Grondsnipperbeleid gemeente Westland verloopt stroef

Geplaatst door Westlanders.nu op 01/09/2015 08:12

Grondsnipperbeleid gemeente Westland verloopt stroef

Westland 01.09.2015 - Bij de fractie van Westland Verstandig komen geregeld berichten binnen over Westlandse inwoners

die bereid zijn om bij hun percelen aangrenzend openbaar groen zelf te gaan onderhouden en mee te denken in de inrichting. Uiteraard heeft Westland een beleidsplan over snippergronduitgifte en de aanpak van niet gereguleerd gebruik van gemeentegrond. In die beleidsnota is het grondsnipperbeleid vastgelegd, wat een grondsnipper is en wanneer deze voor uitgifte in aanmerking komt etc. Het gaat om grondsnippers kleiner dan 30m2.

Ondanks de beleidsnota bestaat er bij Westlandse inwoners vaak onduidelijkheid over in welke gevallen verzoeken wel voor toewijzing in aanmerking komen en gevallen waarin dat niet het geval is.

 

Degenen die een stuk snippergroen/snippergrond willen verwerven beklagen zich erover dat zowel de communicatie met de gemeente niet goed is alswel dat -mede ten gevolge waarschijnlijk van die communicatie- hen volstrekt onduidelijk is waarom zij niet in aanmerking komen om een stuk snippergrond te mogen annexeren/onderhouden. Vaak gaat het de betreffende verzoekers niet eens om de eigendom, maar meer om “bevrijd” te worden van een stuk slecht onderhoud door de gemeente van een stukje groen, het idee dat men het beter kan dan tot nog toe door de gemeente gebeurd is en uiteraard ook om de eigen tuin/het eigen groen uit te breiden. In de beleidsnota wordt aangegeven dat bij het College jaarlijks 100 aanvragen binnenkomen voor het gebruik van stukjes snippergroen.

Inmiddels is uit eerdere vragen van Westland Verstandig gebleken dat de arbeidskosten voor de behandeling van de verzoeken hoger zijn dan de huuropbrengsten en de vermeden onderhoudskosten.

Een heel recent verzoek is bijvoorbeeld bij Hertenlaan nr. 7 in Honselersdijk. De eigenaar wil een perceel grond zelf gaan inrichten van circa 22.5m2. Diverse malen heeft de betreffende eigenaar contact gehad met de gemeente maar werd, naar zijn beleving, aan het lijntje gehouden. Zelfs werd verteld dat de Raad in april/mei een besluit zou nemen over zijn verzoek en het grondsnipperbeleid. Vervolgens heeft hij, ondanks diverse verzoeken om een reactie te krijgen, niets meer gehoord. De betreffende eigenaar heeft een concreet plan aangeleverd voor het stukje groen. Dit soort voorbeelden zijn er meer.

Dit leidt tot de volgende vragen:

-         Hoeveel verzoeken ontvangt de gemeente Westland per jaar voor overname van een stukje snippergroen? Hoeveel verzoeken worden gehonoreerd? Hoeveel verzoeken worden afgewezen?

-         In commissieverband is gebleken dat de kosten van het hele snippergroenbeleid veel hoger waren dan de opbrengsten. Hoe is dat inmiddels omdat al meer dan twee jaar geleden daarover gesproken is in de commissie?

-         Waarom wordt er zo slecht gecommuniceerd met de verzoekers om snippergroen in gebruik te mogen nemen? Op welke wijze kan die communicatie verbeterd worden?

-         De fractie van Westland Verstandig vraagt zich af of niet het snippergroenbeleid aan een nieuwe benadering onderhevig is? Het valt op dat veel inwoners van Westland niet zo zeer uit zijn op het uitbreiden van hun eigendom, maar wel op het beter en anders onderhouden van een stukje snippergroen dan tot nog toe het geval is. Moet op dit laatste niet meer ingezet worden zodat volstaan kan worden met eenvoudige gebruiksafspraken en de gemeente te allen tijde het gebruik weer kan beëindigen als dat nodig is?

-         Kan het niet zo zijn dat Buurt in Uitvoering en het snippergroenbeleid gecombineerd worden en dat daar een nieuwe vorm van het beheer van kleine stukjes groen vorm en inhoud gegeven wordt? Is het College bereid om daarover in de commissie concrete voorstellen te doen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens

Namens de fractie Westland Verstandig

 

 

Kabinet sluit vier gevangenissen Meer info - Concert Flight op 30 juni Meer info - Informatieavond kadeverbetering Kluiskade Maasland Meer info - Maandag 2 juli inloopspreekuur Adviesraad Sociaal Domein Meer info - Tentviering 1 juli met Bert Konterman Meer info - Festiviteiten Rally voor ongeneeslijk zieke kinderen op 23 juni Meer info - Zomeropenstelling Adrianushoeve op woensdagen Meer info - De ZomerLeesBingo gaat weer van start! Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Openlucht concerten Rotterdam aan Zee Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Orgelconcert Arjen Leistra in Maassluis Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info