Column; Je kop in het zand steken?

Hans van den Berg

's-Gravenzande 21.11.2021 - Je kop in het zand steken? Die uitdrukking zouden we te danken hebben aan de struisvogels, die bij gevaar hun kop in het zand zouden steken.


Niets is minder waar; zo'n vogel kan heel hard lopen, tot ongeveer 65 km per uur! Vaak kan zij dus het gevaar ontlopen, maar als dat er niet in zit, dan gaat ze plat op de grond liggen, met haar lange nek gestrekt óp het zand! In 80 jaar tijd bestudeerde men al 20.000 struisvogels in hun doen en laten, en nog nooit stak er één de kop in het zand! Dus dat spreekwoord gebruiken we dan maar niet meer. Hoewel, het is zo eigen geworden, dat dát moeilijk zal gaan!

Het is zo ingeburgerd en de betekenis ervan, daar gaat het om! Als je dat doet, als je daar van beticht wordt, dat je je kop in het zand steekt, dan ben je een van de velen. Het is toepasbaar in veel situaties; ik noem een paar voorbeelden: mensen die in de schulden zijn geraakt gaan op een bepaald moment de enveloppen van de deurwaarders en de belastingdienst ongeopend in een laatje stoppen. Een ander stelt een bezoekje aan de huisarts uit, als men dénkt dat er iets niet in orde is, in het lijf. Of we ontwijken de weegschaal als we vóélen dat we aan het aankomen zijn!

Wegkijken zou je het ook kunnen noemen! Doen, ' alsof er geen vuiltje aan de lucht is.' Er zijn nog veel meer voorbeelden; het komt er in alle gevallen op neer dat men de 'waarheid' liever niet wil weten! Hoewel het maar een vermoeden is, en die 'waarheid' ook reuze kan meevallen!


Foto Wikipedia

Met het beeld van dat gedrag van die struisvogel voor ogen moest ik denken aan de bizarre tijd waarin wij leven. Het nieuwe normaal? Nee toch? Abnormaal noem ik het, onwerkelijk maar toch waar! Een tijd waarin de angst regeert bij velen. Angst voor het virus, prikangst, prikspijt, angst voor besmetting, en dus voor de ander! Alle dagelijkse berichten wakkeren het vuur van angst aan; elke dag kan ik lezen hoeveel besmettingen er zijn door corona, hoeveel in het ziekenhuis, hoeveel op i.c. , hoeveel doden!

In de lange tijd van leven dat ik tot nu toe krijg heb ik dit nog nooit meegemaakt, ook niet met een griepepidemie. En nu gaat er geselecteerd worden; er is druk overleg gaande over wat het moet worden: G1, G2 of G3. Een van de drie, alle drie beperken ze de vrijheid, maar bij G2 is er bijna geen plaats meer voor niet-gevaccineerden in het normale leven! Geen wonder dat tal van mensen nu toch voor het vaccin kiezen, ook al is het resultaat dáárvan nog heel onzeker, en wordt er door deskundigen voor gewaarschuwd. Maar dáár kun je ook je kop voor in het zand steken!

Er is intussen al heel veel over gezegd en geschreven; voor en tegen, je kunt het allemaal vinden via social media, tenminste, als het niet geweigerd is voor plaatsing, of verwijderd! Want dat gebeurt ook! Vrijheid van meninguiting? Censuur? Deskundige medici wordt de mond gesnoerd, en discussie is uitgesloten! Waarom mogen kritische deskundigen niet aan het woord komen, in de praatprogramma's, op tv.? Is dat ook niet een vorm van de kop in het zand steken, door de overheid? Of heeft zij inderdaad, met vele anderen, een heel ander doel voor ogen, een wereldwijd vooropgezet doel? De Great Reset, Agenda 2030, Build Back Better? Ook de media zou radicaal moeten optreden en veel meer aan waarheidsvinding moeten doen.

Maar helaas, men laat de leugen regeren! Oké, nu kun je ook wegkijken als ik dit schrijf, en gewoon de makkelijkste weg kiezen, zoals je misschien je leven lang al gedaan hebt. Het is beter om je goed te oriënteren, dan om klakkeloos maar te doen wat de massa doet! De Bijbel leert ons: " Gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen.' [Ex. 23:2] Nee, luisteren naar wat God te zeggen heeft, wat Hij er van vindt, dan kom je op de goede weg, dan kun je beschikken over een Gids Die je dé Weg wijst, Gods Geest. Ik, en velen met mij, geloven dat de beloofde terugkomst van de Here Jezus dichtbij is gekomen. Alles wat de Bijbel voorzegt wat éérst moet gebeuren, gebeurt nu, of heeft al plaats gevonden! Daarom is het belangrijk om daar vólop aandacht aan te besteden. En dat kan; in ons land zijn Bijbels zelfs gratis te krijgen. Elke zondag zijn kerken open, en in deze coronatijd komen elke zondag talrijke preken live beschikbaar, op het internet, via Facebook en youtube. Je zult nooit kunnen zeggen: "Ik heb het niet geweten."

Het Woord van God over Zijn liefde, Zijn goedheid en genade, Zijn zorg voor iedereen, maar ook Zijn waarschuwingen, het is beschikbaar voor elke Nederlander! Ook nú kan je wegkijken, je kop in het zand steken of doen alsof er geen vuiltje aan de lucht is! Maar dat is er wél; en daarom schrijf ik je, daarom wordt er gepreekt en Bijbelstudies gegeven, Alfacursussen georganiseerd, omdat God niet wil dat er iemand verloren gaat! [2 Pet.3:9] Gods tijd is nabij, en zéker er dreigt gevaar voor iedereen die zijn of haar leven leeft, alsof er niets aan de hand is, of, wat ik al schreef, die het hoofd in het zand steekt. Dát deden de mensen in de tijd van Noach ook. Hij bouwde in de woestijn een ark, in opdracht van God, en ondertussen waarschuwde hij de mensen voor het naderende onheil. Maar ze lachten hem uit en vonden hem ook maar een wappie, een sprookjesverteller.

Echter, de zondvloed kwam, op zondag 7 december 2349 voor Christus. [en eindigde op vrijdag 18 december 2348 voor Christus, toen Noach de ark verliet] [Gen. 6-9] Eeuwen later haalt Jezus die geschiedenis aan, wanneer Hij vertelt over zijn terugkomst naar de aarde. Daaropvolgend noemt Hij ook de gebeurtenis waarbij Sodom verwoest werd.

"Tegen de tijd dat Ik, de Mensenzoon, terugkom, zal men net zo onverschillig tegenover God staan als de mensen in de tijd van Noach. Die aten en dronken en trouwden. Alles ging z'n gewone gang tot op de dag dat Noach in de ark stapte en de grote overstroming de aarde teisterde. Iedereen kwam daarbij om het leven, behalve de mensen die in de ark waren. 

Het zal ook net zo zijn als in de dagen van Lot. Iedereen had het druk met zijn dagelijkse bezigheden. Eten en drinken, kopen en verkopen, planten en bouwen. Tot op de morgen dat Lot uit Sodom vertrok. [Gen. 14]Toen regende het vuur en zwavel en alle mensen in de stad kwamen om." [Luc. 17:26-29, HTB]

Je kunt mij ook, net als Noach, bespottelijk maken, zoals wel meer gebeurt. Echter, de ernstige waarschuwing van Jezus blijft staan. Je kunt het negeren, als prietpraat afdoen, gewoon doorgaan zoals die mensen ook deden. Je kop in het zand steken, totdat het te laat is! Laat het zover niet komen! Nog is er tijd, de Heer geeft genâ, De toegang is vrij door Golgotha.

Als je al gelooft en Jezus' komst verwacht, dan geldt voor jou Zijn bemoediging in deze bijzondere tijd: " Als deze dingen beginnen, ga dan rechtop staan en kijk omhoog! Want je verlossing is niet ver meer!’ [Luc. 21:28, HTB] "hef je hoofd omhoog, want de Koning komt!"

De voetstap des Konings,men hoort zijn geluid
In ’t oorlogsrumoer van de volken,
De tronen der wereld zij worden zijn buit,
Als Jezus straks komt op de wolken.

De voetstap des Konings verneemt gij hem niet
In allerlei teek’nen der tijden?
De wereld zij siddert bij ’t droevig verschiet;
Doch die Hem verwachten, zijn blijde.

De voetstap des Konings brengt Isrel naar ’t land
Dat thans weer als nieuw wordt herboren.
God mint alle volken, daarom heeft Zijn hand
’t Volk Isrel als werktuig verkoren.

De voetstap des Konings spreekt luid tot Gods kerk:
Ontwaak, ’t is geen tijd meer tot droomen.
Ga heen in Mijn wijngaard en werk daar Mijn werk,
Doe handeling totdat Ik kome.

De voetstap des Konings vraagt ernstig gehoor;
Hij noopt ons tot waken en bidden.
Gemeente van Christus, bereid u toch voor,
Want weldra staat Hij in uw midden.

De voetstap des Konings dringt door tot het graf;
D’ in Christus gestorv’nen verrijzen.
Dan valt ook het reiskleed den levenden af,
In eenheid zal alles Hem prijzen.

De voetstap des Konings trilt hij in uw ziel?
Verwacht gij den dag Zijner Kroning?
Zoo niet, buig nog heden uw harte en kniel
Voor Jezus, Uw Redder en Koning.

[ Joh. De Heer 329a]

H. van den Berg,
Tel: 06-15062838
E-mail:berg.services@telfort.nl

Reacties (19 reacties geplaatst)

Beste mijn heer van den Berg, over het algemeen lees ik uw columns half en haak ik af wanneer u begint te prediken over hoe geweldig god wel niet is. De column ben ik nog eerder afgehaakt, u beweert dat deskundigen de mond gesnoerd wordt en genegeerd worden door de media, u beweert te weten dat "deskundigen" waarschuwen voor het vaccin. Ik vraag me dan af welke deskundigen, want veruit de meeste deskundigen prijzen het vaccin juist aan, liegen al deze mensen dan en spreekt die enkeling de waarheid? U beseft dat dit heel discutabele uitspraken zijn die mensen die menen zelf onderzoek te moeten doen (lees op google vinden wat zij willen vinden) een zetje geven in de richting van hun gelijk en daarmee het recht om zich tegen de samenleving te keren met alle gevolgen (rellen, geweld en extra ziekenhuisopnames) van dien.

Bezint eer ge begint, ik zou dit ook tegen u willen zeggen alvorens u onbewezen zo genaamde zelf onderzochte verzinsels publiceert.

Excuus voor mijn kritiek
Dennis,

Helaas zijn mijn ouders precies het tegenovergesteld van wat jij voorspiegelde.
Mijn ouders zijn redelijk sportief, beschikken beide over een uiterst gezonde BMI en kunnen ook zonder enkele voorwaarde geopereerd worden.

Ook zijn ze nog eens gelovig. Dus als je het daarin zoekt, helaas zij bewandelen de juiste weg.

Helaas liggen er wat Wappies en Grefo's de bedden bezet te houden. Mijn moeder stond zelfs al ingepland, mijn vader helaas nog niet. Mijn Moeder is van de planning afgehaald omdat de IC te vol raakte.

Dus denk even goed na voor je ergens als een blinde op reageert en oordeel niet over anderen, maar oordeel over jezelf.

En denk bij het wel of niet weigeren van een vaccinatie niet alleen aan jezelf, maar ook wat dit voor de overige mensen kan betekenen.

Maak toch wat van je leven,
Steek je kop niet in het zand.
Geluk heb jezelf, dat weet je,
Ook een beetje in de hand.
Dus blijf niet zitten treuren,
Als het ooit eens tegen zit,
En denk wat vandaag nog zwart is,
Is morgen misschien wel wit.
Vergeet nu maar je zorgen,
Je leeft en je bent vrij,
Dus laat je hoofd niet hangen,
En lach jezelf blij.
O, want lachen,
Maakt je zo blij.
Er is zoveel te lelijk,
Kijk maar eens om je heen.
Veel mensen lijdenhonger,
Zijn ziek, oud of alleen.
Steek je handen uit je mouwen
En ga er tegenaan.
Het is toch ook jouw wereld,
Dus blijf niet buiten staan.
Vergeet nu maar je zorgen,
Je leeft en je bent vrij,
Dus laat je hoofd niet hangen,
En lach jezelf blij.
O, want lachen,
Maakt je zo blij.
Dus blijf niet zitten wachten,
Op wat de toekomst doet.
En ga er komen (oven),
Het leven tegemoet.
Vergeet nu maar je zorgen,
Je leeft en je bent vrij,
Dus laat je hoofd niet hangen,
En lach jezelf blij.
O, want lachen,
Dat maakt je blij.
Vergeet nu maar je zorgen,
Je leeft en je bent vrij,
Dus laat je hoofd niet hangen,
En lach jezelf blij.
O, want lachen,
Dat maakt je blij.
@Dennis Ik heb eerst nagedacht, in de spiegel gekeken, afgewogen, en dan pas met de vinger gewezen.
Ik verwacht dat Koos hetzelfde heeft gedaan; wat stuitend is, is dat jij, niemand van het hele verhaal kennende, durft te zeggen "wellicht" eigen schuld. Het is stuitend omdat je in een wond poert, en het is stuitend omdat het het solidariteitsbeginsel verwerpt: eigen schuld of niet, zorg is er voor iedereen. Ook voor wie dronken te hard rijdt zonder gordel.
Correctie op het schrijven.
Degene die betaalt, bepaalt.
Degene die betaalde, bepaalde.
Dank voor de overdenking Hans.
De leugen regeert....Wie de geschiedenisboeken leest en hetgeen men leerde (leert) en de geschiedenis feiten die nu bekend zijn en openbaar geworden zijn door archieven die in opdracht van de Staat gesloten waren, kan niet tot een andere conclusie komen. De vraag is waarom vertelde men niet de waarheid of een halve waarheid? Ook dat is inzichtelijk geworden. Geld speelde een enorme rol en de daarbij gepaard gaande macht. Machthebbers hadden hun eigen geschiedschrijvers in dienst EN degene die betaald bepaalt. Is dit alles nu anders? Is dit alles behoorlijk gelijk aan de.geschiedenis?
Het lijkt er op dat de bijbelse geschiedenis de enige betrouwbare is.
Gaat de mensheid nog van de.geschiedenis leren of is deze gedoemd zich te herhalen?
Kerken preek eens over de mammon en de tong die het hart vullen, daar hoort toch liefde te zitten?
Ik vind het wel stom dat Noach die boot heeft gebouwd. Zo heeft hij de straf van God ontlopen en de mensheid gered.

Hans; lees aub vanaf nu allen nog maar het Nieuwe Testament. Die God is veel liefdevoller en vriendelijker dan die van het OT. Hierdoor word je wereldbeeld ook een stuk leuker en vult hart zich ook meer met liefde en vreugde.
Het is maar een tip, geen aanval. Maar ik ga ervan uit dat je ook weet hoe de bijbel is samengesteld. Dus dan weet je ook de het NT veel 'betrouwbaarder' is dan het OT. Dit inzicht heeft mijn leven ook ten goede veranderd. Ik hoop de uwe nu ook.
Er staat toch nergens dat ik zeg. Koos jouw ouders hebben jarenlang ongezond geleeft, jouw ouders hebben zich jarenlang verwaarloost. Er staat duidelijk mensen die wellicht ongezond geleefd hebben.

Met het woordje wellicht zeg ik, dat het mogelijk is dat, en niet dat het zo is.

Veel helderder en duidelijker kan ik het niet verwoorden dan dit.

En ik hoef mij ook nergens voor te schamen. Ik blijf bij mijn standpunt dat je eerst de verantwoordelijkheid bij jezelf dient te zoeken, en niet meteen wijzen met het vingertje naar de ander.

Kijk eens naar wat voor ellende dat geleid heeft. Daar zijn hele oorlogen over begonnen.
Ik heb nergens gesuggereerd dat ik de ouders van Koos ken. Dat zijn jullie verzinsels.

Het punt wat ik gemaakt heb is kijk eerst jezelf in de spiegel en neem verantwoordelijkheid over je eigen even voordat je met het vingertje gaat wijzen naar een ander. En dat standpunt daar blijf ik bij.
Dennis, jij moet je eigen kapot schamen, om zo over oude mensen te praten die je helemaal niet kent. Daar kan je geen oordeel over vellen. Het moet jou ouders maar gebeuren. En aan de redactie, ik dacht dat je mocht reageren met behoud van respect en fatsoen. Dat gebeurt nu niet echt.
De boel omgedraaid, Dennis, heel mooi gedaan. Je weet niets van de ouders van Koos, helemaal niets. Hoe gezond je ook eet en je best doet wordt je toch een keer ziek. Dus al dat eigen verantwoordelijkheid ding van je slaat naast de plank. Je moet ervan uitgaan dat iedereen zijn best doet naar vermogen, en dat de zorgcapaciteit daaraan is bemeten. Wat het was.
Daarnaast duurt een corona-ic bezetting 3 weken, terwijl de meeste planbare zorg maar een dag nodig heeft. Dus de wappie-belasting op de ic is 20 keer (2000%) meer, het zou een weldenkend mens extra motiveren.
En hier er nog bij, de wappies zijn gezond en kunnen een risico van 5% kans op 38°2 voor een halve dag na inenting voor lief nemen. Maar dat durfen zij niet (en ik weet nog steeds niet waarom, ik heb ook het geluk van een heel goede gezondheid en heb meteen de prik gehaald ).
Nee Dennis, zij hebben niets over voor hun medemens, alleen smoesjes. Drogredenen. Beledigingen. Zoals jij net.

Heel veel sterkte, Koos.
Hallo Koos,

Vaccinatieweigeraars de schuld geven van het uitstellen van de behandeling voor jouw ouders is natuurlijk niet de enige reden dat dit uitgesteld dient te worden. Allereerst zijn jouw beide ouders verantwoordelijk voor hun eigen gezondheid, en dragen de leefgewoonten en denkwijzen van jouw beide ouders bij aan hun eigen gezondheid.

Wellicht wanneer zij anders leven danwel denken dat zij hun behandeling helemaal niet nodig gehad zouden hebben. Of wil jij suggereren dat jouw ouders, of jij en ik, totaal geen invloed hebben op onze eigen gezondheid.

Dus als je iemand verantwoordelijk wil houden, hou dan ten eerste je eigen ouders verantwoordelijk voor hun eigen gezondheid.

Daarbij is het ook al lang bekend, dat onder het beleid van de overheid, de zorg in Nederland er nou niet echt op voorruit is gegaan de laatste jaren. Er had veel meer geinvesteerd kunnen worden in de zorg en dat is niet gebeurd.

En daarbij beroep ik jouw op jouw eigen verantwoordelijkheid Koos. Wat heb jij er zelf aan gedaan om ervoor te zorgen dat er de laatste paar jaar meer geinvesteerd had kunnen worden in de zorg, en jouw ouders wellicht wel behandeld hadden kunnen worden nu. Wat heb jijzelf er aan gedaan zodat jouw beide ouders wellicht gezondere keuzes en gedachten gemaakt zouden kunnen hebben?

Ongevaccineerden de schuld geven van ziekten die ontstaan bij mensen die wellicht tientallen jaren lang hun eigen lichaam verwaarloosd hebben, ongezonde dingen gegeten hebben, een ongezonde levensstijl of gedachtenpatroon aangehouden hebben daar klopt natuurlijk niets van.

Zoek eerst de verantwoordelijkheid bij jezelf voordat je deze op andere mensen afschuift.
Beste heer v.d. Berg,

In mijn ogen gaat u aan een ding voorbij. God geeft ons de kracht en de intelligentie om een waardig middel te bedenken/uit te vinden om ons te behoeden van lijden dan wel de dood.

Veel Christenen gaan er op voorhand vanuit dat alles wat door de mens gemaakt is persee slecht is. En wijgeren om deze reden een vacinatie. Echter zodra deze mensen verzwakt en wel op de IC belanden verwachten ze daar wel geholpen te worden. Ook daar worden ze volgepompt met door mensen bedachten en gemaakte mediceinen. Maar ja, dan maakt het opeens allemaal niets meer uit.

Helaas zorgt de groep weigeraars, die momenteel op de IC belanden dat de operaties van mijn beide ouders weer uitgesteld moeten worden. Mijn moeder moet aan haar hart geopereerd worden en mijn vader aan een tumor.

U zult er vast geen begrip voor hebben dat ik de weigeraars er verantwoordelijk voor zal houden als een van mijn beide, of wellicht beide van mijn ouders voor hun operatie overlijden.

Ja, iedereen mag doen en laten wat hij wil in ons land. Echter vergeten veel mensen dat ze daarmee eigenlijk heel assosiaal en zelfzuchtig zijn. Ze doen immers alleen wat voor henzelf van belang is en niet wat er voor de andere mensen van belang is.

Persoonlijk vindt ik het prima als iemand een vacinatie weigert, maar dan moet hij voortaan wel op de wachtlijst voor hij/zij geholpen wordt.

Gr,

Koos.
Als puntje bij paaltje komt alles terug herleiden tot God, de bijbel ( het meest controversiële "boek " ooit geschreven ) en het ware ( ? ) geloof.
Dát is pas echt je kop in het zand steken......
Betekent dit dat westlanders.nu nu ook niet meer meedoet aan de staatspropaganda door dag in dag uit coronacijfers op deze website te plaatsen?
Mooi geschreven, weer is ff een Oase van nuchterheid in deze met covid ,klimaat enz. behekste en betoverde wereld.
A.Ruygrok, Monster.
Ik vind ook dat mensen die in dit geloven eigenlijk ook geen recht op een vaccin zouden moeten hebben. Maar ja zoals zo vaak zeggen zij A en doen zij B !
Mooi verwoord! Bedankt!
Na 20 maanden staatspropaganda en leugens te hebben moeten lezen op deze site nu eindelijk een realistisch en goed geschreven stuk.
Misschien was de afdeling censuur nog niet helemaal wakker na een brakke nacht?
Ik hoop dat dit goed geschreven stuk mensen doet ontwaken want wat er zich momenteel wereldwijd afspeelt is beangstigend, mensen moeten inderdaad de kop uit het zand halen en zien wat er zich afspeelt en tegengas geven voor het te laat is.

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.

Jaarlijkse kerst- en snuffelmarkt Poeldijk op 9 december - Kunstzinnige kerstcadeaus op Kerstevent in Kunsthalte 6 - Kerstmarkt in Oude kerk op 9 en 10 december - Sterrenhemel bekijken tot dinsdag 5 december - Administratief facilitair medewerker - Bijeenkomst Werk en Kanker - Kerstconcert in Andreaskerk op zondag 17 december - Nieuwjaarsontmoeting gemeente Westland op 5 januari - Bijeenkomst ‘Leren omgaan met angst na kanker’ - Zoeken op het strand - Groot geldbedrag gevonden door surveillancehonden - Sinterklaas en exoten - Kerstconcert tienerkoor Eigenwijs op 10 december - Twee fijnschilders exposeren in Hofboerderij. - Nederland blijft Oekraïne onverminderd steunen - Nieuw kavelaanbod in project Kavels Achter de Duinen - Vrijwilliger IJsverenigingen in het zonnetje gezet - Boekenmarkt Maassluis op zaterdag 9 december - Monteur flexibele wanden en deuren - Monteur industriedeuren - Rijbewijs en auto kwijt na uitzonderlijk hard rijden op de A8 - Hovenier tuinaanleg - Parttime financieel medewerker - Hovenier onderhoud - Vacature Frontofficemedewerker (m/v) 32 – 40 uur - OM eist 2 jaar cel en boete voor tikkie-fraude - Vrolijke opening speelnatuur Abtswoudse bos - Gezocht eenzame ouderen voor een kerstdiner - Zakelijke aansprakelijkheidsverzekeringen: soorten en dekkingen - Tour de France Femmes 2024 door het Westland - Hoogheemraadschap van Delfland: Ambitieuze koers voor 2024 - Commercieel medewerker binnendienst - Kerstconcert met koor de Waterlanders - Financieel Administratief Medewerker - Demonstratie textielkunst in KunstHalte 6 - Kantoor te laag energielabel: verduurzamen of verhuizen? - (Junior) Hovenier - Logistiek administratief medewerker - Projectleider bouw - (Junior) Project Manager - Medewerker Verkeersmaatregelen - Parttime Financieel Medewerker - ZZP Monteur Buitendienst - (Junior) HR medewerker - HR & Recruitment Assistent - Assistent Inkoper - Allround Magazijnmedewerker - Monteur buitendienst - Jonge Westlanders zetten Westlandse Wijnhandel voort