Herinvoeren verplicht zwemmen geen taak van de gemeente

College Westland

Herinvoeren verplicht zwemmen geen taak van de gemeente

Westland 16.10.2014 - De fractie Westland Verstandig heeft vragen gesteld aan B&W over het nut en de noodzaak van schoolzwemmen op basisscholen in het Westland.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Hoeveel kinderen vallen er door het afschaffen van het schoolzwemmen op de basisschool tussen wal en schip? Met andere woorden hoeveel kinderen verlaten de basisschool zonder dat zij over een zwemdiploma beschikken? Beschikt de gemeente over deze gegevens?

Antwoord 1

De gemeente beschikt op dit moment niet over de gevraagde gegevens. De JGZ stelt bij het gezondheidsonderzoek van 5- en 9/10-jarigen de vraag of kinderen een zwemdiploma hebben en zo niet, of ze op zwemles zitten. Het is mogelijk om deze informatie uit het digitale systeem van de JGZ te filteren, maar hiervoor is meer tijd nodig omdat JGZ daarvoor een rapport moet bouwen.

Vraag 2

Destijds bij het wegbezuinigen van het schoolzwemmen heeft uw College toegezegd jaarlijks bij te houden hoeveel kinderen zonder zwemdiploma de basisschool verlieten. Heeft het College dit inderdaad jaarlijks gedaan? Kan uw College de gegevens verstrekken?

Antwoord 2

Ons is niets bekend van een toezegging om dit jaarlijks bij te houden. Echter i.v.m. monitoring en evaluatie werden deze gegevens t/m 2011 jaarlijks opgevraagd bij scholen en zwembaden en door de gemeente bijgehouden. In 2012 is bij de herijking subsidie besloten dat de subsidie voor het schoolzwemvervoer stopte omdat schoolzwemmen een verantwoordelijkheid van ouders is. Na dit besluit zijn de meeste scholen gestopt met schoolzwemmen omdat het logistiek en organisatorisch erg lastig werd om te blijven schoolzwemmen. Vanaf 2012 hebben wij om die reden de gegevens niet meer opgevraagd bij de schoolbesturen en de zwembaden. Het is mogelijk om de gegevens t/m 2011 te verstrekken.

Vraag 3

Verlenen de scholen medewerking aan het verkrijgen van de hiervoor bedoelde gegevens?

Antwoord 3

De scholen hebben in het verleden meegewerkt aan het verkrijgen van de gegevens. Nadat bij de herijking de subsidie voor het vervoer gestopt is hebben wij de scholen niet meer gevraagd om deze informatie te leveren. Aangezien de meeste scholen thans zijn gestopt met schoolzwemmen, registreren zij deze informatie ook niet meer.

Vraag 4

Welk bedrag wordt er op dit moment aan de Westlandse zwembaden uitgekeerd ter financiële compensatie van het wegvallen van het schoolzwemmen destijds?

Antwoord 4

€ 280.000.

Vraag 5

Kan uw College aangeven wat het kost om schoolzwemmen wederom in te voeren, rekening houdende met een geringe bijdrage van de ouders voor het vervoer van en naar de zwembaden?

Antwoord 5

Nee. Hiervoor zijn teveel zaken onbekend. Zo is deelname aan een nieuw in te voeren gemeentelijke schoolzwemregeling voor scholen vrijblijvend en niet verplicht. Ons is niet bekend welke scholen hiervoor eventueel interesse hebben. Evenmin is bij ons nu bekend op welke groepen en hoeveel groepen een nieuwe gemeentelijke schoolzwemregeling dan betrekking zou moeten hebben. Tot slot is het niet aan de gemeente te bepalen of en zo ja welke bijdrage van ouders gevraagd wordt.

In algemene zin merken wij op dat voorliggend aan de vraag wat een gemeentelijke herinvoering van het schoolzwemmen kost er een maatschappelijke en politieke discussie dient plaats te vinden over de wenselijkheid hiervan. Eerder is rond 2006 bij de discussie rondom het afschaffen van schoolzwemmen in Westland door raad, schoolbesturen en zwembadexploitanten unaniem aangegeven dat het aanleren van zwemvaardigheid primair gezien wordt als een verantwoordelijkheid voor de ouders (en niet van de overheid). Vanuit het onderwijsveld zijn eerder organisatorische (lesprogramma, inzet personeel) en logistieke bezwaren (vervoer) benoemd.

Vraag 6

Welk effect heeft het wederom invoeren van schoolzwemmen voor de bestaande zwembaden? Hoeveel inkomsten betekent dat voor de bestaande zwembaden?

Antwoord 6

In algemene zin kan gesteld worden dat bij een herinvoering van het schoolzwemmen voor zwembaden de inkomsten uit particulier leszwemmen (kosten ouders) voor zwembaden dalen. De noodzaak voor ouders om hun kinderen zwemvaardigheid bij te brengen neemt immers af omdat de gemeente deze verantwoordelijkheid terug neemt. Daar tegenover staat een nader te bepalen toename van de inkomsten uit de herinvoering van het schoolzwemmen (extra kosten gemeente). Het totale effect van het wederom invoeren van schoolzwemmen op de zwembaden is afhankelijk van de inhoud van een eventueel nieuwe schoolzwemregeling (welke groepen, hoeveel groepen?). Duidelijk is in ieder geval dat herinvoering van het schoolzwemmen leidt tot extra kosten voor de gemeente waarvoor thans geen dekking aanwezig is in de meerjarenbegroting 2015-2018.

Vraag 7

Als het verplicht schoolzwemmen weer wordt ingevoerd, brengt dat dan met zich mede dat het zwembad De Hoge Bomen in ieder geval open kan blijven?

Antwoord 7

Nee. Zoals aangegeven bij de vorige vraag is onduidelijk in welke mate de exploitatie van de Hoge Bomen hierbij gebaat is. Als sprake is van een netto positief resultaat zal dit naar verwachting niet dusdanig groot zijn dat De Hoge Bomen zonder gemeentelijke bijdrage open kan blijven. Per saldo zal er in totaal voor de gemeente juist sprake zijn van fors hogere kosten (exploitatiebijdrage + bijdrage schoolzwemmen).

De bevoegdheid om het schoolzwemmen verplicht in te voeren ligt overigens bij het Rijk, niet bij de gemeente. Het staat de gemeente vrij zelf een gemeentelijke schoolzwemregeling in te voeren waarbij bekostiging ook plaats dient te vinden door de gemeente. Zoals eerder aangegeven is deelname aan een dergelijke regeling voor scholen vrijblijvend.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris, de burgemeester,

M. van Beek, J. van der Tak

Collegevragen inzake werkwijze Argos Meer info - Klimaat in je straat Meer info - Woensdag vliegerfestijn op strand Molenslag Meer info - Tweede editie Kerstfeest in de Stad strijkt neer in Maassluis Meer info - Stichting Garrels-orgel Maassluis presenteert ‘Hommage aan Feike Asma Meer info - Stichting iQ+ organiseert iQafé+ Ponte Meer info - Kledingactie voor projecten van Westlandse missionarissen! Meer info - Westlanders.nu vacaturebank voor uw personeelstekort! Meer info - Bowlen met Young Carma Meer info - Cursus “Gouden Momenten“ in Wateringse Hofboerderij. Meer info - ‘Debat van NIX’ op donderdag 19 september Meer info - Workshop anders kijken naar kindertekeningen Meer info - Financieel Administratief Medewerker m/v Westland en Aalsmeer Meer info - Kampioenschap Poker komt naar Ter Heijde Meer info - Medewerk(st)er ERP systeem Navision Lansingerland Meer info - GJ Personeelsdiensten | Verzuimbeheer met persoonlijke aandacht Meer info - GJ Personeelsdiensten | Voor werkgever en werknemer Meer info - GJ Personeelsdiensten | Salarisadministratie met HR-kennis Meer info - Vrijdag 27 oktober literaire- / poëzieavond Meer info - Column; Wel schuld, geen straf! Meer info - Verkoper Potplanten (met eigen klantenkring) Aalsmeer Meer info - Verkoper Potplanten Aalsmeer Meer info - Inkoper Kamerplanten Westland Meer info - Teamleider Kwaliteit Westland Meer info - Verwarmingsmonteur Westland Meer info - Servicemonteur Westland Meer info - Werkvoorbereider / Calculator Kassenbouw Westland Meer info - Werkvoorbereider Kas Verwarmingsinstallaties Westland Meer info - Boxmedewerker Aalsmeer Meer info - Servicemonteur Elektrotechniek Westland Meer info - Panelenbouwer Westland Meer info - Wandelen voor jongvolwassenen bij Inloophuis Carma Meer info - Ingangscontroleur Bloemen Westland Meer info - Ingangscontroleur Planten Westland Meer info - Junior Commercieel Medewerker Westland Meer info - Systeem / Applicatiebeheerder Westland Meer info - Omgaan met dementie Meer info - Ouderen wonen minder vaak alleen Meer info - Workshop Encaustic Art bij Inloophuis Carma Meer info - Mini cursus “Hollandse Meesters “ in Hofboerderij Meer info - Westland Korenfestival op zaterdag 21 september Meer info - Projectmanager Health Magazine Westland Meer info - Herfstwandeling Staelduinsebos en meer op 29 september Meer info - Multiculturele brunch voor alle Westlanders Meer info - Start training voor nieuwe taalmaatjes! Meer info - Manager Operations Lansingerland Meer info - Meer biodiversiteit in je achtertuin Meer info - (Manager) Rijpmeester Westland Meer info - Teamleider ompak Westland Meer info - Grote overzichtsexpositie Hofboerderij in september Meer info