 2014 opgenomen als (exogeen) onontkoombaar. Deze (incidentele) post is opgenomen in de kadernota 2015 (inclusief 1e Actualisatie 2014). De 1e Actualisatie 2014 is vastgesteld tijdens uw vergadering van 15 juli jl. Voor 2015 zijn vooralsnog geen kosten opgenomen, omdat verwacht wordt dat er dan helderheid is met betrekking tot het vervolgtraject.

Vraag 6
Waarom is er een afkoop betaald van 20.000 euro en aan wie?

Antwoord 6
Bij verkoop dienen de aula’s vrij te zijn van bijzondere lasten en/of beperkingen. Daarom zijn de gebruiksovereenkomsten per 01-01-2014 beëindigd. In het specifieke geval van de aula in ’s-Gravenzande is tot betaling van een afkoopsom besloten vanwege de looptijd van de gebruikersovereenkomst (meer dan 30 jaar).

Wij gaan ervan uit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris, de burgemeester,

M. van Beek J. van der Tak

Straatsymfonieorkest brengt Cuba naar Hoek van Holland Meer info - Vacatures - HR Adviseur Meer info - VRH zoekt nieuwe collega \'s Meer info - Wielerronde van De Lier op 14 augustus Meer info - Deelnemers gezocht voor Gondelvaart De Lier Meer info - Bibliotheek Honselersdijk zoekt versterking voor het team! Meer info - Nordmole 1943 bij Atlantikwall-museum Meer info - Festival Zomer OCK in het teken van ‘eeuwige jeugd’ Meer info - Ontmoet Özcan Akyol (Eus) in Bibliotheek Wateringen. Meer info - Start inschrijving verkiezing MVO-ondernemer 2018 Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Orgelconcert door André Knevel Meer info - Zomerlezen voor kinderen tijdens grote vakantie Meer info - Nationale Zomerbloemententoonstelling zoekt enthousiaste bloemschikamateurs Meer info - Stichting Klimkoord zoekt ZZP-ers Meer info - Gregoriaans: een nieuw geluid Meer info - Kinderen De Hofvilla tonen creatieve kunsten tijdens Open Atelierroute Meer info - Tweede 11strandentocht Bloemendaal-Hoek van Holland van start Meer info - Informatiemarkt: Heulse verenigingen presenteren zich op 8 september. Meer info - Buurt AED voor Dijkshoornseweg Meer info - Stadsgezichten, sieraden en workshops in het Douanehuisje Meer info - Minicursus Vlinders herkennen op 5 juli Meer info - Opening expositie in Museum Maassluis 30 juni Meer info - Tentviering 1 juli met Bert Konterman Meer info - Zomeropenstelling Adrianushoeve op woensdagen Meer info