Geen overlast voor Maasdijkers door windturbines

College Westland

Geen overlast voor Maasdijkers door windturbines

Maasdijk 03.04.2014 - De fractie LPF Westland heeft het College vragen gesteld over mogelijke effecten voor Maasdijk bij plaatsing van windmolens in Hoek van Holland.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Is het college op de hoogte van de plaatsing en de hoeveelheden windmolens in de directe omgeving van de kern Maasdijk?

Antwoord

Ja.

Vraag 2

Is de gemeente Westland geïnformeerd door de initiatiefnemers over locaties?

Antwoord

Nee, wel door de gemeente Rotterdam.

Vraag 3

Is er onderzoek gedaan naar de effecten die de windmolens kunnen hebben voor bewoners die in de nabijheid van de geplande megagrote windmolens wonen? Zo ja, wat is de uitkomst van dit onderzoek? Zo nee, waarom niet en is het college bereid aan te dringen op een dergelijk onderzoek.

Antwoord

Ja, uit ingesteld onderzoek is gebleken dat door enkele aanpassingen aan alle wettelijke normen kan worden voldaan en er dus geen hinder zal ontstaan ten gevolge van de plaatsing van de windturbines. Niet in de directe omgeving van de windmolens, dus ook niet in de kern Maasdijk en het buitengebied van Maasdijk. Het Milieu Effect Rapport (MER) en de ruimtelijke onderbouwing zijn beschikbaar via de link: http://bin.dsv.rotterdam.nl/7544096. De tekeningen met de geluidcontouren en de slagschaduw (figuren 8 en 12) treft u als bijlage bij deze brief aan.

Om aan de geluidnorm te voldoen wordt de draaisnelheid van alle acht turbines in de nachtperiode en van een aantal turbines in de dag- en avondperiode aangepast. Verder moeten de windturbines worden voorzien van een automatische stilstandvoorziening om overlast van slagschaduw te voorkomen.

De geluidreducerende maatregelen en de stilstandvoorziening dienen opgenomen te worden in de omgevingsvergunning.

Vraag 4

Kan het college aangeven op welke wijze zij de belangen van de inwoners van Westland in het algemeen en die van Maasdijk in het bijzonder gaat behartigen op dit punt?

Antwoord

Wij zullen controleren of bij vergunningverlening de nodige in het MER aangegeven maatregelen zijn meegenomen of als voorschrift aan de vergunning worden verbonden. Als er desondanks op ons grondgebied negatieve effecten optreden ten gevolge van de windmolens, zullen wij de gemeente Rotterdam verzoeken handhavend op te treden.

Vraag 5

Tot nu hebben de bewoners de informatie over de bouw van deze megagrote molens alleen uit de pers vernomen. Kan het college aangeven hoe er met de bewoners, die zich grote zorgen maken, wordt gecommuniceerd over de plannen ?

Antwoord

De gebruikelijke lijn wordt gevolgd. De concept-omgevingsvergunning wordt in de komende weken ter inzage gelegd, waarbij de mogelijkheid wordt geboden zienswijzen in te dienen. Ook worden begin mei twee inspraakavonden georganiseerd, één in Hoek van Holland, en één in Maassluis.

De inwoners van Maasdijk zijn daar ook welkom. Dat wordt bekend gemaakt door de gemeente Rotterdam, en de aankondiging wordt ook bij de bekendmakingen op onze gemeentepagina opgenomen. Verder is de nodige informatie te vinden op de website http://www.windparknieuwewaterweg.nl/. Op die website kunnen via een contactformulier ook vragen worden gesteld en antwoorden op eerder door anderen gestelde vragen worden gevonden.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak

 

Ga je mee op belevingstour door Midden-Delfland? Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Openlucht concerten Rotterdam aan Zee Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Skinner in WPC Nederland 3 Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Orgelconcert Arjen Leistra in Maassluis Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info - Einduitvoeringen Muziekleerlingen op 23 juni Meer info - Belangrijk verkeersbericht voor scholieren Meer info - Westlandse Molendag op 30 juni Meer info - Festival ART Break in Hoek van Holland op 23 en 24 juni Meer info