Natuurlijk begraven niet zomaar geregeld

College Westland

Natuurlijk begraven niet zomaar geregeld

Westland 20.11.2014 - De fractie CDA Westland heeft het College vragen gesteld over de mogelijkheid van natuurlijk begraven.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Is het college bereid onderzoek te doen of te laten verrichten naar de mogelijkheden van natuurlijk begraven in Westland en daarbij de ervaringen van Natuurmonumenten te betrekken?

Antwoord 1

Vooralsnog zullen we geen onderzoek verrichten naar de mogelijkheden van natuurlijk begraven, omdat dit in eerste instantie aan de eigenaar van de betreffende locatie is en de ambtelijke capaciteit hiertoe ontbreekt. In de Wet op de lijkbezorging (hierna: Wlb) wordt een tweetal begraafplaatsen onderscheiden, te weten gemeentelijke en bijzondere.

Een natuurbegraafplaats betreft een bijzondere begraafplaats als bedoeld in de Wlb en kan ingevolge deze wet slechts worden aangelegd en in stand worden gehouden door een kerkgenootschap dan wel door een privaatrechtelijke rechtspersoon of een natuurlijk persoon. De gemeenteraad dient grond aan te wijzen die mag worden gebruikt voor de aanleg of uitbreiding van deze bijzondere begraafplaats. Tenslotte is voor het in gebruik nemen van de bijzondere begraafplaats toestemming nodig van het college van B&W. In lijn met bovenstaande zullen wij op het moment dat een van bovengenoemde partijen een verzoek indient onderzoek verrichten naar de mogelijkheid hiervan.

Vraag 2

Is het college bereid om hierover contact te zoeken met andere overheden, w.o. Hoogheemraadschap Delfland, Staatsbosbeheer, Provincie en buurgemeentes?

Antwoord 2

Ondanks het feit dat we als gemeente geen actieve rol hierin hebben, zoals beschreven in antwoord 1, zullen wij ter oriëntatie contact zoeken met omliggende gemeenten die zijn aangesloten bij het recreatieschap Midden-Delfland. Bij de partners van deze organisatie is ook belangstelling geuit voor natuurlijk begraven. Ook zullen we contact leggen met Natuurbegraven Nederland (partner van Natuurmonumenten). De resultaten hiervan zullen we inbrengen in de nieuw op te stellen beheerplannen Openbare Ruimte, waarvoor uw raad een werkgroep heeft opgestart.

Vraag 3

Zou het Staelduinse Bos in dit verband een kansrijke optie genoemd kunnen worden?

Antwoord 3

De eigenaar van het Staelduinsebos is stichting Het Zuid-Hollands Landschap. In eerste instantie is het aan deze partij om hier een antwoord op te geven.

Vraag 4

Ziet het college andere kansrijke locaties in Westland of in de nabije omgeving?

Antwoord 4

Op dit moment is er bij het college geen aanvraag ingediend om het voornemen van een natuurbegraafplaats in Westland te exploiteren. We staan open voor eventuele initiatiefnemers met een concreet voorstel. In de omgeving is interesse geuit binnen het recreatieschap Midden-Delfland. Of hierbij ook kansrijke locaties in beeld zijn, is op dit moment niet bekend.

Wij gaan ervan uit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris, de burgemeester,

M. van Beek, J. van der Tak

Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Skinner in WPC Nederland 3 Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Orgelconcert Arjen Leistra in Maassluis Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Westland vs Oranje - 18 juni Westlandhal Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info - Einduitvoeringen Muziekleerlingen op 23 juni Meer info - Belangrijk verkeersbericht voor scholieren Meer info - Westlandse Molendag op 30 juni Meer info - Festival ART Break in Hoek van Holland op 23 en 24 juni Meer info - Operatie Steenbreek in Poeldijk op 27 juni Meer info - De brandweer in ’s-Gravenzande dankt werkgever Meer info - Openbare Daltonschool Naaldwijk viert feest Meer info - KVO-Veiligheidscafé’ voor ondernemers en bedrijfsleiders Meer info