Beleid voor asielszoekers/statushouder blijft voor Westland ongewijzigd

College Westland

Beleid voor asielszoekers/statushouder blijft voor Westland ongewijzigd

Westland 14.09.2015 - De fractie LPF Westland heeft vragen gesteld aan het college begin augustus over de huisvesting van asielzoekers cq statushouders.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Heeft het college de oproep van LPF-Westland tijdens de behandeling van de Voortgang College Werkprogramma gehoord om asielzoekers/statushouders zoveel mogelijk te verspreiden over de diverse dorpen/straten/wijken?

Antwoord 1

Ja.

Wachttijd op huurhuis wordt voorlopig niet korter

Vraag 2

Is het college het met LPF-Westland eens dat een evenredige verdeling over de diverse dorpen/wijken/straten beter is dan een concentratie van deze mensen in een of een paar straten?

Antwoord 2

Ja, wij zijn het hier mee eens. Bij de huisvesting van statushouders wordt bij de woningtoewijzing zorg gedragen voor een zo goed mogelijke verspreiding. Dit is echter ook afhankelijk van de grootte van het te huisvesten gezin en het vrijkomende (huur)aanbod in de kernen.

Vraag 3

Is het college het met LPF-Westland eens dat voor wat betreft de Gerrit van Heemskerkstraat in Naaldwijk nu het maximum te huisvesten asielzoekers/statushouders al bereikt is?

Antwoord 3

De taakstelling met betrekking tot de huisvesting van statushouders wordt door ons naar rato verdeeld over de drie Westlandse corporaties (op basis van de grootte van hun woningbezit). Over de wijze waarop de corporaties de uitvoering verrichten hebben wij geen directe sturing, maar wij voeren wel overleg met hen over deze uitvoering. Nu al op voorhand woningen uitsluiten willen wij niet doen, omdat de keuzebepaling in het beschikbaar stellen van woningen sterk afhankelijk is van het vrijkomende aanbod en voortgang van uitvoering van de wettelijke taakstelling.

Vraag 4

Heeft het college al een antwoord ontvangen van het ministerie op de vraag van de gemeenteraad om de taakstelling voor het Westland naar beneden bij te stellen?

Antwoord 4

Ja, wij hebben inmiddels een antwoord ontvangen. De strekking is dat het ministerie van Binnenlandse Zaken niet voornemens is om de verdeelsleutel, die ten grondslag ligt aan de taakstelling, te wijzigen. De huidige werkwijze is volgens het ministerie het meest eerlijk en meest logisch.

Daarnaast zijn er volgens het ministerie nog voldoende andere mogelijkheden tot het huisvesten van statushouders, zoals gebruik van leegstaand (zorg)vastgoed en het transformeren van leegstaande kantoren. Het antwoord van de minister zal aan u worden toegezonden.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak

 

Ambtelijke inzet

Naar aanleiding van de raadsmotie d.d. 18 maart 2015 wordt aangegeven hoeveel inzet is gepleegd om deze vragen te beantwoorden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen vaste en variabele inzet. Onder de vaste inzet wordt verstaan het (besluitvormings)proces dat altijd nodig is om de beantwoording te verzorgen. Dit betreft circa 2 uur, wat resulteert in vaste loonkosten van circa € 176,00. Daarnaast is circa 2 uur ambtelijke inzet gepleegd voor de inhoudelijke beantwoording, wat resulteert in € 176 (aantal uren x € 88,00). In totaal betreft het dus € 352. aan loonkosten. Voor de beantwoording zijn geen kosten gemaakt voor externe advisering.

 

 

 

 

 

 

Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Westlands Open Podium 18 februari met Opera Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Bingomiddag bij Fun en Fit op 20 februari Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Wateringen? Meer info - Wil jij vrijwillig iets voor een ander doen tijdens NLdoet? Meer info - Verhalen rond de tafel; de bibliotheek leest voor in verschillende tehuizen Meer info - Boekbespreking over borstkanker bij inloophuis Carma Meer info - Hulp bij invullen belastingaangifte 2017 Meer info - Gezonde bustour met landelijke politici Meer info - Race mee met Nora en Dean: stichting Happy Friends Meer info