Voorbereiding voor bouw gemeentehuizen kost opnieuw miljoenen

Geplaatst door Westlanders.nu op 03/12/2013 08:07 - Gewijzigd op 03/12/2013 16:38

Voorbereiding voor bouw gemeentehuizen kost opnieuw miljoenen

Westland 03.12.2013 - De fractie Westland Verstandig-LEO 2.0 heeft het College op 5 november vragen gesteld over persuitlatingen door de woordvoerster van het College in het AD van vrijdag 1 november.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Welk bedrag exact denkt uw College op 1 april 2014 uitgegeven te hebben aan het idee om twee halve gemeentehuizen te bouwen? Meer dan een idee is het toch niet omdat er nog geen uitgewerkte plannen zijn en het enige wat er is, is een globaal programma van eisen. Dit is toch juist?

Antwoord vraag 1

Naar verwachting is er op 1 april 2014 een bedrag voor ca. € 1,0 mln. aan kosten gemaakt en is de verplichting voor de ontwerpvergoedingen aangegaan. De betaling van de ontwerpvergoeding zal worden verstrekt bij ontvangst van drie geldige inschrijvingen in januari 2015. Bij het stopzetten van het aanbestedingstraject na het aangaan van de verplichting voor de ontwerpvergoedingen is de gemeente schadeplichtig en zullen in ieder geval de werkelijk gemaakte kosten betaald moeten worden.

Het is niet juist dat er alleen nog een idee beschikbaar is. Voor de uitvoering van het aanbestedingstraject is een planning uitgewerkt en ligt er, zoals u zelf aangeeft, een Programma van Eisen (PvE) welke u ook ter beschikking heeft gekregen. Op basis van deze planning en het PvE worden de vervolgwerkzaamheden uitgevoerd.

Vraag 2

Is uw College het met mijn fractie eens dat er geen tweemaal € 3,5 miljoen in het geding is, doch ten hoogste € 3.5 miljoen, zijnde de voorbereidingskosten die gemaakt moeten worden voordat de gunningsovereenkomst in maart 2015 gesloten kan worden?

Antwoord vraag 2

Het voorbereidingskrediet bedraagt €3,5 mln. Mocht er bij de kredietaanvraag voor het definitieve krediet in januari 2015, om welke reden dan ook, geen besluit worden genomen, dan betekent dat dat er een nieuw besluit moet komen en moet worden voorbereid. Daar zal dan opnieuw een voorbereidingskrediet voor nodig zijn.

Vraag 3

Heeft uw College enig idee wat bedoeld wordt met het tweede bedrag van € 3.5 miljoen zoals de woordvoerster dat heeft aangegeven en ook het College tijdens de Raadsvergadering van 30 oktober 2013 heeft aangegeven? Is uw College het met mijn fractie eens dat dat bedrag in ieder geval niet uitgegeven kan en mag zijn op 1 april 2014?

Antwoord vraag 3

Zie antwoord vraag 2. Ter uitvoering van het raadsbesluit van 30 oktober 2013 voeren wij de noodzakelijke werkzaamheden uit. Hierbij blijven wij binnen de door de raad gestelde kaders.

Vraag 4

Is uw College het met mijn fractie eens dat gezien de onzekere politieke verwikkelingen in dit dossier het gewenst is om zo min mogelijk uitgaven te doen aan de verdere uitwerking van de plannen om te komen tot twee halve nieuwe gemeentehuizen en in ieder geval dat er geen verplichtingen mogen worden aangegaan die verder strekken dan 1 april 2014?

Antwoord vraag 4

Wij zijn het niet met uw opvatting eens. Wij koersen niet op mogelijk politieke ontwikkelingen, maar voeren een in meerderheid genomen raadsbesluit uit. Wij willen na een tien jaar durende discussie nu duidelijkheid en zekerheid bieden en betrouwbaarheid tonen.

Vraag 5

Is uw College het met mijn fractie eens dat met name geen aanbestedingsvoorschriften mogen worden geformuleerd waaruit blijkt dat inschrijvers het recht hebben om mogelijkerwijs door te gaan, dat wil zeggen dus geen verplichting om een selectie te maken en door te gaan met drie en ook geen verplichting wordt aangegaan dat zeker aan één van de drie dan het werk gegund wordt en dat aan alle drie een schadeloosstelling betaald wordt voor de werkzaamheden die verricht zijn?

Antwoord vraag 5

Wij zijn het niet met uw opvatting eens. Wij voeren een in meerderheid genomen raadsbesluit uit. Daarbij wordt het met u gecommuniceerde aanbestedingstraject doorlopen teneinde de door uw raad geformuleerde kaders te realiseren.

Vraag 6

Is uw College het met onze fractie eens dat mocht uw College toch onverhoeds verplichtingen aangaan, sprake is van een ernstige taakverwaarlozing en dat mogelijke consequenties kan hebben als de plannen niet doorgaan voor de politieke posities van diverse leden van het College, maar ook eventueel ook kan leiden tot een privéaansprakelijkheid van leden van het College daar zij dan met opzet en moedwillig verplichtingen aangaan terwijl zij wisten c.q. konden weten dat de politieke realiteit een andere was?

Antwoord vraag 6

Wij zijn het niet met uw opvatting eens. Wij voeren een in meerderheid genomen raadsbesluit uit en werpen uw suggestie van taakverwaarlozing c.q. privéaansprakelijkheid ver van ons..

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak

 

Openlucht concerten Rotterdam aan Zee Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Skinner in WPC Nederland 3 Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Orgelconcert Arjen Leistra in Maassluis Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info - Einduitvoeringen Muziekleerlingen op 23 juni Meer info - Belangrijk verkeersbericht voor scholieren Meer info - Westlandse Molendag op 30 juni Meer info - Festival ART Break in Hoek van Holland op 23 en 24 juni Meer info - Operatie Steenbreek in Poeldijk op 27 juni Meer info - De brandweer in ’s-Gravenzande dankt werkgever Meer info - Openbare Daltonschool Naaldwijk viert feest Meer info