Toelichting college op sluiting Woonhotel Westland

College Westland

Toelichting college op sluiting Woonhotel Westland

Poeldijk 11.03.2020 - Op 26 februari hebben B&W vragen ontvangen van de fractie GemeenteBelang Westland over sluiting Woonhotel Westland (Wittebrug, Poeldijk).

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Uw college heef t ons door middel van een kort memo en een persbericht geïnformeerd over het feit dat u (samen met stichting Perspectief en stichting Pieter van Foreest heeft besloten 'Woonhotel Wittebrug' in Poeldijk op stel en sprong te sluiten.

Vraag 1
Wij begrijpen uit uw mededeling dat het gebouw Woonhotel Westland 'op slopershoogte' is en de eigenaar Pieter van Foreest heeft besloten de exploitatie van het pand te beëindigen. Voor de beëindiging van de exploitatie is op grond van de Huisvestingsverordening Westland 2019 (artikel 5.2) een vergunning vereist. Heeft de eigenaar een aanvraag vergunning ingediend? En heeft uw college de vergunning verleend?

Antwoord 1
Vrijdag 21 februari is het voornemen gedeeld om uiter lijk einde van dit jaar tot sluiting over te gaan en op zoek te gaan naar alternatieve locaties. Het proces en andere formele stappen, onder andere op basis van de huisvestingsverordening, volgen hieruit. Er is op dit moment nog geen sprake van vergunningsaanvragen.

Vraag 2 In de mededel =ing wordt benadrukt dat de veiligheid van de bewoners niet in het geding is. Waarom heef t uw college dan besloten tot uiterlijk voor het einde van dit jaar de exploitatie van Woonhotel Westland wordt beëindigd? Waarom is niet gekozen voor een latere datum? Of voor een gefaseerde sluiting?

Antwoord 2
Het klopt dat de veil igheid van bewoners niet in het geding is. Tegelijkertijd laat de technische staat van het gebouw en de aldaar geleverde zorg te wensen over, zoals verschillende rapporten ook aantonen. Daarom hebben Perspektief, de gemeente Delft en de gemeente Westland besloten binnen een redelijke termijn te stoppen met de huisvesting voor mensen op die locatie beschermd wonen. Bovendien heeft Pieter van Foreest aangegeven het pand te willen verkopen. Door uiterlijk het einde van het jaar hiervoor als richtmoment te kiezen, is er een redelijke hoeveelheid tijd om vervangende huisvesting te zoeken

Vraag 3
Het naastgelegen wooncomplex De Wittebrug (met 123 appartementen voor ouderen) is van hetzelfde bouwjaar en dezelfde snit als Woonhotel Westland. Is de technische staat van wooncomplex 'de Wittebrug' ook van onvoldoende kwaliteit? En dus ook aan het einde van zijn levensduur?

Antwoord 3
De rapporten spitsen zich toe op de technische staat van het gebouw voor beschermd wonen en zeggen niets over nabijgelegen panden. Er is op basis van rapporten of onderzoeken dan ook geen aanleiding om de kwaliteit van nabijgelegen panden te betwijfelen.

Vraag 4
Woonhotel Wes land telt 39 appartementen voor begeleid zelfstandig wonen. Met de bewoners zijn huurovereenkomsten gesloten. Is in relatie met het besluit de exploitatie van Woonhotel Westland te beëindigen voor de huidige bewoners een 'sociaal plan' opgemaakt. Heeft uw college het sociaal plan beoordeeld? Welke afspraken zijn met de bewoners (of hun ver tegenwoordigers) gemaakt rond de herhuisvesting?

Antwoord 4
Nu duidelijk is dat er een of enkele alternatieve locaties voor beschermd wonen zul len worden gezocht, zullen afspraken met bewoners worden gemaakt over het traject dat volgt. Stichting Perspektief is hier in eerste instantie voor aan zet. Zij hebben de inwoners ingelicht over het voornemen om op termijn tot sluiting over te gaan.

Vraag 5
Heef t de gemeente West land de verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor vervangende huisvesting voor alle 39 bewoners? Of alleen voor de bewoners die geboren en getogen zijn in Westland? Heef t uw college daarover afspraken gemaakt? Hoeveel bewoners zijn overigens geboren en getogen in Westland?

Antwoord 5
Het een plek geven van mensen onder het regime van beschermd wonen is een wettelijke plicht voor gemeenten. De gemeente Delft voert hierover als centrumgemeente regie. De gemeente Westland heeft de plicht om ook locaties voor beschermd wonen beschikbaar te stellen. Cliënten Beschermd Wonen mogen zich tot elke gemeente in Nederland wenden voor een BW voorziening, de zogenaamde landelijke toegankelijkheid voor hulpvragers. Dit uitgangspunt is expliciet vastgelegd in de Wet maatschappelijke ondersteuning. De gedachte achter de landelijke toegankelijkheid is dat mensen die een BW- traject nodig hebben niet belemmerd worden om zich elders te vestigen en dat de cliënt terechtkan in de gemeente waar hij de meeste kans van slagen heeft op duurzaam herstel.

Vraag 6
Voor de herhuisvesting van de bewoners wordt door uw college ook (alweer) een beroep gedaan op de woningcorporaties. Hebben deze inmiddels nog niet genoeg op hun bord? Heeft u Perspectief op haar verantwoordelijkheid aangesproken? En Pieter van Foreest, eigenaar van Woonhotel Westland? Kan uw college garanderen dat een eventuele inzet van de corporaties bij tijdelijke en permanente alternatieven niet ten koste gaat van de urgent en reguliere woningzoekenden in Westland? Of van hun inspanningen het Westlandse woningbezit van Vestia over te nemen? 

Antwoord 6
Zoals in het memo beschreven staat West land voor een omvangrijke woonopgave. Voor veel en veel diverse groepen mensen worden geschikte plekken voor huisvesting gezocht. Ook voor de groep mensen in de categorie beschermd wonen hebben gemeenten een wettelijke taak om huisvesting te realiseren. Woningcorporaties zijn partners in deze woonopgave en samen met hen kijken we waar welke doelgroep passend zou kunnen wonen.

Vraag 7
Uw college heeft de goede gewoonte om met 'één mond te spreken'. In het persbericht wordt evenwel zowel de zorgwethouder als de wonenwethouder geciteerd. Waarom breekt uw college met haar goede gewoonte? Welke wethouder is nu uiteindelijk verantwoordelijk en aanspreekbaar voor de herhuisvesting van de bewoners van Woonhotel Westland?

Antwoord 7
Beschermd wonen heeft beleidsmatig zowel een zorgcomponent als een wooncomponent. Om die reden trekken de verantwoordelijk portefeuillehouders zorg en wonen namens het college nadrukkelijk samen op, om uiteindelijk een geschikte huisvestingslocatie te kunn en realiseren.

Amataur pokerspelers maken zich op voor halve finales ONK Poker Meer info - Derde seizoen grondstofjutten op het Westlandse strand Meer info - Welpen Scouting Polanen na 1,5 jaar weer een weekendje Meer info - Snuffelmarkt in Poeldijk op 26 juni Meer info - Inloophuis Carma nu ook voor Inloop weer open Meer info - Westlanders.nu zoekt App-bouwer Meer info - Op de Stoel voor het Goede Doel Meer info - Midden Delflanddag op zaterdag 19 juni Meer info - Wandelen langs de gebouwen van Jan van Beurden Meer info - C en CE Opleiding Meer info - (Ervaren) Hovenier Meer info - Carma KidsClub voor kinderen van 4 -12 jaar Meer info - Nachtafsluiting Ketheltunnel A4 van 10 op 11 juni Meer info - Gratis proeflessen dwarsfluit in Hoek van Holland Meer info - Orgelconcert van Jaap Kroonenburg Meer info - Help de reuzenberenklauwen uitsteken in Tanthof West Meer info - Wilde bijen in je tuin Meer info - Column: Schuivende panelen Meer info - IT Support Engineer Meer info - R&D Engineer Meer info - Maak kennis met de boomgaard Buitenplaats Vlaardingen, met picknick! Meer info - Field Service Engineer Meer info - Eindelijk weer optredens My Breath My Music Meer info - Sander Zuyderwijk opnieuw lijsttrekker VVD Westland Meer info - Kaartverkoop voor Muziek Bingo 19 juni Meer info - Zomerwandeling Staelduinse Bos op27 juni Meer info - Sportieve maatjesprojecten voor mensen met een beperking Meer info - Scouting Kwintsheul organiseert ‘Roei ons uit het rood’. Meer info - 'Duurzame' energie aandeel vorig jaar gestegen naar 11% Meer info - Nieuwe website historisch Wateringen-Kwintsheul Meer info - Expositie “Schittering aan het Water” Meer info - Nieuwe voorzitter Rechtswinkel Westland Meer info - Steunpakket wordt voortgezet in derde kwartaal Meer info - Meewerkend voorman logistiek Meer info - Kwaliteitsmedewerker Meer info - Politie toont beelden van overvallers Poeldijkseweg Meer info - Kunstwerk van de Maand juni 2021:Twee Plevieren Meer info - Repetities eindmusical basisschool in tuin van verzorgingshuizen? Meer info - Helpende Handen helpen Avavieren Meer info - Bergingschauffeur Meer info - Constructie bankwerker/lasser Meer info - Kwaliteitscontroleur Meer info - Taakstelling gemeente Rotterdam voor 959 statushouders Meer info - Nieuwe Westlanders.nu apps gepland voor 1 juli Meer info - Midden Delfland koopt Hoeve Johanna Meer info - (Junior) Planner Meer info - Technisch Logistiek Medewerker Meer info - Medewerker Orderacceptatie/Customer Service Meer info - Administratief logistiek medewerker Meer info - Gepensioneerden/AOW’ers gezocht Meer info