WV wil het echte verhaal over financiën gemeente

Geplaatst door Westlanders.nu op 04/03/2013 16:52 - Gewijzigd op 06/03/2013 10:09

WV wil het echte verhaal over financiën gemeente

Westland 04.03.2013 - Voor een oordeel over de financiële positie van de Gemeente Westland moet gekeken worden naar de omvang van de schulden. Reserves zeggen weinig.  

Die reserves zitten vast in bezittingen, zoals onroerend goed/langlopende leningen/niet in exploitatie genomen bouwgronden. Staat er niet genoeg geld op de bank dan zijn voor investeringen en andere uitgaven leningen nodig. Leningen moeten terugbetaald worden en voorts moet rente betaald worden over het geleende bedrag.

De financiële vermogenspositie van de Gemeente Westland moet aan de hand van de schuldenlast worden beoordeeld.

Tijdens de begrotingsraad in november 2012 heeft de fractie van Westland Verstandig een motie ingediend waarin zij het College verzocht aan de Westlandse burgers kort en bondig uiteen te zetten hoe de financiële positie van Westland is. Bij veel inwoners van Westland bestaat verwarring over de financiële positie van de Gemeente. Een groot deel van de inwoners gaat ervan uit dat de destijds na verkoop van de aandelen ontvangen gelden van Caiway en Westland Infra nog steeds op het bankrekeningboekje van de Gemeente staan.

Dat is niet het geval. Dit blijkt ook uit de perspublicatie die een gevolg was van de motie. Zelfs sprake is van het tegendeel. De Gemeente heeft een forse schuld van meer dan € 300 miljoen bij met name de Bank Nederlandse Gemeenten. In ieder geval blijkt dat de Gemeente Westland thans nagenoeg geen liggende gelden en haast geen tegoeden op bankrekeningen heeft staan en er is dus sprake van een grote schuldpositie.

Mijn fractie wenst duidelijkheid te krijgen van uw College over de wijze waarop de schulden van de Gemeente zijn ontstaan en vandaar dat wij gaarne zouden zien dat uw College een transparant inzicht geeft in de ontwikkeling van de korte en lange termijn schuldpositie van de Gemeente over de jaren 2006 tot en met heden. Wij willen duidelijk aangegeven zien worden de wijzigingen van de schuldpositie over de diverse jaren. Uit die informatie moet blijken welke bedragen de Gemeente Westland in de jaren 2006 tot en met heden heeft geleend voor investeringen, dat wil zeggen voor uitgaven die leiden tot bezit. Ook is het goed om aan te geven of er geld geleend is voor consumptie.

Wij vragen ons af welke maatregelen genomen worden door uw College om te voorkomen dat de schulden verder zullen stijgen. Weliswaar is een sluitende meerjarenbegroting een van de uitgangspunten van het College Werkprogramma, doch niet is daarin gesteld dat er geen verdere toename van schulden als uitgangspunt van een financieel beleid wordt gehanteerd.

De vraag is dan ook of eventuele overschotten/voordelen die zich voordoen, bijvoorbeeld lagere verliezen op grondexploitaties of een hogere algemene uitkering dan verwacht en alle overige baten met een incidenteel karakter, worden aangewend om de schuldenlast te verminderen. Voorts is de vraag of tegenvallers ten opzichte van de begroting als eerste worden ondervangen door aanvullende bezuinigingen en niet door het verhogen van de schuldenlast.

Voorts zal bezien moeten worden of het huidige rendement op de financiële activa –bijvoorbeeld de aandelen Bank Nederlandse Gemeenten of andere activa- door gedeeltelijke verkoop kan worden verbeterd. Is daarnaar gekeken. Is een afweging gemaakt tussen verkoop en het huidige dividendrendement? Ook kan de vraag gesteld worden of het gemeentebezit dat niet nodig is voor de uitvoering van een publieke taak afgestoten kan worden en dat de opbrengst gebruikt wordt voor aflossing van schulden.

Is onderzocht of het scherper sturen op kasstromen de financieringsbehoefte kan terugbrengen en zo kan bijdragen aan het verlagen van de schuld en dus een besparing op de rentelasten? Wat wordt er gedaan om de condities te scheppen om de schulden vanaf 2014 te kunnen stabiliseren.

Vorenstaande leidt behalve tot de hiervoor genoemde vragen nog tot de navolgende vragen:

 1. Waarop komt de totale langlopende en kortlopende schuld van Westland uit eind 2013 (langlopende schuld langer dan één jaar en kortlopende schuld korter dan één jaar)?
 2. Kan uw College een opgave doen van het verloop van de langlopende en kortlopende schulden vanaf 2006 tot en met heden? Onder langlopende schulden worden mede begrepen overlopende passiva en de voorzieningen. Laatstgenoemde posten maken volgens de bestaande boekhoudregels deel uit van de schuld. Gaat ook uw College daarvan uit?
 3. Kan uw College aangeven hoeveel vanaf 2006 jaarlijks de schuld als aandeel van de exploitatiekosten bedraagt? Hoeveel bedraagt per inwoner de schuld?
 4. Welke concrete aflossingsplannen heeft uw College door bijvoorbeeld op korte termijn gemeentebezit dat niet nodig is voor de uitvoering van de publieke taak af te stoten? Zijn er plannen om dit eventueel versneld te laten plaatsvinden?
 5. Ieder kwartaal levert de Gemeente Westland bij CBS cijfers aan over de balansstand van schulden en vorderingen. Kan uw College de bij CBS aangeleverde gegevens over de laatste vijf jaar beschikbaar stellen?
 6. Welke condities zijn gecreëerd om de schuld te laten afnemen?
 7. Kan het College een overzicht geven van de hoogte van de kort- en langlopende schulden van Westland vanaf 2006 tot heden? Kan aangegeven worden of de openstaande geldleningen zijn aangewend voor investeringen/consumptie?
 8. Welk effect hebben de grondexploitaties/investeringsprogramma’s (direct of indirect of via de gebonden partijen) op de hoogte van de totale uitstaande schuld?
 9. Tot welk bedrag kan de Gemeente Westland bij BNG of andere bankinstelling gelden lenen?
 10. Welk effect heeft het uitvoeren van projecten waarvoor de gelden (gedeeltelijk) gereserveerd zijn op de totale schuld?
 11. Kan uw College onze visie bevestigen dat ook bijvoorbeeld de kosten van het nieuwe gemeentehuis indien het al zover zou komen, hetgeen onze fractie uiteraard niet hoopt, dat die ook weer geleend moeten worden bij de BNG en dat daardoor de totale schuld oploopt?
 12. Bent u het met onze fractie eens dat ook al zijn gelden gereserveerd, zoals in dit geval de bouw van een nieuw gemeentehuis, die gelden niet daadwerkelijk “op de plank liggen”, doch –in het meest optimale geval- zijn terug te vinden in gemeentelijke activa?
 13. Worden de aflossingen op totale schuld bij de BNG opnieuw geleend of worden die afgelost uit binnengekomen gelden?
 14. Kan uw College exact aangeven welk bedrag bijgeleend is moeten worden om de BNG tot de renteconversie zoals deze recentelijk is uitgevoerd, te bewegen? Kan uw College nogmaals de berekening maken zoals die in het Raadsvoorstel van eind 2012 is gemaakt op basis van op dat moment voorlopig bekende cijfers? Hoe is het uiteindelijk exact financieel afgewikkeld? Welk rentepercentage en welk bedrag is bijgeleend?
 15. Welke concrete maatregelen worden genomen om de schuldpositie af te bouwen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens

Namens de fractie Westland Verstandig

Kerstconcert De Woerdblok - Naaldwijk Meer info - Kerstmeeting 2017 op tweede kerstdag Meer info - Jaarwisseling 2017-2018 in Midden-Delfland! Meer info - Westlandse kinderopvang in actie voor Stichting Babyspullen Meer info - Kom in de Kas 2018 in Honselersdijk. Meer info - Oliebollenverkoop door Westlandse scoutings Meer info - De Nieuwe Rank op Kerstmarkt 2017 Meer info - Westlandse Kampioenschappen zaalvoetbal 2017 Meer info - Kerstconcert Christelijk Residentie Mannenkoor Meer info - Optreden Koor Manna Careyn Woerdblok op 20 december Meer info - Move to Catch zoekt; Regelend, communicerend, commercieel administratief medewerker Meer info - Koffieconcert in de Hofboerderij 17 december Meer info - Informatiebijeenkomst vervanging kademuur De Wip Meer info - Vrachtwagen gekanteld op bouwterrein Meer info - The Vape Store zoekt Full- of part-time E-sigaret specialist (m/v) Meer info - Vooraankondiging: Nieuwjaarsduik Westland op 1 januari 2018! Meer info - Kerstconcert Tiener- en Kinderkoor Eigenwijs in Lambertuskerkje Meer info - Kerstinzamelingsactie in de Heenweg Meer info - Thema-avond zending op 11 december Meer info - Workshop gedichten schrijven in douanehuisje Meer info - Innovatie en inspiratie met Bloem, Groen & Styling Meer info - Doe mee aan Santarun Westland op 16 december! Meer info - Kerstlunch voor Westlandse Veteranen Meer info - Maandag 11 december, inloopspreekuur Adviesraad Sociaal Domein - Jeugd Meer info - Optreden koor Rejoice in de St. Jan de Doperker Meer info