Grondsnipperbeleid gemeente Westland verloopt stroef

Geplaatst door Westlanders.nu op 01/09/2015 08:12

Grondsnipperbeleid gemeente Westland verloopt stroef

Westland 01.09.2015 - Bij de fractie van Westland Verstandig komen geregeld berichten binnen over Westlandse inwoners

die bereid zijn om bij hun percelen aangrenzend openbaar groen zelf te gaan onderhouden en mee te denken in de inrichting. Uiteraard heeft Westland een beleidsplan over snippergronduitgifte en de aanpak van niet gereguleerd gebruik van gemeentegrond. In die beleidsnota is het grondsnipperbeleid vastgelegd, wat een grondsnipper is en wanneer deze voor uitgifte in aanmerking komt etc. Het gaat om grondsnippers kleiner dan 30m2.

Ondanks de beleidsnota bestaat er bij Westlandse inwoners vaak onduidelijkheid over in welke gevallen verzoeken wel voor toewijzing in aanmerking komen en gevallen waarin dat niet het geval is.

 

Degenen die een stuk snippergroen/snippergrond willen verwerven beklagen zich erover dat zowel de communicatie met de gemeente niet goed is alswel dat -mede ten gevolge waarschijnlijk van die communicatie- hen volstrekt onduidelijk is waarom zij niet in aanmerking komen om een stuk snippergrond te mogen annexeren/onderhouden. Vaak gaat het de betreffende verzoekers niet eens om de eigendom, maar meer om “bevrijd” te worden van een stuk slecht onderhoud door de gemeente van een stukje groen, het idee dat men het beter kan dan tot nog toe door de gemeente gebeurd is en uiteraard ook om de eigen tuin/het eigen groen uit te breiden. In de beleidsnota wordt aangegeven dat bij het College jaarlijks 100 aanvragen binnenkomen voor het gebruik van stukjes snippergroen.

Inmiddels is uit eerdere vragen van Westland Verstandig gebleken dat de arbeidskosten voor de behandeling van de verzoeken hoger zijn dan de huuropbrengsten en de vermeden onderhoudskosten.

Een heel recent verzoek is bijvoorbeeld bij Hertenlaan nr. 7 in Honselersdijk. De eigenaar wil een perceel grond zelf gaan inrichten van circa 22.5m2. Diverse malen heeft de betreffende eigenaar contact gehad met de gemeente maar werd, naar zijn beleving, aan het lijntje gehouden. Zelfs werd verteld dat de Raad in april/mei een besluit zou nemen over zijn verzoek en het grondsnipperbeleid. Vervolgens heeft hij, ondanks diverse verzoeken om een reactie te krijgen, niets meer gehoord. De betreffende eigenaar heeft een concreet plan aangeleverd voor het stukje groen. Dit soort voorbeelden zijn er meer.

Dit leidt tot de volgende vragen:

-         Hoeveel verzoeken ontvangt de gemeente Westland per jaar voor overname van een stukje snippergroen? Hoeveel verzoeken worden gehonoreerd? Hoeveel verzoeken worden afgewezen?

-         In commissieverband is gebleken dat de kosten van het hele snippergroenbeleid veel hoger waren dan de opbrengsten. Hoe is dat inmiddels omdat al meer dan twee jaar geleden daarover gesproken is in de commissie?

-         Waarom wordt er zo slecht gecommuniceerd met de verzoekers om snippergroen in gebruik te mogen nemen? Op welke wijze kan die communicatie verbeterd worden?

-         De fractie van Westland Verstandig vraagt zich af of niet het snippergroenbeleid aan een nieuwe benadering onderhevig is? Het valt op dat veel inwoners van Westland niet zo zeer uit zijn op het uitbreiden van hun eigendom, maar wel op het beter en anders onderhouden van een stukje snippergroen dan tot nog toe het geval is. Moet op dit laatste niet meer ingezet worden zodat volstaan kan worden met eenvoudige gebruiksafspraken en de gemeente te allen tijde het gebruik weer kan beëindigen als dat nodig is?

-         Kan het niet zo zijn dat Buurt in Uitvoering en het snippergroenbeleid gecombineerd worden en dat daar een nieuwe vorm van het beheer van kleine stukjes groen vorm en inhoud gegeven wordt? Is het College bereid om daarover in de commissie concrete voorstellen te doen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens

Namens de fractie Westland Verstandig

 

 

Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Bingomiddag bij Fun en Fit op 20 februari Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Wateringen? Meer info