College beantwoordt vragen PvdA over Koningshof

College Maassluis

College beantwoordt vragen PvdA over Koningshof

Maassluis 12.04.2014 - De fractie van de PvdA heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouder over Multifunctioneel Centrum Koningshof.

Het college heeft de vragen als volgt beantwoord.

Naar aanleiding van een tijdens een lijsttrekkersdebat op 6 maart jl aan de orde gekomen situatie met betrekking tot het Multifunctioneel Centrum Koningshof in onze gemeente stelt u ons een aantal vragen over de Koningshof.

Deze hebben enerzijds betrekking op de bedrijfsvoering van deze autonome stichting en anderzijds op de gemeentelijke financiële ondersteuning van deze organisatie.

Uw vragen herhalen wij onderstaand en per vraag geven wij u onze reactie.

Voor het opstellen van deze reactie hebben wij, voor wat betreft de vragen die gerelateerd zijn aan de bedrijfsvoering van “Koningshof” en geen directe verantwoordelijkheid van ons gemeentebestuur betreffen, overleg gehad met het bestuur van deze stichting.

  1. 1.      Bent u met ons van mening dat alle Maassluizers die gewoon willen betalen en zich houden aan de regels een bijeenkomst in de Koningshof zouden moeten kunnen organiseren en dat onderscheid maken naar afkomst of geloof uit den boze is en regelrecht indruist tegen artikel 1 van de Grondwet? Hoe verklaart u de beschreven verschillende reacties voor bijeenkomsten op gelijke data en gelijke zalen?

Wat het eerste deel betreft van deze vraag delen wij u mening.

Ten aanzien van het verschil in reacties verklaart het bestuur van Koningshof dat deze zijn te herleiden tot wederzijdse miscommunicatie tussen bedrijfsleiding van Koningshof en de aanvrager wegens niet met elkaar overeenstemmende wederzijdse verwachtingen.

  1. 2.      Heeft het gesprek tussen de voorzitter van de stichting en de betrokkene al plaatsgevonden? Zo nee, wanneer zal dat plaatsvinden? Zo ja, wat heeft dat gesprek opgeleverd? Indien de kwestie is opgehelderd horen we graag hoe dit soort teleurstellingen in de toekomst kunnen worden vermeden.

Het door u bedoelde gesprek heeft plaatsgevonden en de wederzijdse bevindingen en argumentatie zijn op heldere en op goede toon naar elkaar uitgesproken. Wat de toekomst betreft: het betreft hier een eenmalige zaak die ruim een jaar geleden speelde en door betrokken partij niet eerder als incident bij het bestuur van Koningshof blijkt te zijn aangekaart. Het standpunt van het bestuur van Koningshof houdt in dat zij geen aanleiding vindt het beleid bij te stellen en dat een ieder in Koningshof welkom is.

  1. 3.       Wij horen ook vanuit het verenigingsleven dat de zalen en catering in Koningshof erg duur zijn en dat veel maatschappelijk actieve organisaties andere locaties huren omdat de Koningshof weliswaar prachtig is, maar zichzelf uit de markt prijst. Op de website van de Koningshof wordt geen inzicht gegeven in de prijzen. Waarom is de prijslijst van zaalhuur, catering en andere diensten niet gewoon openbare informatie op de website van de Koningshof en voor alle Maassluizers en mensen buiten de stad te raadplegen? Welk kortingspercentage wordt toegepast voor maatschappelijk relevante huurders?

Koningshof hanteert voor zaalgebruik en consumpties en overige gebruiksvoorzieningen marktconforme tarieven met een differentiatie naar de zakelijke markt, de non-profit sector, alsook de lokale verenigingen. De zaaltarieven vormen onderdeel van het overleg dat Koningshof met aanvragers voert ten aanzien van de vragen en voorwaarden bij het gebruik van de gevraagde zaalruimte. De website van Koningshof vermeldt uitgebreid de prijzen van de catering en biedt, naast telefonisch/e-mailcontact ruime mogelijkheden voor het verkrijgen van een offerte op maat.

  1. 4.      Eind vorig jaar is er op basis van een apart verzoek, naar aanleiding van 20.000 euro extra aan subsidie verstrekt. Hoeveel geld is er de afgelopen jaren naar de exploitatie van Koningshof gegaan en hoe hoog zijn de tekorten van de Koningshof de afgelopen jaren? Welke acties zijn er ondernomen om de Koningshof minder verlies te laten lijden?

De gemeente Maasluis heeft de afgelopen jaren als volgt financiële bijdragen geleverd:

Jaar                       Gemeentelijke bijdrage                                             

2005                      € 17.000,= aanloopkosten ten laste van Renovatiekrediet                                         

2006        € 17.000,= bijdrage wegens onvoorziene uitgaven onderhoud en beheer aanloopperiode nieuw gebouw

2009                      € 17.000,= subsidie onder de noemer “blijk van waardering voor het totale scala van activiteiten dat zij in haar accommodatie organiseert en de mogelijkheid aan anderen biedt om het sociale en culturele leven in Maassluis te bevorderen”

2010                      € 20.000,= structurele vergoeding onderhoud gebouw

2011                      € 20.000,= idem

2012                      € 20.000,= idem

2012                      € 19.498,= subsidie onder de noemer “blijk van waardering voor het totale scala van activiteiten dat zij in haar accommodatie organiseert en de mogelijkheid aan anderen biedt om het sociale en culturele leven in Maassluis te bevorderen”

2013      € 50.000,= idem. Via afzonderlijke raadsinformatiebrief hebben wij u hierover op de hoogte gesteld (ADV-14-02475).

Als het gaat om de bedrijfsexploitatie van Koningshof heeft de gemeente geen rol om ten aanzien daarvan zelf acties te ondernemen.

De verantwoordelijkheid in dezen ligt immers bij het bestuur van Koningshof.

Het verbeteren van de exploitatie is een voortdurend aandachtpunt van dat bestuur.

Zo heeft zij technische maatregelen getroffen m.b.t. het gebouwbeheer, “vrienden- en verkoopacties” en gewerkt aan de verhoging van de aantrekkelijkheid van haar activiteitenaanbod. Voorts zijn door Koningshof inspanningen geleverd om personeel zo efficiënt mogelijk in te zetten. Tot slot heeft Koningshof veel tijd en energie gestoken in het fusieproces met “Theater Schuurkerk” i.c. het overnemen van de theaterfunctie alsmede het opzetten van een muziekschool.

Vanuit haar maatschappelijke ondernemingsgeest zal het bestuur Koningshof met ambitie  invulling blijven geven aan haar verantwoordelijkheid.

Onverlet het vorenstaande zullen wij de komende tijd nader van gedachten wisselen met het bestuur van Koningshof over de exploitatie van haar accommodatie. Wat de achtergronden hiervan zijn hebben wij recent verwoord in onze raadsinformatiebrief (ADV-14-02475) waarnaar wij u kortheidshalve verwijzen.

Wij vertrouwen erop u met het bovenstaande voldoende te hebben ingelicht.

 

 

Hou van blauw: beschilderde beelden en ‘Delfts blauw’ in Wateringen. Meer info - Oproep deelname 6e Open Atelierroute Wateringen/Kwintsheul Meer info - World Horti Center open tijdens Kom in de Kas Meer info - C&E Draad Bewerking zoekt medewerker Productie/Logistiek (programmeren) Meer info - S.v.Holstein Transport zoekt vrachtwagenchauffeur Meer info - Gratis skateboardlessen in Naaldwijk Meer info - Paasconcert - Groote Kerk Maassluis Meer info - Kenniscafé 10 april locatie De Tuinderij in De Lier Meer info - Liveshow KWF: Nederland staat op tegen kanker Meer info - Humor en hilariteit in HinkeBilly door De Plankeniers Meer info - Voorjaarsmarkt De Hooge Tuinen Meer info - Tekno Event op 19 mei Meer info - Je eerste stap op de maan Meer info - Inloopspreekuur Adviesraad Sociaal Domein – Jeugd Meer info - Midden-Delfland Dagen 2018 Meer info - Informatieavond over antenne-installatie in kerktoren Hoornseweg Meer info - Kinderen met een beperking maken kennis met golfsurfen Meer info - Orgelconcert door Jan van Westenbrugge Meer info - Jongerenviering 25 maart; de weg kwijt Meer info - Expositie bij de Pluktuin Meer info - Bootcamp mee met Nora en Dean: stichting Happy Friends Meer info - Voorjaar vogelexcursie in het Staelduinse Bos Meer info - Schrijfster Aaf Brandt Corstius in Bibliotheek Monster Meer info - Kom naar de vrijwilligersmarkt voor nieuwe energie Meer info - Tweede editie schoolhandbaltoernooi op 30 maart Meer info