Tekst en uitleg over geluids- en trillingsoverlast N223

Geplaatst door Westlanders.nu op 17/07/2015 07:56 - Gewijzigd op 17/07/2015 08:03

Tekst en uitleg over geluids- en trillingsoverlast N223

De Lier 17.07.2015 - De fractie Westland Verstandig heeft collegevragen gesteld over geluids- en trillingsoverlast aan de Karel Doormanlaan in De Lier.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Is het College bekend met de klachten van de bewoners en is het College bereid om met hen daarover een gesprek te gaan voeren?

Antwoord 1

Het college is bekend met de klachten. Bevoegdheden ten aanzien van wegreconstructies (en de gevolgen hiervan) zijn echter belegd bij de provincie. De provincie zal deze klachten onderzoeken en zo nodig maatregelen treffen. (foto archief)

Vraag 2

Een oplossing zou kunnen zijn het aanbrengen van een betonnen verhoging van bijvoorbeeld een halve meter daar waar elders een vangrail is en hier lage struiken. Die zouden dan wellicht het geluid in essentie kunnen opvangen. Is dit een oplossing?

Antwoord 2

Een dergelijke betonnen geluidwerende constructie biedt geen oplossing. De bestaande groenvoorziening (haag) is reeds hoger dan een halve meter en heeft een betere geluidwerende werking dan een harde lage constructie.

 

Vraag 3

Kan het College de verkeerscijfers verstrekken die aan de Provincie zijn gegeven voor de berekening van het huidige en toekomstige geluid?

Antwoord 3

Ja deze cijfers kunnen worden verstrekt en ontvangt u via de griffie. Graag voegen wij hier het volgende aan toe. Deze cijfers betreffen de verkeersgegevens van zowel gemeente Westland als de provincie en zijn verwekt in het Westlands verkeersmodel. Dit model is opgesteld door een onafhankelijk adviesbureau. Op basis van dit verkeersmodel heeft de provincie vervolgens geluidsberekeningen gemaakt die weer als basis hebben gediend voor de akoestische onderzoeken die deel uitmaken van de bestemmingsplanprocedure. Indien u na deze toelichting de cijfers alsnog wenst te ontvangen, dan vernemen wij dat graag.

 

Vraag 4

Uiteraard is ook hier weer door de Provincie aangegeven dat de overschrijding net twee Db is, dat is ook in andere gevallen zo gebeurd. Uiteraard kan naar dat verschil worden toegerekend. Kan het College aanleveren de gegevens die geleid hebben tot deze berekening? Gaarne ook dan aangeven welke gegevens door de Provincie zijn opgemaakt en welke gegevens afkomstig zijn van de gemeente. Zijn de gegevens afkomstig van de gemeente dan gaarne ook aangeven wanneer de metingen verricht zijn, op welke wijze gerekend is en ook voor de toekomst waarop die prognoses gebaseerd zijn? Het jaar 2018-2019 is belangrijk. Zijn door de gemeente inzichtelijk te maken de gevolgen van de aanleg van de oostelijke randweg voor de geluidshinder op dit deel van de provinciale weg.

Antwoord 4

De herkomst van de cijfers en waarden is in antwoord 3 uiteen gezet. Graag verwijzen wij hier dan ook naar. Daarnaast dient onderscheid te worden gemaakt tussen berekeningen en metingen. Bij wegconstructies behoeven wettelijk alleen vooraf geluidsberekeningen te worden gemaakt (en worden er dus geen geluidsmetingen verricht).

Voor wat betreft de geluidsbelasting is door de provincie steeds gerekend met de op dat moment meest actuele cijfers. Daarbij is in een later stadium tevens een doorkijk gemaakt  naar het Westlands verkeersmodel (waarin een prognose wordt gegeven van de verkeersintensiteiten tot 2030) én rekening gehouden met de invloed van een oostelijke randweg (per 2018) inclusief de mede hiermee verband houdende verkeersintensiteit op de N223. Deze gegevens zijn ook gebruikt bij de geluidsberekening in het kader van de wegreconstructie.

Vraag 5

Welke maatregelen is uw College bereid te nemen, althans bij de Provincie aan te bevelen? Ziet uw College ruimte om de Provincie te verzoeken in deze nader met de bewoners overleg te voeren omtrent de te nemen maatregelen?

Antwoord 5

Zoals reeds vermeld bij antwoord 1, is het de Provincie die een wettelijke taak heeft ten aanzien van verkeersgeluid en wegreconstructies. Onze indruk is dat de provincie aan haar wettelijke taken en verplichtingen heeft voldaan en de provincie derhalve zelf geen extra “bovenwettelijke” maatregelen zal nemen en/of bekostigen.

Vraag 6

Waarom worden niet bij een reconstructie zoals deze en de aanleg van een rotonde dichterbij de woningen direct al de bewoners serieus ingeschakeld en niet zoals nu het geval is dat er voor de vorm een inloopavond gehouden wordt waar de bewoners weliswaar hun klachten kunnen uiten, maar waarmee niets gedaan wordt? De bewoners hebben nu de indruk dat dit soort avonden alleen maar zijn om hen te sussen en niet om daadwerkelijk overleg te voeren met de Provincie waarbij de Provincie de inbreng van de bewoners serieus neemt. Ook op dit punt gaarne een reactie van uw College.

Antwoord 6

Ten aanzien van deze wegreconstructie, inrichtingsplannen en de hiermee samenhangende bestemmingsplanprocedure, hebben de betrokken bestuursorganen de geëigende inspraakprocedures gevolgd. Van deze inspraakprocedure maakte uiteraard ook de mogelijkheid tot het aanwenden van rechtsmiddelen (bezwaar/beroep)deel uit. Als gevolg van het vorenstaande, heeft een zorgvuldig besluitvormingstraject en een zorgvuldige belangenafweging plaats gevonden.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak 

Ambtelijke inzet

 

Naar aanleiding van de raadsmotie d.d. 18 maart 2015 wordt aangegeven hoeveel inzet is gepleegd om deze vragen te beantwoorden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen vaste en variabele inzet. Onder de vaste inzet wordt verstaan het (besluitvormings)proces dat altijd nodig is om de beantwoording te verzorgen. Dit betreft circa 2 uur, wat resulteert in vaste loonkosten van circa € 176,00. Daarnaast is circa 8 uur ambtelijke inzet gepleegd voor de inhoudelijke beantwoording, wat resulteert in € 704,00 (aantal uren x € 88,00). In totaal betreft het dus € 880,00 aan loonkosten. Voor de beantwoording zijn geen kosten gemaakt voor externe advisering.”

Kies je klus in Midden Deflland Meer info - Kleurrijke inhoud op de Negenmaandenbeurs Meer info - Leerlingen Johannesschool op onderzoek Meer info - Haags powertrio LaBomba in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Pop-Up Atelier in Koningshoek Maassluis Meer info - Orgelconcert 3 maart met Arjan Breukhoven Meer info - Dart-toernooi op zaterdag 17 maart Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info