1e Termijn LPF-Westland bij behandeling Programmabegroting 2016-2019

Advertorial LPF Westland

1e Termijn LPF-Westland bij behandeling Programmabegroting 2016-2019

Westland 05.11.2015 - Hieronder treft u de inbreng in 1e termijn van de fractie van LPF-Westland aan voor de begrotingsbehandeling van dinsdag 10 november a.s.

'Voorzitter, bij de behandeling van de Voorjaarsnota/Voortgang CWP trapte ik af met de woorden : ‘Voor u staat een fractievoorzitter van een constructief meedenkende oppositiepartij’. Waarschijnlijk hebben die woorden een verkeerde impact gehad want van onze korte en bondige inbreng die middag is zo goed als niets terug te vinden in deze begroting. Om met de deur in huis te vallen : Mocht u college dit bewust hebben gedaan of wanneer dit de nieuwe lijn wordt van ‘samen optrekken’ dan kan ik u namens de fractie van LPF Westland mee delen dat wat ons betreft die hele behandeling in juni kan komen te vervallen…

Meest benieuwd waren en zijn we naar de voorstellen rondom de zogenaamde kluswoningen. Expliciet hebben we gevraagd naar een eventuele financiële component zodat dit bij de begroting geregeld kon worden. In het hele traject zijn we door wethouder Weverling meegenomen en zijn we aanwezig geweest bij meerdere ambtelijke besprekingen. Uiteraard de welgemeende complimenten hiervoor aan het adres van de wethouder! Maar waarom dan nu geen voorstel in deze begroting? Het moet de raad van Westland zijn die bepaalt of zij hier geld beschikbaar voor wil stellen en een motie als deze mag niet stranden in een collegevergadering waarbij een kansrijk plan als dit sneuvelt… Overigens sluit de motie kluswoningen perfect aan bij het voornemen van het college om de gemeentelijke vastgoedportefeuille te verkleinen.

Ook de unaniem aanvaarde motie inzake loslaten maximale woninginhoud komt nog maar zeer traag op gang terwijl burgers en bouwbedrijven hier graag gebruik van willen maken. Deze week ontvingen wethouder Weverling en ondergetekende nog een brief van een burger die nu al een jaar op de uitwerking van de motie zit te wachten en die schreef de indruk te hebben dat de raad en de wethouder wel willen, maar dat diegene die de motie moeten uitwerken de boel frustreren…

Het gaat te ver om hier onze hele inbreng van de VJN opnieuw op schrift te stellen en wij verzoeken het college dan ook nogmaals kennis te nemen van de zaken die wij in juni hebben ingebracht en waar dus in grote lijnen niets mee gedaan is! Op verzoek kunnen wij onze inbreng u nogmaals toesturen…

Een groot politicus zei ooit : ‘Wie verandering in dit land wil, zal in beweging moeten komen’ . Dat geldt dus ook voor Westland. LPF Westland ziet te weinig beweging op vlakken die er toe doen en waar geen bakken geld voor nodig zijn, maar gezond verstand en durf om iets aan te pakken. Klein voorbeeld : topsportbeleid! De wethouder weet niet hoe snel hij iedere sporter op twitter moet feliciteren, maar helaas blijft het bij woorden. LPF Westland vraagt zich af wanneer het topsportbeleid nu werkelijk uit de startblokken komt!?

Voorzitter, het college is er trots op om een meerjarige sluitende begroting aan te leveren. Uiteraard zijn wij daar net zo blij mee als het college alleen vragen wij ons af waarom de burger de hobby’s van dit college moeten betalen. Naast 3 ton extra OZB op jaarbasis voor de inflatie wordt er ook nog eens 4,5 ton aan belasting verhoging doorgevoerd door het maximale (3%) van de macronorm op te zoeken. En dat onder het bewind van een VVD-wethouder. ONGELOFELIJK! Het lijkt wel of de PvdA hier aan de macht is… De eigen hobby’s laten betalen door de bevolking zonder eerst te kijken of de eigen uitgaven niet omlaag kunnen! Een motie zullen wij een ieder spoedig doen toekomen.

'Duidelijkheid en daadkrachtig' verkiezingsprogramma LPF Westland.

Positief staat LPF Westland tegenover de zaken die worden opgepakt bij openbare orde en veiligheid : de samenwerking met lokale beveilingsbedrijven en de spoedige aansluiting bij de Opvang Verwarde Personen zijn 2 zaken die al langer door LPF Westland naar voren zijn geschoven en nu ook in de praktijk tot wasdom komen! Ook staan we positief tegenover de verlenging van de rechten ten aanzien van het PGB tot juli 2016. We vragen wel om snel met duidelijkheid te komen over de situatie na juli 2016! Uiteraard ook goed om te constateren dat het open blijven van Zwembad De Hoge Bomen in Naaldwijk nu ook formeel geregeld is, dank aan allen voor het voortschrijdend inzicht!

Zorgen maken we ons om de schuldpositie, net als andere partijen en de provincie vinden wij de reactie van het college iets te kort door de bocht : we kunnen de rente makkelijk betalen… Net als de provincie gaan we ervan uit dat de schuldpositie snel omlaag moet en we verwachten dan ook komend jaar voorstellen die daaraan tegemoet komen!

Alvorens tot een afsluiting te komen alvast een opmerking op het raadsbesluit en dan met name besluit 5 : Het samenvoegen van de bestemmingsreserves WMO, WMO-mo deel en Risicobeheersing maatschappelijk domein tot de bestemmingsreserve Sociaal Domein. De fractie van LPF Westland is hier principieel tegenstander van omdat de reserve WMO is opgebouwd om voor WMO doeleinden (zorg) in te zetten en niet zomaar overal in te zetten in het sociaal domein omdat dit gespaarde geld dan ook aan ict-doeleinden etc kan worden ingezet en dat is nooit de bedoeling geweest. Daarom zullen we tegen dit besluit stemmen indien dit niet veranderd wordt!

Voorzitter, hoe belangrijk een begroting als deze ook is, de maatschappelijke discussie gaat momenteel heel ergens anders over en daar zegt deze begroting helemaal niets over…

Vorige week kwamen 2.200 asielzoekers naar Nederland

De vluchtelingen/asielzoekers die Europa overspoelen zorgen voor flinke problemen en verhitte discussies waarbij wel gepraat wordt maar niet geluisterd… Westland kampt al met een onuitvoerbare taak inzake het huisvesten van statushouders en het college heeft niet de moed om aan het ministerie mede te delen dat wij hier gewoon niet aan kunnen voldoen. Een nota bene aangenomen motie van deze raad om de taakstelling van statushouders omlaag te brengen heeft maanden in de bureaula van een ambtenaar gelegen. LPF Westland verlangt van dit college een duidelijke sturing waarbij persoonlijke voorkeuren van bewindslieden en ambtenaren ondergeschikt dienen te zijn aan de uitspraken van de raad. Wanneer Westland niets doet moeten we vanaf nu tot december 2016 250 woningen beschikbaar stellen aan statushouders op een totaal van 300 vrijkomende woningen. ONUITVOERBAAR! Dus nogmaals college, neem uw verantwoordelijkheid en zeg nee tegen deze taakstelling of voer de LPF-motie uit die alleen maar woningen of andere vormen van huisvesting  beschikbaar wil stellen aan gezinnen! Er is landelijk gezien een overmaat aan politieke correctheid op dit onderwerp, de meeste colleges slikken alles wat er opgedragen wordt, maar hier kan het gewoonweg niet…

Wanneer het college hier geen duidelijke lijn volgt zal Westland vrij snel niet meer het Westland zijn dat we nu (nog) kennen. Eigen jongeren trekken hier noodgedwongen weg, gescheiden vrouwen kunnen door het zieke beleid bij de woonverdeling achter aan sluiten bij statushouders en ga zo maar door. Het Westland is groot geworden door een buitensporig hoge mate van sociale cohesie en onze nieuwkomers lijken daar weinig mee van doen te hebben…

Dan de vluchtelingen: op moment van schrijven is er nog geen infodag/conferentie geweest voor de Westlandse raad over dit onderwerp, maar zoals al eerder door LPF Westland uitgesproken : zo’n bijeenkomst moet openbaar zijn en het liefst in de avonduren zodat de burgers ook in de gelegenheid worden gebracht om kennis te nemen van datgene wat gepresenteerd wordt aan de raad door het college.

Een groot deel van de (Westlandse) bevolking maakt zich terecht grote zorgen, die zorgen deelt de fractie van LPF Westland en wij zullen die zorgen ook uiten in de raad van Westland.

Wij gaan ervan uit dat het college van Westland ook echt gaat luisteren naar haar burgers. Luisteren is overigens wat anders dan aanhoren, dat gebeurt in heel het land maar over het algemeen luistert men niet echt en worden insprekers weggezet als xenofoob en racistisch… Wij verwachten van het college van Westland dus geen politiek correcte houding maar een realistische houding op dit dossier!

Tot zover in 1e termijn,

Dave  van der Meer

Fractievoorzitter LPF Westland

Advertorial 

Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Westlands Open Podium 18 februari met Opera Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Bingomiddag bij Fun en Fit op 20 februari Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Wateringen? Meer info - Wil jij vrijwillig iets voor een ander doen tijdens NLdoet? Meer info - Verhalen rond de tafel; de bibliotheek leest voor in verschillende tehuizen Meer info - Boekbespreking over borstkanker bij inloophuis Carma Meer info - Hulp bij invullen belastingaangifte 2017 Meer info - Gezonde bustour met landelijke politici Meer info - Race mee met Nora en Dean: stichting Happy Friends Meer info