Toelichting college op sluiting Woonhotel Westland

College Westland

Toelichting college op sluiting Woonhotel Westland

Poeldijk 11.03.2020 - Op 26 februari hebben B&W vragen ontvangen van de fractie GemeenteBelang Westland over sluiting Woonhotel Westland (Wittebrug, Poeldijk).

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Uw college heef t ons door middel van een kort memo en een persbericht geïnformeerd over het feit dat u (samen met stichting Perspectief en stichting Pieter van Foreest heeft besloten 'Woonhotel Wittebrug' in Poeldijk op stel en sprong te sluiten.

Vraag 1
Wij begrijpen uit uw mededeling dat het gebouw Woonhotel Westland 'op slopershoogte' is en de eigenaar Pieter van Foreest heeft besloten de exploitatie van het pand te beëindigen. Voor de beëindiging van de exploitatie is op grond van de Huisvestingsverordening Westland 2019 (artikel 5.2) een vergunning vereist. Heeft de eigenaar een aanvraag vergunning ingediend? En heeft uw college de vergunning verleend?

Antwoord 1
Vrijdag 21 februari is het voornemen gedeeld om uiter lijk einde van dit jaar tot sluiting over te gaan en op zoek te gaan naar alternatieve locaties. Het proces en andere formele stappen, onder andere op basis van de huisvestingsverordening, volgen hieruit. Er is op dit moment nog geen sprake van vergunningsaanvragen.

Vraag 2 In de mededel =ing wordt benadrukt dat de veiligheid van de bewoners niet in het geding is. Waarom heef t uw college dan besloten tot uiterlijk voor het einde van dit jaar de exploitatie van Woonhotel Westland wordt beëindigd? Waarom is niet gekozen voor een latere datum? Of voor een gefaseerde sluiting?

Antwoord 2
Het klopt dat de veil igheid van bewoners niet in het geding is. Tegelijkertijd laat de technische staat van het gebouw en de aldaar geleverde zorg te wensen over, zoals verschillende rapporten ook aantonen. Daarom hebben Perspektief, de gemeente Delft en de gemeente Westland besloten binnen een redelijke termijn te stoppen met de huisvesting voor mensen op die locatie beschermd wonen. Bovendien heeft Pieter van Foreest aangegeven het pand te willen verkopen. Door uiterlijk het einde van het jaar hiervoor als richtmoment te kiezen, is er een redelijke hoeveelheid tijd om vervangende huisvesting te zoeken

Vraag 3
Het naastgelegen wooncomplex De Wittebrug (met 123 appartementen voor ouderen) is van hetzelfde bouwjaar en dezelfde snit als Woonhotel Westland. Is de technische staat van wooncomplex 'de Wittebrug' ook van onvoldoende kwaliteit? En dus ook aan het einde van zijn levensduur?

Antwoord 3
De rapporten spitsen zich toe op de technische staat van het gebouw voor beschermd wonen en zeggen niets over nabijgelegen panden. Er is op basis van rapporten of onderzoeken dan ook geen aanleiding om de kwaliteit van nabijgelegen panden te betwijfelen.

Vraag 4
Woonhotel Wes land telt 39 appartementen voor begeleid zelfstandig wonen. Met de bewoners zijn huurovereenkomsten gesloten. Is in relatie met het besluit de exploitatie van Woonhotel Westland te beëindigen voor de huidige bewoners een 'sociaal plan' opgemaakt. Heeft uw college het sociaal plan beoordeeld? Welke afspraken zijn met de bewoners (of hun ver tegenwoordigers) gemaakt rond de herhuisvesting?

Antwoord 4
Nu duidelijk is dat er een of enkele alternatieve locaties voor beschermd wonen zul len worden gezocht, zullen afspraken met bewoners worden gemaakt over het traject dat volgt. Stichting Perspektief is hier in eerste instantie voor aan zet. Zij hebben de inwoners ingelicht over het voornemen om op termijn tot sluiting over te gaan.

Vraag 5
Heef t de gemeente West land de verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor vervangende huisvesting voor alle 39 bewoners? Of alleen voor de bewoners die geboren en getogen zijn in Westland? Heef t uw college daarover afspraken gemaakt? Hoeveel bewoners zijn overigens geboren en getogen in Westland?

Antwoord 5
Het een plek geven van mensen onder het regime van beschermd wonen is een wettelijke plicht voor gemeenten. De gemeente Delft voert hierover als centrumgemeente regie. De gemeente Westland heeft de plicht om ook locaties voor beschermd wonen beschikbaar te stellen. Cliënten Beschermd Wonen mogen zich tot elke gemeente in Nederland wenden voor een BW voorziening, de zogenaamde landelijke toegankelijkheid voor hulpvragers. Dit uitgangspunt is expliciet vastgelegd in de Wet maatschappelijke ondersteuning. De gedachte achter de landelijke toegankelijkheid is dat mensen die een BW- traject nodig hebben niet belemmerd worden om zich elders te vestigen en dat de cliënt terechtkan in de gemeente waar hij de meeste kans van slagen heeft op duurzaam herstel.

Vraag 6
Voor de herhuisvesting van de bewoners wordt door uw college ook (alweer) een beroep gedaan op de woningcorporaties. Hebben deze inmiddels nog niet genoeg op hun bord? Heeft u Perspectief op haar verantwoordelijkheid aangesproken? En Pieter van Foreest, eigenaar van Woonhotel Westland? Kan uw college garanderen dat een eventuele inzet van de corporaties bij tijdelijke en permanente alternatieven niet ten koste gaat van de urgent en reguliere woningzoekenden in Westland? Of van hun inspanningen het Westlandse woningbezit van Vestia over te nemen? 

Antwoord 6
Zoals in het memo beschreven staat West land voor een omvangrijke woonopgave. Voor veel en veel diverse groepen mensen worden geschikte plekken voor huisvesting gezocht. Ook voor de groep mensen in de categorie beschermd wonen hebben gemeenten een wettelijke taak om huisvesting te realiseren. Woningcorporaties zijn partners in deze woonopgave en samen met hen kijken we waar welke doelgroep passend zou kunnen wonen.

Vraag 7
Uw college heeft de goede gewoonte om met 'één mond te spreken'. In het persbericht wordt evenwel zowel de zorgwethouder als de wonenwethouder geciteerd. Waarom breekt uw college met haar goede gewoonte? Welke wethouder is nu uiteindelijk verantwoordelijk en aanspreekbaar voor de herhuisvesting van de bewoners van Woonhotel Westland?

Antwoord 7
Beschermd wonen heeft beleidsmatig zowel een zorgcomponent als een wooncomponent. Om die reden trekken de verantwoordelijk portefeuillehouders zorg en wonen namens het college nadrukkelijk samen op, om uiteindelijk een geschikte huisvestingslocatie te kunn en realiseren.

Scouting Naaldwijk gaat op zomerkamp! Meer info - Loket voor impuls woningbouw geopend Meer info - Ook in mei minder immigratie Meer info - Inloophuis Carma hele zomer geopend Meer info - Workshop Zomersnoei Meer info - Alternatieve tentviering als afsluiting feestweek Honselersdijk Meer info - Vakantietas! Een tas vol verrassingen voor kids die willen lezen in de vakantie Meer info - Wethouder ten Have en KHN bezoeken 7 horecazaken Meer info - Meevaller Delfland moet terug naar de burger Meer info - Informatieavond herontwikkeling Vlietlocatie Maassluis Meer info - Column; Een standbeeld? Meer info - Douanehuisje juli: Golven maken de zee. Meer info - Kuikens in het land, poes in de mand Meer info - Zomerwandeling Villa Joep op 12 juli Meer info - Schapen hoeden met Young Carma Meer info - Fotowedstrijd ‘Maassluis in coronatijd' Meer info - Stand van zaken huisvesting asielzoekers Meer info - Deuren wijkcentra Westland stapsgewijs weer open Meer info - Bibliotheek Poeldijk vanaf 1 juli weer open! Meer info - Staat van de woningmarkt in 2020 Meer info - Iraniër verdiende tonnen met zielige asielverhalen Meer info - Column; All lives matter! Meer info - Topsport Westland biedt sporttalenten gratis training Meer info - 'Blue Velvet' winnaar freesia trophy 2020 Meer info - Stand van zaken Delftse woningmarkt Meer info - Creatieve workshop in Pluktuin Naaldwijk Meer info - Leerlingen vieren eerste gezamenlijke schooldag Meer info - Turnen momenteel een buitensport Meer info - Omzet industrie 2,7 procent lager in eerste kwartaal Meer info - We mogen weer beginnen! Meer info - Zaken doen met Westlanders.nu Meer info - Westland Swimming Stars eindelijk weer van de startblokken af Meer info - Grens aan jaarlijkse huurverhoging vrije sector Meer info - Korting op verhuurdersheffing zet woningcorporaties in beweging Meer info - Scouting Honselersdijk start haar activiteiten weer op! Meer info - Lucille Werner presenteert 'Voor elkaar' vanaf 13 mei Meer info - Faillissementen in april gestegen Meer info - Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan 'Pijletuinenhof Meer info - Column; Bevrijding. Meer info - Meimaand met nieuwe kerktijden Meer info - Op de racefiets door álle straatjes van De Lier Meer info - Wereldhavendagen 2020 gaat niet door Meer info - Vroege voorschoolse educatie in OBS de Kyckert Meer info - Consumenten gerichte branches negatiever over economisch klimaat Meer info - Column; Dat dé Koning komt, dat is zéker! Meer info - Tijdelijke verlenging van huurcontracten mogelijk Meer info - Koopwoningen flink duurder in maart Meer info - Geen doorgaand verkeer op Zuidbuurt Meer info - Column; Zwanger! Meer info - Nieuw bestemmingsplan voor nieuwbouw appartementen Dijkweg Meer info