Westlands aanneembedrijf niet benadeeld door wethouderspost

College Westland

Westlands aanneembedrijf niet benadeeld door wethouderspost

Westland 14.06.2018 - Op 28 mei heeft B&W vragen ontvangen van GBW en Groen Links Westland inzake benadeling aannemersbedrijf in Westland.

Ingevolgde artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Vraag 1

Waarom hebben de coalitiepartners, noch het college van B&W, noch vanuit de organisatie vooraf met het betrokken aannemersbedrijf overlegd over adequate maatregelen om het gesignaleerde integriteitsrisico voor de heer Snijders te beheersen?

Antwoord 1

Ondanks dat voor het beheer van de openbare ruimte in toenemende mate wordt gewerkt op basis van raamovereenkomsten, verstrekt de gemeente ook losse opdrachten.

De getroffen beheersmaatregel houdt in dat twee offertes worden aangevraagd voor alle losse opdrachten die de gemeente middels een enkelvoudig onderhandse aanbesteding verstrekt, binnen het werkveld waarin het  betrokken aannemersbedrijf werkzaam is. Dit houdt ook in dat twee offertes worden gevraagd indien het betrokken aannemersbedrijf geen onderdeel uitmaakt van het aanbestedingsproces. 

Er is vooraf niet overlegd met het betrokken aannemersbedrijf omdat de getroffen beheersmaatregel past binnen het vastgestelde inkoopbeleid van de gemeente Westland.

 Collegevragen inzake benadeling aannemersbedrijf in Westland

Vraag 2

Waarom hebben de coalitiepartners, noch het college van B&W het aannemersbedrijf tijdig geïnformeerd over de getroffen maatregel, zodat voorkomen wordt dat de ondernemer een en ander in de media moet vernemen?

Antwoord 2

De getroffen beheersmaatregel past binnen het bestaande inkoopbeleid en maakt geen onderscheid tussen ondernemingen die willen meedingen in onderhandse aanbestedingen binnen het werkveld waarin het betrokken aannemersbedrijf, werkzaam is.

Vraag 3

Is het college met GemeenteBelang Westland en Groen Links Westland van mening dat voor het betreffende aannemersbedrijf niet langer sprake is van een level playing field bij gemeentelijke opdrachten met een aanneemsom lager dan € 150.000?

Antwoord 3

Neen.

Vraag 4

Is het college met GemeenteBelang Westland en Groen Links Westland van mening dat het achteraf bezien beter was geweest om de portefeuille ‘beheer openbare ruimte’ aan ander lid van het college toe te kennen?

Antwoord 4

Neen.

Vraag 5

Wanneer u dat (zie vraag 4) met ons eens bent, wilt u die wijziging in de portefeuilleverdeling alsnog tot stand brengen, waarmee voor het getroffen aannemersbedrijf de schadelijke gevolgen van de risicobeheersingsmaatregelen worden opgeheven?

Antwoord 5

Niet van toepassing, omdat het college het (zie vraag 4) niet eens is met de fracties GemeenteBelang Westland en Groen Links Westland..

Vraag 6

Is het overigens correct dat deze casus en ook de casus van de illegale bewoning van een agrarische bedrijfswoning in het duurzaam glastuinbouwgebied door wethouder Snijders pas op vrijdag 11 mei j.l. aan de orde is gekomen? Zo nee waarom is daar bij de eerste verdeling van de portefeuilles geen rekening mee gehouden?

Antwoord 6

Dat is niet correct. De kandidaat-wethouders zijn, met instemming van dhr. Snijders, eerder op de hoogte gebracht.

Nadat de portefeuilles tussen de partijen waren verdeeld, is het begrip “schijn van belangenverstrengeling”, middels gesprekken tussen de burgemeester en de kandidaat-wethouders, nader ingevuld op basis van de actuele context. Met inachtneming daarvan zijn per kandidaat-wethouder de risico’s op schijn van belangenverstrengeling geïnventariseerd, besproken en beoordeeld.

Overigens heeft de Raad van State in 2005 bevestigd dat de agrarische woning van dhr. Snijders ten dienste van de bestemming wordt gebruikt.

Dhr. Snijders heeft zijn tuinbouwbedrijf gestaakt en een omgevingsvergunning aangevraagd voor een tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan.

De gemeente  Westland verkrijgt voorts het recht op koop van de woning en het tuinbouwbedrijf, tegen een marktconforme prijs. Het recht op koop kan worden uitgeoefend op verzoek van een koper die het perceel gaat gebruiken voor reconstructie van de glastuinbouw.

Openlucht concerten Rotterdam aan Zee Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Skinner in WPC Nederland 3 Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Orgelconcert Arjen Leistra in Maassluis Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info - Einduitvoeringen Muziekleerlingen op 23 juni Meer info - Belangrijk verkeersbericht voor scholieren Meer info - Westlandse Molendag op 30 juni Meer info - Festival ART Break in Hoek van Holland op 23 en 24 juni Meer info - Operatie Steenbreek in Poeldijk op 27 juni Meer info - De brandweer in ’s-Gravenzande dankt werkgever Meer info - Openbare Daltonschool Naaldwijk viert feest Meer info