College geeft antwoord op vragen over geluidshinder langs wegen

College Westland

College geeft antwoord op vragen over geluidshinder langs wegen

Westland 06.10.2014 - De fractie Westland Verstandig heeft het College vragen gesteld over de toename overlast door reconstructie van diverse wegen in Westland.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt: (foto archief)

Vraag 1
Welke concrete maatregelen neemt het College als dit soort klachten door omwonenden wordt geuit? Wordt er dan direct contact opgenomen met de Provincie om te bezien of er een oplossing mogelijk is. Welke mogelijkheden heeft in geval van een provinciale weg de gemeente om alsnog de toenemende overlast bij de bewoners te doen afnemen? Is het plaatsen van een geluidsscherm dan een oplossing?

Antwoord 1
De Provincie voldoet formeel aan de regelgeving voor wat betreft het geluid. De provincie heeft als regulier beleid dat als een ontwikkeling past binnen de wettelijke kaders er dan ook geen maatregelen genomen worden. Wij spannen ons in richting provincie om te bekijken wat de mogelijkheden zijn om de bewoners die overlast ondervinden, tegemoet te komen.

Vraag 2
Vaak is de communicatie tussen de Provincie en de betreffende bewoners erg slecht te noemen. De Provincie informeert de mensen niet en als ze al informeren, gebeurt dat vaak op een wijze die achteraf bezien niet overeenkomt met de feiten. Welke rol wenst de gemeente in deze op zich te nemen en is het niet beter dat het College met de betreffende afdelingen van de Provincie contact opneemt om bij de reconstructie deze beter af te stemmen met de omwonenden en ook te bezien in hoeverre klachten van omwonenden kunnen worden opgelost?

Antwoord 2
Formeel is de provincie de gesprekspartner voor bewoners vanuit de projectrol. De gemeente is aanwezig geweest bij enkele gesprekken met de bewoners van de Dijkweg. Wij spannen ons in richting provincie om te bekijken wat de mogelijkheden zijn om de bewoners die overlast ondervinden, tegemoet te komen. Overigens zijn wij het niet eens met uw stelling dat de provincie vaak slecht communiceert. Dat neemt niet weg dat de provinciale communicatie in onze ogen soms beter kan. Wij zien het als onze taak ook de communicatieve belangen van onze inwoners te behartigen. In onze contacten met de provincie is communicatie daarom een steeds terugkerend onderwerp.

Vraag 3
Is het College eventueel bereid om de betreffende inwoners van Westland die buiten hun toedoen meer geluids- en andere overlast van reconstructies ondervinden te faciliteren in zoverre dat deugdelijke geluidsmetingen worden georganiseerd en dan door of op initiatief van de gemeente plaatsvinden samen met de betreffende bewoners?

Antwoord 3
Bij een wijziging of aanleg van een weg wordt in het kader van de Wet geluidhinder (Wgh) een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Zo’n onderzoek moet dus voldoen aan de wettelijke kaders.

Vraag 4
Lijkt het niet goed om bij de komende begroting een bedrag uit één van de reserves te oormerken voor bijkomende gevolgen van wegreconstructies?

Antwoord 4
Bij de Prorap komen wij met een voorstel om gelden te reserveren voor de geluidsproblematiek rondom de N213 en N223.

Wij gaan ervan uit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Westland

de secretaris, de burgemeester,

M. van Beek J. van der Tak

Meer verlof voor partner bij geboorte baby Meer info - 3e editie A Local Swim Westland; Samen sterker tegen ALS! Meer info - Gratis computerles voor senioren Meer info - Kies je klus in Midden Deflland Meer info - Kleurrijke inhoud op de Negenmaandenbeurs Meer info - Leerlingen Johannesschool op onderzoek Meer info - Haags powertrio LaBomba in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Pop-Up Atelier in Koningshoek Maassluis Meer info - Orgelconcert 3 maart met Arjan Breukhoven Meer info - Dart-toernooi op zaterdag 17 maart Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info