Gemeente Westland overweegt invoering startersbeurs

College Westland

Gemeente Westland overweegt invoering startersbeurs

Westland 14.11.2014 - De fractie van D66 Westland heeft het College vragen gesteld inzake het invoeren van een startersbeurs tegen jeugdwerkloosheid.

Als gevolg van het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Hoeveel werklozen in de leeftijd van 18 tot en met 26 jaar met een startkwalificatie (diploma) zijn er in de gemeente Westland?

Antwoord 1

Het aantal geregistreerde werkloze jongeren tot 27 jaar in Westland bedraagt momenteel op 285 . Van deze jongeren beschikt de helft niet over een startkwalificatie .

Vraag 2

Heeft het college reeds concrete plannen om de jeugdwerkloosheid binnen de gemeente tegen te gaan? Zo ja, welke plannen betreft dit?

Antwoord 2

Wij hebben onze integrale aanpak voor werkloze jongeren vanuit het Actieplan Jeugdwerkloosheid op het Werkplein. Jongeren aan de slag (JAS) vormt een sluitende aanpak door integrale samenwerking tussen Werk & Inkomen, Werkstroom en Voortijdig Schoolverlaters (VSV). Verder bieden wij ‘Met zorg aan de slag’; coaching door een zorgconsulent van jongeren met problemen op meerdere leefgebieden.

Het doel is om jongeren te stabiliseren door te verbinden met zorgtrajecten (CJG, Jeugdzorg, GGZ), dagbesteding, zorgnetwerk, vrijwilligerswerk of schuldhulpverlening. In de vervolgstap is de doelstelling terug naar school, werken of een werktraject. Naast de Westlandse aanpak zijn we ook in de regio actief om kansen voor jongeren te vergroten. In het kader van de regionale werkgeversbenadering wordt in de arbeidsmarktregio Haaglanden en Zuid-Holland Centraal een regionale toolbox werkgeversdienstverlening samengesteld. Met de instrumenten in deze toolbox worden plaatsingen bij werkgevers bevorderd. De Leerwerkcheque is een instrument om werk- en leerkansen voor jongeren tot 27 jaar te vergroten.

De Leerwerkcheque wordt steeds vaker ingezet door gemeenten voor jongeren zonder startkwalificatie om een leerwerkplek voor een BBL-opleiding (Beroepsbegeleidende Leerweg) bij een werkgever te ondersteunen. Ook in Westland worden jongeren – die een bijstandsuitkering ontvangen en niet beschikken over een startkwalificatie – op maat ondersteund vanuit instrumenten die worden opgenomen in de regionale toolbox. Momenteel vindt regionale afstemming plaats over eenduidige criteria voor de inzet van de Leerwerkcheque.

Vraag 3

Is het college bekend met de Startersbeurs?

Antwoord 3

Wij zijn bekend met de Startersbeurs Nederland, waar inmiddels 150 gemeenten zich bij hebben aangesloten. De Startersbeurs is er op gericht om aansluiting met de arbeidsmarkt te ondersteunen voor afgestudeerde jongeren. Jongeren kunnen – na het behalen van hun diploma – zes maanden lang ‘competenties’ en ‘vaardigheden’ ontwikkelen bij reguliere werkgevers. Westland is in de Arbeidsmarktregio Haaglanden en Zuid-Holland Centraal in gesprek over de effectiviteit van de Startersbeurs en Leerwerkcheque. Daarbij blijkt de systematiek van de Starterbeurs en de Leerwerkcheque steeds dichter bij elkaar te komen, omdat gemeenten de doelgroep van beide instrumenten verruimen.

Vraag 4

Deelt het college de mening van D66 Westland dat de Startersbeurs een goede regeling is om de jeugdwerkloosheid terug te dringen?

Antwoord 4

Wij vormen ons momenteel een mening over de Startersbeurs vanuit de regionale en landelijke ervaringen van andere gemeenten met de Startersbeurs. Dit in relatie tot de regionale Leerwerkcheque. Dit heeft wethouder El Mokaddem in de begrotingsraad toegelicht naar aanleiding van de motie Startersbeurs.

Vraag 5

Zo ja, is het college bereid om de gemeente Westland op korte termijn een van de deelnemers aan de regeling te laten worden?

Antwoord 5

Als uit de ervaringen blijkt dat de regeling succesvol is en een positieve bijdrage kan leveren aan de bestrijding en preventie van Jeugdwerkloosheid in Westland - naast de regionale Leerwerkcheque - dan wordt een afweging gemaakt over deelname aan de Startersbeurs. De beschikbare middelen voor preventie van Jeugdwerkloosheid in het Westland spelen hierbij een rol. De inzet van instrumenten voor arbeidsbeperkten en jongeren in de bijstand wordt opgenomen in de re-integratieverordening die in het eerste kwartaal van 2015 aan de raad wordt voorgelegd.

Vraag 6

Indien het college niet bereid is deel te nemen aan de regeling, op grond van welke overwegingen is het college die mening toegedaan?

Antwoord 6

Wij hebben de deelname aan de Startersbeurs in onderzoek. Op basis van dit onderzoek en informatie nemen we een standpunt in over inzet van dit instrument ter bestrijding van Jeugdwerkloosheid naast de Leerwerkcheque. Wij gaan ervan uit uw vragen met deze brief zijn beantwoord.

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Westland

de secretaris, de burgemeester,

M. van Beek J. van der Tak

Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Bingomiddag bij Fun en Fit op 20 februari Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Wateringen? Meer info - Wil jij vrijwillig iets voor een ander doen tijdens NLdoet? Meer info - Verhalen rond de tafel; de bibliotheek leest voor in verschillende tehuizen Meer info - Boekbespreking over borstkanker bij inloophuis Carma Meer info - Hulp bij invullen belastingaangifte 2017 Meer info - Gezonde bustour met landelijke politici Meer info - Race mee met Nora en Dean: stichting Happy Friends Meer info - Zeefdrukken Moerman in Museum Maassluis Meer info