Briefwisseling tussen provincie en gemeente inzake asbestkwestie Wateringen

Gemeente Westland

Briefwisseling tussen provincie en gemeente inzake asbestkwestie Wateringen

Wateringen 12.09.2015 - De gemeente Westland heeft briefwisseling tussen provincie Zuid Holland en B&W Westland geopenbaard.

Daarin wordt de laatste stand weergegeven wat betreft de asbestsanering in Wateringen. Allereerst de brief van de provincie Zuid Holland die op 8 september verstuurd werd naar de gemeente. (foto 's archief)

 

Asbestrestanten na brand Wateringen

Geacht college,

ln de nacht van 12 op 13 januari 2015 heeft in uw gemeente een brand gewoed in een bedrijfsverzamelgebouw aan de Poeldijkseweg 1a waarbljasbest is vrijgekomen. Dit asbest is helaas in een groot deel van de omliggende woonwijk terecht gekomen. Omdat de eigenaar van het bedrijfsverzamelgebouw alleen actie heeft ondernomen om op belendende percelen te saneren heeft u terecht de taak op u genomen om de openbare ruimte, op daken en in tuinen te saneren voor het gehele besmette gebied. Waarbij wel is aangegeven dat u de kosten wil verhalen op de eigenaar van het bedrijfsverzamelgebouw. Deze taak heeft u met grote voortvarendheid en de beste intenties uitgevoerd. Op '14 april2015 is na de eindcontrole door een onafhankelijk, gecertificeerd en geaccrediteerd laboratorium het gehele gebied asbestveilig verklaard en is de noodverordening volledig opgeheven.

Op 21 april 2015 zijn wij echter door een bewoner uit uw gemeente geattendeerd op de blijvende aanwezigheid van asbestrestanten op zijn perceel. De asbestrestanten zijn afkomstig van de brand in het bedrijfsverzamelgebouw. Afgelopen maanden is op meerdere percelen door een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau asbest aangetroffen afkomstig van deze brand. Ondertussen hebben enkele bewoners op basis van deze rapporten zelf saneringen laten verrichten. Echter, niet alle bewoners in het besmette gebied hebben ervoor gekozen om een asbestinventarisatierapport op te laten maken. Hiermee ontstaat een risico op herbesmetting van de gesaneerde percelen en van de openbare ruimte. Wij hechten er zeer aan dat er voor de bewoners in deze wijk weer een gezonde, veilige en vertrouwde leefomgeving ontstaat.

Daarom verzoeken wij u om, met dezelfde voortvarendheid die u direct na het uitbreken van de brand heeft laten zien, de regie te nemen en ervoor te zorgen dat de volledige wijk zo snel mogelijk vrij is van asbestrestanten. Hiervoor is een concreet plan van aanpak nodig, waarbij ook voldoende aandacht is voor communicatie met belanghebbenden zodat ook bij bewoners voldoende vertrouwen ontstaat in een oplossing.

Graag vernemen wij spoedig hoe u aan dit vezoek gehoor geeft.

Hoogachtend

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris a.i.t                      De voorzitter

drs. J.H. de Baas                  Drs. J. Smit

-------------------------------------------------------------------------------------------

Hieronder de reactie van gemeente Westland

-------------------------------------------------------------------------------------------

Voortgang laatste deel nazorgfase asbestsanering Wateringen 

Geacht college, 

In reactie op uw brief van 8 september 2015, waarin u aangeeft dat wij de grootschalige asbestsanering in Wateringen voortvarend hebben aangepakt en ons verzoekt ook in de nazorgfase de regie te nemen, informeer ik u als volgt. 

Medio april 2015 heeft de gemeente de saneringswerkzaamheden afgerond. Bij de door een onafhankelijk en gecertificeerd laboratorium uitgevoerde nacontrole werden geen losse asbestdelen meer aangetroffen in het openbaar gebied, op daken van woningen in het verontreinigde gebied alsook in de tuinen van deze woningen, en op de nabij gelegen voetbalvelden. Met andere woorden: het gebied is sindsdien asbestveilig, zoals het plan van aanpak asbestbrand uit 2006 van de Inspectie VROM voorschrijft. Asbestveilig is overigens iets anders dan 'asbestvrij'. De norm asbestvrij geldt volgens de Arbeidsinspectie, commissie voor Nen-normering en GGD alleen voor mensen die dagelijks met asbest werken, terwijl asbestveilig de norm is voor vrijgave van een gebied. 

Niet alleen het openbaar gebied maar ook de tuinen en daken van woningen in het verontreinigde gebied zijn in opdracht van de gemeente gesaneerd. In lijn met het plan van aanpak van de Inspectie VROM en NEN 2990 heeft de gemeente niet onder de dakpannen laten saneren en is ook ingebrand asbest niet gesaneerd. Bewoners dienen hier op grond van artikel 1a van de Woningwet zelf voor te zorgen. De gemeente heeft bewoners die twijfelen of er asbest onder hun dakpannen of in hun woning aanwezig is geadviseerd om in overleg met hun verzekeraar een asbestinventarisatie en indien nodig een sanering te laten uitvoeren. 

Aanpak nazorg Met de vrijgave van het gehele gebied, op 14 april 2015, is de nazorgfase in werking getreden. Deze verloopt langs de volgende drie sporen (ons plan van aanpak): 

Spoor 1: actieve controle openbaar gebied op asbestverdacht materiaal door de gemeente (wekelijks) en het actief opvolgen van meldingen van asbestvondsten bij de gemeente. 

Spoor 2: het in overleg met de verzekeraar laten uitvoeren van een asbestinventarisatie ter plaatse van woningen en tuinen in het verontreinigde gebied en het zo nodig saneren van asbest onder dakpannen of binnen de woning door individuele bewoners. Actieve monitoring en indien nodig handhaving door de gemeente op grond van artikel 1a van de Woningwet. 

Spoor 3: definitieve eindcontrole van het openbaar gebied per blok gesaneerde woningen na voltooiing van individuele onderzoeken en saneringen. 

Hieronder geven wij per spoor een korte toelichting. 

Spoor 1. De gemeente heeft het openbaar gebied (straten, trottoirs, groen en speeltuinen) en de voor- en achtertuinen van de woningen die liggen in het verontreinigde gebied laten saneren. Voor al die werkzaamheden zijn vrijgavecertificaten verleend en bij de nacontrole is het gehele gebied asbestveilig verklaard. Daarnaast heeft de gemeente het bronperceel laten saneren, omdat er na de eerste sanering (in opdracht van de eigenaren van de afgebrande loods) toch weer asbest was gevonden op die locatie. Naast actieve controle van het openbaar gebied door de gemeente, kunnen bewoners eventuele asbestvondsten melden bij het Meldpunt Leefomgeving. De gemeente zorgt vervolgens voor het opruimen hiervan. Sinds het asbestveilig verklaren van het gebied, op 14 april 2015, hebben wij overigens slechts twee meldingen ontvangen. 

Spoor 2. In aanvulling op de saneringswerkzaamheden van de gemeente zijn individuele bewoners gewezen op hun eigen verantwoordelijkheid en is aangegeven dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van een asbestinventarisatie ter zake van hun eigen woning en tuin en indien nodig het saneren van het interieur en/of exterieur van hun woning. Bewoners die dit collectief oppakken worden indien gewenst gefaciliteerd door de gemeente. Bewoners zijn in dit verband nadrukkelijk op hun individuele verantwoordelijkheid gewezen, laatstelijk per brief van 16 juli 2015 (bijgevoegd). Daarnaast heeft de gemeente er bij verzekeringsmaatschappijen die niet wensten uit te keren aan individuele bewoners op aangedrongen dat zij hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen, wat ertoe heeft geleid dat op dit moment nog slechts één maatschappij niet uitkeert. Wij blijven ons inzetten om ook deze maatschappij over de streep te krijgen. 

De gemeente monitort doorlopend de voortgang van de asbestsanering in het verontreinigde gebied en gaat na te zake van welke percelen asbestinventarisaties en/of een sanering hebben plaatsgevonden of nog moet(en) plaatsvinden. Via een door de gemeente bij te houden dynamische kaart van het gebied wordt per kadastraal perceel bijgehouden of: » een indicatieve inventarisatie heeft plaatsgevonden en een vervolgonderzoek nodig is; » een indicatieve of volledige asbestinventarisatie heeft plaatsgevonden en geen vervolgonderzoek nodig is; » een asbestinventarisatie heeft plaatsgevonden en sanering nodig is; » er gesaneerd is. 

Op basis van deze gegevens wordt beoordeeld of er nadere actie vanuit de gemeente noodzakelijk is. In eerste instantie wordt met de desbetreffende bewoners in contact getreden om te bespreken of er alsnog kan worden overgegaan tot het uitvoeren van onderzoek c.q. sanering. 

Pas in laatste instantie en alleen als er duidelijke aanwijzingen zijn dat er asbest aanwezig is ter plaatse van de desbetreffende woning zal de gemeente formele handhavende maatregelen nemen, met inachtneming van proportionaliteit en subsidiariteit. 

Aan de hand van het volgende voorbeeld verduidelijken wij een en ander. Stel dat in een rij woningen alle woningen geïnventariseerd en gesaneerd zijn, op één na, dan is het redelijk te veronderstellen dat die ene woning ook besmet is. De gemeente zal een bewoner die niet vrijwillig meewerkt aan een inventarisatie en/of een sanering wijzen op de verplichtingen uit de Woningwet en indien noodzakelijk op grond van artikel 1a van de Woningwet een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom opleggen en op die manier een inventarisatie en/of sanering afdwingen. Wij hebben er bewust voor gekozen om niet direct na afronding van de saneringswerkzaamheden door de gemeente aan alle bewoners van de wijk een last op te leggen, omdat een last een zwaar instrument is en het helemaal niet zeker is of alle bewoners asbest onder hun dakpannen of in hun woning hebben. Een enkel vermoeden is onvoldoende om met succes te kunnen handhaven. Voor een handhavingstraject moeten er concrete aanwijzingen zijn dat asbest aanwezig is. Met het beeld dat op de bovengenoemde kaart ontstaat wordt meer en meer inzichtelijk op welke percelen er mogelijk nog asbest aanwezig is. In juli 2015 hebben wij aan bewoners die nog geen actie hadden ondernomen, maar wel in de nabijheid wonen van plekken waar kort daarvoor nog asbest was aangetroffen, een brief gestuurd met het dringende advies alsnog een asbestinventarisatie te laten uitvoeren (zie bijlage) 

Spoor 3 Als de individuele saneringen zijn afgerond, voert de gemeente per blok woningen nog een definitieve eindcontrole in het openbaar gebied uit. De kans is aanwezig, zeker is dit geenszins, dat er als gevolg van de saneringswerkzaamheden herbesmetting heeft plaatsgevonden. 

Wij gaan er vanuit u met dit schrijven voldoende duidelijk te hebben gemaakt dat wij in de nazorgfase voortvarend zijn opgetreden en onze regietaak van het begin af aan consciëntieus hebben opgepakt. Mocht u hierover nog vragen hebben, dan zijn wij uiteraard bereid een nadere toelichting te geven. 

Hoogachtend, Namens het college,

de burgemeester van Westland, 

J. van der Tak.

 

Kabinet sluit vier gevangenissen Meer info - Concert Flight op 30 juni Meer info - Informatieavond kadeverbetering Kluiskade Maasland Meer info - Maandag 2 juli inloopspreekuur Adviesraad Sociaal Domein Meer info - Tentviering 1 juli met Bert Konterman Meer info - Festiviteiten Rally voor ongeneeslijk zieke kinderen op 23 juni Meer info - Zomeropenstelling Adrianushoeve op woensdagen Meer info - De ZomerLeesBingo gaat weer van start! Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Openlucht concerten Rotterdam aan Zee Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Orgelconcert Arjen Leistra in Maassluis Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info