Uitleg college over wegwerkzaamheden Heenweg

College Westland

Uitleg college over wegwerkzaamheden Heenweg

Heenweg 19.09.2015 - De fractie GemeenteBelang Westland heeft collegevragen gesteld over wegwerkzaamheden aan/nabij de Heenweg en Lugtigheidstraat.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Wat is de normale procedure van informatie aan belanghebbenden bij wegwerkzaamheden?

Antwoord 1

Belanghebbenden in de directe omgeving worden tijdig per brief geïnformeerd over verkeershinder in de omgeving. De werkzaamheden worden in opdracht van de provincie Zuid-Holland uitgevoerd. Dat betekent dat de provincie verantwoordelijk is voor de communicatie. Op de website van de provincie wordt dan ook informatie gegeven over deze projecten. De gemeente faciliteert de communicatie van de provincie door de berichten ook te plaatsen op de gemeentelijke website. In voorkomende gevallen wordt aandacht aan projecten besteed via de sociale media (waaronder Twitter). Sommige activiteiten met verkeershinder verschijnen daarnaast op het verkeersjournaal van WOS TV. Ten slotte worden ter hoogte van het desbetreffende wegvak vooraankondigingsborden geplaatst om belanghebbenden op de hoogte te stellen van de aanstaande werkzaamheden.

 

Vraag 2

Waarom hebben de bewoners van de Lugtigheidstraat bijvoorbeeld geen brief in de bus gehad.

Antwoord 2

Een groot aantal inwoners van de straten Maasdijk en Papedijk heeft van de provincie een brief ontvangen. In dit geval zijn bewoners van een aantal straten die verder bij de desbetreffende locatie vandaan liggen helaas niet aangeschreven. Het verspreidingsgebied van de brieven is normaal gesproken groter, waardoor ook deze bewoners een brief hadden moeten krijgen. Dit is helaas niet gebeurd en heeft tot gevolg gehad dat niet alle belanghebbenden binnen de invloedsfeer van de werkzaamheden zijn aangeschreven. Wel zijn de werkzaamheden volgens de reguliere procedure aangekondigd door middel van borden ter plaatse.

Vraag 3

Waarom is er voor deze omleiding gekozen? De om te rijden weg is natuurlijk kort maar de bewoners maken zich grote zorgen over overlast en gevaarlijke verkeerssituaties.

Antwoord 3

De omleidingsroute is ingericht volgens de reguliere methode die wordt aangehouden bij het omleiden van verkeer op doorgaande wegen. Het verkeer op de provinciale weg N220 wordt buiten de kern opgevangen (middels bebording) en omgeleid via het omliggende provinciale wegennet. Verkeer dat toch doorrijdt, wordt ter hoogte van de kruising Heenweg met de Laan van de Heilige Lambertus opgevangen door middel van bebording en om de kern Heenweg geleid. Op de kruising Heenweg/Laan van de heilige Lambertus is extra bebording aangebracht met de tekst ‘Doorgaand verkeer volg ..etc.’.

Lokaal verkeer met als bestemming het onderpad van de Maasdijk wordt met bebording omgeleid. De tekst op eerdere bebording met verwijzing naar Hoek van Holland is verwijderd. Met de vorenstaande maatregelen en omleidingen worden overlast en gevaarlijke verkeersituaties zo veel mogelijk beperkt. Helaas is het niet mogelijk om zoekend verkeer te voorkomen.

Vraag 4

Waarom dwars door een woonstraat in plaats van een omleiding via de Heenweg, Naaldwijkseweg en de Woutersweg? Dit is behoorlijk omrijden, maar de periode van zes weken vraagt om een gedegen oplossing

Antwoord 4

Zie de beantwoording bij vraag 3. Met de hierin beschreven maatregelen is gekozen voor de reguliere methode voor omleiding van verkeer op doorgaande wegen. Deze methode houdt in: omleiding vindt in eerste instantie plaats via provinciale wegen, in tweede instantie via gebiedsontsluitingswegen en tot slot wordt lokaal verkeer met bestemming onderpad Maasdijk door de woonwijk geleid. Hiermee is voorzien in een gedegen oplossing.

Vraag 5

Gaan vrachtwagens en dergelijke ook gebruik maken van de omleiding door de Lugtigheidstraat?

Antwoord 5

Zie de beantwoording bij vraag 3. De beschreven maatregelen gelden ook voor vrachtwagens.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak

 

Ambtelijke inzet

 

Naar aanleiding van de raadsmotie d.d. 18 maart 2015 wordt aangegeven hoeveel inzet is gepleegd om deze vragen te beantwoorden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen vaste en variabele inzet. Onder de vaste inzet wordt verstaan het (besluitvormings)proces dat altijd nodig is om de beantwoording te verzorgen. Dit betreft circa 2 uur, wat resulteert in vaste loonkosten van circa € 176,00. Daarnaast is circa 4 uur ambtelijke inzet gepleegd voor de inhoudelijke beantwoording, wat resulteert in € 352,00. In totaal betreft het dus € 528,00 aan loonkosten. Voor de beantwoording zijn geen kosten gemaakt voor externe advisering.

Skinner in WPC Nederland 3 Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Orgelconcert Arjen Leistra in Maassluis Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Westland vs Oranje - 18 juni Westlandhal Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info - Einduitvoeringen Muziekleerlingen op 23 juni Meer info - Belangrijk verkeersbericht voor scholieren Meer info - Westlandse Molendag op 30 juni Meer info - Festival ART Break in Hoek van Holland op 23 en 24 juni Meer info - Operatie Steenbreek in Poeldijk op 27 juni Meer info - De brandweer in ’s-Gravenzande dankt werkgever Meer info - Openbare Daltonschool Naaldwijk viert feest Meer info - KVO-Veiligheidscafé’ voor ondernemers en bedrijfsleiders Meer info - Westlandse feestweken binnenkort van start Meer info