Geen tijdelijke aansluiting van Verlengde Veilingroute op Veilingroute

College Westland

Geen tijdelijke aansluiting van Verlengde Veilingroute op Veilingroute

Honselersdijk 02.10.2015 - De fractie CDA Westland heeft in juli collegevragen gesteld over een tijdelijke aantakking van Verlengde Veilingroute op de Veilingroute.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

 Toekomstige verkeersplannen in het Westland (3)

Achtergrondinformatie

De provincie Zuid-Holland heeft in overleg met de gemeente Westland en haar overige stakeholders besloten, om de realisatie van het knooppunt Veilingroute/Verlengde Veilingroute/Lange Broekweg te combineren met de verdubbeling van de N222. Hierdoor kan een duurzame en toekomstvaste eindsituatie bereikt worden en wordt extra (verkeers)overlast gedurende de realisatieperiode voorkomen. Daarnaast zou sprake zijn van kapitaalvernietiging indien er een ‘tijdelijk’ knooppunt zou ontstaan. Als gevolg hiervan maakt de realisatie van het knooppunt geen onderdeel meer uit van het zogeheten 3-in-1 project/Wegen Project Westland (WPW) en wordt het nu samen met de verdubbeling van de N222 verder ontwikkeld.

Door middel van een presentatie op 1 oktober 2013 en diverse rondritten heeft de provincie dit voornemen gedeeld met de commissie Ruimte en uw gemeenteraad.

Vraag 1

Zijn alle gronden binnen het fungerend bestemmingplan van het 3-in-1 project al in eigendom verworven om ook het laatste ontbrekend gedeelte van de Verlengde Veilingroute inclusief een op en afrit naar de Veilingroute aan te kunnen leggen? Zo nee, binnen welk tijdbestek zou dit wel kunnen?

Antwoord 1

Er heeft aanvullende grondverwerving plaatsgevonden. Echter, overeengekomen is dat de daadwerkelijke overdracht pas begin/medio 2016 zal plaatsvinden. Het ontwerp is gereed, maar de technische uitwerking van het gehele knooppunt moet nog plaats vinden. De provincie kiest er bewust voor (gezien de technische complexiteit) om deze technische uitwerking over te laten aan de nog te selecteren aannemer/bouwer. Dit gebeurt door middel van een Engineering & Construct contract waarin, zoveel mogelijk, de verlegging van kabels en leidingen wordt geïntegreerd. De aanwezige kabels en leidingen zijn namelijk het grootste risico van het project.

Vraag 2

Is de kruising Verlengde Veilingroute met de Lange Broekweg, al dan niet wel met VRI, op te lossen bij de voorgestelde tijdelijke aansluitingsmogelijkheid?

Antwoord 2

Nee. De provincie heeft daarvoor de volgende verklaring. De gevraagde tijdelijke aansluiting zal de ontwikkeling van genoemd knooppunt bijzonder negatief beïnvloeden en leidt tot onmogelijke uitvoeringsvoorwaarden en een verlenging van de uitvoeringsperiode. Er ontstaan te veel conflictpunten. De tijdelijke aansluiting kruist namelijk een extreem complexe omgeving gezien de bodemgesteldheid, de aanwezige waterhuishouding en de ondergrondse infrastructuur (de tijdelijke aansluiting is geprojecteerd op een ‘straat’ van kabels en leidingen die verlegd gaan worden). Daarnaast kruist de tijdelijke aansluiting de toekomstige fietstunnel in het verlengde van de Lange Broekweg. Eventuele bouwfasering, zoals bij knooppunt Westerlee, is hier vanwege onvoldoende beschikbare ruimte niet mogelijk. Het borgen van voldoende ruimte voor de aanwezige primaire watergang gedurende de realisatie vergt al de nodige uitdaging. Verder geldt dat begin 2016 een boring van een nieuwe gasleiding (tot -31 NAP) in het gebied zal gaan plaatsvinden.

Tot slot is de provincie van mening dat het belasten van rotonde Jupiter vanwege een ‘keerfunctie’, de werking van de rotonde negatief zal beïnvloeden en daarmee een averechts effect heeft. Verkeer komend vanaf de Middel Broekweg (Naaldwijk) en het Jupiterterrein zal namelijk voorrang moeten verlenen en daarmee de doorstroming belemmeren.

 Toekomstige verkeersplannen in het Westland (3)

Vraag 3

Wilt en kunt u deze oplossing verder uitwerken en vervolgens, als eea mogelijk is, snel realiseren?

Antwoord 3

Wij zijn evenals de provincie van mening, dat een tijdelijke verbinding een negatief effect heeft op de uitvoerbaarheid van het project, de snelheid van realisatie en dat verder de verkeersveiligheid en doorstroming naar verwachting zal verslechteren. Daarnaast geldt dat een tijdelijke aansluiting tot extra uitvoeringskosten zal leiden. Op basis hiervan is de provincie dan ook niet voornemens om een tijdelijke aansluiting te realiseren dan wel verder uit te werken. Daarentegen richt de provincie zich erop 3e kwartaal 2016 het werk te kunnen gunnen, zodat de realisatie van de eindsituatie kan aanvangen.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak

Ambtelijke inzet

Naar aanleiding van de raadsmotie d.d. 18 maart 2015 wordt aangegeven hoeveel inzet is gepleegd om deze vragen te beantwoorden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen vaste en variabele inzet. Onder de vaste inzet wordt verstaan het (besluitvormings)proces dat altijd nodig is om de beantwoording te verzorgen. Dit betreft circa 2 uur, wat resulteert in vaste loonkosten van circa € 176,00. Daarnaast is circa 2 uur ambtelijke inzet gepleegd voor de inhoudelijke beantwoording, wat resulteert in € 176,00 (aantal uren x € 88,00). In totaal betreft het dus
€ 352,00. aan loonkosten. Voor de beantwoording zijn geen kosten gemaakt voor externe advisering.

 

 

 

 

 

 

De ZomerLeesBingo gaat weer van start! Meer info - Ga je mee op belevingstour door Midden-Delfland? Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Openlucht concerten Rotterdam aan Zee Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Skinner in WPC Nederland 3 Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Orgelconcert Arjen Leistra in Maassluis Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info - Einduitvoeringen Muziekleerlingen op 23 juni Meer info - Belangrijk verkeersbericht voor scholieren Meer info - Westlandse Molendag op 30 juni Meer info