Wetswijziging nodig voor verlagen transportkosten elektriciteit

College Westland

Wetswijziging nodig voor verlagen transportkosten elektriciteit

Westland 18.04.2014 - De fractie CDA Westland heeft het College op 18 maart vragen gesteld over WKK en transportkosten elektriciteit.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Is het college bereid de voordelen van WKK ten opzichte van elektriciteitsproductie m.b.v. kolen onder de aandacht te brengen van de landelijke politiek naar aanleiding van de vaststelling dat in het Energie-akkoord over elektriciteitsproductie via WKK niets vermeld is?

Antwoord 1

Het college is bereid om de voordelen van WKK’s ten opzichte van kolencentrales onder de aandacht van de landelijke politiek te brengen, en doet dit ook met enige regelmaat. Bij bezoeken van bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordigers van Rijk en provincie, wordt daar ook veelvuldig op gewezen.

Bij de totstandkoming van het SER Energieakkoord heeft een landelijke discussie plaatsgevonden over de invulling van de duurzaamheidsdoelstellingen, alsmede over de meest geschikte manier hoe die te bereiken. Er is uiteindelijk voor gekozen om geen inhoudelijke discussie te voeren over de middelen maar juist te focussen op de doelstellingen.

Vraag 2

Is het college bereid bij Westland Infra bespreekbaar te maken dat terug geleverde elektriciteit binnen het Westlandse net wordt gesaldeerd met afgenomen elektriciteit vóórdat de transport­kosten worden bepaald?

Antwoord 2

De hoogte van de transporttarieven is door het college meerdere malen onder de aandacht van Westland Infra gebracht. De door de fractie van CDA-Westland gestelde vragen zijn aanleiding geweest om Westland infra hier opnieuw naar te vragen. Voor wat betreft het salderen binnen het Westlandse net, heeft Westland Infra kenbaar gemaakt dat dit wettelijk niet is toegestaan. Bovendien is het volgens hen een misverstand dat de transportkosten kunnen dalen door op deze wijze te salderen. De hoogte van de transportkosten is immers afhankelijk van de investeringen in het netwerk en de hoogte van het totale gebruik van het netwerk.

De genoemde experimentenregeling biedt helaas niet de mogelijkheid om zaken als regionale saldering te introduceren. De experimentenregeling bevindt zich nog in de voorbereidingsfase en gaat over aanleg en beheer van ‘speciale particuliere netten’ door Verenigingen van Eigenaren en coöperaties.

Vraag 3

Indien saldering – zoals bedoeld onder vraag 2. – niet mogelijk of wenselijk is, is het college dan bereid bij Westland Infra er op aan te dringen dat de gelijktijdigheidsvoordelen zullen worden gecompenseerd in het eerst volgende tarievenvoorstel?  

Antwoord 3

Zoals in het antwoord op vraag 2 is aangegeven, zijn de investeringen in het netwerk en het totale gebruik bepalend voor de hoogte van de transportkosten. De ervaring is dat gelijktijdige afname en teruglevering niet leidt tot een lagere behoefte van de netcapaciteit. Het voordeel van het gelijktijdig afnemen en leveren is dat de netverliezen beperkt blijven. Als dit besparingen oplevert, worden deze verdisconteerd in de tarieven. Westland Infra zet zich in voor verdere (efficiency) verbeteringen en innovatie, waardoor de tarieven op termijn verder verlaagd kunnen worden.

Vraag 4

Is het college bereid het ministerie van EZ te verzoeken de transportkosten te splitsen in een landelijk deel en een regionaal deel, waardoor ten gevolge van besparing op landelijk transport, de totale transportkosten kunnen dalen?

Antwoord 4

Afnemers betalen een geïntegreerd tarief voor regionaal- en landelijk transport. De landelijke transportkosten worden grotendeels bepaald door de Westlandse piekcapaciteit voor afname. Verlaging van de afnamepiek van het landelijke net door de regionale teruglevering leidt tot lagere landelijke transportkosten. Deze verlaging is doorberekend in de landelijke tarieven.

Een verdere verlaging van deze kosten door georganiseerde pieksturing is mogelijk, maar wet- en regelgeving staan niet toe dat de deelnemers aan de piekverlaging door een lager tarief beloond worden voor hun inzet. Eén van de belangrijkste principes van het tarievenstelsel is het non- discriminatiebeginsel dat bepaalt dat alle afnemers een gelijk tarief betalen. Het effect van een verlaging van de kosten zou – binnen het huidige wettelijke kader – betekenen dat de kosten voor alle afnemers dalen. Het bezwaar daarvan is dat niet de partij die de kosten vermijdt de daarbij behorende opbrengsten ontvangt. Voor een haalbaar model geldt dat de wet moet worden gewijzigd, of er moet kunnen worden afgeweken van het huidige wettelijk kader. Hierover is Westland Infra in overleg met EZ.

Informatiebijeenkomst

Wij beseffen dat aan de beantwoording van de gestelde vragen een ingewikkelde problematiek ten grondslag ligt, vanwege complexe regelgeving en diverse belangen.

Om deze reden zullen wij – in afstemming met de griffie – een informatiebijeenkomst organiseren, waarbij over dit onderwerp helderheid zal worden gegeven door deskundigen van onder meer Westland Infra en LTO-glaskracht. Wij nodigen in ieder geval de vragenstellers en andere geïnteresseerden uit hierbij aanwezig te zijn.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak

 

  

Minicursus Vlinders herkennen op 5 juli Meer info - Opening expositie in Museum Maassluis 30 juni Meer info - Concert Flight op 30 juni Meer info - Informatieavond kadeverbetering Kluiskade Maasland Meer info - Maandag 2 juli inloopspreekuur Adviesraad Sociaal Domein Meer info - Tentviering 1 juli met Bert Konterman Meer info - Zomeropenstelling Adrianushoeve op woensdagen Meer info - De ZomerLeesBingo gaat weer van start! Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info