Extra inspanning voor problemen bij Vestia

Geplaatst door Westlanders.nu op 04-02-2021 14:03 - Gewijzigd op 04-02-2021 18:39

Westlanden 04.02.2021 - Het ministerie van Binnenlandse Zaken, (WSW) en toezichthouder Autoriteit woningcorporaties (Aw) spannen zich in om samen met branchevereniging Aedes en Vestia


een structurele oplossing te vinden voor de problemen bij Vestia. De 5 partijen legden gezamenlijk vast welke bijdrage zij ieder leveren.

Aedes en Vestia presenteerden op 15 januari 2021 een voorstel om het financiële probleem van de Rotterdamse woningcorporatie structureel op te lossen, zodat Vestia haar volkshuisvestelijke taken voor huurders en gemeenten weer kan waarmaken. Het systeemrisico dat samenhangt met de omvang van Vestia wordt verkleind, waardoor het risico voor het borgstelsel lager wordt. De corporaties die lid zijn van Aedes stemmen over het voorstel op hun ledencongres van 9 februari aanstaande.

Voorstel oplossing Vestia

- Het voorstel bestaat in hoofdlijn uit drie elementen:
- Een bijdrage door andere corporaties via leningenruilen.
- Splitsing van Vestia in 3 corporaties.

Bijdragen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en instemming met de toezichthouder Autoriteit woningcorporaties (Aw).

Inspanning alle betrokken partijen

Minister Ollongren, WSW, Aedes en Vestia hebben in een gezamenlijke verklaring vastgelegd dat zij zich inspannen om deze oplossing mogelijk te maken zodat per 1 juni gestart kan worden met de realisatie. Een aantal randvoorwaarden moet daarvoor nog uitgewerkt worden.

Als toezichthouder staat de Aw positief tegenover de oplossingsrichting, schrijft ze in een aparte brief aan de ondertekenaars. De Aw zal de splitsing van Vestia en de toelating tot het corporatiestelsel van de 3 nieuwe corporaties beoordelen op het volkshuisvestelijk belang. Als de nieuwe corporaties niet meteen aan alle ratio’s kunnen voldoen, maar daar binnen 5 jaar wel perspectief op is, dan is dat geen belemmering voor toelating.

Hoofdpunten overeenkomst BZK, WSW, Aedes en Vestia

Aedes stelde eerder een Adviescommissie in die het voorstel in nauw overleg met Vestia en de andere partijen uitwerkte. Het Aedesbestuur legde de voorstellen met een positief advies voor aan haar leden, die er op 9 februari over stemmen. Aedes blijft de uitwerking van het voorstel ondersteunen.

Vestia verklaart dat na de splitsing de 3 corporaties weer in staat zijn een sober volkshuisvestelijk beleid te voeren. Dat betekent meer geld voor onderhoud, inflatievolgend huurbeleid en een bescheiden bijdrage aan de nieuwbouwopgave in de kerngemeenten. De verwachting is dat de 3 corporaties binnen 5 jaar voldoen aan alle sectornormen.

WSW waardeert dat bij de oplossing ook is gekeken naar verlaging van het systeemrisico van Vestia in het borgstelsel. WSW wil eraan meewerken dat de 3 nieuwe corporaties zelfstandig deel kunnen nemen aan het borgstelsel. Om te kunnen voldoen aan alle voorwaarden wordt een herstelpad voor 5 jaar afgesproken. Als dat herstelpad wordt gevolgd, is het WSW ook bereid afspraken te maken over het inzetten van opbrengsten uit verkoop van woningen voor investeringen.

De huurdersraad heeft een brief met de volgende strekking verzonden.

Huurdersraad Vestia brief aan de volkshuisvesting

'Steun het plan en red ons: huurders van Vestia!'

Beste volkshuisvesting, beste volkshuisvester,

Voor het eerst sinds het derivatendebacle bij Vestia staan de gevolgen voor de huurders centraal in het gesprek. Daar zijn wij als huurders van Vestia hartstikke blij mee en het is ook heel erg nodig.

Wij steunen van harte de voorgestelde oplossing van het splitsen van Vestia met als doel om drie lokale corporaties te maken die met een gesaneerde leningportefeuille in staat worden gesteld om een goede sociale verhuurder te zijn. Als huurdersorganisatie van Vestia, vertegenwoordiger van ruim 60.000 huishoudens, hebben we veel waardering voor het feit dat Vestia na bijna 10 jaar deze weg heeft weten te vinden voor de huurders van Vestia. We hopen dat het appèl dat op alle corporaties en de minister wordt gedaan om dit kansrijke plan mogelijk te maken wordt gehonoreerd.

Vestia kan nu geen goede corporatie zijn

Het gepresenteerde voorstel heeft als uitgangspunt dat Vestia binnen de kaders van de lopende sanering geen goede corporatie kan zijn. Het is geprobeerd, er is gepresteerd naar vermogen, maar de uitkomst is onvoldoende. Dat vinden wij ook. Wij betaalden sinds het debacle de maximale huurverhoging, terwijl onze woningen gedateerd zijn en minimaal werden onderhouden. Op de volkshuisvestelijke opgaven - zoals op het gebied van duurzaamheid en leefbaarheid - had Vestia nauwelijks een rol van betekenis, terwijl de urgentie toenam. En waar van een sociale verhuurder in de 21ste eeuw mag worden verwacht dat ze vertrouwen, veiligheid en betrokkenheid biedt aan de meest kwetsbare bewoners, was die van ons noodgedwongen druk met de eigen organisatie en juridische dossiers. We weten hoe hard er is gewerkt, maar de huurders van Vestia hebben onder de sanering geleden.

Voorstellen bieden weer perspectief

Om te voorkomen dat de huurders nog langer grote pijn ervaren door de financiële problemen van Vestia, doet het splitsingsvoorstel een beroep op woningcorporaties om vrijwillig een deel van het financiële probleem van Vestia over te nemen. Nu is het nodig dat deze oplossing er komt zodat Vestia, in opgesplitste vorm, weer de ruimte krijgt te doen wat nodig is. Sober en doelmatig, maar genoeg om weer een echte corporatie met ‘voldoende volkshuisvesting’ voor haar huurders te kunnen zijn. Wij zijn ons ervan bewust dat hiermee aan alle huurders bij woningcorporaties wordt gevraagd solidair te zijn met de huurders van Vestia. Zij betalen mee om veilig te stellen dat Vestia kan doen wat volkshuisvestelijk nodig is.

Waarom steunen wij dit plan?

De Huurdersraad pleit voor dit plan om de volgende redenen: - Weer de kans op een goede woning voor een redelijke prijs Als Huurdersraad Vestia zien en voelen wij iedere dag hoe zwaar de last is die Vestia met zich meedraagt en hoe deze doorwerkt in het dagelijks leven van onze huurders. Wij verwachten dat die situatie door de voorgestelde maatregelen zal verbeteren.

Versterkte inzet op communicatie en participatie

Vestia kan geen goede plannen maken of uitvoeren zonder input van en draagvlak bij de huurders. De Huurdersraad en Vestia hebben sinds een aantal jaar goede afspraken in hun samenwerkingsovereenkomst over participatie met de Huurdersraad en met bewonerscommissies. Juist in deze onzekere tijden is het nodig dat Vestia open en transparant is en de huurders goed en tijdig i nformeert en consulteert. We hebben met Vestia afgesproken dat ze zich extra commiteert aan deze werkwijze in deze belangrijke periode. Vestia informeert pro-actief de Huurdersraad, bewonerscommissies en individuele huurders over ontwikkelingen met gevolgen voor de huurders en faciliteert pro-actief de Huurdersraad en bewonerscommissies in het tot stand komen van door haar achterban gedragen adviezen.

Daar bovenop hebben we afgesproken als partners nauw samen te gaan werken in het opstellen van het plan van aanpak voor de splitsing naar drie corporaties. De Huurdersraad gaat er onder meer op letten dat er een evenwichtige verdeling komt van de kosten en de baten tussen de drie nieuwe corporaties. De Huurdersraad adviseert daarnaast over al het beleid en beleidsuitgangspunten die van invloed zijn op het woongenot van de huurder in de nieuwe organisatievorm. Zoals in eerdere jaren faciliteert Vestia in 2021 de Huurdersraad weer in het nemen van een volwaardige rol in de visitatie. De Huurdersraad ziet die als onderdeel van de nulmeting voor de volkshuisvestelijke prestaties van Vestia.

Samen naar drie huurdersorganisaties

De drie nieuwe woningcorporaties verdienen drie hele goede huurdersorganisaties en de huurders verdienen die helemaal. Vestia zet zich in om samen met de huurders, bewonerscommissies en de Huurdersraad de participatie voor de drie nieuwe corporaties op te zetten. De samenwerkingsovereenkomst tussen Vestia en de Huurdersraad is een blauwdruk voor hoe de toekomstige organisaties kunnen samenwerken en zal waar nodig worden aangepast om de huurdersparticipatie voor de nieuwe corporatie te optimaliseren.

We blijven waken voor onze huurders

De huurders van Vestia verdienen goed wonen in een plezierige woonomgeving. De huurdersorganisatie(s) houd(t)(en) daarop de komende jaren zoals elke huurdersorganisatie natuurlijk een stevige vinger aan de pols. Zoals al gezegd, letten we op de verdeling tussen de drie corporaties. Ook houden we de uitvoering van de plannen en afspraken in het oog: Worden de onderhoudsachterstanden tijdig weggewerkt? Komt er voldoende geld beschikbaar om de reorganisatie goed uit te voeren? Krijgen de huurders de dienstverlening waar ze recht op hebben? Worden de huurders tijdig en goed geïnformeerd over wat voor hen belangrijk is? Kan de huurder meedenken en meedoen? Etc. Onze belangrijkste vraag is: is het voor iedereen straks fijn wonen in een huurwoning van Vestia?

Wat mag een huurder van een woningcorporatie verwachten?

Net als veel andere huurdersorganisaties vragen wij ons dan af: wanneer kun je als huurder tevreden zijn over het presteren van jouw corporatie? Wat is eigenlijk het nodige dat een woningcorporatie moet doen? Wat is ‘voldoende volkshuisvesting’?

Een gesprek met deskundigen uit de systeem- en leefwereld van de volkshuisvesting heeft ons geleerd dat de vraag “wat huurders anno 2021 minimaal van een woningcorporatie mogen verwachten?”, niet eenduidig is te beantwoorden. Daarvoor ontbreken algemene normen.

Het is nodig met elkaar af te spreken wat de eisen zijn om een goede sociale verhuurder – met ‘voldoende (volks)huisvesting’ - te kunnen zijn. En we moeten waarborgen dat die volkshuisvestelijke vereisten een volwaardige rol spelen.

Volkshuisvestelijke toets op de nieuwe startsituatie

De Huurdersraad gaat monitoren hoe de volkshuisvesting van de nieuwe corporaties zich ontwikkelt voor de huurder. Ze heeft met Vestia besproken dat de Huurdersraad hiervoor een onafhankelijke commissie indicatoren laat opstellen die samen een meetinstrument vormen. De huurdersorganisaties gebruiken deze om de ontwikkeling van Vestia te kunnen volgen en bij te doen sturen waar nodig. De voortgang en uitkomsten lichten de huurdersorganisaties toe in hun jaarverslagen.

Die indicatoren kunnen voor alle corporaties worden ingezet om de dialoog over de belangrijke volkshuisvestingsvraag te blijven voeren: wat mag je als huurder verwachten?

Steun het plan van Vestia

Wij doen een beroep op huurders, corporaties en Aedes, spreek je uit en wees solidair door het voorstel van Vestia te ondersteunen!

Wij doen daarnaast een beroep op alle partijen in de volkshuisvesting, volkshuisvesters, minister, Tweede Kamer, gemeenten en het WSW om de volkshuisvestelijke opgave vanaf morgen leidend te laten zijn. Erken het belang van een goed functionerende corporatiesector en versterk deze. Laten we de dialoog voortzetten over de vraag: wat mag je als huurder verwachten? En op het antwoord het beleid baseren.

Wij claimen een positie om te waken over de positie van huurders – die van Vestia én die van de gehele sector - met waarborgen voor voldoende volkshuisvestelijke prestaties, goede dienstverlening en goed verhuurderschap! Onze huurders rekenen op uw steun en i nzet.'

Namens de huurders van Vestia,

Huurdersraad Vestia

www.huurdersraadvestia.nl

Reacties (7 reacties geplaatst)

Het is gewoon een waardeloze coöperatie. Weinig tot geen onderhoud en dat vele jaren lang. Kijk maar eens rond waar vestia huizen heb staan. Er zijn ook nog flats in Naaldwijk waar enkel glas in zit.

Geen last gehad van Vestia , snel geholpen. Eerder last van mijn Boiler , die nooit schoon gemaakt word , maar wel elk jaar verhoging sturen

Ik heb een huurwoning en krijg alleen maar buitenlandse en hagenaren als buren. De woning is overigens ook om te huilen.

Ze kunnen beter failliet gaan. Wat een kansloze corporatie. Betaal me scheel aan huur en heb er een waardeloos huis voor.

Vroeger was het top
De oude woning bouw
Bellen en het werd geregeld
Iederjaar controlen
Hang sluit werk
Verfen etc
Werd gedaan
Toen kwam vestia
Buiten het westland
Drama jaren geen onderhoud
En wat gedaan is
Zo goed koop mogelijk
Met de franse slag
Cv ketel vroeger ieder jaar
Nu volgens vestia
1x per 3jaar
Moet je zelf bellen anders
Was het nog langer
Nieuwen woning bouw
Stuurd brieven
Wat lezen wij?????
U ketel iederjaar
Schoon te laten maken
Dat is duideljk
Puf puf
Zo sucses
Met vestia
Wij zijn er straks van af
Heerlijk

Top bedrijf , voertaal in Maasdijk veranderd van westlands naar Haags met hier en daar wat Pools.....

Vlag met wimpel gaat uit
1april 2021
Wat een puinhoop
CV ketels jaren niet schoongemaakt
Onderhoud never nooit
Als je belt voor buitenverlichting wat stuk is, 6 x bellen, 7 x doen ze het

WAAR VESTIA MEE WERKT UIT GEVERS
IS DIEP TRIEST!!!!

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.

Burgemeester, kom je buitenspelen? - 10 juni Open dag Stadsarchief Vlaardingen: dubbel feest! - Finale POPIMPULS voor de Westlandse muziekscene! - Interactieve lezing: ‘Leven na kanker, van óverleven naar leven. - Orgelconcert met Adriaan Hoek op 3 juni - Groots Benefietconcert Westlands Mannekoor t.b.v. Stichting ALS Westland - Stichting Thuisgekookt helpt de zorgers zorgen tijdens Praatje Pot - Sterrenhemel bekijken tot zondag 4 juni - Oekraïense vliegers krijgen opleiding voor F-16 - Synres Almoco zoekt een Operator - Glitter en glamour in Kwintsheul - Zomerwandeling in Staelduinse Bos op 26 juni - Zomeravond bridgen bij Westlandse Bridge Club - Natuurcafé en insecten - Schakels in de Zijderoute: een reisverslag. - OM gaat Rotterdamse agent vervolgen wegens meineed - Open dagen duurzaam crematorium Pax - Rotterdam aan Zee: Avondvullend top entertainment! - Mustang Valley op zondag 4 juni - Wat u moet weten over de kenmerken van Brembo remschijven - Operator/ Productiemedewerker - Box medewerker 3 dagen - Kom samen muziek maken bij het Westlands Leerlingenorkest! - Zaken doen met Westlanders.nu - Bosfestival Westland op verrassing locatie op zaterdagavond 17 juni - Digital Marketeer - Hemato-oncologische lotgenotenbijeenkomsten bij Carma - Logistiek Coördinator - Calculator/ Werkvoorbereider - Financieel Medewerker - Assistent ploegleider Productie - Live webcam beelden A4 en N211 Wippolderlaan - Twee nachtafsluitingen Maassluissedijk in mei en juni - Zwangerschaps Event in het Westland 17 juni - Boxmedewerker - Warehouse medewerker - Recruitment Consultant KGU - Logistieke boxmedewerkers in de sierteelt - Programma 30e WESTERPOP bekend! - Bedrijfsleider loonbedrijf - Werken als C Chauffeur - Verkoop Medewerker Tuinplanten - Kamerplanten - Kassa - Restaurant van The Vineyard opent haar deuren - Logistiek medewerker - Examenkandidaten WVC nemen laatste hobbel voor examens - Wanneer moet ik het brandstoffilter in mijn auto controleren? - Van Kortenhof winnaar 6e Rotary Kennis Quiz