College geeft antwoord op vragen over geluidshinder langs wegen

College Westland

College geeft antwoord op vragen over geluidshinder langs wegen

Westland 06.10.2014 - De fractie Westland Verstandig heeft het College vragen gesteld over de toename overlast door reconstructie van diverse wegen in Westland.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt: (foto archief)

Vraag 1
Welke concrete maatregelen neemt het College als dit soort klachten door omwonenden wordt geuit? Wordt er dan direct contact opgenomen met de Provincie om te bezien of er een oplossing mogelijk is. Welke mogelijkheden heeft in geval van een provinciale weg de gemeente om alsnog de toenemende overlast bij de bewoners te doen afnemen? Is het plaatsen van een geluidsscherm dan een oplossing?

Antwoord 1
De Provincie voldoet formeel aan de regelgeving voor wat betreft het geluid. De provincie heeft als regulier beleid dat als een ontwikkeling past binnen de wettelijke kaders er dan ook geen maatregelen genomen worden. Wij spannen ons in richting provincie om te bekijken wat de mogelijkheden zijn om de bewoners die overlast ondervinden, tegemoet te komen.

Vraag 2
Vaak is de communicatie tussen de Provincie en de betreffende bewoners erg slecht te noemen. De Provincie informeert de mensen niet en als ze al informeren, gebeurt dat vaak op een wijze die achteraf bezien niet overeenkomt met de feiten. Welke rol wenst de gemeente in deze op zich te nemen en is het niet beter dat het College met de betreffende afdelingen van de Provincie contact opneemt om bij de reconstructie deze beter af te stemmen met de omwonenden en ook te bezien in hoeverre klachten van omwonenden kunnen worden opgelost?

Antwoord 2
Formeel is de provincie de gesprekspartner voor bewoners vanuit de projectrol. De gemeente is aanwezig geweest bij enkele gesprekken met de bewoners van de Dijkweg. Wij spannen ons in richting provincie om te bekijken wat de mogelijkheden zijn om de bewoners die overlast ondervinden, tegemoet te komen. Overigens zijn wij het niet eens met uw stelling dat de provincie vaak slecht communiceert. Dat neemt niet weg dat de provinciale communicatie in onze ogen soms beter kan. Wij zien het als onze taak ook de communicatieve belangen van onze inwoners te behartigen. In onze contacten met de provincie is communicatie daarom een steeds terugkerend onderwerp.

Vraag 3
Is het College eventueel bereid om de betreffende inwoners van Westland die buiten hun toedoen meer geluids- en andere overlast van reconstructies ondervinden te faciliteren in zoverre dat deugdelijke geluidsmetingen worden georganiseerd en dan door of op initiatief van de gemeente plaatsvinden samen met de betreffende bewoners?

Antwoord 3
Bij een wijziging of aanleg van een weg wordt in het kader van de Wet geluidhinder (Wgh) een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Zo’n onderzoek moet dus voldoen aan de wettelijke kaders.

Vraag 4
Lijkt het niet goed om bij de komende begroting een bedrag uit één van de reserves te oormerken voor bijkomende gevolgen van wegreconstructies?

Antwoord 4
Bij de Prorap komen wij met een voorstel om gelden te reserveren voor de geluidsproblematiek rondom de N213 en N223.

Wij gaan ervan uit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Westland

de secretaris, de burgemeester,

M. van Beek J. van der Tak

Minicursus Vlinders herkennen op 5 juli Meer info - Opening expositie in Museum Maassluis 30 juni Meer info - Concert Flight op 30 juni Meer info - Informatieavond kadeverbetering Kluiskade Maasland Meer info - Maandag 2 juli inloopspreekuur Adviesraad Sociaal Domein Meer info - Tentviering 1 juli met Bert Konterman Meer info - Zomeropenstelling Adrianushoeve op woensdagen Meer info - De ZomerLeesBingo gaat weer van start! Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info