Visie college op OZB aanslagen in Westland

College Westland

Visie college op OZB aanslagen in Westland

Westland 12.03.2021 - Op 26 februari 2021 heeft het college vragen ontvangen van de fractie Westland Verstandig over (onredelijke) verhogingen lasten voor inwoners/ondernemers.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Vooraf
In de inleiding van de vragen geeft de fractie van WV aan dat de woonlasten in de gemeente Westland sterk zijn gestegen. Er wordt verwezen naar een overzicht van de Vereniging Eigen Huis (VEH). Om dit beeld enigszins te nuanceren voegen we bij de beantwoording van uw vragen een overzicht bij dat is opgesteld aan de hand van de door VEH verstrekte cijfers. Overigens wordt opgemerkt dat de gemeente Westland niet heeft meegewerkt aan dit onderzoek. Deze cijfers kunnen afwijken van cijfers die medio april worden verstrekt door het Coelo (onderzoek Rijksuniversiteit Groningen).

Aan dit onderzoek heeft de gemeente Westland wél meegewerkt. Voor een reële vergelijking tussen gemeenten is het overigens van belang om niet alleen naar stijging of daling van lokale lasten te kijken maar ook naar de hoogte van de lasten zelf. De lokale lasten van de Nederlandse gemeenten worden de laatste jaren vooral ook beïnvloed door de situatie dat er taken van de rijksoverheid naar de gemeenten zijn overgeheveld (met name in het sociaal domein), waarbij in onvoldoende mate financiële middelen zijn meegekomen.

Vraag 1

Wat doet het college aan klachten van burgers die opkomen tegen de onredelijk hogere belastingaanslagen?

Antwoord 1

Alle geluiden vanuit de samenleving worden serieus genomen. Daar waar mogelijk wordt gekeken hoe en wanneer lastenverlichting kan worden doorgevoerd. Helaas is het de realiteit dat dit op korte termijn heel moeilijk wordt. Het is één op de drie gemeenten niet gelukt voor 2021 een sluitende begroting aan te bieden. De gemeente Westland is er in geslaagd een structureel sluitende meerjarenbegroting 2021 -2024 vast te stellen. Lastenverlichting ligt echter op korte termijn niet voor de hand. W elllicht ten overvloede wijzen wij op de reeds bestaande mogelijkheid om een verzoek in te dienen om voor kwijtschelding in aanmerking te komen en betaling in acht termijnen door middel van automatische incasso. Het is overigens niet mogelijk bezwaar aan te tekenen tegen de hoogte van de tarieven. Het vaststellen van de tarieven is een bevoegdheid van de gemeenteraad.

Vraag 2

Is het college bereid om aan de raad kenbaar te maken hoeveel bezwaarschriften zijn binnengekomen tegen de belastingaanslagen?

Antwoord 2

Het college is hiertoe bereid. We gaan ervan uit dat de fractie van W V hier doelt op bezwaarschriften gericht tegen de hoogte van de tarieven. Elk jaar ontvangt de heffingsambtenaar een gering aantal bezwaarschriften of informatieverzoeken gericht tegen de hoogte van de tarieven. Deze bezwaarschriften worden niet-ontvankelijk verklaard. Zowel in de uitspraak op het bezwaarschrift als in de informatiebrief wordt aangegeven dat het vaststellen van (hogere) tarieven een politieke keuze is en een bevoegdheid van de gemeenteraad. Hiertegen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

Vraag 3

Wat gaat het college doen om in 2022 een dergelijke onredelijke verhoging niet behoeven door te voeren?

Antwoord 3

In de eerste plaats maakt ons college bij de begrotingsvoorbereiding een zorgvuldige afweging tussen ambities en beschikbare middelen. Uitgangspunt daarbij is dat we voorstellen tot tariefsverhogingen zo beperkt mogelijk kunnen houden. Het verhogen van belastingtarieven is zeker geen doel op zich, maar is soms noodzakelijk om te komen tot 100% kostendekkende tarieven én een sluitende begroting. In de tweede plaats heeft de raad het laatste woord bij het vaststellen van de begroting en de tarieven. De term ‘onredelijk’ laten we gezien onze toevoeging bij de Conclusies onder antwoord 4 graag voor rekening van de fractie van WV.

Vraag 4

Is het college het met de fractie van Westland Verstandig eens dat een raadsonderzoek naar de reden van bijvoorbeeld de verhoging van de afvalstoffenheffing ook in het belang van het college, de gemeente en zeker van de inwoners is?

Antwoord 4

Het belang van een raadsonderzoek is aan het oordeel van de raad. De tarieven van de afvalstoffenheffing zijn al geruime tijd onderwerp van gesprek met uw raad. Ons college heeft hierbij aangegeven dat de aangepaste tarieven zijn veroorzaakt door stijgende kosten. De raad gaat zelf over de onderwerpen waarnaar hij een onderzoek wenst in te stellen. Tot slot In de bijlage treft u het overzicht aan van de VEH van de Provincie Zuid-Holland aan. In dit overzicht zijn 56 gemeenten opgenomen, in een ranking van hoog naar laag.

Conclusies

- Gemiddelde woonlasten: Westland staat op plaats 12
- OZB Westland staat op plaats 26. Dit is overigens ruim onder het landelijk gemiddelde
- Afvalstoffenheffing:  estland staat op plaats 16
- Rioolheffing: Westland staat op plaats 7

HR-assistent Meer info - CV-monteur Meer info - Online bijeenkomst Werk en kanker Meer info - Bouw 75 sociale huurwoningen bij De Kade Meer info - Tjilp festival voor kinderen Meer info - Medewerker sfeer en interieur (30 uur) Meer info - Minder scholen gesloten dan tijdens tweede coronagolf Meer info - Winkelmedewerker Camping artikelen Meer info - Volgende week oefening Port Defender in de haven Meer info - Logistiek medewerker tuincentrum Meer info - Geef ze een trap Meer info - Test je personeel GRATIS en snel! Meer info - Recruitment Consultant Meer info - Collectanten gezocht voor MS collecteweek van 28 juni t/m 3 juli Meer info - Paasontbijt in quarantaine? Meer info - Wilde bijen in je tuin Meer info - Massage bij kanker Meer info - Kunstwerk van de Maand april 2021 De Rietvogels Meer info - Commercieel medewerker binnendienst Meer info - (Ervaren) Schilder Meer info - (Aankomend) Teamleider Kwekerij Meer info - Welpen volgen goede voorbeeld Scouts op eigen Boomplantdag Meer info - 18 april 2021 lentewandeling Meer info - Aankomend Locatiemanager (M/V) Meer info - Marije van der Lee wint Hanneke de Haes-award 2021 Meer info - Subsidieregeling voor evenementen bij annulering Meer info - Uitrijder Bloemenveiling Naaldwijk (parttime) Meer info - R&D Engineer Meer info - Junior Project Manager Meer info - Werkloosheid in februari niet verder omhoog Meer info - Machine Operators Meer info - Collegevragen over toekomstplannen zwembad De Waterman Meer info - Ondernemers in hart en nieren! Meer info - Kapsalon Haarvisie opent eerste nieuwe coronaproof salon van Nederland Meer info - Meewerkend voor-man/vrouw productie Meer info - Controller GJ Personeelsdiensten Meer info - Zaken doen met Westlanders.nu Meer info - Nieuwe datum Reünie VV Monster Meer info - Verkiezingen 2021, op welke partij gaat u stemmen? Meer info - Sneltesten in teststraten binnenkort in te zetten als zelftesten Meer info - Coronakapsels: een serie portretten van voor en na de knipbeurt Meer info - Planner Technische Dienst Meer info - Fulltime Logistiek medewerker magazijn Meer info - Ruim 36.000 aanvragen goedgekeurd voor TVL Meer info - Vertraging voor aanschaf nieuwe apps Meer info - Commercial Assistant Meer info - Column; Talmen? Meer info - Technisch productie medewerkers Meer info - Service medewerker wit- en bruingoed. Meer info - Service monteur kassenbouw Meer info