Toelichting college op sluiting Woonhotel Westland

College Westland

Toelichting college op sluiting Woonhotel Westland

Poeldijk 11.03.2020 - Op 26 februari hebben B&W vragen ontvangen van de fractie GemeenteBelang Westland over sluiting Woonhotel Westland (Wittebrug, Poeldijk).

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Uw college heef t ons door middel van een kort memo en een persbericht geïnformeerd over het feit dat u (samen met stichting Perspectief en stichting Pieter van Foreest heeft besloten 'Woonhotel Wittebrug' in Poeldijk op stel en sprong te sluiten.

Vraag 1
Wij begrijpen uit uw mededeling dat het gebouw Woonhotel Westland 'op slopershoogte' is en de eigenaar Pieter van Foreest heeft besloten de exploitatie van het pand te beëindigen. Voor de beëindiging van de exploitatie is op grond van de Huisvestingsverordening Westland 2019 (artikel 5.2) een vergunning vereist. Heeft de eigenaar een aanvraag vergunning ingediend? En heeft uw college de vergunning verleend?

Antwoord 1
Vrijdag 21 februari is het voornemen gedeeld om uiter lijk einde van dit jaar tot sluiting over te gaan en op zoek te gaan naar alternatieve locaties. Het proces en andere formele stappen, onder andere op basis van de huisvestingsverordening, volgen hieruit. Er is op dit moment nog geen sprake van vergunningsaanvragen.

Vraag 2 In de mededel =ing wordt benadrukt dat de veiligheid van de bewoners niet in het geding is. Waarom heef t uw college dan besloten tot uiterlijk voor het einde van dit jaar de exploitatie van Woonhotel Westland wordt beëindigd? Waarom is niet gekozen voor een latere datum? Of voor een gefaseerde sluiting?

Antwoord 2
Het klopt dat de veil igheid van bewoners niet in het geding is. Tegelijkertijd laat de technische staat van het gebouw en de aldaar geleverde zorg te wensen over, zoals verschillende rapporten ook aantonen. Daarom hebben Perspektief, de gemeente Delft en de gemeente Westland besloten binnen een redelijke termijn te stoppen met de huisvesting voor mensen op die locatie beschermd wonen. Bovendien heeft Pieter van Foreest aangegeven het pand te willen verkopen. Door uiterlijk het einde van het jaar hiervoor als richtmoment te kiezen, is er een redelijke hoeveelheid tijd om vervangende huisvesting te zoeken

Vraag 3
Het naastgelegen wooncomplex De Wittebrug (met 123 appartementen voor ouderen) is van hetzelfde bouwjaar en dezelfde snit als Woonhotel Westland. Is de technische staat van wooncomplex 'de Wittebrug' ook van onvoldoende kwaliteit? En dus ook aan het einde van zijn levensduur?

Antwoord 3
De rapporten spitsen zich toe op de technische staat van het gebouw voor beschermd wonen en zeggen niets over nabijgelegen panden. Er is op basis van rapporten of onderzoeken dan ook geen aanleiding om de kwaliteit van nabijgelegen panden te betwijfelen.

Vraag 4
Woonhotel Wes land telt 39 appartementen voor begeleid zelfstandig wonen. Met de bewoners zijn huurovereenkomsten gesloten. Is in relatie met het besluit de exploitatie van Woonhotel Westland te beëindigen voor de huidige bewoners een 'sociaal plan' opgemaakt. Heeft uw college het sociaal plan beoordeeld? Welke afspraken zijn met de bewoners (of hun ver tegenwoordigers) gemaakt rond de herhuisvesting?

Antwoord 4
Nu duidelijk is dat er een of enkele alternatieve locaties voor beschermd wonen zul len worden gezocht, zullen afspraken met bewoners worden gemaakt over het traject dat volgt. Stichting Perspektief is hier in eerste instantie voor aan zet. Zij hebben de inwoners ingelicht over het voornemen om op termijn tot sluiting over te gaan.

Vraag 5
Heef t de gemeente West land de verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor vervangende huisvesting voor alle 39 bewoners? Of alleen voor de bewoners die geboren en getogen zijn in Westland? Heef t uw college daarover afspraken gemaakt? Hoeveel bewoners zijn overigens geboren en getogen in Westland?

Antwoord 5
Het een plek geven van mensen onder het regime van beschermd wonen is een wettelijke plicht voor gemeenten. De gemeente Delft voert hierover als centrumgemeente regie. De gemeente Westland heeft de plicht om ook locaties voor beschermd wonen beschikbaar te stellen. Cliënten Beschermd Wonen mogen zich tot elke gemeente in Nederland wenden voor een BW voorziening, de zogenaamde landelijke toegankelijkheid voor hulpvragers. Dit uitgangspunt is expliciet vastgelegd in de Wet maatschappelijke ondersteuning. De gedachte achter de landelijke toegankelijkheid is dat mensen die een BW- traject nodig hebben niet belemmerd worden om zich elders te vestigen en dat de cliënt terechtkan in de gemeente waar hij de meeste kans van slagen heeft op duurzaam herstel.

Vraag 6
Voor de herhuisvesting van de bewoners wordt door uw college ook (alweer) een beroep gedaan op de woningcorporaties. Hebben deze inmiddels nog niet genoeg op hun bord? Heeft u Perspectief op haar verantwoordelijkheid aangesproken? En Pieter van Foreest, eigenaar van Woonhotel Westland? Kan uw college garanderen dat een eventuele inzet van de corporaties bij tijdelijke en permanente alternatieven niet ten koste gaat van de urgent en reguliere woningzoekenden in Westland? Of van hun inspanningen het Westlandse woningbezit van Vestia over te nemen? 

Antwoord 6
Zoals in het memo beschreven staat West land voor een omvangrijke woonopgave. Voor veel en veel diverse groepen mensen worden geschikte plekken voor huisvesting gezocht. Ook voor de groep mensen in de categorie beschermd wonen hebben gemeenten een wettelijke taak om huisvesting te realiseren. Woningcorporaties zijn partners in deze woonopgave en samen met hen kijken we waar welke doelgroep passend zou kunnen wonen.

Vraag 7
Uw college heeft de goede gewoonte om met 'één mond te spreken'. In het persbericht wordt evenwel zowel de zorgwethouder als de wonenwethouder geciteerd. Waarom breekt uw college met haar goede gewoonte? Welke wethouder is nu uiteindelijk verantwoordelijk en aanspreekbaar voor de herhuisvesting van de bewoners van Woonhotel Westland?

Antwoord 7
Beschermd wonen heeft beleidsmatig zowel een zorgcomponent als een wooncomponent. Om die reden trekken de verantwoordelijk portefeuillehouders zorg en wonen namens het college nadrukkelijk samen op, om uiteindelijk een geschikte huisvestingslocatie te kunn en realiseren.

Bazaar in Hervormde kerk Poeldijk mag doorgaan Meer info - Column; Wélk klimaat? Meer info - Sterrenhemel bekijken tot 24 oktober Meer info - Activiteiten bij Natuurlijk Delfland Meer info - Opleidingsadviseur Meer info - Zonnepanelen monteur Meer info - Klimaat op hol. Maar ook: winstgevend rentmeesterschap! Meer info - Stijging bij online aankopen Meer info - Direct-connect zakelijk met Westlanders.nu Meer info - Service medewerker wit- en bruingoed. Meer info - Planner Meer info - Campagne 40forever zoekt bassen en tenoren Meer info - Boeken- en documentatiemarkt Tweede Wereldoorlog Meer info - Chantal Deen bij Jongvolwassenengroep Carma Meer info - Bazar in de Ontmoetingskerk 4-6 november Meer info - Extra raadsvergadering op dinsdag 12 oktober Meer info - Personeelsplanner Meer info - Vacature: Receptionist(e)/adviseur bankzaken Meer info - Medewerker Technische dienst Meer info - Logistiek Medewerker Bloemen en Planten Meer info - Personal Trainer Meer info - Administratief medewerker Meer info - Een warm gebaar aan het einde van het jaar! Meer info - Lotgenotenbijeenkomst prostaatkanker op 21 oktober Meer info - Kwaliteitsmedewerker Meer info - Medewerker containeronderhoud met heftruckervaring Meer info - Bedrijfsleider Meer info - Je kantoor in groot Rotterdam moet beslist over deze voorzieningen beschikken Meer info - Hoofd financiële administratie Meer info - Soort van het seizoen: hazen en konijnen Meer info - Bezoek aan de burgemeester Meer info - Inspirerende verhalenmiddag op 24 oktober Meer info - Procesoperator Meer info - Inloopconcert Jongerenkoor Corbulo in de Adrianuskerk Meer info - Assistent Proces Manager Meer info - The Cosy Rockers gaan weer van start !!! Meer info - Opbaarruimte te Honselersdijk Meer info - Muziek in de klas Meer info - Opperman stratenmaker Meer info - Heerlijke Herfst, thema presentatie 20 oktober Meer info - Trainee teeltmanager Meer info - Expositie in de Hofboerderij: “Met penseel en poëzie uit de pandemie”. Meer info - Inspirerende verhalenmiddag op 24 oktober Meer info - After Sales Coördinator Meer info - Een nieuwe studiegroep: Paddenstoelen Meer info - Kunstwerk van de maand; Plastisch teken Meer info - Twee nieuwe allround monteurs en een Industrieel spuiter gezocht (fulltime) Meer info - Commercieel medewerker schade particulier Meer info - AH Vrij zoekt werkplaatsmonteur Meer info - Machine Operators Meer info