€ 250.000 subsidie voor modernisering greenports

Provincie Zuid Holland

€ 250.000 subsidie voor modernisering greenports

Westlanden 19.06.2014 - De provincie stelt ook in 2015 subsidie beschikbaar voor het moderniseren van de greenports.

Voor het eerste halfjaar is hiervoor € 250.000,- gereserveerd en eenzelfde bedrag voor het tweede halfjaar. De greenports vormen na de Rotterdamse haven de tweede economische sector van Zuid-Holland. Schaalvergroting, innovatie en verduurzaming zijn noodzakelijk om de toekomst van de sector veilig stellen.

Subsidieregeling

De Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen en greenportlocaties Zuid-Holland is bedoeld om plannen en onderzoeken die betrekking hebben op modernisering van het bestaande teeltareaal te financieren. Denk aan een haalbaarheidsstudie voor herstructurering, een ‘business case’ voor het gezamenlijk gebruik van duurzame voorzieningen of het verkrijgen van juridisch advies.

Rechtspersonen zonder winstoogmerk, zoals gemeenten, stichtingen en belangenverenigingen, kunnen de subsidie aanvragen. De subsidie vergoedt maximaal 50 procent van de kosten voor de inhuur van externe deskundigheid ten behoeve van planvorming voor of onderzoek naar modernisering van het bestaande teeltareaal, met een maximum van € 50.000,-. Een andere mogelijkheid is subsidie aan te vragen voor een Quickscan; daarvan kan 90 procent van de subsidiabele kosten worden vergoed. De Quickscan mag niet meer kosten dan € 10.000,-.

Greenportlocatie

Het plan of onderzoek dient betrekking te hebben op een 'greenportlocatie'. Een greenportlocatie is een kleiner of groter areaal, gelegen binnen het op kaart 2 van de Verordening ruimte (oude versie) aangewezen glastuinbouwgebied, glastuinbouwbedrijvengebied, boom-en sierteeltgebied, boom- en sierteelt-PCT-terrein, en het bollenteeltgebied. Na de inwerkingtreding van de Verordening ruimte 2014 is dit gebied aangewezen op daarbij behorende kaart 3 Teeltgebieden.

Voor het eerste halfjaar van 2015 kunnen aanvragen worden ingediend in de periode 1 juli 2014 tot 1 oktober 2014. De toedeling van de subsidie vindt plaats op basis van de inhoudelijke kwaliteit van de aanvragen.

Toegekende subsidies voor 2014

In het eerste halfjaar van 2014 zijn 9 aanvragen gehonoreerd voor een bedrag van € 237.252,-. In het tweede halfjaar zijn 8 aanvragen gehonoreerd voor een bedrag van € 188.660,-.

Voorbeelden van toegekende planvormingssubsidies:

 • business case voor aardwarmtelevering aan tuinders
 • verduurzamen gietwatersysteem
 • ontwerp van een modern kwekerijgebied
 • haalbaarheidsonderzoek ondergrondse wateropslag
 • duurzaam waterbeheer

Voorbeelden van toegekende Quickscans:

 • bevorderen van grondmobiliteit en voor het  tijdelijk stallen van grond
 • verbetering handelspositie Greenport Boskoop
 • onderzoekseisen voor vitaal tuinbouwcluster Zijlhoek
 • moderniseringslab en netwerkbijeenkomsten

Greenports in Zuid-Holland

Nederland kent 5 greenports, gebieden waar op grote schaal aan (glas)tuinbouw, bloementeelt, bollenteelt en/of boomteelt wordt gedaan. Deze greenports zijn qua toegevoegde waarde en werkgelegenheid vergelijkbaar met de mainports Rotterdam en Schiphol. 3 van deze greenports bevinden zich geheel in Zuid-Holland:

 • Westland/Oostland (vooral (glas)tuinbouw)
 • Duin- en Bollenstreek (vooral bollenteelt)
 • Boskoop (vooral boom- en sierteelt)

Een vierde gebied bevindt zich gedeeltelijk in Zuid-Holland:

 • Aalsmeer, Kaag en Braasem en Nieuwkoop (vooral sierbloementeelt en (glas)tuinbouw)

Topprioriteit voor de provincie

De greenports zijn na de Rotterdamse haven de tweede economische sector van Zuid-Holland. Met een bijdrage van € 3 miljard aan het BNP is het behouden en versterken van de greenports een topprioriteit van de provincie. Schaalvergroting, innovatie en verduurzaming moeten de toekomst van de sector veilig stellen. De provincie stelt subsidie beschikbaar voor het maken van plannen om het bestaande teeltareaal te moderniseren.

Training “Nee, dat accepteer ik niet van je!” Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info