Wetswijziging nodig voor verlagen transportkosten elektriciteit

Geplaatst door Westlanders.nu op 18-04-2014 06:11 - Gewijzigd op 18-04-2014 06:25

Westland 18.04.2014 - De fractie CDA Westland heeft het College op 18 maart vragen gesteld over WKK en transportkosten elektriciteit.


Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Is het college bereid de voordelen van WKK ten opzichte van elektriciteitsproductie m.b.v. kolen onder de aandacht te brengen van de landelijke politiek naar aanleiding van de vaststelling dat in het Energie-akkoord over elektriciteitsproductie via WKK niets vermeld is?

Antwoord 1

Het college is bereid om de voordelen van WKK’s ten opzichte van kolencentrales onder de aandacht van de landelijke politiek te brengen, en doet dit ook met enige regelmaat. Bij bezoeken van bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordigers van Rijk en provincie, wordt daar ook veelvuldig op gewezen.

Bij de totstandkoming van het SER Energieakkoord heeft een landelijke discussie plaatsgevonden over de invulling van de duurzaamheidsdoelstellingen, alsmede over de meest geschikte manier hoe die te bereiken. Er is uiteindelijk voor gekozen om geen inhoudelijke discussie te voeren over de middelen maar juist te focussen op de doelstellingen.

Vraag 2

Is het college bereid bij Westland Infra bespreekbaar te maken dat terug geleverde elektriciteit binnen het Westlandse net wordt gesaldeerd met afgenomen elektriciteit vóórdat de transport­kosten worden bepaald?

Antwoord 2

De hoogte van de transporttarieven is door het college meerdere malen onder de aandacht van Westland Infra gebracht. De door de fractie van CDA-Westland gestelde vragen zijn aanleiding geweest om Westland infra hier opnieuw naar te vragen. Voor wat betreft het salderen binnen het Westlandse net, heeft Westland Infra kenbaar gemaakt dat dit wettelijk niet is toegestaan. Bovendien is het volgens hen een misverstand dat de transportkosten kunnen dalen door op deze wijze te salderen. De hoogte van de transportkosten is immers afhankelijk van de investeringen in het netwerk en de hoogte van het totale gebruik van het netwerk.

De genoemde experimentenregeling biedt helaas niet de mogelijkheid om zaken als regionale saldering te introduceren. De experimentenregeling bevindt zich nog in de voorbereidingsfase en gaat over aanleg en beheer van ‘speciale particuliere netten’ door Verenigingen van Eigenaren en coöperaties.

Vraag 3

Indien saldering – zoals bedoeld onder vraag 2. – niet mogelijk of wenselijk is, is het college dan bereid bij Westland Infra er op aan te dringen dat de gelijktijdigheidsvoordelen zullen worden gecompenseerd in het eerst volgende tarievenvoorstel?  

Antwoord 3

Zoals in het antwoord op vraag 2 is aangegeven, zijn de investeringen in het netwerk en het totale gebruik bepalend voor de hoogte van de transportkosten. De ervaring is dat gelijktijdige afname en teruglevering niet leidt tot een lagere behoefte van de netcapaciteit. Het voordeel van het gelijktijdig afnemen en leveren is dat de netverliezen beperkt blijven. Als dit besparingen oplevert, worden deze verdisconteerd in de tarieven. Westland Infra zet zich in voor verdere (efficiency) verbeteringen en innovatie, waardoor de tarieven op termijn verder verlaagd kunnen worden.

Vraag 4

Is het college bereid het ministerie van EZ te verzoeken de transportkosten te splitsen in een landelijk deel en een regionaal deel, waardoor ten gevolge van besparing op landelijk transport, de totale transportkosten kunnen dalen?

Antwoord 4

Afnemers betalen een geïntegreerd tarief voor regionaal- en landelijk transport. De landelijke transportkosten worden grotendeels bepaald door de Westlandse piekcapaciteit voor afname. Verlaging van de afnamepiek van het landelijke net door de regionale teruglevering leidt tot lagere landelijke transportkosten. Deze verlaging is doorberekend in de landelijke tarieven.

Een verdere verlaging van deze kosten door georganiseerde pieksturing is mogelijk, maar wet- en regelgeving staan niet toe dat de deelnemers aan de piekverlaging door een lager tarief beloond worden voor hun inzet. Eén van de belangrijkste principes van het tarievenstelsel is het non- discriminatiebeginsel dat bepaalt dat alle afnemers een gelijk tarief betalen. Het effect van een verlaging van de kosten zou – binnen het huidige wettelijke kader – betekenen dat de kosten voor alle afnemers dalen. Het bezwaar daarvan is dat niet de partij die de kosten vermijdt de daarbij behorende opbrengsten ontvangt. Voor een haalbaar model geldt dat de wet moet worden gewijzigd, of er moet kunnen worden afgeweken van het huidige wettelijk kader. Hierover is Westland Infra in overleg met EZ.

Informatiebijeenkomst

Wij beseffen dat aan de beantwoording van de gestelde vragen een ingewikkelde problematiek ten grondslag ligt, vanwege complexe regelgeving en diverse belangen.

Om deze reden zullen wij – in afstemming met de griffie – een informatiebijeenkomst organiseren, waarbij over dit onderwerp helderheid zal worden gegeven door deskundigen van onder meer Westland Infra en LTO-glaskracht. Wij nodigen in ieder geval de vragenstellers en andere geïnteresseerden uit hierbij aanwezig te zijn.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak

 

  

Reacties (1 reactie geplaatst)

Vraag 5. Is het college bekend dat beide bestuurders van Westland Infra ver boven de Balkenendenorm verdiende in 2012 was dit voor 2 bestuurders 564.000,- En 2014 is dit waarschijnlijk opgelopen naar 600.000,- voor 2 personen.
Vraag 6. Is het de portefeuillehouder van Westland Infra nl. de burgermeester van de gemeente Westland bekend dat deze salarissen niet voldoen aan de wet WNT?
Vraag 7. Realiseert de portefeuillehouder zich dat hij wederom wetsoverschrijdend bezig is zoals bij de WOC-constructie?
Vraag 8 .Realiseert het college zich dat ieder Westlandsgezin 25 euro bijdraagt aan het salaris van deze 2 bestuurders.
Vraag 9 .Weet het college dat er inmiddels brieven naar de minister hierover gestuurd zijn

Zie onder:


Naaldwijk 24 februari 2014Geachte heer Dijsselbloem,


Ik richt mij rechtstreeks tot u om de graaicultuur in het Westland bij Westland Infra een halt toe te roepen. Dit vanwege het feit dat ik zowel het college als de raad begin 2013 twee maal heb geïnformeerd over deze ongewenste situatie. Zowel het college als de raad hebben hier niet adequaat op gereageerd, sterker, nog de voorzitter van de raad, de heer van der Tak, heeft via een memo aangegeven dat u er zelfs een voorstander bent dat dit soort situaties blijven bestaan.
In mijn ogen heeft hij daar de raad misleid en uw goede intenties op dit vlak te niet te willen doen. Ik vind deze wijze van handelen impertinent .

Ik citeer hierbij het memo van 13 mei 2013 ‘Afdoening toezegging verloning Westland Infra’:

Recent heeft minister Dijsselbloem zich in de Tweede Kamer ook uitgesproken over het bezoldigingsbeleid bedrijven (i.c. Gasunie en Tennet), waarbij sprake is van hybride (gereguleerde en commerciële) activiteiten. Hij is er geen voorstander van om de salarissen onder de Balkenendenorm te brengen: “ Dit gaat om bedrijven die als een bedrijf moeten worden gerund, die te maken hebben met concurrentie in meer of mindere mate”.

De heer van der Tak moet als portefeuillehouder en commissaris van Westland Infra toch weten dat , dat Westland Infra behoort tot de groep netbeheerders elektriciteit en gas in Nederland . En niet tot de groep landelijke netbeheerders elektriciteit en gas . In mijn ogen heeft hij hier willens en wetens de raad van de gemeente Westland misleidt en/of hij is incompetent als commissaris en portefeuillehouder. Verder geeft hij in het memo aan dat het ook de bruto sociale lasten en pensioenpremies betreft, hetgeen een pertinente onwaarheid is, omdat volgens de wet alleen de bezoldiging en pensioenpremie gerapporteerd mogen worden in het jaarverslag. Verder zijn in het memo andere zaken genoemd onder punt 2 die niet het niveau uitstralen dat je van een goed bestuurder zou mogen verwachten. Het memo treft u als bijlage aan.

Nu de casus:

1. De totale bezoldiging voor beide directeuren van Westland Infra is in 2012 toegenomen met 3,7% tot € 564.411,- op jaar basis. En deze is waarschijnlijk in 2014 € 600.000,- op jaarbasis (publicatie jaarverslag 2014 is pas per ultimo 2015 ).
2. Hierbovenop is een extra crisisheffing betaald van € 29.680,- op jaarbasis, omdat beide bestuurders veel meer verdienen dan € 150.000,- op jaarbasis.
3. De gemeente Westland heeft 86,4 % van de aandelen Westland Infra in handen en heeft hierdoor volledige zeggenschap en is feitelijk eigenaar van Westland Infra.
4. De voorzitter van de raad, de heer van der Tak, is portefeuillehouder van Westland Infra.
5. De voorzitter van de raad, de heer van der Tak, is commissaris van Westland Infra en heeft als zodanig zitting in de Raad van Commissarissen en stelt mede de bezoldiging van beide bestuurders vast.
6. Het jaarverslag van Westland Infra maakt geen melding van een beloningsbeleid en er wordt ook geen melding gemaakt van een remuneratie rapport.
7. Omdat er geen beloningsbeleid en remuneratie rapport is, is het ook erg onduidelijk hoe de flexibele beloning tot stand komt.
8. Ook zijn de statuten van Westland Infra niet zodanig aangepast, dat wanneer de bezoldiging boven een bepaalde normering komt, deze voorgelegd moet worden aan de aandeelhouders.
9.De wet stelt Westland Infra, vallende onder de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke sector. Bijlage 1. bij artikel 1.3 eerste lid onderdeel d, van de wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector.

Ministerie van Economische Zaken
Punt 5:Netbeheerders,bedoeld in artikel , onderdeel k, van de Elektriciteitswet 1998, en niet behorende tot uitzondering van de netbeheerder van het landelijke hoogspanningsnet ,bedoeld in artikel 1,onderdeel j, van de Elektriciteitswet 1998.

Wat wil ik als inwoner van de gemeente Westland bereiken ?

1.Dat de bezoldiging bij Westland Infra in lijn wordt gebracht met de wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).
2.Dat in een crisistijd, waar hardwerkende burgers en/of gepensioneerden geen of haast geen verhoging krijgen,de salariskosten voor 2 bestuurders niet zouden hebben kunnen stijgen met 3,7 % op jaarbasis naar €564.411,- .
3.Dat er een duidelijk beloningsbeleid komt, omdat ook de directeuren van Westland Infra hier recht op hebben en dat er duidelijke afspraken zijn over de flexibele beloningen en de vooraf gestelde prestaties die hier tegenover moeten staan en dat deze ook in de pas lopen met de door u gestelde normeringen.
4.Dat er een remuneratierapport komt, zodat alles transparant en duidelijk is.
5.Dat niet de sky de limit is.
6.Dat u de voorzitter van de raad, de heer van der Tak, op zijn plichten wijst en/of tot de orde roept, omdat hij ook in dit geval wederom het randje van de wet opzoekt.


Tevens verzoek ik u eens een keer gesprek met de heer van der Tak aan te gaan, want onder zijn leiding is de gemeente Westland inmiddels in een vrije val terecht gekomen op de lijst kengetallen schulden Nederlandse gemeenten van plaats 79 in het jaar 2007 naar plek 400 in het jaar 2012. Verder worden wij tegenwoordig het Wassenaar tussen de kassen genoemd, omdat het grondbezit is toegenomen tot ver boven de 200 miljoen . En vanaf het jaar 2016 is er geen sluitende begroting. Voorts ben ik als burger huiverig dat de volgende financiële crisis uit de hoek van de semioverheid komt.

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.

Vier leraren zwemmen naar school voor goede doel - Dierenzegen bij Egbertuskerk op dierendag - Sterrenhemel bekijken tot dinsdag 10 oktober - Annie van Antwerpen nieuwe voorzitter Beukenrode - Habbekrats Meezingmiddag op vrijdag 13 oktober - Presentatie over ‘De Eetbare Tuin’ bij Groei & Bloei Westland - Strijd tegen georganiseerde drugscriminaliteit opgevoerd - Productiemedewerker inpakafdeling - Informatiemiddag over Werk en kanker - Geen zin in fileleed tijdens de spits? - Aad van Zeijl:”Scheepmakers, Schippers en Schuiten” - WOP The burlesco 4+ zondag 8 oktober - Zonnepanelen en thuisaccu’s steeds geliefder in het Westland - Workshop ´´Kleurrijke nazomer`` door Tineke Noordzij op zaterdag 4 november - Expositie van Mick Otten over natuurkunst in de Hofboerderij. - Medewerker Verkeersmaatregelen - Film over "De Parachutisten landing " in Mei 1940 op 15 oktober - Medewerker ICT Support - (Junior) HR medewerker - Kinderboekenweekconcert bij muziekvereniging St. Gregorius - Kofferbakverkoop op zaterdag 7 oktober - Twee lange wandeltochten in de Nacht van het Westland - 85 jarig jubileumconcert Honsels Harmonie - Inflatie in augustus gedaald naar 3% - Administratief medewerker logistiek - ZZP Monteur Buitendienst - Commercieel Adviseur Benelux - Projectleider - HR medewerker - Planner/Werkvoorbereider - Marketing Medewerker - (Junior) Recruiter - Project Manager - Technisch Inkoper - Parttime Financieel Medewerker - Monteur buitendienst - Hovenier Tuinaanleg - Productie Planner - Inschrijvingen voor Roparun 2024 zijn geopend - Carma ook dit schooljaar actief met gastlessen - Areaal akkerbouw met ruim 14.000 hectare gegroeid - Overzicht aardgaswinning in Nederland - Receptionist - Vervoer van gevaarlijke stoffen in Nederland afgenomen - Geslaagde Trekkertrek in Midden-Delfland - Een hele boze Amerikaanse rivierkreeft - Spannende kunst in Kunsthalte 6