Westland Verstandig; Westbeach moet 10e strandpaviljoen worden

Advertorial

Westland Verstandig; Westbeach moet 10e strandpaviljoen worden

Westland 10.07.2020 - Westland Verstandig wil nog steeds dat Westbeach het tiende strandpaviljoen op het Westlandse strand wordt.

Waarom dan wel tegen amendement om van 9 naar 10 strandpaviljoens te gaan? Politieke gemene spelletjes door College en met name tijdelijk CDA-wethouder Abee.

Het College en in het bijzonder de tijdelijk CDA-wethouder Abee waren bijna geslaagd in hun bewuste poging de Raad te misleiden. Hoe ze dat deden leggen we hierna uit. 

Westland Verstandig is voor de Kustvisie omdat daarin een met alle betrokkenen goede afweging gemaakt wordt tussen natuur, recreatie en horeca. Vandaar het voorstel om alsnog die Kustvisie -m.u.v. een aantal zaken waar de Raad al een besluit over genomen heeft- door de Raad te laten vaststellen. Het College en de coalitiepartijen CDA, VVD, LPF, CU-SGP wilden dat niet. Waarom ze dat niet wilden konden ze -ook nadat er om gevraagd was- niet vertellen. CDA-wethouder Abee hield -zoals helaas bijna altijd bij hem- een niet te volgen betoog. Het gaat om de positie van Westbeach. Een al heel veel jaren bestaande strandtent die echter die status ten onrechte niet krijgt.

In de Kustvisie wordt de positie van Westbeach keurig en duidelijk geregeld op pag. 9: 

“Het aantal strandpaviljoens op het Westlandse strand, nu 10, is voldoende. Daarmee stellen wij Westbeach voortaan gelijk aan alle andere strandpaviljoens op het strand. Wij zijn van mening dat het niet langer houdbaar is om een horecavergunning te weigeren bij een dergelijke recreatieondernemer.” 

Dat is ook de mening van Westland Verstandig 

Aangenomen motie
Op 26 mei 2020 werd een motie ingediend in de Raad waarin de Raad wenste dat:  

“Spreekt uit

de onderstaande in de Kustvisie vermelde tekst inzake de strandpaviljoens als uitgangspunt van nieuw beleid vast te stellen.

Strandpaviljoens

Het aantal strandpaviljoens op het Westlandse strand, nu 10, is voldoende. Daarmee stellen wij Westbeach voortaan gelijk aan alle andere strandpaviljoens op het strand. Wij zijn van mening dat het niet langer houdbaar is om een horecavergunning te weigeren bijeen dergelijke recreatieondernemer.

Verzoekt het college

hiertoe de benodigde kaders en besluiten van dergelijk beleid (zoals bestemmingsplan en horecavergunning) uit te werken en zo spoedig mogelijk voor te leggen aan de gemeenteraad.”

Die motie is door Westland Verstandig gesteund. Op 26 mei staakten de stemmen in de Raad (Westland Verstandig, GBW, VVD, GroenLinks, D66 en PvdA stemden voor en CDA, LPF, CU-SGP stemden tegen). Op 8 juli moest een herstemming plaatsvinden en daar de VVD 180 graden draaide en tegenstemde, werd de motie helaas niet aangenomen. 

Op 8 juli 2020 werd ook het nieuwe voorstel van het College over de strandpaviljoens in stemming gebracht. Dat voorstel hield in: 5 jaarrondstrandpaviljoens en in totaal 9 strandpaviljoens. Dus geen Westbeach. Op zich een duidelijk maar slecht voorstel, waar Westland Verstandig tegen stemde. 

Maar dan komt het
Het College deed ook een optioneel aanvullend voorstel. Immers 9 strandpaviljoens was een keuze die niet goed te verklaren was. Het konden er -aldus College- ook best wel 10 zijn. Alleen dat 10e paviljoen hoeft zeker niet te zijn Westbeach, aldus het College. Het College omschrijft het in het voorstel als volgt: 

“Het college heeft echter de ontwikkeling van beleid ten aanzien van het aantal strandpaviljoens losgekoppeld van de casus ‘Westbeach’. Het college is van mening dat het vaststellen van beleidsmatige kaders enerzijds en vergunningverlening anderzijds twee aparte zaken zijn, en waarvan de bevoegdheden bij verschillende gremia liggen. Op dit punt had het college destijds – bij de behandeling van de motie- scherper kunnen zijn in zijn reactie richting raad. Dit om de juiste verwachtingen te schetsen en te voorkomen dat onterechte het beeld zou ontstaan bij raadsleden of andere partijen dat met een motie een vergunningverlening geregeld kan worden.”

En

“Het is het goed om bij de uitwerking van optie 2 rekening te houden met de volgende zaken:

•Er zal op basis van onderzoek bepaald moeten worden op welke locatie een 10e strandpaviljoen gevestigd kan worden. Daarbij zullen de volgende uitgangspunten gehanteerd worden: integraliteit, objectiviteit en rechtvaardigheid. Het college zal op basis hiervan besluiten waar het 10e strandpaviljoen gevestigd wordt. Vervolgens zal worden bezien wie hiervoor in aanmerking komt…………

•In dat geval zal getoetst moeten worden hoe dit uitpakt voor de belastbaarheid van de natuur / de omgeving en of de balans tussen natuur- en kustwaarden enerzijds en economische en recreatieve waarden anderzijds nog steeds aanwezig is.

•Bij de vervolgstappen moet rekening worden gehouden met overleg, in elk geval met de provincie Zuid-Holland……………..

•Deze stappen alsmede de benodigde bestemmingsplanwijziging (en eventuele bezwaarprocedures hierin) vragen enige doorlooptijd, waardoor het nog enige tijd duurt voordat er daadwerkelijk een 10e strandpaviljoen gerealiseerd kan worden.”

Kort gezegd dat als die tiende er ooit zal komen, dan is dat zeker niet Westbeach en in ieder geval komt die er pas over heel veel jaren na tal van vergunningstrajecten. 

Eerder had CDA-fractie voorzitter Vermeer al verklaard dat Westbeach zeker niet de 10e zou moeten zijn en ook CDA-wethouder Abee liet zich al -zij het natuurlijk weer in wazige en bijna niet te volgen betogen- in die richting uit. Ook zou nog voor die tiende -want die was er in hun beleving niet- een openbare aanbesteding moeten plaatsvinden.

Live raadsvergadering op woensdag 8 juli

Kort en goed: het College komt in de optie de Raad tegemoet -9 naar 10- maar sluit praktisch uit dat die tiende Westbeach wordt. 

Een tweetal partijen dienden op 8 juli een amendement in om in het Collegevoorstel 9 naar 10 te veranderen en dus in te gaan op de optie die het College bood. Door dat amendement aan te nemen zou de Raad ongewild als een onwetende vis in de fuik zwemmen die dit College bewust voor de Raad had uitgezet. En bekend is dat je niet meer uit een fuik komt als je erin zwemt. 

Westland Verstandig stemde dus tegen het amendement omdat zij niet wenste in te stappen in deze door het College bedacht truc om de Raad op dood spoor te zetten voor wat betreft haar intenties met Westbeach. Gelukkig haalde het amendement geen meerderheid in de Raad. Weliswaar stemde LPF voor, maar niet duidelijk is of zij de kwalijke opzet van het College doorzag. 

Het is uiteraard een slechte zaak dat het College op deze wijze met de Raad om gaat en een slechte beurt van de tijdelijk CDA-wethouder Abee. Westland Verstandig vreest dat als die wethouder in 2022 vertrekt Westland nog jarenlang de negatieve gevolgen ondervindt van zijn handelen in Westland. We weten wat dat is als we denken aan alle ellende die Westland had en nog steeds heeft na het vertrek van CDA-burgemeester Van der Tak. 

Westland Verstandig laat het er niet bij zitten. We zullen aan de Raad een initiatiefvoorstel gaan voorleggen in de komende septembervergaderingen. Westbeach is nu al het 10e paviljoen en dat moet ook goed geregeld worden. Dat wilde ook de meerderheid van de Raad in 2019. In 2020 werd dit helaas verstoord door politieke spelletjes.

Namens de fractie van Westland Verstandig,

Peter Duijsens

Advertorial

Haal nu je gratis BoekStartkoffertje op in de bibliotheek! Meer info - Westland Ontmoet elkaar tot 4 oktober Meer info - Column; Knock on the roof! Meer info - Badmintonvereniging Quintus en Inloophuis Carma Meer info - Half miljoen passagiers via luchthavens in juni Meer info - Schuld rijksoverheid gestegen met 48 miljard euro Meer info - Open Monumentendag in Bartholomeuskerk op 12 september Meer info - Beethovendag op de muziekschool Meer info - Overdracht beheer Douanehuisje Meer info - Buitenlandse migratie in juni toegenomen Meer info - Maak kennis met boomgaard Zwethzone Meer info - Vakantieactiviteiten voor ouder en kind op de muziekschool Meer info - Werk en gezin belangrijkste migratiemotieven voor immigranten Meer info - Excursie op 8 augustus in Dixhoorndriehoek Meer info - Het Zomerspektakel Maasdijk op 25 juli Meer info - Kunstwerk van de maand in Maassluis Meer info - Nomineren fotowedstrijd ‘Maassluis in coronatijd' Meer info - Douanehuisje augustus: Beeldhouwer Frank Durand Meer info - Nierstichting zoekt vrijwilligers voor collecteweek september Meer info - In 2050 meer inwoners met een migratieachtergrond Meer info - Kinderboeken voor Kinderopfleurdoos Meer info - Opgaven en middelen corporaties raken uit balans Meer info - MS Fonds zoekt collectanten Meer info - S. van Holstein Transport zoekt leerling kraanchauffeur Meer info - Loket voor impuls woningbouw geopend Meer info - Ook in mei minder immigratie Meer info - Inloophuis Carma hele zomer geopend Meer info - Vakantietas! Een tas vol verrassingen voor kids die willen lezen in de vakantie Meer info - Wethouder ten Have en KHN bezoeken 7 horecazaken Meer info - Meevaller Delfland moet terug naar de burger Meer info - Informatieavond herontwikkeling Vlietlocatie Maassluis Meer info - Column; Een standbeeld? Meer info - Kuikens in het land, poes in de mand Meer info - Stand van zaken huisvesting asielzoekers Meer info - Deuren wijkcentra Westland stapsgewijs weer open Meer info - Bibliotheek Poeldijk vanaf 1 juli weer open! Meer info - Staat van de woningmarkt in 2020 Meer info - Iraniër verdiende tonnen met zielige asielverhalen Meer info - Column; All lives matter! Meer info - Topsport Westland biedt sporttalenten gratis training Meer info - 'Blue Velvet' winnaar freesia trophy 2020 Meer info - Stand van zaken Delftse woningmarkt Meer info - Leerlingen vieren eerste gezamenlijke schooldag Meer info - Turnen momenteel een buitensport Meer info - Omzet industrie 2,7 procent lager in eerste kwartaal Meer info - We mogen weer beginnen! Meer info - Zaken doen met Westlanders.nu Meer info - Westland Swimming Stars eindelijk weer van de startblokken af Meer info - Grens aan jaarlijkse huurverhoging vrije sector Meer info - Korting op verhuurdersheffing zet woningcorporaties in beweging Meer info