Gemeente Westland gebruikt subsidies voor aflossen schulden

Westland Verstandig

Gemeente Westland gebruikt subsidies voor aflossen schulden

Westland 18.11.2014 - Recent is gebleken dat van derden in het verleden verkregen subsidiegelden al verwerkt zijn in de stand van de schuldontwikkeling.

In een recent raadsvoorstel valt daarover het navolgende te lezen: “Voor het centrum van ’s-Gravenzande zijn in 2006 circa € 4 miljoen aan ISV-2 gelden beschikbaar gesteld. Hiervan is nog circa € 1.5 miljoen vrij beschikbaar…. De ISV-subsidie is bedoeld ter verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte… De investering is nog niet voorzien in de loop van de begroting.

In de door uw Raad vastgestelde begroting is nog geen rekening gehouden met deze investering. Dit voorstel voorziet in de dekking waarbij opgemerkt wordt dat dit daarbij ook een nadelig effect heeft op de te verwachten schuldontwikkeling. Dit wordt veroorzaakt doordat de in het verleden ontvangen ISV-2 gelden al verwerkt zijn in de huidige stand van de schuldenontwikkeling.”

In feite betekent dit derhalve dat de ontvangen subsidiegelden gebruikt zijn in het kader van aflossing van schulden in het verleden en dus niet bewaard zijn voor het doel waarvoor de subsidie verleend is. Dit betekent dat als de uitgave waarvoor de subsidie verleend is daadwerkelijk moet plaatsvinden, de schuldpositie van de gemeente Westland oploopt. Doen we de betreffende investering niet, dan zal vaak de subsidie terugbetaald moeten worden. De fractie van GBW bij monde van Remmert Keizer en de fractie van Westland Verstandig bij monde van ondergetekende hebben daarover reeds vragen gesteld in de Commissie. Op die vragen kon door de wethouder geen goed antwoord gegeven worden.

Het is bekend dat bijvoorbeeld met betrekking tot de Poelzone, Boomawatering en ook andere projecten gelden van andere overheden danwel derden als subsidie verkregen zijn, terwijl de investeringen en de uitgaven vaak nog moeten plaatsvinden. Vaak is daar een tijdslimiet aan verbonden.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

- Acht uw College het een gelukkige zaak dat voor een bepaald doel ontvangen subsidiegelden worden verwerkt in de totale gemeenteschuld en geen specifieke reservering van die gelden plaatsvindt, waardoor als de gesubsidieerde uitgave alsnog moet gaan plaatsvinden, de uit te geven gelden opnieuw geleend moeten worden?

- Ontstaat door vorenstaande handelwijze binnen de gemeente Westland niet een ondoorzichtig en voor de Raad in het geheel niet meer te controleren situatie?

- In hoeveel andere gevallen is door het College een ontvangen subsidie of andersoortige bijdrage van derden bestemd voor de uitvoering van projecten/zaken geboekt zoals bij de ISV-2 gelden het geval is? Welke gelden betreft het, wat is de hoogte daarvan en welke investeringen moeten nog gedaan worden voor ontvangen subsidiegelden die al verwerkt zijn in de begrote gemeenteschuld?

- Hoeveel van de gesubsidieerde activiteiten die nog moeten worden uitgevoerd, zijn er nog en die niet in de begroting 2015-2018 zijn opgenomen? De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend, U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens

Namens de fractie Westland Verstandig

Kabinet sluit vier gevangenissen Meer info - Concert Flight op 30 juni Meer info - Informatieavond kadeverbetering Kluiskade Maasland Meer info - Maandag 2 juli inloopspreekuur Adviesraad Sociaal Domein Meer info - Tentviering 1 juli met Bert Konterman Meer info - Festiviteiten Rally voor ongeneeslijk zieke kinderen op 23 juni Meer info - Zomeropenstelling Adrianushoeve op woensdagen Meer info - De ZomerLeesBingo gaat weer van start! Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Openlucht concerten Rotterdam aan Zee Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Skinner in WPC Nederland 3 Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Orgelconcert Arjen Leistra in Maassluis Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info