Westlands aanneembedrijf niet benadeeld door wethouderspost

College Westland

Westlands aanneembedrijf niet benadeeld door wethouderspost

Westland 14.06.2018 - Op 28 mei heeft B&W vragen ontvangen van GBW en Groen Links Westland inzake benadeling aannemersbedrijf in Westland.

Ingevolgde artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Vraag 1

Waarom hebben de coalitiepartners, noch het college van B&W, noch vanuit de organisatie vooraf met het betrokken aannemersbedrijf overlegd over adequate maatregelen om het gesignaleerde integriteitsrisico voor de heer Snijders te beheersen?

Antwoord 1

Ondanks dat voor het beheer van de openbare ruimte in toenemende mate wordt gewerkt op basis van raamovereenkomsten, verstrekt de gemeente ook losse opdrachten.

De getroffen beheersmaatregel houdt in dat twee offertes worden aangevraagd voor alle losse opdrachten die de gemeente middels een enkelvoudig onderhandse aanbesteding verstrekt, binnen het werkveld waarin het  betrokken aannemersbedrijf werkzaam is. Dit houdt ook in dat twee offertes worden gevraagd indien het betrokken aannemersbedrijf geen onderdeel uitmaakt van het aanbestedingsproces. 

Er is vooraf niet overlegd met het betrokken aannemersbedrijf omdat de getroffen beheersmaatregel past binnen het vastgestelde inkoopbeleid van de gemeente Westland.

 Collegevragen inzake benadeling aannemersbedrijf in Westland

Vraag 2

Waarom hebben de coalitiepartners, noch het college van B&W het aannemersbedrijf tijdig geïnformeerd over de getroffen maatregel, zodat voorkomen wordt dat de ondernemer een en ander in de media moet vernemen?

Antwoord 2

De getroffen beheersmaatregel past binnen het bestaande inkoopbeleid en maakt geen onderscheid tussen ondernemingen die willen meedingen in onderhandse aanbestedingen binnen het werkveld waarin het betrokken aannemersbedrijf, werkzaam is.

Vraag 3

Is het college met GemeenteBelang Westland en Groen Links Westland van mening dat voor het betreffende aannemersbedrijf niet langer sprake is van een level playing field bij gemeentelijke opdrachten met een aanneemsom lager dan € 150.000?

Antwoord 3

Neen.

Vraag 4

Is het college met GemeenteBelang Westland en Groen Links Westland van mening dat het achteraf bezien beter was geweest om de portefeuille ‘beheer openbare ruimte’ aan ander lid van het college toe te kennen?

Antwoord 4

Neen.

Vraag 5

Wanneer u dat (zie vraag 4) met ons eens bent, wilt u die wijziging in de portefeuilleverdeling alsnog tot stand brengen, waarmee voor het getroffen aannemersbedrijf de schadelijke gevolgen van de risicobeheersingsmaatregelen worden opgeheven?

Antwoord 5

Niet van toepassing, omdat het college het (zie vraag 4) niet eens is met de fracties GemeenteBelang Westland en Groen Links Westland..

Vraag 6

Is het overigens correct dat deze casus en ook de casus van de illegale bewoning van een agrarische bedrijfswoning in het duurzaam glastuinbouwgebied door wethouder Snijders pas op vrijdag 11 mei j.l. aan de orde is gekomen? Zo nee waarom is daar bij de eerste verdeling van de portefeuilles geen rekening mee gehouden?

Antwoord 6

Dat is niet correct. De kandidaat-wethouders zijn, met instemming van dhr. Snijders, eerder op de hoogte gebracht.

Nadat de portefeuilles tussen de partijen waren verdeeld, is het begrip “schijn van belangenverstrengeling”, middels gesprekken tussen de burgemeester en de kandidaat-wethouders, nader ingevuld op basis van de actuele context. Met inachtneming daarvan zijn per kandidaat-wethouder de risico’s op schijn van belangenverstrengeling geïnventariseerd, besproken en beoordeeld.

Overigens heeft de Raad van State in 2005 bevestigd dat de agrarische woning van dhr. Snijders ten dienste van de bestemming wordt gebruikt.

Dhr. Snijders heeft zijn tuinbouwbedrijf gestaakt en een omgevingsvergunning aangevraagd voor een tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan.

De gemeente  Westland verkrijgt voorts het recht op koop van de woning en het tuinbouwbedrijf, tegen een marktconforme prijs. Het recht op koop kan worden uitgeoefend op verzoek van een koper die het perceel gaat gebruiken voor reconstructie van de glastuinbouw.

Vrijdag- en zaterdagavond vuurwerkfestival Scheveningen (live) Meer info - Douanehuisje Maassluis september: beelden, objecten, tekeningen Meer info - Inzendingen MVO-ondernemer 2018 bekend Meer info - Brand aan boord van schip Meer info - Test zeewaardige waterfiets op 26 augustus Meer info - EP Release \'\'FIRST\'\' @ WPC Nederland Drie Meer info - Oezbeekse delegatie onder indruk van Nederlandse tuinbouwsector Meer info - De Hoek in Zicht: Piet Heijstek over Schilders Nieuwe Waterweg   Meer info - Orgelconcert zaterdag in Groote Kerk Meer info - Steenks Service zoekt assistent-officemanager Meer info - Column; reisgeld! Meer info - Jan Akkerman tijdens de feestweek in Naaldwijk Meer info - Informatieavond over huidtherapie bij Inloophuis Carma Meer info - Werkstukken leerlingen onderdeel 33e Zomerbloemententoonstelling Meer info - Webinar 26 september: Uw kind en uitgaansdrugs Meer info - Zomer OCK op 25 augustus Meer info - Monumententocht op 8 september: een combi van 4 monumenten! Meer info - Traditionele dansen door Den Hoornse Folkgroep ‘Kachel’ Meer info - Satans-instrumenten in de RK-kerk Meer info - Kick-off OldStars walking football bij voetbalvereniging KMD Meer info - 112-dag Haaglanden in het Zuiderpark Meer info - Pokemon Challange bij scouting Polanen Meer info - Tuinenfietstocht 18 augustus bij Groei & Bloei Westland Meer info - Boottocht over voormalige tankgracht. Meer info - Bergingsdienst Vreugdenhil zoekt lichte bergingsspecialist Meer info