Meer bebouwing mogelijk langs de Nederlandse kust

Rijksoverheid, Westlanders.nu

Meer bebouwing mogelijk langs de Nederlandse kust

Westlanden 18.12.2015 - De regels voor kustbebouwing worden aangepast. Als de veiligheid van de waterkering niet in het geding is en er geen belemmeringen ontstaan

voor het onderhoud van de kust, komt er meer ruimte voor (bouw)activiteiten. Zo komen er vanaf 1 juli 2016 onder andere meer mogelijkheden om strandpaviljoens het gehele jaar rond te exploiteren. Dat heeft de ministerraad besloten op voorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu.

Door meer ruimte te bieden aan initiatieven in het kustgebied wil het Rijk een veilige, aantrekkelijke en economisch sterke kust realiseren. Daartoe komt het algemeen geldende verbod op nieuwe bebouwing buiten de bebouwde kom in het kustgebied te vervallen. Het gaat om het geheel van zee, strand, zeedijken, dammen en het duingebied.

De wijziging vloeit voort uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR, 2012) en de Nationale Visie Kust (2013). De kustverdediging is goed op orde en toekomstbestendig, dat geeft ruimte voor nieuwe initiatieven. Het kabinet streeft daarnaast naar decentralisatie van de ruimtelijke ordening. In de nieuwe situatie gaat het Rijk langs de kust alleen nog over de bescherming van het achterland tegen overstromingen. Dit is opgenomen in de nieuwe Beleidslijn kust. Provincies en gemeenten gaan over de ruimtelijke kwaliteit. De voorwaarden van het Rijk over waterveiligheid waarmee provincies en gemeenten in hun bestemmingsplannen rekening moeten houden, zijn vastgelegd in het herziene Besluit algemene regels ruimtelijke ordening.

Mits het verstuiven van zand op het strand en in de duinen niet wordt gehinderd, betekent dit onder meer dat strandpaviljoens het hele jaar kunnen blijven staan. Nu nog worden veel strandtenten in het najaar afgebroken en in het voorjaar weer opgebouwd. Daarnaast worden achter de duinen die als waterkering dienen, geen eisen meer gesteld vanuit waterveiligheid. Ook daar is dus meer bebouwing mogelijk.

Op dit moment is op enkele plaatsen in Nederland ontheffing verleend voor bebouwing in het kustgebied. Een voorbeeld is het Inspiratiecentrum Grevelingen op de Brouwersdam. Dit soort bebouwing past wel in het nieuwe beleid.

Collegevragen rondom bevoorrading strandpaviljoen The Coast

Westland

Ook in Westland zijn er plannen voor meer bebouwing langs de kust, zoals het plaatsen van strandhuisjes. Probleem is dat op sommige gedeelten de kuststrook te smal is tijdens storm en hoog water. Dan komt het water (bijna) tot aan de duinen zo ook op voorgaande foto te zien is, wat extra risico 's met zich meebrengt voor paviljoenhouders.

Alleen in Monster staat nu sinds 2014 een paviljoen jaarrond op hoge palen op het strand. Daar komt het water minder ver en wordt het strand verbreed, mede door de verspreiding van het zand van de zandmotor

Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Westlands Open Podium 18 februari met Opera Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Bingomiddag bij Fun en Fit op 20 februari Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Wateringen? Meer info - Wil jij vrijwillig iets voor een ander doen tijdens NLdoet? Meer info - Verhalen rond de tafel; de bibliotheek leest voor in verschillende tehuizen Meer info - Boekbespreking over borstkanker bij inloophuis Carma Meer info - Hulp bij invullen belastingaangifte 2017 Meer info - Gezonde bustour met landelijke politici Meer info - Race mee met Nora en Dean: stichting Happy Friends Meer info