Ter Heijde krijgt een HF radarsysteem

College Westland

Ter Heijde krijgt een HF radarsysteem

Ter Heijde 11.09.2015 - De fractie Westland Verstandig heeft vragen gesteld aan B&W over de mogelijke plaatsing van een HF-radarsysteem te Ter Heijde.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

 

Vraag 1

Is inderdaad een aanvrage ingediend door een partij die een HF-radarsysteem (beter bekend als een Integrated Ocean Observing System) wil plaatsen bij Ter Heijde? (Foto ioos.noaa.gov)

Antwoord 1

Ja, op 13 april 2015 door O.C.N. B.V. als gemachtigde namens Rijkswaterstaat Centrale Informatie.

Vraag 2

Kan het College aangeven of een dergelijke omgevingsvergunningaanvrage inderdaad is ingediend en wie de aanvragende partij is en waar deze exact komt te staan?

Antwoord 2

Ja, op 13 april 2015 door O.C.N. B.V., als gemachtigde namens Rijkswaterstaat Centrale Informatie. De HF-radarantennes (sprietantennes) zijn gesitueerd bij het strand achter de Evertsenstraat en nabij het duinfietspad te Ter Heijde. Een tekening van de exacte locatie en uitvoering kan worden ingezien via de consulenten van het Omgevingscontactcentrum.

 

Vraag 3

Kan het College aangeven de omvang van het radarsysteem daar, naar verluidt, die omvang erg omvangrijk is en bepaaldelijk ontsierend zal werken? Kan het College details verstrekken van de aanvrage? (Foto maracoos.otg)

Antwoord 3

Het betreft hier in totaal 12 sprietantennes: 4 achter de Evertsenstraat en 12 nabij het duinfietspad. De antennes staan op een onderlinge afstand van 8 meter en hebben een hoogte van 4 meter. In het bestemmingsplan is al rekening gehouden met een HF-radarsysteem: artikel 4.1.1 onder g staat de plaatsing van overige bouwwerken ten behoeve van de scheepvaartgeleiding toe. Het doel van het radarsysteem Maasmond is om permanent near-realtime stromings- en golfinformatie in de aanvaarroute naar de haven van Rotterdam ter beschikking te stellen voor de bevordering van de scheepvaartveiligheid.

Vraag 4

Gaat het College voordat de vergunning verleend wordt ook een stralingsonderzoek uitvoeren daar, naar verluidt, gevreesd wordt voor eventuele elektromagnetische straling? Is het College bekend met dit gevaar?

Antwoord 4

Het radarsysteem is opgenomen in het bestemmingsplan. Een stralingsonderzoek is geen indieningsvereiste en toetsingsgrond voor deze aanvraag. De aanvrager heeft wel onderzoek laten doen en daaruit blijkt dat het radarsysteem geen gevaar voor de omgeving oplevert.

Vraag 5

Wanneer wordt besloten op de vergunningsaanvrage en wanneer is de plaatsing gepland? Heeft uw College al afspraken gemaakt hierover met de plaatser? Welke andere vergunningen heeft degene die de installatie wil plaatsen nog meer nodig?

Antwoord 5

De vergunning is 1 juli 2015 verleend en verzonden. Wanneer de plaatsing is gepland, is voor vergunninghouder. Zij dienen de gemeente vooraf te informeren omtrent start werkzaamheden. Van gemeentewege zijn geen andere vergunningen vereist.

Vraag 6

Worden de bewoners van Ter Heijde betrokken bij dit project?

Antwoord 6

De aanvraag Omgevingsvergunning is destijds op 23 april 2015, zoals wettelijk verplicht, gepubliceerd in Groot Westland. Ook is, zoals gebruikelijk, de verlening kenbaar gemaakt in Groot Westland van 9 juli 2015. Dit is een reguliere procedure. Een inspraakronde maakt hier geen onderdeel van uit. Aanvrager heeft wel contact gehad met vertegenwoordigers van de kern Ter Heijde.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak

 

Ambtelijke inzet

Naar aanleiding van de raadsmotie d.d. 18 maart 2015 wordt aangegeven hoeveel inzet is gepleegd om deze vragen te beantwoorden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen vaste en variabele inzet. Onder de vaste inzet wordt verstaan het (besluitvormings)proces dat altijd nodig is om de beantwoording te verzorgen. Dit betreft circa 2 uur, wat resulteert in vaste loonkosten van circa € 176,00. Daarnaast is circa 4 uur ambtelijke inzet gepleegd voor de inhoudelijke beantwoording, wat resulteert in € 352,00 (aantal uren x € 88,00). In totaal betreft het dus

€ 528,00 aan loonkosten. Voor de beantwoording zijn geen kosten gemaakt voor externe advisering.

 

 

 

 

 

 

Tentviering 1 juli met Bert Konterman Meer info - Festiviteiten Rally voor ongeneeslijk zieke kinderen op 23 juni Meer info - Zomeropenstelling Adrianushoeve op woensdagen Meer info - De ZomerLeesBingo gaat weer van start! Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Openlucht concerten Rotterdam aan Zee Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Skinner in WPC Nederland 3 Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Orgelconcert Arjen Leistra in Maassluis Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info - Einduitvoeringen Muziekleerlingen op 23 juni Meer info